Kriget.

Den tyska rapporten från väster igår aftom lyder:
På västra krigsskådeplatsen ha fransmännen igår en genom en stark eld: mellan landsvägen från Lens till Béthune och Arras förberedt nattliga infanterianfall, som dock hållits nere af ’vår artillerield. Få Mans-höjderna ha under gårdagen de af och 26 dennes eröfrade ställningarna sydväst om Eparges fem gånger amnfallits af fransmännen. Dessa anfall tillika med ett natt ligt öster om tranchén blefvo emellertid utan resultat. Öster om Luméville nådde ett af flera fientliga bataljoner utfördt anfall mot våra ställningar vid Les Remiavois väster om Leintrey-Sondrexion endast fram: till våra afspärrningar. Fienden strömmade tillbaka till gina ställningar utsatta för vår eld. En fientlig observationspost på [katedraften i Soissons har igår aflägsnats af vårt artilleri.

Engelsmännen under fransk kontroll?
Tägliche Rundschau erfar från Haag: Det sätt, hivarpå Lloyd George och andra representanter för det engelska kriget och ammunitionsdepartementet vid den korta sammankomsten i Bologna behandlade frågan om; ökningen af kulfabrikationen, har i franska militärkretsar väckt anstöt. Man har till Lloyd Georges förklaring dragit fram Kitcheners från förlidet år, enligt hvilken för England kriget icke började i augusti 1914 utan först i maj 1915. Nu hade två månader förgått sedan dess, och England bevisade just genom sina nya åtgärder, att det ännu alltjämt icke var färdigt, under det Frankrike juttömde allt hvad det ägde af människor och penningresurger.
Franska regeringskretsar vilja i följd af Englands pompösa tillkännagiflvanden om den säkra ökningen af ammunitionsfabrikationen icke bespara den engelska, regeringén kontroil, och franska ämbetsmän skola snart företaga en rundresa genom de engelska krigsindjustriområdena, emedan man anser en inblick i de engelska åtgärderna för nödvändig.

På den ryska fronten.
Stora tyska högkivarteret meddelar igår:

På sydöstra krigsskådepaltsen har general von Linsingens armé under förföljandet öfver hela fronten Halicz-Firlejow kastat fienden tillbaka öfver Gnila ZLipa. Striderna där pågå ännu. Längre mot norr ha vi uppnått linjen Przemyslany—Kamionka. Norr om Kamionka hade fienden ej väntat något anfall, utan var stadd på återväg öfver Bug nedanför staden med samma namm. Norr och mordviäst om Mosty Wielkie, 50 kilomieter norr om Lemberg, och nordost och väster om Tomaszow tog fienden uppställning igår, men blef öfver allt kastad tillbaka. Vi stå mu äfven här på rysk mark. Under trycket af vår framryckning i denna trakt börjar fienden utrymma sina ställningar i Tanew-distriktet och vid nedre San.

Ryssland inför en omhvälfning?
Stämningen i Rysstand är nu sådan, att de styrande ej längre våga ensamma taga ansvaret. Ett officielt Petersburgstelegram meddelar, att tidpunkten för dumans sammankallande änmu icke. faststälts, men att tidningarna enstämrmigt wotala, att dess inkallande snart är att vänta. I Petrograd uppelhålla sig ett stort antal dumamedlemmar, och nästan dagligen hållas möten.
Enligt det officiella telegrammet ha »dessa möten lämnat bevis för att kriget trängt partihatet i bakgrunden och att alla fraktioner äro beredda att siuta sig tillsammans för att enhälligt understödja regeringen.»

Italien och Turkiet.
Lokal-Anzeiger erfar från Lugano: Stort uppseemde väcker i Rom den genom Giornaile (d Italia från Kairo och Tribuna från London sam tidigt utbredda underrättelsen, att Italien skall deltaga i Dardanelleraktionen och alltså förklara Turkiet krig. Anledningen till deltagandet vore Englands önskan att kunna draga tillbaka några af sina störa skepp, hvilka kunde vara bättre användbara på annat håll, och ersätta dem genom äldre, mera vämpliga italienska skepp.
Ett meddelande från Kälro utgår från ryktet att operationsbasen för de mot Turkist kämpande trupperna i Egypten, dit den efter Venizelos störtande förlades från Grekland, skall förläggas till Italien. Båda de italienska tidningarna säga i sina utväggningar at dessa meddelanden, latt Italiens deltagande Sannolikt icke skall inskränka sig vill skeppsoperationer. Det vore utom den, militäriska äfven af stor pouäitisk betydelse.
Berliner Tagebiatts korrespondent har erfarit, att !200,000 man italienska trupper ligga i Bari, färdiga att inskeppa sig, medan 120,000 man hållas bundna vid mordfronten.
Emellertid erfar Lokal-Anzeiger öfver Criasso, att Stampa dementerar meddelandet, att Italien ämnar sända två armékårer till Daldanellerna. Italien har hittills inskränkt sig till att erbjuda sina allierade någon hamn som operationsbasis vid yttersta sydspetsen af landet.
Och samma italienska tidningar, som nyss förkunnade folkets stora begeistring öfver Italiens deltagande i aktionen mot Dardanellerna, låter nu icke af några logiska band hindra sig från att uttala sin stora tillfredställelse öfver att regeringen kunnat dementera ifrågavaramnde felaktiga uppgift. Tidningarna påvisa nuw allmänt, att Italien icke kan för en sådan sak afvara de ifrågasatta 100,000 soldaterna wid sin norra front, Man gjorde dock ententen en vida bättre tjänst genom, att behålla dem (hemma och desto hastigare kunna slå österrikarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *