Senaste nyheterna från kriget.

Dragkampen i Frankrike.
Paris, 21 juni. Eftermiddagskommunikén igår meddelar att intet finnes att tillägga till föregående kommuniké.
Berlin, 21 juni. Norr om La Bassée noch vid Arras ha vi blodigt tilbakaslagit angrepp. I Vogeserna bar Miinster bombarderats. Några fientliga anfall i Fechtdalen ha blifvit resultatlösa, Två franska flygmaskiner ba medskjutits.
Paris, 21 juni. Norr om Arras ha vi avancerat en kilometer mot Souchez. På Maashköjderna ha vi eröfrat två fientliga linjer. Vid Reillon i Lothringen ha vi tagit centern ar fenrdens försvarsverk. I Fechtdalen avancera vi fortfarande.

Kort rapport från Kurland.
Berlin, 21 juni. Ryssarnas anfall vid Sjavli och Augustoff ha tillbakaslagits.

Nytt förkrossande ryskt nederlag i Galizien.
Berlin, 21 juni. Tidigt i går morse gingo tyska trupper på den 365 kilometer långa fronten från trakten norr om Janow till strax sydväst om Rawaruska till anfall. På efteriddagen voro nästan alla skyttegrafvarna i flera rader bakom hvarandra stormade och fienden på flykt. Under trycket af detta nederlag har fienden under mnatten gått ur gina ställningar mellan Grodek och Djnestrträsket, hårdt ansatta af de förföljande trupperna. Mellan Djinesterträsket och Stryjs mynning i Djnester har fienden utrymt södra stranden af pistnämda flod.

Wien, 21 juni. Slagen vid Majlerow’ och Grodek ledde på lördargen till fullständig seger. Redan på fredag middag var tendens Maierowställning genombruten och på reträtt mot Ravaruska och Zolhiem, Natten till löndagen inträngde BöhnKrmollis armé i de fientliga hufvudställningarna på vägen till Lem, berg, och sedan tidigt lördagsmorgonen äro ryssarna på återtåg öfver hela fronten mot Lemberg sant norr och söder därom Vi förfölja. Tusentals fångar och massor krigsmateriel ha fallit i segrarnes händer. Vid öfre Dnjester börjar fienden utrymnmha sina ställningar vid Pflanzer-Baltins front. Fieniden har på flera punkter gått till anfall, men tillbakaslagits med betydande förluster.
På italienska skådeplatsen ha endast obetydligare strider ägt rum.

Ryska rapporten om samma bataljer.
Petrograd, 21 juni. Den adertorde och nittonde företog fienden en offensiv i riktning mot Ravaruska och vid Grodeksjöarne. Vid Dnjestr blefvo ide fientliga styrkor, som öfvergått floden nedanför Nizutoff, kastade tillbaka med stora förmster, kvariämnande på en enda plats 2,000 fångar. Mellan Pruth och Dnjestr stå fortfarande energiska strider.

En tysk undervattensbåts äfventyrliga färd.
Berlin, 21 juni. Em tidning återger ett samtal som en tidningsman i Konstantinopel haft med chefen på U. 51, som i närheten af Dardamellerna sgänkt engelska slagskeppen Triumph och Majestic. Denne berättade: Vi lämnade hemmet 25 april och anlände till Dardanellerna 25 maj.
Då vi kommit till Gibraltar, hade vi icke sett något engelskt slagskepp, trots att större delen af färden giorts i öfvervattensläge. Engelsmännen upptäckte oss då vi voro utanför Gibraltar, men vi döko ned och undkommo. En liknande händelse inträffade i närheten af franska krigshamnen Biserta. Då vi uppnådde Egeiska hafvet började vi genast arbetet. Vi sänkte Triumph den 25 på morgonen. Den 27 sänktes Majestic. I båda fallen hade slagskeppen torpednäten ute, men våra torpeder genomskära äfven de starkaste ståltrådsnät. Hvad som säges pm baser för tyska undervattensbåtar i Medelhafvet och Irländska sjön är bara prat. Våra undervattensbåtars radie är tillräcklig för de aktioner de utfört.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 Juni 1915
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *