Kriget.

På den västligaste krigsskådeplatsen.
Ny beskjutning från hafvet af Zeebrügge.
Enligt tele,gram från Oostburg visade sig två engelska krigsfartyg nyårsafton utanför Zeebrügge och aflossade några skott mot staden, troligen med afsikt att förstöra fyrtornet, som användes af tyskarna som observationspost. Resultatet af beskjutningen är obekant.

Enorma förluster för de allierade i senaste offensiven.
I en öfversikt öfver det militära läget förklarar Nieuwe Rotterd. Courant, att dem stora offensiv, som Joffre 17 dec. tillkännagifvit, genom hvilken tyskarna skulle förintas, blifvit utan resultat. De allierades förluster beteckhas i de holländska tidningarna som enorma. En del tala om 150,000—200,000 man.

Från Brügges horisont.
Tidningen Telegraaf omtalar från Sluis: Hela veckans har Brügge varit fullt med soldater, som kommit från fronten för att hvila ut här. Det är för öfrigt ett ständigt kommande och gående af trupper. Utmed järnvägslinjen Ypern—Roulers kämpas om höjderna vid Tonnebeken.
Vid Knocke exploderade hela torsdagen minor, som spolades mot land. En Strandad tysk motorbåt har af ryktet förvandlats till undervattensbåt och såsom sådankommer den med stor sannolikhet att snart uppenbara sig i den engelska pressen.

Slagskeppet Formidables undergång.
Inalles ha 201 man bifvit räddade.
En trålare har inkommit till Brixham mad 70 man af besättningen på Formidable, af hvilken nu sammanlagdt 150 man räddats.
De senast räddade hade tillbragt 12 timmar i en öppen kutter, innan de upptogos. Trålaren länsade undan för en orkan för att söka skydd i Brixham, men tvingades af den starka stormen att lägga upp mot vinden. Emellertid hade en man af dess besättning observerat den öppna kuttern, som kom drifvande på de skyhöga vågorna med en klut på en upprest åra som flagga. Efter öfvermänskliga ansträngningar lyckades trålarens folk att taga in storseglet och sätta ut stormklyfvaren och efter flera fruktlösa försök lyckades man kasta öfver ett tåg till kuttern, hvilken därpå halades långsides, hvarefter de ombordvarande fördes öfver till trålaren. Denna manöver var förenad med det största besvär, då sjöarna voro ända till 30 fot höga. En torpedartillerist, som förde befälet på kuttern, var den siste som lämnade denna. De räddade hade lidit svårt af kölden, då de till största delen voro oklädda. Kuttern var nämligen läck, och man hade måst använda kläderna för att stoppa till hålen.
(Senare.) Reuter’s Office meddelar: En officiell lista har utsändts på de öfverlefvande från »Formidable», hvilkas antal stigit till 201, sedan ännu en båt med omkring. 40 man anträffats utanför Lyme Regis.

En undervattensbåts verk!
Londontidningarnas sjömilitära medarbetare uttala som sin bestämda mening att Formidable träffats af en torped från en undervattensbåt. Daily Telegraph säger att från militär synpunkt detta slagskepps Undergång utgjorde det allvarligaste slag som hittills af fienden riktats mot engelska flottan. Farttyget har tydligen träffats under fart. Ehura Formidable tillhörde 1897 års program, blef det färdigt först 1901; det var fortfarande ett mycket användbart fartyg.

Kejsar Wilhelms segervisshet.
Efter nyårsgudstjänsten mottag kejsaren vid gratulationscouren äfven pressens i högkvarteret varande korrespondenter och riktade därvid till dem följande ord:
»Mina herrar! Jag hoppas, att ni under det nya året skola få åtskilligt att meddela. Vi skola icke hvila förrän vi tillkämpat oss en slutgiltig seger.»

Kampen i Polen.
De tyska framgångarna börja åter.
Den stora kampen om Warschau säges ha börjat.
Fråm Warschau meddelas till Daily Telegraph i London: Striden om Warschau har börjat. Det stora slaget är i gång. I staden hör man tydligt kanondundret. I främsta linjen kämpa nu helt nya tyska reserver. De vinna onekligen terräng, såvida inte på vår sida förstärkningar komma. Det hjältemod, med hvilket de tyska trupperna kämpa, trotsar all beskrifning. Natten mellan onsdag och torsdag företogs af tyska regementen ett stormanfall på de ryska skyttegrafvarna i närheten af Sokatscheff, hvilka tycktes ointagbara. Ryssarna kunde icke tro annat än att tyskarna blifvit vansinniga och beslutit att spetsa sig själfva på de ryska bajonetterna. Ett hagel af bly och järn mottog de anstormande. Tio gånger försökta tyskarna anfalla, tio gånger måste de tillbaka. Men när de elfte gånget gingo fram med bajonetten, var ryssarnas motståndskraft förlamad och de utrymde frivilligt sina ställningar med blandade känslor af beundran och vrede. Striden står på intet sätt tillbaka för striden i Flandern i fråga om häftighet.

Ryssarnas mening om saken.
Nyårsdagen telegraferades från Petrograd till Daily Telegraph: Ryska armén fordar att hålla stånd mot tyskarna i Polen och att rulla upp de österrikiska armeérna i Galizien. Sådan är situationen för närvarande, men det är mer och mer troligt, att Hindenburg af de fruktansvärda förlusterna vid Bsura och Ravka skall låta öfvrtyga sig ont, att hans plan att genom den ryska fronten drifva fram, en kil mot Warschau misslyckas och att han i stället konceintrerar sina arméer till nya försök på annat ställe. Det uppgifves också, att de tyska trupper, som numera befinna sig i slaglinjen, uteslutande bestå af eftertrupper, afsedda att skydda hufvudstyrkans tillbakagående rörelser.
Dagen därpå lät det emellertid i ett officielt meddelande från stora generalstaben: i Östpreussen och trakten vid Mlaya ha vi gäckat tyskarnas försök igångsätta en partiell offensiv. Vid ön Janosjeff i Weichsel midt emot Visrjegrad ha våra armerade ångare med framgång beskjutit fientligt infanteri. Mellan Weichsel och nedre Pilitza ha tyskarna med stöd af elden från sitt tunga artilleri utfört en serie angrepp. Våra trupper som operera på Bzuras vänstra strand vid Vitkovitze ha tillbakaslagit två nattliga anfall. Vid Ravka ha de tillbakaslagit ett mot Doletzk riktadt angrepp.
Den 31 december visade fienden en synnerligen liflig verksamhet i Ravas omgifningar och trakten kring Bialkas och Rylkas utlopp, där striden alltjämt rasar. Söder om Pilitza försiggår en aktion vid de ställningar, som spärra vägarna från Vloschtsjova till Kielzy, vid Lopvschno, Mikhala Gora, Volmino och Melichno.
I Galizien ha vi energiskt angripit fienden i trakten af Gorlice vid Majanka och Ropitza, där trots fiendens utomordentligt förbittrade motstånd vi i öppen strid togo de befästningar, som anlagts höjderna, och i byn Majanka. Vi togo 3,000 fångar med omkring 68 officerare och eröfrade 4 kanoner och 6 kulsprutor. Dessa strider pågå ännu och rasande motangrepp, som fienden understödde med pansarautomiobiler, ha slagits tillbaka med hjälp af vårt artilleri, våra bajonetter och handgranater.
I Bukovina ha vi efter strid besatt Storozynets och Radautz.
Det framgår häraf, att tyskarna nu kraftigt tränga fram mot Warschau mellan nedre Weichsel och Pilitza, där det stora afgörandet väntats. Ryssarna göra tappert motstånd, men telegrammets obestämda ord: »Tyskarna ha med stöd af sitt tunga artilleri utfört en mängd angrepp» – »striden rasar alltjämt» etc. tyda på att det icke är ryssarna, som känna sig segervissa.
I Galizien ansätta de däremot alltjämt österrikarna, som dock tappert hålla stånd.

Allt klart för Warschaus belägring.
Aftonbladets berlinkorrespondent telegraferar 2 jan.: De förenade tyska och österrikiska arméernas framryckning mot Warschau fortgår utomordentligt snabbt. Anstalter för stadens belägring ha redan vidtagits.

Lördagens österrikiska kommuniké
lyder: Den allmänna situationen är oförändrad. Efter förbittrade strider de senaste dagarna i trakten söder om Tarnow och i mellersta Karpaterna har ett tillfälligt lugn inträdt. Den vid Uzsokpasset kämpande styrkan har inför öfverlägsna fientliga stridskrafter dragits något tillbaka från passhöjderna.
Den stora striden vid Gorlice, 10 mil öster om Krakau, har sålunda afstannat. Det österrikiska återtåget vid Uzok-rasset har icke aflupit utan förluster, hvarom det heter i ryska kommunikén: »I närheten af Uzok-höjden, ha vi besatt de. österrikiska ställningarna, där vi togo inemot tusen fångar.»

Ententen mot Bulgarien.
Sofiatidningen Naroden Zavet meddelar i ett extrablad: Blockad af vår hamn Dedeagatsch genom den engelska flottan är omedelbart förestående. En förenad eskader kryssar redan framför Dedeagatsch och återhåller fartyg, som vilja inlöpa i hamnen.

Serberna forcera Donau.
Till den ungerska tidningen Az Est telegraferas från Semlin: Starka fientliga truppstyrkor försökte efter den nyligen företagna sprängningen af Semlin-bron öfver Donau att intränga i Syrmien. Fyra serbiska infanteriregementen, understödda af artilleri, som hade intagit ställning på Zigenarön, öfverskredo under mörkrets skydd Donau och framträngde omkring 20 km, väster om Semlin. Här inväntades de emellertid af våra trupper, som intagit fördelaktig ställningar och en häftig strid, som varade i flera timmar utspann sig.
De ungerska landfvärnstrupperna kämpade hjältemodigt, och till slut blefvo serberna med svåra förluster slagna, så att de måste draga sig tillbaka i oordnad flykt. Flera hundra döda och sårade betäckte stridsplatsen. Våra trupper förföljde fienden till Donau och togo härunder 1,100 fångar. Vid öfvergången af Donau funno många serber sin död i vågorna.

Turkarnas inmarsch i Kaukasus.
I Konstantinopel gå rykten om att en turkisk armé ryckt in i Ardagan, som ligger 80 km. in i Kaukasus. Tidningen Terdjouman-i-Ha kikat förklarar, att den fått samma meddelande från autentiskt håll. Stadens besättande ägde rum nyårsafton.

En japansk förklaring.
Om Japans ståndpunkt beträffande situationen göres från vederbörligt håll i Tokio gällande:
Alla rykten, som upprepade gånger cirkulerat i den utländska pressen, att Japan skulle sända trupper till de europeiska krigsteatrarna och att japanska officerare skulle fört befäl vid det ryska artilleriet i Polen, äro fullkomligt oriktiga. Om någon japansk officer befinner sig någonstädes i den ryska armén, är han där för närvara vid kriget som attaché, och icke i något annat ändamål.
Det är kändt, att Japan gett sig in i kriget för att fullgöra sin förpliktelse mot England i allianstraktaten, hvilken fordrar Japans samarbete vid skyddandet af de brittaska intressena i fjärran östern, Traktaten förbinder emellertid icke Japan att hjälpa England i dess europeiska strider, och då ingen af de krigförande makterna vid Englands sida är allierad rased Japan, föreligger intet skäl, hvarför Japan skulle göra detta fruktansvärda offer i blod och penningar för att Mäns någon af dessa stormakter genom att sända bort sin armé på öfver tusentals mils afstånd.
Då den falska uppfattningen vunnit insteg i vissa länder, att japanska trupper skulle anställas i Europa mot lön, bör framhållas, att vår armé icke är afsedd för cirkus.
Nu, då Kiautsjau är i våra händer och alla tyska krigsfartyg, som stört vår sjöfart på stilla och Indiska Oceanerna, förstörts eller afväpnats, det ena efter det andra, så är vår roll i detta krig praktiskt taget slut.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *