Senaste nyheterna från kriget.

Svenska och danska fartyg sänkta.
Göteborg, 16 juni, Fiskare, som åsett ångaren Verdandis förolyckande, ha berättat att ångaren observerats tillsammans med en kryssare tidigt igår morse utanför Oksö fyr, Därefter. dök en undervattensbåt upp, och man såg huru såväl denna som kryssaren besköto Verdandi. Då de som man tror tyska krigsfartygen allägsnat sig, seglade fiskarna till Verdandi som var i sjunkande tillstånd. Besättningen landsattes i Ulfösund. Ångaren mätte 1,000 ton och var på resa från Norrköping till Manchester med sågadt virke. Ångaren var försäkrad i statens krigsförsäkringskommission.
London, 16 juni, Tremastade skonaren Kokos från Marstal (Danmark) har sänkts af en tysk undervattensbåt, Besättningen räddades.

Äfven ett engelskt.
London, 16 juni, Ångaren Argyll från Hull torpederades i går morse i Nordsjön och sjönk. Kaptenen dödades.

Ingenting vidare från Frankrike.
Paris, 16 juni, Eftermiddagskommunikén meddelar intet af vikt. Ett fientligt anfall vid Quennevidres har tillbakaslagits.
Berlin, 16 juni, Fransmännen ha lidit ett svårt nederlag norr om Arras, där de förnyat ett kraftigt anfall, hvilket med svåraste förluster fullständigt misslyckades.
Paris, 16 juni. Lokala infanteristrider pågingo natten till gårdagen vid Arras. Under gårdagen. rådde nästan uteslutande eh artilleriduell.

Tysk framgång i Kurland.
Berlin, 16 juni. Tyska trupper ha väster om Sjavii stormat byn Daukace och tillfångatagit 1,660 man. Vid Orsjiz ha vi stormat byn Jednorosez och där tagit 325 fångar.
Petrograd, 16 juni. Vid Sjavli pågå striderna utan väsentlig förändring.

Karlsruhe luftbombarderadt.
Karlsruhe, 15 juni. Fyra á fem fientliga flygare uppehöllo sig i morse under tre kvarts timmas tid. öfver staden och nedkastade därvid bomber. Flera personer dödades eller sårades. På en mängd ställen i staden anstäldes skador, som dock voro utan all betydelse i militärt hänseende.
Två af flygmaskinerna ha nedskjutits. Besättningen på den ena dödades. Vid bombardemanget dödades 11 och särades 6 civila.
Paris, 16 juni. Som gengäd för tyskarnes bombardemang a öppna franska och engelska städer gafs på måndagen order om luftbombardemang af Karlsruhe, dit 23 flygmaskiner begåfvo sig. På tisdagsmorgonen nedkastades 130 bomber mot slottet, vapenfabriken och järnvägsstationen.. Ett stort antar eldsvådor uppstod. Alla aviatörerna utom två hemkommo oskadda trots våldsam beskjutning.

I Galizien och däromkring.
Ryssarna öfverdrifva betydligt.

Berlin, 15 juni. Officielt meddelas: Ryskla generalstaben har utsändt ett meddelande om en stor seger vid Zurawno 10 juni, i hvilr ken 6,500 fångar, däribland 188 officerare, skulle ha fallit i ryssarnas händer, och de skulle ha eröt rat 17 kanoner och 49 maskingevär. Faktiskt förlorade vi emellertid inalles i döda, sårade och saknade ungefär 700 man, däraf 160 tyskar, således endast ungefär tiondedelen af det af ryssarna enbart son fångar rapporterade antalet. Äfven uppgifterna om eröfrade kar noner och maskingevär äro omåttigt öfverdrifna. Endast 11 kamoner och 12 maskingevär ha fallit i hans händer, och bland dem ingen tysk kanon eller tyskt maskingevär.
Petrograd, 16 juni, I Galizien har fienden åter tagit offensiven med förnyade krafter i trakten af Jaroslaw på högra Sanstranden. Efter hårda tredagarsstrider nödgades vi afstå mågon terräng. På högra stränderna af Siubatsjevka och Visjnia. vid Dnjestr togo vi under motanfall den trettonde 1.200 fångar och 7 mitraljöser. Kraftiga fientliga angrepp vid Nisjnioff tillbakaslogos samma dag, hvarvid vi togo öfver 1,500 fångar. Mellan Dnjestr och Pruth ha vi retirerat öfver vår gräns.

Stora tyska framgångar söder om Lemberg.
Berlin, 16 juni. General von Mackensens trupper ha kastat fienden ur upptagsställningarna väster om Jaworaw. Bytet växer. Ryssarna ha äfven söder om järnvägen Przemysl—Lemberg tvungits till återtåg. Mosciska har tagits. General Linsingens trupper ha stormat höjderna väster om Jerzupol, nordost om Stanislau, Förtrupperna stå nu vid Maryampol.
Wien; 16 juni. Den härifrån ut gifna rapporten öfverensstämmer huf vudsakligen med Berlin-rapporten.

Ännu ingen fart på italienarna.
Wien, 16 juni. På Italienska krigsskådeplatsen ha gjorts nya försök af fienden att nå fram till våra ställnihgar i Tolmein och Plava, som dock misslyckats. I förgår rådde lugn på VI delar af Isonzofronten. Af en italiensk parlamentär framförd begäran om vapenstillestånd för begrafvandet af stupade afslogs af militära hänsyn. Vid Kärntens gräns ha vi stormat ett mindre pass öster om Monte Croce-passet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Juni 1915
N:r 136

Senaste nyheterna från kriget.

Föga nytt från Frankrike.
Paris, 15 juni. Gårdagseftermiddagens kommuniké omförmäler endast ett belgiskt framträngande till Yserkanalens östra strand samt infanteristrider norr om Arras.

Nya våldsamma strider i Östersjöprovinserna och Galizien.
Ryssarna medge motgångar.

Petrograd, 15 juni. Fiendens stora styrkors försök att öfvergå Windaufloden ta tillbakaslagits med stora förluster. Striderna
om besittningen af ställningarna vid Sjavli fortsättes med växlan-
lande framgång.
I Galizien har åter en förbittrad strid uppflammat. Fienden har lyckats öfvergå Lubaczom-flodens nedre lopp samt togo byn Tuchla mellan nämda flod och Wizniafloden.

Österrikarna ha tagit ytterligare 16,000 fångar.
Wien, 15 juni. Tysk-österrikiska arméerna ha ånyo börjat offensiven i Galizien och genombrutit den ryska fronten vid Jaroslaw. Ryssarna befinna sig på återtåg. Vi ha tagit 16,000 fångar. Vi ha framträngt mot Zydeczsow och eröfrat staden Raguzno.

Kort och godt.
Wien, 15 juni. Italienarnas genombrytningsförsök hafva misslyckats.

Undervattenskriget.
London, 15 juni. En tysk undervattensbåt har gänkt kustångaren Queen Elisabeth om 4,225 ton och ångaren Hopemounit.
London, 15 juni. Den undervattensbåt, gom sänkte Hopemount, har sedan sänkd franska gkbonaren Diamond. Besättningen räddades.

Mystiska eldsvådor i England.
Zeppelinare i farten?

London, 15 juni. I går ba flera eldsvådor förekommit, hvilkas uppkomst man icke kunnat utreda, nämligen des i Victoriadockorna i London, dels i packhus för bomull nära Liverpool och slutligen i anilinkompaniets fabriker i Manchester.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

Senaste nyheterna från kriget.

Dernburg på väg.
Newyork, 14 juni. Förre tyske kolonialminister Dernburg har afrest till Tyskland.

I väster.
Den franska offensiven alltjämt framgångsrik.

Paris, 14 juni. I trakten norr om Arras råder wafbruten kanonad. Vi ha eröfrat en station på lärnvägen til Souchez. Trots våldsamma ansträngningar af fienden ha vi häfdat besittningen af ala terrängeröfringar vi gjort föregående dagar.

I Galizien.
Österrikarna rycka oemotståndligt framåt. Ha nu nått öfver gränsen.

Wien, 13 juni. Officiellt meddelas: Pflanzer-Baltins armé fortsätter den segerrika framryckningen i sydöstra Galizien. Igår eröfrades städerna Fysmienich och Plümacz. Våra trupper som trängt fram öfver österrikisk-ungerska gränsen, ha kastat ryssarna tilbaka från deras förberedda starka ställningar längs gränsen. Under förföljandet ha flera städer i Bessarabien besatts. Vi togo igår 1,560 fångar.
Vi ha eröfrat brohufvudet vid Sicniawa samt stormat samtliga fientliga stödjepunkter nordost om denna stad och härvid tagit 3,500 fångar.

Ännu ingen framgång för italienarna.
Wien, 14 juni. På italienska krigsskådeplatsen ha vid Isonzofloden allvarsamma strider stått. Fiendens alla försök att gå öfver floden ha misslyckats med stora förluster. Vi äro i säker besittning af våra ställningar.

Undervattenskriget.
London, 14 juni. Kolångaren Crown af India, norska segelfartyget Bellglade samt en trålare ha sänkts af undervattensbåtar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Juni 1915
N:r 134

Senaste nyheterna från kriget.

Den amerikanska notens innehåll.
London, 12 juni. Från Washington meddelas: Den amerikanska noten är hållen i fastaste bon, men icke oförsonlig. Det häfdas, att Lusitania var obeväpnad och hvarken förde kontraband eller trupper. Amerika kan ej medge, att proklamerandet af krigszon på något sätt kan inskränka amerikanares rättigheter, och fordrar försäkran om att Tyskland upphör att angripa amerikaner och amerikanska fartyg. Emellertid lär Wilson icke motsätta sig en undersökning och diplomatisk diskussion om tvistepunkterna, under förutsättning att amerikanare icke utsättas för fara under diskussionen. Underlåtenhet att garantera upprättelse. för Lusitanias sänkande anses kunna medföra brytande af de diplomatiska förbindelserna, men fientliigheter kunna. endast framkallas af krigiska handlingar från Tyskland.

Det går långsamt fram…
Paris, 12 juni. Smärre framsteg i Labyrinten samt vid hufvudvägen mellan Arras och Lille rapporteras. Vi ha tagit skytbegrafvar vid Hébuterne.

I öster.
Österrikarna låtsa icke om den ryska motoffensiven.

Wien, 12 juni. I sydöstra Galizien och Bukowina fortsätta de förbundna framgångsrikt anfallen mot änmu söder om Dnjestr stående ryska trupper. Vid Obertyn och Horodenka har fienden kastats ur sina ställningar. Vid Czernowitz ha fientliga angrepp afvisata.

På den italienska fronten.
Wien, 12 juni. På italienska fronterna ha ett flertal anfall på skilda punkter tillbakaslagits.

Undervattenskriget.
Åtfven en svensk ångare sänkt?

London, 12 juni. Svenska ångaren, Otaga har sänkte i Nordsjön af en undervattensbåt. Besäktningen räddades. Ryska ångaren Dania och ryska barken Thomasina ha torpederats af undervattensibåtar.

Undervattensbåtar som förgöra hvarandra.
Wien, 12 juni. Italienska undervattensbåten Medusa har i Adriatiska hafvet torpederats och sänkts af en wår undervattensbåt. En fofficer och 4 man räddades och tillfångatogos.

Turkarna sänka en rysk jagare.
Konstantinopel, 12 juni. Turkiska kryssaren Midilli har sistlidna natt i Svarta hafvet i sankskjutit en stor rysk torpedjagare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Juni 1915
N:r 133

Där kulor hvina.

Fransk kavalleripatrull i strid.
Foton tagen i samma ögonblick som soldaten i förgrunden kastas vill marken af en kula som träffar honom i axeln.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Juni 1915
N:r 133

Senaste nyheterna från kriget.

Hvad den amerikanska noten innehåller.
Ännu hållen i vänskaplig ton.

London, 11 juni. Från Washington meddelas, att Lansing blifvit interimistisk utrikesminister.
Bryan har offentliggjort skiljaktigheterna med Wilson. Bryan hade önskat affären undersökt af en internationell kommission och häfdade, att amerikanarna icke hade rätt att utsätta landet för fara genom resa i krigszonen efter den tyska varningen.
Kabinettet anser skiljedom omöjlig, såvida icke Tyskland förut upphör med att förstöra handelsfartyg utan urskiljning.
Evening Post meddelar, att noten är hållen i vänskaplig ton och stänger icke vägen för fredlig lösning.

Kampen i Frankrike.
Paris, 10 juni. En häftig artilleristrid. har pågått hela natten nära Lorette, Anfall vid Fouchez ha tillbakaslagits. Vi ha gjort ytterligare framsteg i Labyrinten.

Från slagfälten vid Djnestr och Pruth.
Wien, 11 juni, Striderna mellan Dnjestr och Proth fortfara med terrängvinst i norr, En österrikisk styrka i Bukovina öfverskred Pruth i går, tillbakakastande betydande ryska afdelningar sydväst om Kotzman.

Ryssarna säga sig ha tagit 6,500 förvar.
Petrograd, 11 juni. Vi ha med framgång tillbakaslagit tyskarna vid Sjavli.
I Galizien har fienden efter en utomordentligt verksam artillerield gått till storms mot Mosciska, men tillbakaslagits. Vid Djnester ha häftiga strider stått med de fientliga je som vid Zurawno öfvergått floden, Vi ha kastat fienden tillbaka och tagit 6,500 fångar, 17 kanoner och 49 maskingevär.

Italienska kriget.
Ännu så länge fåfänga ansträngningar.

Wien, 11 juni. Italienarna ha försökt att ånyo öfvergå Isonzo vid Plava, men afvisats.

Trålar-döden.
London, 11 juni. En tysk undervattensbåt har sänkt tre trålare. Bosättningarna räddades.

Undervattensbåtarna i febril verksamhet.
Sänka två engelska torpedbåtar.

London, 11 juni. Amiralitetet meddelar, att torpedbåltarna nr 10 och 12 under operationer vid Englands ostkust torpederats af undervattensbåt och sjunkit. 41 man räddades.
London, 11 juni. De tyska undervattenbåtarna utveckla för närvaramde em liflig vorksamhet. Kustångaren Nottingham har sänkts. Besättningens öde är okändt. Trålaren Saturn har isankekjutits vid Tyne. Besättningen är räddad. Skonaren Express har likaledes sänkts. Tre man äro räddade.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1915
N:r 132

Senaste nyheterna från kriget.

Dragkampen i Frankrike.
Paris, 10 juni. Intet nytt finnes att meddela, med undantag af att vi tagit två rader skyttegrafvar i Le Prétreskogen.
Löjtnant Warneford i engelska armén har tilldelats hederslegionen för förstörandet af zeppelinaren.
Paris, 10 juni. Fiendens sista besittningar i Neuville ha intagits.
Vi ha ytterligare avancerat i Labyrinten och vid Hébuterne.

Englands förluster i folk hittills.
London, 10 juni. Premiärministern Asquith. har meddelat underhuset, att de engelska trupperna inberäknat kovomialtrupperna, hittills förlorat i döda, sårade och saknade sammanlagdt 10,955 officerare pch 247,114 man.

Segertåget i Galizien.
Stanislau taget.

Wien, 10 juni. De förbundnas trupper ha norr om Kolomea nått linjen Kulaczkowce—Korszow och tagit höjderna vid Ottyma. På kvällen eröfrades Stainslau. Dagen har inbragt oss 5,570 fångar.
Petrograd, 10 juni I riktning mot Kowno har fienden avancerat något. Vid Dnjestr ha fientliga anfall tillbakaslagits på fronten Ugarsberg—Jidatsieff, hvarvid vi tagit 800 fångar. På vänstra Dnjestrstranden fortsätta våldsamma strider. Fienden har öfvergått floden vid Zurawno.
Svarta hafsflottan har bombarderat Songuldak.

Den italienska offensiven.
Wien, 10 juni. På italienska krigsskådeplatsen företog fienden igår anfall mot brohufvudet vid Görz. Anfalret afslogs med svåra förluster för fienden, som måste kvarlämna flera kanoner. Småstriderna vid Tyrolens och Kärntens gränser fortsätta.

Den amerikanska noten.
Washington, 9 juni. Noten till Tyskland kommer efter konferens mellan presidenten och nye utrikesministern att afsändas i afton onsdag.
Washington, 10 juni. Ehuru ingen antydan lämnats om innehållet i den nya noten till Tyskland, förljudes dock, att ett ogynsamt svar kommer att medföra afbrytandet af de diplomatiska förbindelserna och att, om angreppen på amerikaner forteätta, ännu allvarligare förvecklingar kunna följa.
Washington, 10 juni. Bryans afgång har framkallat den största sensation. Den anses innebära, att Amerika kommer att häfda och försvara sina rättigheter till det yttersta. Bryan har varit ifrig förkämpe för freden inom kabinettet.

Undervattenskriget.
Amsterdam, 10 juni. En fiskeångare från Ymuiden har sprungit i luften vid Doggers bank. Besättningens öde är oköndt.
Äfven en annan fiskeångare ansea ha gått förlorad.
För ytterligare tvänne ångare hyses stor oro.
London, 10 juni. Engelska ångaren Lady Salisbury har utan varning torpederats i närheten af Harwich. Flera af besättningen omkommo.

Ryssarna envisas att ha sänkt många tyska krigsfartyg.
Petrograd, 10 juni. Auktoritativt bestyrkes, att våra undervattensbåtar den tredje juni på Östersjön påträffade en tysk linjeskeppseskader och anföll med att döma af explosionerna goda resuitat. En engelsk undervattensbåt sänkte den fjärde juni vid Windau en tysk torpedbåt och transportfartyg. En annan torpedbåt skadades, ett tredje fientligt fartyg minsprängdes.

Engelsmännen ha sänkt en tysk undervattensbåt.
London, 10 juni. Marinministern har meddelat underhuset, att en af de seraste dagarne en tysk undervattensbåt sänkts, hvarvid 6 officerare och 21 man tillfångatagits.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Juni 1915
N:r 131