Kriget.

Den tyska rapporten från väster.
Stora tyska högkvarteret meddelar igår: På västra krigsskådeplåtsen ha vi från nordvästra kanalkanten nordväst om Dixmuiden afslagit fientliga anfall mot tre af oss besatta gårdar. Norr om Artas ägde igår hufvudsakligen artilleristrider rum. Franska infanterian’fall mot »labyrinten» söder om Neuville afslogos. I Champagne väster om Perthes ha vi genom lyckade minsprängningar flyttat våra ställningar framåt. På MaasSR pågå strider på nära håll och understödjas af artilleri dagen igenom. Tidigt i morse vid 3-tiden skredo vi till motanfall och rensade nästan fullständigt vära skyttegrafvar från de fiender, som inträngt i dem. Vi togo därvid 130 fångar. Ett mindre fientligt anfall vid Marcheville ha vi med lätthet afvisat. Öster om Lunéville ha förpoststrider utkämpats vid Leintrey. I Vogeserna ha vi i natt utan att vara pressade af fienden och fullständigt planmässigt lämnat våra ställningar på östra stranden af Fecht öster om Sondernach. Vid Hilsenfirst har fienden under förnyade anfall lidit stora förluster. Våra flygare ha nedkastat bomber öfver flygstatiopen i Courcelles väster om Reims. Fientliga bombkastare öfver Brügge och Ostende ha ej lyckate anställa någon skada af militär betydelse.

U. 29 sänktes icke af en ångare med svensk flagg.
Med anledning af det Wolff-Bureau-telegram, som återgafs i den svenska pressen, har engelska beskickningen i Stockholm erhållit officiellt meddelande om att U. 29 sänktes af ett af engelska marinens fartyg (by one of His Majesty’s ships) och icke af en tankångare, som förde Svensk flagg.

Bergensfjord uppbringad af engelsmännen.
Ångaren Bergensfjord, gom skulle ha varit i Bergen i går natt, har ännu ej kommit fram. Den kar uppbringats och införts till Kirkwall.
Bland passagerarna befann sig f. tyske kolonialministern Dernburg.

48 nya tyska undervattensbåtar
och en nybygd dreadnought.

Daily Mails korrespondent i Newyork telegraferar:
Enligt uttalanden af en tysk sjöofficer, som är internerad i Holland, har den tyska flottan betydligt ökats. Man har under den senaste tiden bygt 48 undervattensbåtar, som äro mycket stora och snabbgående.
Likaledes har man bygt en dreadnought, som är försedd med 15tumskanoner.

I Galizien.
Före Lembergs fall.

Då Mackensen drifvit den norra ryska flygeln åt norr, blef förbindelsen mellan denna och de vid Dnjester kämpande ryska trupperna sprängd. Den ryska Dnjesterkåren Ivar härmed invigd till undergång. De ryska civila fingo order att flytta från Lemberg.
Söder om Lemberg hade de förbundna österut från Komarno mått fram till Iszserek-ån. Dessa trupprörelser åsyftade tydligen dels att omsiuta så mycket som möjligt af då i Lembergstrakten koncentrerade ryska styrkorna, dels, hvad de sydligare operationerna peträffade, att i ryggen anfalla de från Mikolajolv och österut stående ryska styrkorna på morra Dnjestr-stranden. Ryssarna gjorde längre österut vid Dnjestr vid Potokzloty och Jaleszeyki våldsamma anfall för att hindra ett framträngands och möjligen hålla en |väg öppen på detta håll.
Det visade sig dock förhastadt, att ryssarna genast skulle uppgifvit sina ställningar öster om Dniesterträsket till Zydaczow. De hade visserligen Flyttat på sig i östlig riktning, men stodo dock fortfarande kvar vid Mikolaiow och Zydaczow. General Pflaners armå har, under de största förluster för fienden tillbakaslagit häftiga ryska anfall sydväst om Potok och Zioty, vid Zaleszczyki och i de bessarabiska gränstrakterna. Mot nordost är ställningen i öfrigt oförändrad.
Enligt ryska kommuniken ha rys sarna bitit ganska kraftigt ifrån sig och hålla sig t. o. m. kvar ösder om Dnjesterfloden.

Orsaken till ryska nederlagen.
I Kölnische Zeitung meddelas från de senaste galitiska striderna, att de flesta af de hos ryssarna funna japanska kanonerna icke mera voro fullt brukbara och att det japanska krigsmaterialets mindervärdighet särskildt ådagalades vid det nu afgörande slaget. Den amerikaniska ammunitionen, som väntades, hade icke hunnit fram och de japarska granaterna exploderade icke. Ideligen kom det till nya virrvarr inom stora truppförband, befälhafvarna sågo sig plötsligt midt bland främmande officerare, hyvlika i sin ordning tappat bort sina soldater och fått andra från dvgssintals främmande regementen i stället. Tredje slaget vid Lemberg var i och med genombrotten förvoradt för ryssarna. Det var till och med mer än förloradt, ty nu först börjar paniken, kaos.

I Bukovina.
Enligt meddelande från Bukaresttidningen Universul fortgår alltjämt den österrikiska offensiven i Bukovina. De i återtåg stadda ryska stridskrafterna koncentrera sig i trakten af fästningen Chotin. En österrikisk flygars har visat sig öfver de ryska ställningarna sydost om denna fästning och kastat flera bomher, som förstört den stora depåen för ertilleri och anmör nition, De rumäniska militärkritici tro, att Tyssarna skol göra förtviflade ansträngningar för att så länge gom möjligt bålla den starka fästningen, gom utgör nyckeln till Bessarabien.

Fyrmaktsförbundet och Balkanstaterna.
Viossische Zeitung erfar från S:t Gallen: Från Milano gskrifves: Rumäniska regeringetidningen Independance froumaine innehåller en längre artikel, i hvilken tidningen yttrar, att för Italien vore fälttåget i högsta grad svårt och framgången synbarligen mycket ringa. Den italienska pressen angriper därför den rumäniska tidningen här tigt och förklarar Rumänien gom fyrmaktsfientlig. Det håller sig allt mer till centralmakterna.
Enligt meddelande från Milano, hvilket härstammar från officiella kretgar i Nisj, skulle Bulgarien ha afvigande besvarat fyrmaktsförbundetg fordringar.

De italienska ”befriarna” mottas kallsinnigt.
Under rubriken »Förestående arkebugeringar» meddelar italienska tidningen Avanti att civila fångar ankommit från krigsskådeplatsen till Verona och Venedig. De hade öfverraskate med vapen i hand då de just stodo i begrepp att från ett bakhåll beskjuta italienska goldater. Samfliga komma att al krigsrätten dömas till döden och skjutas. Det vore dåraktigt, söger tidningen, att söka förhemiiga det faktum att italienarna i de »befriade» städerna ej rönt det hjärt liga mottagande som de väntat. i Cormons, Grado, Kaifreit, Muäfalcone och andra platser har mar utsått hat mot Italien och man ser sårunda att den österrikiska nationalitetskänslan slagit rot.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *