Senaste nyheterna från kriget.

Smånytt från Frankrike.
Paris, 17 juni. Eftermiddagskommunikén igår meddelar blott: Engelska trupper ha igår eröfrat en sträcka skyttegrafvar väster om Bassée. I öfrigt är intet att meddela.
En tysk flygmaskin har nedskjutits inom våra linjer. Flygarna tillfångatogos.
Paris, 17 juni. Norr om Ypres ha engelsmännen eröfrat skyttegrafvar. Den af oss väster om La Bassée tagna terängen har ej kunnat hållas. Norr om Arras ho vi vunnit terräng och tagit 300 fångar samt flera maskingevär. Likaså ha vi avancerat vid Quennevieres, där vi togo 600 fångar. Reims har bombarderats. Ett tiotal bomber föllo på katedralen. I Vogeserna ha vi tagit Braunkopf och 340 fångar samt stort byte. Tyska flygare ha bombarderat Naåncy, St. Dié och Belfort. Några civila sårades.
London, 17 juni. Fältmarskalk French meddelar: I Yprestrakten ha vi satt oss i besittning af tyskarnas hela första skyttegrafslinje vid Hooge på 1,000 meters front samt en det af den andra linjen.

Fler zeppelinare öfver England.
London, 16 juni. En zeppelinare flög i går afton öfver Nordostkusten och nedkastade bomher, som framkallade några eldsvådor, hvilka strax släcktes. 15 personer dödades, 15 sårades.
London, 17 juni. Vid zeppelinraiden mot nordöstra kusten dödades 16 och sårades 40 personer. Vid raiden den sjätte juni dödades 24 och sårades 40.

Undervattensbåtarnas offer.
London, 17 juni. Ångaren Penarth har torpederats utanför Pembrookshires kust. Kaptenen och tjugu man drunknade.

Ammunitionstillverkningen i England.
London, 17 juni. Fackföreningarnas representanter ha lofvat understödja Lloyd Georges program för öfverförande af friviliga arbetskrafter från handelsarbete till ammunitionsfabrikerna.

Katastrofen i Galizien.
Wien, 17 juni. Officielt meddelas: Ryssarna ha trots segaste motstånd icke kunnat hålla stånd. Öfver allt äro de kastade tillbaka och befinna sig på flykt, Från 1 till 15 juni ha vi tagit 108 offioerare och 122,300 man till fånga samt eröfrat 58 kanoner, 187 kulsprutor och 58 ammunitionsvagnar.

Ryssarnas senaste rapport.
Petrograd, 17 juni. Vid mellersta Njemen har fienden lidit allvarliga förluster. Öster omMariampol ha vi tagit någta byar. Ett våldsamt artilleribombardemang af fienden i Orsjizdalen, följdt af upprepade anfall, ledde till intet nämnvärdt rosuitat. I Garlizien fortsättes striden med växande häftighet. Söder om Zydaczow ha vi tagit 500 fångar, fyra kanoner och åtta maskingeär.

Italienska resultaten alltjämt små.
Wien, 17 juni. På italienska krigskådeplatsen ha italienarna försökt nya enstaka framstötar, men öfver allt slagits tillbaka.

Kampen vid Bardanellerna.
Ännu ett stort krigsfartyg sänkt?

Konstantinopel, 16 juni. Efter säkra ehuru icke officielt bekräftade meddelanden har ett större fientligt krigsfartyg sjunkit meilan Kalomnos och asiatiska kusten till följd af explosion.
Konstantiopel, 17 juni. På Dardanellerfronten. ha vi afgifvit verkningsfull eld mot fiendens artilleriställningar vid Ari Burun samt fiendens transportfartyg, lägerplatser och hangarer vid Seddil Bahr.
En, vår flygare har i Kephaiobukten på ön Tubros iakttagit ett pansarfartyg, påminnande om Agamemnon. Däcket låg nästan fullständigt under vatten, aktermasten och aktersta skorstenen lågo under vatten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Juli 1915
N:r 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *