Kriget.

Kampen I väster.
Franska rapporter.

Den i onsdags afton kl. 11 i Paris utfärdade kommunikén lyder: Inga meddelanden om några händelser af vikt ha ingått med undantag af några bombardemang i trakterna kring Arras oeh på höjderna vid Maas. I Champagne ha vi gjort mågra framsteg hvilka synas vara ganska betydande. Det dåliga vädret fortfas öfver största delen af frontån.
Nyårsaftonens kommumikeer lyda:
Fienden har i närheten af Reims sprängt två af våra löpgrafvar i luften ooh därefter förtagit ett angrepp, som afvisats. Norr om Mesnilles-les-Hurlus ha vi eröfrat partier af fiendens andra försvarslinje. Ett följande motangrepp från fiendens sida blef tillbakaslaget, och sedan vi därpå återupptagit offensiven, gjorde vi ånyo framsteg. I samma trakt skingrade vårt artilleri tyska arméstyrkor, som ryckte fram för att rikta ett motangrepp mot oss.
Vi ha i Argonne-skogen gjort smärre framsteg i trakten af Fontaine—Notre-Dame ha vi företagit minangrepp och genom att besätta den sålunda rensade terrängen ha vi utefter en sträcka på 150 meter eröfrat skyttegrafvar i trakten af Mort Mare-skogen. Vi ha trängt in i Steinbach och hus för hus eröfrat hälften af denna by.
Då fienden i onsdags kväll efter en liflig gevärseld försökte tränga fram till Forgesskogen på Maasflodens vänstra strand, blef han omedelbart kastad tillbaka. De ställningar, som våra trupper eröfrat i Steinbach, ha häfdats, och vi fortsätta där våra angrepp mot de fientliga ställningarna.
Från öfriga delar af fronten har ej någon underrättelse af intresse ingått.

Tyska rapporter.
Stora tyska högkvarteret meddelar på torsdagens middag: På västra krigsskådeplatsen har vid kusten genomgående rådt lugn. Fienden har riktat sin artillerield mot Westende bad och förstört en del hus utan att dock anställa någon skada af militär betydelse.
Sydost om, Reims ha vi tillintetgjort ett belt franskt angrepp. Starka franska angrepp norr om läggret vid Chalons, blefvo öfverallt afvisade. I västra delen af Argonne ha våra trupper vunnit betydlig terräng, i det dei eröfrat flera bakom hvarandra liggande skogshöjder och därvid tagit öfver 250 fransmän till fånga.
I trakten af Florey norr om Toul ha de franska angreppsförsöken misslyckats. I öfre Elsass i trakten väster om Sennheim ha samtliga franska anfall omintetgjorts under vår eld. Fransmännen sköto systematiskt i ruiner hus efter hus i den af oss besatta byan Steinbach, men våra förluster vore blott små.

Tysk seger vid Lodz-Lovitsj.
Wolffs telegrambyrå meddelar från stora högkvarteret på nyårs- dagen: Våra i Polen kämpande trupper ha under striderna vid
Lodz och Lowitsj och det därpå företagna förföljandet tagit öfver 56,000 fångar och eröfrat en mängd kanoner och maskingevär. Det samlade bytet, som eröfrats genom vår 11 november påbörjade offensiv i Polen, har därigenom ökats till 136,000 fångar, öfver 100 kanoner och öfeer 300 kulsprutor.

Österrikisk offensiv i Karpaterna.
Österrikiske t. f. generalstabschefen, von Höfer meddelar officielt: I Karpaterna ha våra trupper företagit angrepp norr om Uzsokpasset och där tagit flera höjder. Norr om Lupkowpasset ha våra motangrepp hejdat ryssarnas framryckning. Längre åt väster ha svagare fientliga styrkor ryckt fram mot en del pass. Norr om Corlice, nordost om Zakriczyn och vid nedre Nida ha ryssarnas angrepp Misslyckats med svåra förluster för dem. I trakten öster och sydöst om Tomasjow ha de förbundna arméerna gjort framsteg.

Sanningen om de Österrikiska fångarna.
K. k. Korr.-Bureau meddelar: Ett meddelande fram Petrgrad till Reuter sprider vidare en ryst tidnings uppgifter öfver antalet österrikisk-ungerska officerare och menige, som intill 23 dec. råkat i rysk fångenskap. Äfven om siffrorna på de officerale och menige, som tillfångatagits af fienden, undandrager sig ett exakt konstaterande, så är det dock redan enligt de officielt förda förteckningarna öfver saknade höjdt öfver hvarje tvifvel, att de ryska uppgifterna äro i hög grad och särskildit beträffande officerarna utan vidare omåttligt öfverdrifna, detta älven om sårade och sjuka inräknas och officersaspiranter räknas som officerare.

En kort nyårssammanfattning.
Som man finner, anse österrikarna sin ställning fortfarande gynsam, och de ha ju också, haft krafter noga för att uppge vid Uzok- och Lupkiowpassen göra motstötar mot ryssarna. Betänklig är därmot deras ställning vid Daklapasset. Här uppge sig ryssarna ha tagit östearikarnas starkt befästa ställningar och drifvit dem på flykten. Infallsporten i Ungern genom Duklapasset har emellertid tidigare icke visat sig vara lyckosam, för ryssarna. De ha varit därigenom förr, men blifvit drifna tillbaka.
Betydelsefullt är, att österrikarnas, front från nedre Nida till Zakliczyn alltjämt synes, obruten. De ha icke låtit drif?a sig nämvärdt tillbaka af de starka ryska angreppen, utan: tvärtom tillfogat ryssarna kännbara. förluster, särskildt i striderna nordöstligt om Zakliczyn. A sin; sida upp.gifva sig dock ryssarna östligt gom sistnämd . plats haft framgång med ett af sina angrepp och tagit 44 officerare ,och 1,500 man till fånga.
österrikarna bestrida visserligen riktigheten af de ryska siffrorna på tagna fångar, men bestrida;ndet synes väsentligen gälla officersantalet.
?3esättnin en i Przen är alltjämt kraftig och strid.; , sten och har enligt ryska uppgi±ter gjort nya utfall, hva,d411 galla engelska notiser om färitningens förestående fall säkert äro gripna ur luften.;
Ryssarna göra synbarligen ett kraftigt motstånd, men märkligt är att tanken på separatfred allt mera synes gripa omkring sig i ledande ryska kretsar.
Moskvatidningen Russkoje Slovo, som plägar ha goda förbindelser med utrikesministeriet, varnar i ett af sina senaste nummer för att underskatta tyska generalstaben, och anser, att Tyskland förmår föra ytterligare 4 millioner man i fält. Ryssland har föga intresse af ett angrepp mot Tyskland och Östarrike. Ryssland borde — liksom äfven Frankrike nach Serbien — i ett gynsamt ögonblick sluta en ärofull separatfred, ty krigets fortsatta fullföljande vore endast för England en lifsfråga.
Rykten att en likartad uppfattning råder inom själfva kejsarfamiljen hålla i sig.
Att de allierade skola kunna åstadkomma någon väsentlig kraftökning är föga troligt; redan klagas öfver, att de exotiska trupperna massvis måste returneras för klimatets skull. Fransmännen, som tyckas ha återvunnit hela sin gamla militära anda, uppgifvas ha funnit, att de på senare tid anlända engelska trupperna äro otillfredsställande utbildade, hvarför de måst underkastas drill af franska officerare. Engelsmännen anse sådant vara trakasseri, och olusten för rekrytering har ökats i England. Hvad som gör dessa uppgifter sannolika är den synbara trånad fransmännen visa efter japansk hjälp. Man är nämligen öfvertygad om den japanska härens duglighet.

Minst 600,000 främmande fångar i Tyskland.
Officielt meddelas från Berlin: Hela antalet under året i Tyskland internerade krigsfångar, häri dock ej medräknade civila krigsfångar, utgör 8,338 officerare och 577,875 man. I dessa siffror ingå, dock ej de fångar, som tagits under förföljandet i ryska Polen, liksom icke heller de fångar, som äro under transport till fånglägren. Ofvanstående siffror fördela sig på de olika nationerna, på följande sätt: Fransmän: 3,453 officerare, däribland 7 generaler, och, 215,905 man, ryssar: 3,575 officerare, däribland 18 generaler, och 306,297 man, belgier: 612 officerare, däribland 3 generaler, och 36,853 man, engelsmän: 492 officerare och 18,824 man.

Ryssarna ta 1,300 fångar från turkarna.
Den kaukasiska arméns generalstab meddelar: Vid gryningen 30 december bombarderade vi byn Uerchni vid Sarykamisch, som turkarna hårdnackadt försvarade tre dagar å rad. Frivilliga från de våra satte eld på ett af byns längst fram liggande hus, under det två kompanier af ett kaukasiskt regemente gingo fram till bajonettanfall. Turkarna förlorade ett stort antal i dödade, däribland älven en general. Vi togo mer än 20 officurare och 1,300 soldater till fånga.
Striden vid Ardagan fortsätter.

Brittisk-fransk flotta hotar Pola.
Från Venedig meddelas, att en engelsk-fransk flotta på 30 slagskepp och ett antal torpedbåtar visat sig vid inloppet till Fasanokanalen, där den viktiga hamnstaden Pola med stora skeppsvarf är belägen. Den beaköt därefter staden Rovigno, norr am Pola.

Myteri inom ryska armén.
Från Petarograd telegraferas till Pestinoplo, att myteri utbrutit vid de sibiriska landstormsregementena. I Tonsk har guvernören mördats af soldaterna. Sammanstötningar mellan landstormstrupper och polis äga rum gång på gång.

Belägringstillstånd i Petersburg.
Petersburg har förklarats i belägringstillstånd.

Luftkriget
synes komma att taga ny fart, antagligen på grund af ledan vid landkrigets ideliga stillastående. Man tyckes på alla håll med stor ifver bygga flygmaskiner.
Vid franska hären ha införts mya tvådäckade flygmaskiner med särskildt starka strålkastare. Flygarna äro förtjusta öfver de nya flygmaskinerna, hvilkas maskinerier fungera utmärkt.
Från Geneve meddelas, att 2,000 arbetare dag och natt äro sysselsatta vid Friedrichshafen med att bygga 14 Zeppelinluftskepp af en ny jättetyp. Dessa luftskepp skola ha en längd af 400 meter. Besättningen å hvart och ett af dem skall bestå af 30 man. Luftskeppen skola vara försedda med 800 hkr. motorer och ha en utrustning af 50 bomber. Dessutom skola de förses med snabbakjutande maskinkanoner.

Amerika menar icke så farligt med sin protest.
Times korrespondent i Washington telegraferar: Hvarken Förenta staternas president, som håller utrikespolitikens trådar i sin hand, eller den stora allmänheten väntar sig, att England skall göra, några omöjliga medgifvanden. President Wilson har förklarat, att regeringen icke väntade någon allvarsam kontrovers med England. Den förstode att England vore invecklad i en kamp på lif och död. Presidenten framhöll äfven, att många af de obehag, som drabbade de amerikansika fartygen och de amerikanska affärsmännen, hade sin grund i en bristande hederlighet på den amerikanska sidan af Atlanten, nämligen i falska lastdeklarationer och smuggling af kontraband i laster, som för öfrigt icke bestodo af kontraband. Presidenten förklarade, att regeringen icke kunde taga itu, med frågan om trygghet för den amerikanska handeln, så vida de icke finge stöd af redarna själfva på det sättet, att dessa afgåfvo absolut tillförlitliga deklarationer.
På andra håll inom officiella kretsar betygar man, att afsikten med den amerikanska noten icke är att förmå England till radikala ändringar i sin politik utan endast att påskynda afgörandet af de klagomål, som regeringen i Washington sedan en tid tillbaka försökt bringa ur världen. Presidentens oförbehållsamma uttalanden är ett försök att få England att inse nödvändigheten af att skyndsamt vidtaga en ny ordning beträffande irriterande detaljerna i det sätt, hvarpå England realiserar sin politik, denna politik, mot hvilken Förenta staterna icke ha någon invändning af väsentlig betydelse att göra.
Allmännia opinionen i England — tillägger Times — har icke låtit sig irriteras af noten och af vaktar sin regerings svar på densamma i full tillit till att en rimlig lösning med lätthet skall kunna uppnås.

Boerkampen fortgår.
Till Reuters Office telegraferas från Kapstaden: Upprorsledaren Maritz har i spetsen för en afdelning rebeller på omkring 800 man med 4- fästningskanoner och fyra maskinkononer med Kemp som underbefälhafvare angripit en afdelning af regeringens anhängare på 400 man med två maskinkanoner. Angreppet ägde rum vid vattningsstället i närheten af Schuitdrift väster om Kakamas 22 dennes. Regeringsanhängarne gjorde kraftigt motstånd, men nödgades draga sig ett par miles tillbaka. Sedan förstärkningar anländt, återupptogs striden. Rebellerna sökte kringränna sina motståndare men hindrades. Vid solnedgången drogo sin de upproriska tillbaka till vittningsstället.
Regeringens anhängare hade en dödad och två sårade, De toga 92 fångar och eröfralle en maskinkanon, 8,000 patroner och 26 fullastade järnvägsvagnar.

Ett och annat.
— I närheten af norska staden Mandal har i dag en mina drifvit i land, telegraferas på onsdagen från Kristiania. Tre norska torpedbåtar blefvo efterskickade och togo hand om den farliga tingesten samt införde den till Kristiansand. Minan hade en sprängladdning på 130 kilo och vägde 400 kilo. Den har visat sig vara brittisk, hvilket väckt stort uppseende i vida kretsar. Platsen där minan fans, ligger ett kort stycke öster om Lindesnäs och sålunda i den mycket trafikerade ångbåtslinjen förbi landets sydspets, som hvarje dygn passeras af ett 20 tal fartyg. Det betraktas nästan som ett mirakel, att minan kunnat drifva genom farleden i det mest trafikerade distriktet af kusten utan att anställa olyckor. Trygghetskänslan i fråga om trafiken längs den norska kusten har nu fått en svår knäck.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *