Lösöre- och-fastighetsauktion.

Tisdagen den 11 februari kl. 11 f. m. låter sågverksägare J. A. Andersson, Andersro, medelst offentlig auktion försälja följande: 1 släde, klädd med renhud passande så väl till par som enbet, 1 Planvagn för par, 1 d:o för enbet, 1 ny gigg, 2 arbetsvagnar, 3 par kälkar, 1 trilla, 1 hyfvel- och 1 långbänk, i mindre sågbänk, 1 vedsåg med klyfvare, 1 hackelsemaskin, 1 parti dragremmar af läder 6-3 tums, axelledningar och remskifvor, 1 åtta hästars lokomobil.
Vid samma tillfälle utbjudes 3 st. bättre bygnadstomter gränsande mot Bangårdsgatan, däraf en bebygd med såghus och verkstad.
För lösegendomen lämnas godkände köpare betalningsanstånd till 1 nästk. aug.; för fastigheten tillkännagifvas vilkoren före auktionen.
Visby den 29 jan. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Konkursauktion i Hablingbo.

Onsdagen den 5:te nästkommande februari från kl. 10 f. m. slutförsäljes kvarvarande rester af lager och inventarier i handl. Wilh. Rumins i Hablingbo konkurs med betalningsanstånd för kände inropare till den 1 nästk. maj.
Burgsvik den 5 januari 1913.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Genom auktion

som förrättas å Sandelinska gården i Hemse (invid kyrkan) onsdagen den 5 instundande, februari. (torgdagen) kl 11 f. m. försäljes ett parti skånska grisar, omkring 8 å 10 veckor gamla. med betalningsanstånd till den 1 instundande september.
Hemse den 30 januari 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Från sjön.

Denaf Sveabolaget till Buenos Aires sålda Norrlandsångaren ”Norrbotten” anträdde i december månad sin långa resa till den fjärran belägna nya hemorten. Resan väntades för den relativt lilla ångaren bli svår nog, helst årstiden ingalunda var den lämpligaste. Nu har emellertid ångaren med sin svenska besättning gjort den svåraste delen af färden. Enligt telegram ankom nämligen ”Norrbotten” på tisdagen till Las Palmas på Kanarieöarna. Allt var väl ombord.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Från landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 30 jan. Tingstäde skyttegille hade sistlidna söndag anordnat fältskjutning om gillets vandringspris, under ledning, af löjtnant Isaeus. Målen utgjordas af 1/1 fig. på 400 m., 1/2 fig. på 250 och 1/2 fig. på 325 m. Samtliga målen blefvo på grund af snövädret väl ma- skerade, då da voro utstälda i högt gräs. Resultaten måste dock anses ganska goda då med 15 skott III klassens pokal tog af H. Jacobsson för 12 träffar. Förre innehafvaren K. Thomsson hade 11 tr., därefter följde en med 10 tr. och 5 st. med 9 tr.
II klassens aröfrades af S. Eliasson för 11 träffar och I klassens eröfrad den af S. Jacobsson för 8 träffar.

I skjutningen deltogo 17 skyttar.
Efter skjutningen samlades en del skytt med damer i paviljongen kring det väntande kaffebordet, där samtidigt prisen utdelades af fru Isaeus, hvarefter löjtnant I. tackade skyttarna för visad färdighet i gevärets, bruk. Väder och vind hade mycket försvårat skjutningen, men resultaten voro ändå goda. Tal höllos vidare för pristagarna och värdfolk m. fl., hvarefter dansen tråddes med lif till midnatt.
H g.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Fastighetsauktion.

Fredagen den 7 febuari från kl. 11 f. m. låter P. Cedergren, Rangvalds i Tofta, i anseende till sjuklighet genom offentlig auktion försälja sitt ägnde omkring 1/32 mantal Rangvalds, hemmansdelen som är belägen i närheten af Gnisvärds fiskläge har goda åbygnader, med c:a 10 tnld god åker och c:a 20 tald skog och betesmark i ett skifte med skog till hushehof Köpe- och betalningsvillkoren som blifva förmånliga tillkännagifvas vid auktionen.
Rovalds Eskelhem 29 jan 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Entreprenadauktion.

Som för Endre pastorats bygnadsskyldiges räkning under instundande sommar kommer att uppföras en s. k drängstugubyggnad af trä på stenfot kommer entreprenadauktion dels å arbetet i sin helhet, dels å mureri-snickeri- och måleriarbetet hvar för sig att hållas i Endre kommunalrum torsdagen den 20 nästkommande februari kl. 2 e. m. Ritning och arbetsbeskrifning finnas tillgängliga i Endre prostgård. Entreprenören skall vara beredd att vid klubbslaget ställa borgen för arbetets ordentliga utförande rätt tid Pröfningsrätt förbehålles.
Endre den 30 jan. 1913.
Komitérane.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Entreprenad å vägbygnad.

Genom auktion, som förrättas å stället fredagen den 7 instundande februari klockan XI f. m. öfverlåtes till den minstbjudande arbetet med iståndsätande af bygdevägen invid s. k Myrabro, i gränsen Mellan Mästerby och Väte socknar. Arbetet skall utföras i öfverensstämmelse med af vedetbörande landtbruksingeniör upprättadt förslag, som tillhandahålles vid auktionen samt dessförinnan hos kassören herr Nils Nilsson i Klintehamn.
Klintehamn den 27 januari 1913.
Vägstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Eldsvåda i Klintehamn.

Eldsvåda utbröt vid 1-tiden i natt i ett folkskolan vid namnen tillhörigt ladugårdshus, hvilket nedbrann i grunden. Kl. 11 hade skolläraren varit ute och stängt till ladugården och hade då ej märkt något, och ännu så sent som kl. 12,30 hade personer passarat förbi, utan att några tecken tydde på eldsvåda. Skolhuset somligger omedelbart intill ladugården, var starkt hotadt, men tack vare rådande vindstilla och att folk med sprutor och redskap snabbt kom till platsen och det var tillgång på vatten, så kunde man vid 2-tiden anse sig som herre öfver elden. I ladugården funnos vid tillfället 4 kaniner och 19 höns, hvilka alla innebrändes. En lycka var, att elden utbröt så tidigt och att man så snart blef herre öfver densamma, ty kort efteråt började det blåsa starkt och hade eldsvådan inträffat då, skulle troligtvis skolhuset ej stått att rädda. Orsaken till eldens uppkomst är hittills okänd. Ladugården var försäkrad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25