Senaste nyheterna från kriget.

Fransmännens ideliga framsteg.
Paris, 22 juni. Nya framsteg äro gjorda norr om Arras i riktning mot Souchez, hvilken stad wi närma oss i nordvästlig riktning.
Gårdagens terräng vinst på Maashöjderna har behållits, trots häftiga motanfall. Framryckningen fortsättes i Lothringen vid Reillon, där hela första fiendelinjen, 1,300 meter front, eröfrats. Striden om Metzoral pågår.
Paris, 22 juni. Kommunikén, som utfärdades kl. Il igår kväll, meddelar: Norr om Arras är ställningen 0förändrad. I västra utkanten af Argonne företogo tyskarna i söndags afton ett våldsamt anfall.
Vår linje böjdes något tillbaka, men vi återtogo senare nästan hela den förlorade terrängen. I Elsass göra vi fortfarande framsteg. Vi ha tagit Metzeral och trängt vidare fram 500 meter på andra sidan staden. Sammanlagdt ha vi tagit 200 fångar.

Österrikarna alldeles utanför Lemberg.
Wien, 22 juni. De förbundna trupperna ha under förföljandet nått Zolkien nära Lemberg och angripa nu öfverallt ryssarnas fronter här. Ryssarna göra häftigt motstånd, men kastas tillbaka sydväst lony Potok, Zloto pch bessarabiska gränstrakterna.

Den ryska versionen.
Petrograd, 24 juni. Fiendens offensiv fortsätter i trakten af Rawaruska. Natten till 20 dennes drogo vi oss tillbaka från Grodeksjöarna till ställningarna vid Lemberg. I öfrigt. har fienden ingenstädes lyckats gå framåt, men striderna fortsätta.

Nya strider vid Plava.
Wien, 22 juni. Vid Plava ha vi tillbakaslagit två italienska anfall och fördrifvit fienden från ställningarna nordväst om Krn. På Kärntengränsen har fienden företagit resultatlösa anfall vid Piöcken.

Tyskarna ha skadat en engelsk pansarkryssare utanför Skotland.
Berlin, 22 juni. Officielt meddelags: En vår undervattensbåt anföll den 20 utanför Firth of Forth en engelsk pansarkryssare. Den aflossade. torpeden träffade, men hvilken verkan den gjorde var man ombord på U-båten icke i tillfälle att jakttaga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 September 1915
N:r 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *