Kriget.

Gårdagsrapporterna från Frankrike.
Den tyska kommunikén igår e. m. meddelar; På vänstra krigsskådeplatsen ha norr Jom, Arras fientliga anfall på båda sidor om vägen från Souchez till Aix de Noulette och vid Labyrinten norr om Ecurie afslagits. I västra delen af Argenne försökte fransmänren igår afton återtaga den ställning, som de förlorat. Ehuru de satte in.i striden. en myckenhet artilleri, misslyckades dock deras anfall fullständigt. Samr ma resultat hade ett två kilometer bredt infanterianfall på båda sidor om. Grande tranchée. Efter wowanligt stora förluster flydde fienden tillbaka till sina ställningar. I Vogeserna ha ’våra trupper angripit besättningen på ten bergshöjd öster om Metzeral, Vi togo därvid femtio fångar och eröfrade en kulspruta. Särskildt gynsamma resultat uppnådde ’vi på södra delen af vår front under en luftstrid med fientliga flygare. Två af dessa skötos ned norr om Schlucht-passet och vid Gérardmer. Två andra tvungos af vårt artilleri att gå ned på schweiziskt område.
Samtidigt rapporterade fransmäne nen: Den i eftermiddag utsända kommunikén meddelar: Det fins intet särskildt att meddela från natten utom två tyska anfall, hvilka vi tillbakaslagit, det ena vid Calonne-tranchéen och det andra öster om Metzeral.

I Galizien.
Den ryska reträtten i Galizien fortgår, och de förbundnas trupper avancera på flera punkter. Så öster om Lemberg, där ryssarna efter stadens fall tagit ställning på linjen Dawidowska—Jaryczow. Här ha österrikarna under flera dagars strid trängt in i de fientliga ställningarna och drifivit bort ryssarna.
Söder ut vid Dnjestr har högra flygeln af general Linsingens armé fått fast fot på norra flodstranden, där den stormat höjderna och under sförföljandet nått fram till trakten midt emellan Zurawno och Rohatyn. Vidare ha de ryska ställningarna mordväst om Rawaruska eröfratig.

von Linsingens hela armé har gått öfver Djnestr.
Tyska hufivudkvarteret rapporterar igår e m.: På sydöstra krigskidspbrtsed ha vi besatt Halicz och ha idag på morgonen gått öfver Dnjester. Härmed har det lyckats SöROrA von Linsingens armé att utefter hela sin front tilltvinga sig öfvergången öfver denna flod efter fem dagars hårda strider, Längre mot norr förfölja våra trupper den slagne fienden i Gnila Lipa-trakten. Sedan 23 dennes har general von Linsingens armé tagit 6,470 ryssar till fånga. Nordost iom Lemberg närma vi oss Bug-området. Längre väster ut mot trakten af Cieszanow äro de förbundna trupperna stadda på framryckning. Vi ha tagit flera tusen fångar och eröfrat en del kanoner och maskingevär.

De ryska truppernas demoralisering.
Från Czernovitz meddelas tull Kriegs-zeitung i Berlin, att epidenier, särskildt fläcktyfus och smittkoppor, i stor omfattning härja bland de ryska trupper, kom kämpa vid Dnjestr och Pruth. Äfvenså har återtåget förorsakat stor oreda i provianteringen, så att trupperna i högsta grad måste lida brist på lifsmedel. Soldaterna, isynnerhet de från de ryska industridistrikten, dölja icke längre sin missbelåtenhet med krigets långvar righet och gå till och med så långt, att de smäda tsarens namn. Gentemot dessa företeelser stå officerarna maktlösa, liksom äfven soldaterna i stor utsträckning förstöra de japanska gevären under förklaring, att de aldrig erhållit någon instruktion om dessas handhafvande.

Krigstillstånd äfven mellan Turkiet och Italien?
Till Matin telegraferas från Rom: Turkiska sändebudet Naby bej har begärt sitt pass.

På Dardanellerfronten.
En ny aktion förebådas.

Tageszeitung berättar efter aténska telegram, latt på flera dagar inga kraftigare anfall från ententetrupperna förekommiv på Gallipolihalfön. Turkarna hålla sina positioner. Men nya engelska och franska förstärkningar påstås vara på väg, och af åtskilliga tecken okan man sluta till att ett nytt stort anfall förestår.

Äfven italtenare till Dardanellerna.
Öfver Lugano meddelas till Berliner Tageblatt, alt de officiösa tidningarna i Rom samstämmigt uttala sig om Italiens nära förestående aktiva deltagande i operationerna vid Dardanellerna. I gengäld skulle Frankrike och England sända några af sina modärnaste kryssare till Adriatiska hafvet. De för Dardanellerna afsedda italienska fartygen vore af äldre typ, men alltid dock ännu lämpliga för arbetet därstädes, I följd af den en gång påbörjade aktionen därstädes kunde en. Halo af det osmanska riket icke längre undvikas, och vid detta tillfälle kunde Italien icke gärna arfstå från att vara med. Under det att såväl de officiösa som älven alla andra tidningar vimla af detaljer om expeditionen till de turkiska farvattnen, så förnekar, märkvärdigt nog, Agenzia Stefani att ministerrådet ännu skulle ha syssatt sig med denna fråga, och bestrider, att några förberedelser träffats för en sådan aktion.

Turkiska kommunikén igår
meddelar: Å Dardanellerfronten ägde en svag utväxling af bomber och skott rum! vid Ari Burun. Fastän fienden vid Seddil Bahr bestryker skyttegrafvarna. på vår högra flygel med den häftiga elden från sitt grofva artilleri, har han sedan middagstiden den 25 ingenting kunnat uträtta. Samtliga af fienden tillämnade anfall mot vår vänstra flygel hafva strandat inför bår eld. Fienden nödgades sätta järnnät framför sina skyttegrafvar för att skydda sig för våra pomber. Våra kustbätterier på lanatoliska sidan besköto med framgång fiendens artilleris och infanteriställningar vid Seddil Bahr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *