Senaste nyheterna från kriget.

Fransmännen tala om våldsamma strider i öfre Elsass.
Paris, 5 jan. Gårdagens kommuniké meddelar: I öfre Elsass fortsättas striderna med star våldsamhet. I trakten af Sennheim eröfrades på måndagsmorgonen hela byn Steinbach. De tyska befästningsanläggningarna väster om Sennheim, hvilka vi togo på söndagen, förlorads natten till måndagen för en stund, men befinna sig åter i våra händer.

Ryssarna ha tagit ytterligare flera tusen fångar.
Och besatt Bukovina.
Petrograd, 5 jan. I trakten af Bolimoff börjades natten mellan 2 och 3 dennes en häftigs strid, hvarvid tyskarna eröfrade en af våra skyttegrafvar, från hvilken de dock omedelbart fördrefvos.
I Västgalizien gingo vi 2 dennes ytterligare framåt och togo flera tusen fångar samt flera kanoner och kulsprutor, liksom i
trakten af Uzsokhöjden. I samma trakt har en af de fientliga afdelningarnes stab fallit i våra händes med sin chef.
På yttersta vänstra flygeln ha våra trupper tågat igenom hela, Bukovina och besatt staden Suczava.

Hvem innehar verkligen Ardagan?
Petrograd, 5 jan. Kaukasiska arméns generalstab meddelar: I striden vid Ardagan, som började 3 dennes, blefvo turkarna i grund slagna. Våra trupper inneha nu Ardagan och förfölja fienden. Striden vid Sarikamysij fortfar till vår fördel.

Den tyska rapporten om striden i öfre Elsass.
Berlin, 5 jan. Stora högkvarteret meddelar: På västra krigsskådeplatsen har i det stora hela rådi lugn, utom vid Thaun i öfre Elsass. Efter en fruktansvärd eld mot en höjd väster om Sennheim lyckades fienden mot kvällen eröfra våra skyttegrafvar här i samband med byn Steinbach. Under natten återtogs af oss höjden. Vid Steinbach pågår striden fortfarande.
På östra krigsskådeplatsen har ingen förändring i situationen inträdt. I Polen öster om Ravka fortsätta vi vara angrepp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Prosit Neujahr!

Bild från första världskriget.
Tyska förposter sända en nyårshälsning öfver till de fientliga linjerna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Kriget.

På den västligaste krigsskådeplatsen.
Ny beskjutning från hafvet af Zeebrügge.
Enligt tele,gram från Oostburg visade sig två engelska krigsfartyg nyårsafton utanför Zeebrügge och aflossade några skott mot staden, troligen med afsikt att förstöra fyrtornet, som användes af tyskarna som observationspost. Resultatet af beskjutningen är obekant.

Enorma förluster för de allierade i senaste offensiven.
I en öfversikt öfver det militära läget förklarar Nieuwe Rotterd. Courant, att dem stora offensiv, som Joffre 17 dec. tillkännagifvit, genom hvilken tyskarna skulle förintas, blifvit utan resultat. De allierades förluster beteckhas i de holländska tidningarna som enorma. En del tala om 150,000—200,000 man.

Från Brügges horisont.
Tidningen Telegraaf omtalar från Sluis: Hela veckans har Brügge varit fullt med soldater, som kommit från fronten för att hvila ut här. Det är för öfrigt ett ständigt kommande och gående af trupper. Utmed järnvägslinjen Ypern—Roulers kämpas om höjderna vid Tonnebeken.
Vid Knocke exploderade hela torsdagen minor, som spolades mot land. En Strandad tysk motorbåt har af ryktet förvandlats till undervattensbåt och såsom sådankommer den med stor sannolikhet att snart uppenbara sig i den engelska pressen.

Slagskeppet Formidables undergång.
Inalles ha 201 man bifvit räddade.
En trålare har inkommit till Brixham mad 70 man af besättningen på Formidable, af hvilken nu sammanlagdt 150 man räddats.
De senast räddade hade tillbragt 12 timmar i en öppen kutter, innan de upptogos. Trålaren länsade undan för en orkan för att söka skydd i Brixham, men tvingades af den starka stormen att lägga upp mot vinden. Emellertid hade en man af dess besättning observerat den öppna kuttern, som kom drifvande på de skyhöga vågorna med en klut på en upprest åra som flagga. Efter öfvermänskliga ansträngningar lyckades trålarens folk att taga in storseglet och sätta ut stormklyfvaren och efter flera fruktlösa försök lyckades man kasta öfver ett tåg till kuttern, hvilken därpå halades långsides, hvarefter de ombordvarande fördes öfver till trålaren. Denna manöver var förenad med det största besvär, då sjöarna voro ända till 30 fot höga. En torpedartillerist, som förde befälet på kuttern, var den siste som lämnade denna. De räddade hade lidit svårt af kölden, då de till största delen voro oklädda. Kuttern var nämligen läck, och man hade måst använda kläderna för att stoppa till hålen.
(Senare.) Reuter’s Office meddelar: En officiell lista har utsändts på de öfverlefvande från »Formidable», hvilkas antal stigit till 201, sedan ännu en båt med omkring. 40 man anträffats utanför Lyme Regis.

En undervattensbåts verk!
Londontidningarnas sjömilitära medarbetare uttala som sin bestämda mening att Formidable träffats af en torped från en undervattensbåt. Daily Telegraph säger att från militär synpunkt detta slagskepps Undergång utgjorde det allvarligaste slag som hittills af fienden riktats mot engelska flottan. Farttyget har tydligen träffats under fart. Ehura Formidable tillhörde 1897 års program, blef det färdigt först 1901; det var fortfarande ett mycket användbart fartyg.

Kejsar Wilhelms segervisshet.
Efter nyårsgudstjänsten mottag kejsaren vid gratulationscouren äfven pressens i högkvarteret varande korrespondenter och riktade därvid till dem följande ord:
»Mina herrar! Jag hoppas, att ni under det nya året skola få åtskilligt att meddela. Vi skola icke hvila förrän vi tillkämpat oss en slutgiltig seger.»

Kampen i Polen.
De tyska framgångarna börja åter.
Den stora kampen om Warschau säges ha börjat.
Fråm Warschau meddelas till Daily Telegraph i London: Striden om Warschau har börjat. Det stora slaget är i gång. I staden hör man tydligt kanondundret. I främsta linjen kämpa nu helt nya tyska reserver. De vinna onekligen terräng, såvida inte på vår sida förstärkningar komma. Det hjältemod, med hvilket de tyska trupperna kämpa, trotsar all beskrifning. Natten mellan onsdag och torsdag företogs af tyska regementen ett stormanfall på de ryska skyttegrafvarna i närheten af Sokatscheff, hvilka tycktes ointagbara. Ryssarna kunde icke tro annat än att tyskarna blifvit vansinniga och beslutit att spetsa sig själfva på de ryska bajonetterna. Ett hagel af bly och järn mottog de anstormande. Tio gånger försökta tyskarna anfalla, tio gånger måste de tillbaka. Men när de elfte gånget gingo fram med bajonetten, var ryssarnas motståndskraft förlamad och de utrymde frivilligt sina ställningar med blandade känslor af beundran och vrede. Striden står på intet sätt tillbaka för striden i Flandern i fråga om häftighet.

Ryssarnas mening om saken.
Nyårsdagen telegraferades från Petrograd till Daily Telegraph: Ryska armén fordar att hålla stånd mot tyskarna i Polen och att rulla upp de österrikiska armeérna i Galizien. Sådan är situationen för närvarande, men det är mer och mer troligt, att Hindenburg af de fruktansvärda förlusterna vid Bsura och Ravka skall låta öfvrtyga sig ont, att hans plan att genom den ryska fronten drifva fram, en kil mot Warschau misslyckas och att han i stället konceintrerar sina arméer till nya försök på annat ställe. Det uppgifves också, att de tyska trupper, som numera befinna sig i slaglinjen, uteslutande bestå af eftertrupper, afsedda att skydda hufvudstyrkans tillbakagående rörelser.
Dagen därpå lät det emellertid i ett officielt meddelande från stora generalstaben: i Östpreussen och trakten vid Mlaya ha vi gäckat tyskarnas försök igångsätta en partiell offensiv. Vid ön Janosjeff i Weichsel midt emot Visrjegrad ha våra armerade ångare med framgång beskjutit fientligt infanteri. Mellan Weichsel och nedre Pilitza ha tyskarna med stöd af elden från sitt tunga artilleri utfört en serie angrepp. Våra trupper som operera på Bzuras vänstra strand vid Vitkovitze ha tillbakaslagit två nattliga anfall. Vid Ravka ha de tillbakaslagit ett mot Doletzk riktadt angrepp.
Den 31 december visade fienden en synnerligen liflig verksamhet i Ravas omgifningar och trakten kring Bialkas och Rylkas utlopp, där striden alltjämt rasar. Söder om Pilitza försiggår en aktion vid de ställningar, som spärra vägarna från Vloschtsjova till Kielzy, vid Lopvschno, Mikhala Gora, Volmino och Melichno.
I Galizien ha vi energiskt angripit fienden i trakten af Gorlice vid Majanka och Ropitza, där trots fiendens utomordentligt förbittrade motstånd vi i öppen strid togo de befästningar, som anlagts höjderna, och i byn Majanka. Vi togo 3,000 fångar med omkring 68 officerare och eröfrade 4 kanoner och 6 kulsprutor. Dessa strider pågå ännu och rasande motangrepp, som fienden understödde med pansarautomiobiler, ha slagits tillbaka med hjälp af vårt artilleri, våra bajonetter och handgranater.
I Bukovina ha vi efter strid besatt Storozynets och Radautz.
Det framgår häraf, att tyskarna nu kraftigt tränga fram mot Warschau mellan nedre Weichsel och Pilitza, där det stora afgörandet väntats. Ryssarna göra tappert motstånd, men telegrammets obestämda ord: »Tyskarna ha med stöd af sitt tunga artilleri utfört en mängd angrepp» – »striden rasar alltjämt» etc. tyda på att det icke är ryssarna, som känna sig segervissa.
I Galizien ansätta de däremot alltjämt österrikarna, som dock tappert hålla stånd.

Allt klart för Warschaus belägring.
Aftonbladets berlinkorrespondent telegraferar 2 jan.: De förenade tyska och österrikiska arméernas framryckning mot Warschau fortgår utomordentligt snabbt. Anstalter för stadens belägring ha redan vidtagits.

Lördagens österrikiska kommuniké
lyder: Den allmänna situationen är oförändrad. Efter förbittrade strider de senaste dagarna i trakten söder om Tarnow och i mellersta Karpaterna har ett tillfälligt lugn inträdt. Den vid Uzsokpasset kämpande styrkan har inför öfverlägsna fientliga stridskrafter dragits något tillbaka från passhöjderna.
Den stora striden vid Gorlice, 10 mil öster om Krakau, har sålunda afstannat. Det österrikiska återtåget vid Uzok-rasset har icke aflupit utan förluster, hvarom det heter i ryska kommunikén: »I närheten af Uzok-höjden, ha vi besatt de. österrikiska ställningarna, där vi togo inemot tusen fångar.»

Ententen mot Bulgarien.
Sofiatidningen Naroden Zavet meddelar i ett extrablad: Blockad af vår hamn Dedeagatsch genom den engelska flottan är omedelbart förestående. En förenad eskader kryssar redan framför Dedeagatsch och återhåller fartyg, som vilja inlöpa i hamnen.

Serberna forcera Donau.
Till den ungerska tidningen Az Est telegraferas från Semlin: Starka fientliga truppstyrkor försökte efter den nyligen företagna sprängningen af Semlin-bron öfver Donau att intränga i Syrmien. Fyra serbiska infanteriregementen, understödda af artilleri, som hade intagit ställning på Zigenarön, öfverskredo under mörkrets skydd Donau och framträngde omkring 20 km, väster om Semlin. Här inväntades de emellertid af våra trupper, som intagit fördelaktig ställningar och en häftig strid, som varade i flera timmar utspann sig.
De ungerska landfvärnstrupperna kämpade hjältemodigt, och till slut blefvo serberna med svåra förluster slagna, så att de måste draga sig tillbaka i oordnad flykt. Flera hundra döda och sårade betäckte stridsplatsen. Våra trupper förföljde fienden till Donau och togo härunder 1,100 fångar. Vid öfvergången af Donau funno många serber sin död i vågorna.

Turkarnas inmarsch i Kaukasus.
I Konstantinopel gå rykten om att en turkisk armé ryckt in i Ardagan, som ligger 80 km. in i Kaukasus. Tidningen Terdjouman-i-Ha kikat förklarar, att den fått samma meddelande från autentiskt håll. Stadens besättande ägde rum nyårsafton.

En japansk förklaring.
Om Japans ståndpunkt beträffande situationen göres från vederbörligt håll i Tokio gällande:
Alla rykten, som upprepade gånger cirkulerat i den utländska pressen, att Japan skulle sända trupper till de europeiska krigsteatrarna och att japanska officerare skulle fört befäl vid det ryska artilleriet i Polen, äro fullkomligt oriktiga. Om någon japansk officer befinner sig någonstädes i den ryska armén, är han där för närvara vid kriget som attaché, och icke i något annat ändamål.
Det är kändt, att Japan gett sig in i kriget för att fullgöra sin förpliktelse mot England i allianstraktaten, hvilken fordrar Japans samarbete vid skyddandet af de brittaska intressena i fjärran östern, Traktaten förbinder emellertid icke Japan att hjälpa England i dess europeiska strider, och då ingen af de krigförande makterna vid Englands sida är allierad rased Japan, föreligger intet skäl, hvarför Japan skulle göra detta fruktansvärda offer i blod och penningar för att Mäns någon af dessa stormakter genom att sända bort sin armé på öfver tusentals mils afstånd.
Då den falska uppfattningen vunnit insteg i vissa länder, att japanska trupper skulle anställas i Europa mot lön, bör framhållas, att vår armé icke är afsedd för cirkus.
Nu, då Kiautsjau är i våra händer och alla tyska krigsfartyg, som stört vår sjöfart på stilla och Indiska Oceanerna, förstörts eller afväpnats, det ena efter det andra, så är vår roll i detta krig praktiskt taget slut.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Senaste nyheterna från kriget.

Tyska gårdagsrapporten.
Berlin, 2 jan. Stora högkvarteret rapporterar: På grund af högt vattenstånd ha tyskarna friviligt uppgifvit återeröfrandet af S:t Georges, som fullständigt skjutits i ruiner af fienden.
I Argonne ha ytterligare 400 fångar tagits och en mängd vapen och ammunition eröfrats. Nordväst om S:t Mihiel har franska lägret skjutits i brand. Angreppen vid Flirory och väster om Sennheim ha afvisats.
På östra krigsskådeplatsen, vid ostpreussiska gränsen och i Polen är ställningen oförändrad.

Franska gårdagsrapporten.
Paris, 2 jan. Den officiella rapporten igår meddelar om tillbakaslagna tyska anfall på flera punkter af fronten, däraf sex mellan Maas och Mosel. Aeroplan ha bombarderat järnvägsstationerna i Metz och Arnaville. Vi fortsätta steg för steg våra framgångar vid Steinbach.

Rysk rapport om ytterligare 2,000 fångar tagna.
Petrograd, 2 jan. Striderna i Karpaterna och Bukowina fortfara. I Bialadistriktet har fienden dag och natt företagit angrepp, som tillbaka, slagits med svåra förluster för fienden. Vi ha tagit 2,000 fångar och sex kulsprutor.

England har förlorat ännu ett slagskepp.
London, 2 jan. Officielt meddelas: slagskeppet Formidable har nyårsdagen sjunkit i Kanalen. Man vet ej, om det stött på, mina eller sänkts af undervattensbåt. 79 man räddades. Fartyget mätte 15,250 ton, var bygdt 1899, hade en besättning af 800 man och förde bl. a. fyra 30,5 cm.-kanoner.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Kriget.

Kampen I väster.
Franska rapporter.

Den i onsdags afton kl. 11 i Paris utfärdade kommunikén lyder: Inga meddelanden om några händelser af vikt ha ingått med undantag af några bombardemang i trakterna kring Arras oeh på höjderna vid Maas. I Champagne ha vi gjort mågra framsteg hvilka synas vara ganska betydande. Det dåliga vädret fortfas öfver största delen af frontån.
Nyårsaftonens kommumikeer lyda:
Fienden har i närheten af Reims sprängt två af våra löpgrafvar i luften ooh därefter förtagit ett angrepp, som afvisats. Norr om Mesnilles-les-Hurlus ha vi eröfrat partier af fiendens andra försvarslinje. Ett följande motangrepp från fiendens sida blef tillbakaslaget, och sedan vi därpå återupptagit offensiven, gjorde vi ånyo framsteg. I samma trakt skingrade vårt artilleri tyska arméstyrkor, som ryckte fram för att rikta ett motangrepp mot oss.
Vi ha i Argonne-skogen gjort smärre framsteg i trakten af Fontaine—Notre-Dame ha vi företagit minangrepp och genom att besätta den sålunda rensade terrängen ha vi utefter en sträcka på 150 meter eröfrat skyttegrafvar i trakten af Mort Mare-skogen. Vi ha trängt in i Steinbach och hus för hus eröfrat hälften af denna by.
Då fienden i onsdags kväll efter en liflig gevärseld försökte tränga fram till Forgesskogen på Maasflodens vänstra strand, blef han omedelbart kastad tillbaka. De ställningar, som våra trupper eröfrat i Steinbach, ha häfdats, och vi fortsätta där våra angrepp mot de fientliga ställningarna.
Från öfriga delar af fronten har ej någon underrättelse af intresse ingått.

Tyska rapporter.
Stora tyska högkvarteret meddelar på torsdagens middag: På västra krigsskådeplatsen har vid kusten genomgående rådt lugn. Fienden har riktat sin artillerield mot Westende bad och förstört en del hus utan att dock anställa någon skada af militär betydelse.
Sydost om, Reims ha vi tillintetgjort ett belt franskt angrepp. Starka franska angrepp norr om läggret vid Chalons, blefvo öfverallt afvisade. I västra delen af Argonne ha våra trupper vunnit betydlig terräng, i det dei eröfrat flera bakom hvarandra liggande skogshöjder och därvid tagit öfver 250 fransmän till fånga.
I trakten af Florey norr om Toul ha de franska angreppsförsöken misslyckats. I öfre Elsass i trakten väster om Sennheim ha samtliga franska anfall omintetgjorts under vår eld. Fransmännen sköto systematiskt i ruiner hus efter hus i den af oss besatta byan Steinbach, men våra förluster vore blott små.

Tysk seger vid Lodz-Lovitsj.
Wolffs telegrambyrå meddelar från stora högkvarteret på nyårs- dagen: Våra i Polen kämpande trupper ha under striderna vid
Lodz och Lowitsj och det därpå företagna förföljandet tagit öfver 56,000 fångar och eröfrat en mängd kanoner och maskingevär. Det samlade bytet, som eröfrats genom vår 11 november påbörjade offensiv i Polen, har därigenom ökats till 136,000 fångar, öfver 100 kanoner och öfeer 300 kulsprutor.

Österrikisk offensiv i Karpaterna.
Österrikiske t. f. generalstabschefen, von Höfer meddelar officielt: I Karpaterna ha våra trupper företagit angrepp norr om Uzsokpasset och där tagit flera höjder. Norr om Lupkowpasset ha våra motangrepp hejdat ryssarnas framryckning. Längre åt väster ha svagare fientliga styrkor ryckt fram mot en del pass. Norr om Corlice, nordost om Zakriczyn och vid nedre Nida ha ryssarnas angrepp Misslyckats med svåra förluster för dem. I trakten öster och sydöst om Tomasjow ha de förbundna arméerna gjort framsteg.

Sanningen om de Österrikiska fångarna.
K. k. Korr.-Bureau meddelar: Ett meddelande fram Petrgrad till Reuter sprider vidare en ryst tidnings uppgifter öfver antalet österrikisk-ungerska officerare och menige, som intill 23 dec. råkat i rysk fångenskap. Äfven om siffrorna på de officerale och menige, som tillfångatagits af fienden, undandrager sig ett exakt konstaterande, så är det dock redan enligt de officielt förda förteckningarna öfver saknade höjdt öfver hvarje tvifvel, att de ryska uppgifterna äro i hög grad och särskildit beträffande officerarna utan vidare omåttligt öfverdrifna, detta älven om sårade och sjuka inräknas och officersaspiranter räknas som officerare.

En kort nyårssammanfattning.
Som man finner, anse österrikarna sin ställning fortfarande gynsam, och de ha ju också, haft krafter noga för att uppge vid Uzok- och Lupkiowpassen göra motstötar mot ryssarna. Betänklig är därmot deras ställning vid Daklapasset. Här uppge sig ryssarna ha tagit östearikarnas starkt befästa ställningar och drifvit dem på flykten. Infallsporten i Ungern genom Duklapasset har emellertid tidigare icke visat sig vara lyckosam, för ryssarna. De ha varit därigenom förr, men blifvit drifna tillbaka.
Betydelsefullt är, att österrikarnas, front från nedre Nida till Zakliczyn alltjämt synes, obruten. De ha icke låtit drif?a sig nämvärdt tillbaka af de starka ryska angreppen, utan: tvärtom tillfogat ryssarna kännbara. förluster, särskildt i striderna nordöstligt om Zakliczyn. A sin; sida upp.gifva sig dock ryssarna östligt gom sistnämd . plats haft framgång med ett af sina angrepp och tagit 44 officerare ,och 1,500 man till fånga.
österrikarna bestrida visserligen riktigheten af de ryska siffrorna på tagna fångar, men bestrida;ndet synes väsentligen gälla officersantalet.
?3esättnin en i Przen är alltjämt kraftig och strid.; , sten och har enligt ryska uppgi±ter gjort nya utfall, hva,d411 galla engelska notiser om färitningens förestående fall säkert äro gripna ur luften.;
Ryssarna göra synbarligen ett kraftigt motstånd, men märkligt är att tanken på separatfred allt mera synes gripa omkring sig i ledande ryska kretsar.
Moskvatidningen Russkoje Slovo, som plägar ha goda förbindelser med utrikesministeriet, varnar i ett af sina senaste nummer för att underskatta tyska generalstaben, och anser, att Tyskland förmår föra ytterligare 4 millioner man i fält. Ryssland har föga intresse af ett angrepp mot Tyskland och Östarrike. Ryssland borde — liksom äfven Frankrike nach Serbien — i ett gynsamt ögonblick sluta en ärofull separatfred, ty krigets fortsatta fullföljande vore endast för England en lifsfråga.
Rykten att en likartad uppfattning råder inom själfva kejsarfamiljen hålla i sig.
Att de allierade skola kunna åstadkomma någon väsentlig kraftökning är föga troligt; redan klagas öfver, att de exotiska trupperna massvis måste returneras för klimatets skull. Fransmännen, som tyckas ha återvunnit hela sin gamla militära anda, uppgifvas ha funnit, att de på senare tid anlända engelska trupperna äro otillfredsställande utbildade, hvarför de måst underkastas drill af franska officerare. Engelsmännen anse sådant vara trakasseri, och olusten för rekrytering har ökats i England. Hvad som gör dessa uppgifter sannolika är den synbara trånad fransmännen visa efter japansk hjälp. Man är nämligen öfvertygad om den japanska härens duglighet.

Minst 600,000 främmande fångar i Tyskland.
Officielt meddelas från Berlin: Hela antalet under året i Tyskland internerade krigsfångar, häri dock ej medräknade civila krigsfångar, utgör 8,338 officerare och 577,875 man. I dessa siffror ingå, dock ej de fångar, som tagits under förföljandet i ryska Polen, liksom icke heller de fångar, som äro under transport till fånglägren. Ofvanstående siffror fördela sig på de olika nationerna, på följande sätt: Fransmän: 3,453 officerare, däribland 7 generaler, och, 215,905 man, ryssar: 3,575 officerare, däribland 18 generaler, och 306,297 man, belgier: 612 officerare, däribland 3 generaler, och 36,853 man, engelsmän: 492 officerare och 18,824 man.

Ryssarna ta 1,300 fångar från turkarna.
Den kaukasiska arméns generalstab meddelar: Vid gryningen 30 december bombarderade vi byn Uerchni vid Sarykamisch, som turkarna hårdnackadt försvarade tre dagar å rad. Frivilliga från de våra satte eld på ett af byns längst fram liggande hus, under det två kompanier af ett kaukasiskt regemente gingo fram till bajonettanfall. Turkarna förlorade ett stort antal i dödade, däribland älven en general. Vi togo mer än 20 officurare och 1,300 soldater till fånga.
Striden vid Ardagan fortsätter.

Brittisk-fransk flotta hotar Pola.
Från Venedig meddelas, att en engelsk-fransk flotta på 30 slagskepp och ett antal torpedbåtar visat sig vid inloppet till Fasanokanalen, där den viktiga hamnstaden Pola med stora skeppsvarf är belägen. Den beaköt därefter staden Rovigno, norr am Pola.

Myteri inom ryska armén.
Från Petarograd telegraferas till Pestinoplo, att myteri utbrutit vid de sibiriska landstormsregementena. I Tonsk har guvernören mördats af soldaterna. Sammanstötningar mellan landstormstrupper och polis äga rum gång på gång.

Belägringstillstånd i Petersburg.
Petersburg har förklarats i belägringstillstånd.

Luftkriget
synes komma att taga ny fart, antagligen på grund af ledan vid landkrigets ideliga stillastående. Man tyckes på alla håll med stor ifver bygga flygmaskiner.
Vid franska hären ha införts mya tvådäckade flygmaskiner med särskildt starka strålkastare. Flygarna äro förtjusta öfver de nya flygmaskinerna, hvilkas maskinerier fungera utmärkt.
Från Geneve meddelas, att 2,000 arbetare dag och natt äro sysselsatta vid Friedrichshafen med att bygga 14 Zeppelinluftskepp af en ny jättetyp. Dessa luftskepp skola ha en längd af 400 meter. Besättningen å hvart och ett af dem skall bestå af 30 man. Luftskeppen skola vara försedda med 800 hkr. motorer och ha en utrustning af 50 bomber. Dessutom skola de förses med snabbakjutande maskinkanoner.

Amerika menar icke så farligt med sin protest.
Times korrespondent i Washington telegraferar: Hvarken Förenta staternas president, som håller utrikespolitikens trådar i sin hand, eller den stora allmänheten väntar sig, att England skall göra, några omöjliga medgifvanden. President Wilson har förklarat, att regeringen icke väntade någon allvarsam kontrovers med England. Den förstode att England vore invecklad i en kamp på lif och död. Presidenten framhöll äfven, att många af de obehag, som drabbade de amerikansika fartygen och de amerikanska affärsmännen, hade sin grund i en bristande hederlighet på den amerikanska sidan af Atlanten, nämligen i falska lastdeklarationer och smuggling af kontraband i laster, som för öfrigt icke bestodo af kontraband. Presidenten förklarade, att regeringen icke kunde taga itu, med frågan om trygghet för den amerikanska handeln, så vida de icke finge stöd af redarna själfva på det sättet, att dessa afgåfvo absolut tillförlitliga deklarationer.
På andra håll inom officiella kretsar betygar man, att afsikten med den amerikanska noten icke är att förmå England till radikala ändringar i sin politik utan endast att påskynda afgörandet af de klagomål, som regeringen i Washington sedan en tid tillbaka försökt bringa ur världen. Presidentens oförbehållsamma uttalanden är ett försök att få England att inse nödvändigheten af att skyndsamt vidtaga en ny ordning beträffande irriterande detaljerna i det sätt, hvarpå England realiserar sin politik, denna politik, mot hvilken Förenta staterna icke ha någon invändning af väsentlig betydelse att göra.
Allmännia opinionen i England — tillägger Times — har icke låtit sig irriteras af noten och af vaktar sin regerings svar på densamma i full tillit till att en rimlig lösning med lätthet skall kunna uppnås.

Boerkampen fortgår.
Till Reuters Office telegraferas från Kapstaden: Upprorsledaren Maritz har i spetsen för en afdelning rebeller på omkring 800 man med 4- fästningskanoner och fyra maskinkononer med Kemp som underbefälhafvare angripit en afdelning af regeringens anhängare på 400 man med två maskinkanoner. Angreppet ägde rum vid vattningsstället i närheten af Schuitdrift väster om Kakamas 22 dennes. Regeringsanhängarne gjorde kraftigt motstånd, men nödgades draga sig ett par miles tillbaka. Sedan förstärkningar anländt, återupptogs striden. Rebellerna sökte kringränna sina motståndare men hindrades. Vid solnedgången drogo sin de upproriska tillbaka till vittningsstället.
Regeringens anhängare hade en dödad och två sårade, De toga 92 fångar och eröfralle en maskinkanon, 8,000 patroner och 26 fullastade järnvägsvagnar.

Ett och annat.
— I närheten af norska staden Mandal har i dag en mina drifvit i land, telegraferas på onsdagen från Kristiania. Tre norska torpedbåtar blefvo efterskickade och togo hand om den farliga tingesten samt införde den till Kristiansand. Minan hade en sprängladdning på 130 kilo och vägde 400 kilo. Den har visat sig vara brittisk, hvilket väckt stort uppseende i vida kretsar. Platsen där minan fans, ligger ett kort stycke öster om Lindesnäs och sålunda i den mycket trafikerade ångbåtslinjen förbi landets sydspets, som hvarje dygn passeras af ett 20 tal fartyg. Det betraktas nästan som ett mirakel, att minan kunnat drifva genom farleden i det mest trafikerade distriktet af kusten utan att anställa olyckor. Trygghetskänslan i fråga om trafiken längs den norska kusten har nu fått en svår knäck.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1