Högre passagerareafgifter under kriget?

Ångfartygs A.-B. Gotland ingick i början af november till generalpoststyrelsen med begäran, att staten måtte bekosta krigsförsäkring af vinterbåtarna Hansa och Polhem. Sådan försäkring, som vore nödvändig med hänsyn till minrisken, hade ej tagits i betraktande, då kontraktet om postföringen uppjordes 1911, hvarför bolaget ansåg att staten borde bära denna oförutsedda utgift. I midten af december meddelade poststyrelsen, att densamma pröfvat ärendet, men ej vore sinnad tillstyrka k. m:t att lämna större bidrag ifrån statens sida än till halfva försäkringskostnaden. Under tiden hade omständigheterna nödvändiggjort olycksfallsförsäkring af besättningarna och förhöjda månadshyror. Alla dessa ångbåtabolagets genom minrisken ökade kostnader beräknas för tiden 15 dec. – 15 april till minst 8,000 kronor. Bolaget hemstälde därför 16 dec. till poststyrelsen, att den begränsning af passagerareafgifterna till de nuvarande, som stipuleras i gällande postkontrakt, måtte suspenderas för den tid, minrisken påkaflar axtra omkostnader. Under lördagen har poststyrelsen ingått till k. m:t med hemställan om bifall till denna framställning.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *