Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet.

Jättepetition ingifven till regeringen.
En besrämd gensägelse mot nykterhetsfolkets påstånden.
Enligt hvad N. D. A. inhämtat, har sent på onsdagens middag en masspetition öfverlämnats till regeringen med ogillande af de bekanta framställningarna om allmänt rusdrycksförbud.
Sedan petitionärerna erinrat om ”Nykterhetsfolkets” begäran angående inskränkningar, eventuelt totalförbud i försäljningen af alkoholhaltiga drycker, förklara de, att de ansett sig böra inför k. m:t nedlägga sin protest mot den af ”Nykterhetsfolket” förslagna hänsynslösa behandlingen af all Sveriges myndiga folk, en behandling som petitionärerna anse nu mindre än någonsin förr vara berättigad.
Det kan visserligen icke bestridas heter det vidare i petitionen – att missbruk af alkoholhaltiga drycker förekommer här som annorstädes och gifvetvis bör lagstiftningen ingripa stäfjande på detta område. Det bör dock kunna ligga i våra myndigheters makt att förhindra sådant missbruk med så lämpade lagar och förordningar, att icke den oskyldige skall få lida med den skyldige. Petitionärerna se också med bedröfvelse det hänsynslösa slag, som riktas mot alla de tusenden inom landet, som direkt eller indirekt ha sin utkomst af denna näring.
Mot Nykterhetsfolkets påstående, att de föra det svenska folkets talan, och att ett förbud skulle vara till gagn för allt Sveriges folk, uttala potitionärerna sin bestämda gensägelse. Petitionärerna äro äfven fullt förvissade att bakom oss, delande vår uppfattning, ståren icke obetydlig del af våra landsmän och landsmaninnor, hvilka liksom vi på ett måttligt sätt använda oss af alkoholhaltiga drycker och icke vilja afstå från dessa.
Petitonärerna anhåller till sist, att regeringen vid behandlingen af Nykterhetsfolkets potition i förbudsfrågan icke måtte på så sätt bifalla densamma, att ett eventuellt förbud äfven må drabba oss och alla med oss, som, icke missbrukande alkoholhaltiga drycker, anse oss må väl till kropp och själ af ett måttligt njutande af densamma.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *