Visby Biografteater.

Bioannons

Söndagen den 31 januari
Barn- och familjeföreställningar
kl. 3 och 4 e. m.
PROGRAM:
Centaurerna.
Halsbrytande militärtjänst.
Buffeljakt.
Mycket intressant bildserie.
Kalle tycker icke om storken.
Amerikanskt lustspel.
Lehman sona modedockor.
Komiskt.
Fritz som trollkonstnär.
Öfverdsdigt roligt.
Föreställningar kl. 3 och 4 e. m.
Biljettpriser 25 öre för äldre; 10 öre
för barn till alla platser.
A.-B. Svenska Biografteatern.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Vinterpostfarten.

Ång. Hansa hitlände från Stockholm via Nynäs kl. 2,20 i dag på eftermiddagen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Ur dagens post. Kriget.

Slaget vid La Bassée.
Engelsk version.

Till Reuter telegraferas från Boulogne: Striden i smörjan nära La Bassée i måndags var den största drabbning, i hvilken engelsmännen detta år varit inblandade. Tyskarna, som funnit det omöjligt att rycka fram i terrängen, då denna till följd af det myckna regnandet hade förvandlats till beslöto att företaga en stormning längs landsvägen mellan La Bassée och Béthune. De lyckades överraska engelsmännen i deras löpgrafvar, hvilka måste utrymmas. Tyskarnas avantgarde, som utgjordes af 56:e preussiska infanteriregementet, ryckte snabbast möjligt fram mot Givenchy och öfverlät åt rPss reserven, som var 5,000 man stark, ett försvara den terräng, som sålunda tagits. Några engelska regementen, som fått order att återtaga de utrymda löpgrafvarna, lyckades tränga fram, trots att smörjan och vattnet gick dem till knävecken och under våldsam beskjutning från fiender. Under sådana omständigheter var det omöjligt att hålla skyttelinjerna obrutna under framryckningen, då en del af soldaterna under marschen måste hållas uppe ur dyn af kamrater. Slutligen kommo emellertid engelsmännen fram till skyttegrafvarna och togo dem med storm. Tyskarna, som ryckte in i Givenchy, möttes af en häftig eld. Alla, som icke stupade, togos till fånga. Preussarna lämnade 400 döda på vägen, Deras reservtrupper voro oförmögna att understödja dem, emedan de själfva våldsamt anföllos af de brittiska trupperna, understödda af fransmän.

Österrikisk offensiv i Galizien.
Österrikiska krigspresskvarteret bringar i senaste rapporten mycket gynsamma meddelanden. General Ivanovs försök till kringgående har fullständigt misslyckats, medan däremot den österrikiska armén, understödd af det tyngsta artilleriet, upptagit en kraftig motoffensiv i riktning mot Tarnow.

Lemberg tros utrymmas.
Till tidningar i Wien meddelas från Lemberg, att 12 d:s genom plakat på gatorna kungjordes, att ryssarna, troligen af strategiska skäl, snart, skulle komma att tillfälligt utrymma Lemberg. Befolkningen anmodades att i så fall förhålla sig lugn och icke med anledning af fiendens rent tillfälliga besättande af staden anordna demonstrationer af nagot som helst slag, enär ryssarna skulle komma tillbaka. Frivilligt skulle de nämligen aldrig definitivt uppge stadens besittning.

Schweiz intervenerar då tiden kommer.
Roskoje Viedomostis korresponden i Genève har haft en intervju med presidenten för det schweiziska förbundsrådet, Motta, som bland annat uttalade: Schweiz är öfver ygadt om att det måste intervenera mellan de krigförande makterna för att uppnå ett fredsslut. Men tiden för en interveniion är ännu icke kommen. Schweiz’ väpnade neutralitet har hittills kostat 110 miljoner francs.

Franska deputeradekammaren beviljar 3,500 miljoner francs.
Franska deputeradekammaren har antagit en del förslag, bland hvilka äro anslag å sammanlagdt 3,500 millioner francs. Dessa anslag beviljadas efter ett med kraftigt bifall mottaget anförande af finansminister Ribot som därvid framhöll den franska kreditens gynsamma ställning. Kammaren antog vidare ett förslag om utgifvande i begränsad omfattning af skattkammarbevis samt ett förslag, som bemyndigar finansministern att utsläppa obligationer med kort löptid.

Rumäniens engelska lån dementeras.
Lokalanzeigler har från väl underrättad källa erfarit att Reutermeddelandet om ett rumäniskt lån i England på 100 millioner mark måste vara en tendentiös osanning. Alla förutsättningar för att det skulle vara sant saknas.
Ett Londontelegram säger däremot: Meddelandet om det rumäniska lånet har i politiska och finansiella kretsar mottagits med stor tillfredsställelse. Lånet har lämnats på yrkande af rumäniska finanskommissionen. Rumänien har begärat penningarna för att uppköpa förnödenheter, hufvudsakligen till militära ändamål på grund af statens kritiska läge. Penningarnas deponerande utomlands sätter Rumänien i stånd att verkställa utbetalningar utan att sända pengar från det egna landat under de nu rådande ogynsamma kursförhållandena.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Till två månaders fängelse

dömdes i går af fältkrigsrätt korpralen Erik Edvardsson, som olofligt undanhållt sig från krigstjänstgöring å Fårösund.
En månads fängelse ådomdes värnpliktige Ivar Vilhelm Eklund för det han underlåtit att i behörig tid inställa sig till krigstjänstgöring. Slutligen voro värnpliktige signalisterna Johan Sigfrid Johansson och Hans Rikard Vretblad stälda till ansvar för fylleri, Vretlund förklarades häktad och målet mot Johansson uppsköts till 5 febr.
Det förut omtalade målet mot mästerlotsen C. J. Dahlbäck och värnpliktige lotslärlingen E. J. Pettersson uppsköts likaledes till 5 februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Till kapten

vid Gotlands artillerikår utnämdes i gårdagens konselj löjtnanten därstädes E. E. Malmgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 em– 2,8740,0
kl. 4 em– 2,0740,3
kl. 6 em– 2,5740,7
kl. 8 em– 3,3741,0
kl. 10 em– 3,0741,2
kl. 12 midnatt– 7,0741,6
kl. 2 fm– 6,4742,0
kl. 4 fm– 4,5743,0
kl. 6 fm– 4,0743,5
kl. 8 fm– 3,3745,5
kl. 10 fm– 2,9746,1
kl. 12 midd.– 2,0747,3

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Senaste nyheterna från kriget.

Från den västra krigsskådeplatsen.
Nattligt flyganfall på Dynkirchen.

Berlin, 30 jan. Stora högkvarteret meddelar från västra krigsskådeplatsen, att under en nattlig eskaderflygning ett stort antal bomber nedkastats öfver de engelska etappanläggningarna och fästningen Dynkirchen.
Ett fientligt angrepp nordväst om Nieuport är tillbakakastadt.
Engelsmännens färsök att återeröfra den ställning söder om La Basséekanalen, som fråntagits dem, har missyckats.

Ett mycket upplysande telegram.
Paris, 30 jan. Eftermiddagskommunikén berättar från Belgien, att vårt artilleri fått fotfäste i en stor sanddyn, om hvilken förut kämpats.

För öfrigt tala fransmännen blott om tillbakaslagna anfall.
Paris, 30 jan. I Ypres-, Lens- och Arrassektionerna ha förekommit våldsamma artilleristrider. Tyska infanteriangrepp ha tillbakaslagits där.
I Vogeserna ha likaledes artilleristrider förekommit. De tyska batterierna tvingades att inställa sin eld.
Paris, 30 jan. Nattkommunikén meddelar, att öster om Soissons tyskarna gjort två misslyckade försök att gå öfver Aigne.
Vi ha nedkastat bomber öfvrer fientliga kvarter vid Laon, La Fere och Soissona.

Österifrån.
Nytt misslyckadt ryss-angrepp vid Gumbinnen.
Berlin, 30 jan. Ryssarna hafva vid Kussen nordost om Gumbinnen gjort ett nytt anfall, hvilket äfvenledes misslyckades, liksom det förra.

Tysk framgång i Polen.
Berlin, 30 jan. Nordost om Bolimoff och öster om Lovitsj ha tyskarna kastat fienden ur hans förpostställningar och trängt in i hans hufvudställning.

Icke zeppelinare vid Libau, utan Parseval-skepp.
Berlin, 30 jan. Wolffs Bureau dementerar att det var en zeppelinare, som nedsköts 25 dennes vid Libau. I stället var det ett tyskt marinluftskepp af Parsevaltyp.

Kryssaren Kolberg har icke sjunkit.
Berlin, 30 jan. Vidare dementeras engelske amiralen Beattys uppgift, att tyska kryssaren Kolberg sjunkit i sista sjöstriden.

Intagandet af Fez förnekas officielt.
Paris, 30 jan. Officielt dementeras den från tyska pressagenturer härrörande uppgiften, att marockanska upproriska skulle intagit Fez.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Räfskinnen

spela numera en ganska stor roll, hvad våra inhemska pälsverk beträffar. Dessa skinn betinga f. m. i medeltal 25 á 30 kr. st. allt efter storlek och beskaffenhet. Man har emellertid all anledning antaga, att räfskinnen komma att stiga i pris, helst som de dyrbarare pälsverken på grund af krigstiden f. n. ej rönn vidare efterfrågan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Pensionskonferens

hölls på torsdagen i Göteborg. Därvid förekom bl. a., att byråchefen Carl Broberg (förut Visbybo) höll föredrag om instruktioner och uppgifdrag om instruktioner och uppgifter för pensionsstyrelsen ombud. Efter föredraget förklarades ordet fritt, och de samlade ombuden gjorde förfrågningar särskildt beträffande instruktionen, hvilka förfrågningar besvarades af generaldirektör Jochnick och byråchefen Broberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Pastorsadjunkten J. A. Englund

i Solna (bördig från Gotland) skall såsom uppförd å förslag till kyrkoherdetjänsten i Njutångers pastorat af ärkestiftet profpredika söndagen 21 februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24