Entreprenad å vägbygnad.

Genom auktion, som förrättas å stället fredagen den 7 instundande februari klockan XI f. m. öfverlåtes till den minstbjudande arbetet med iståndsätande af bygdevägen invid s. k Myrabro, i gränsen Mellan Mästerby och Väte socknar. Arbetet skall utföras i öfverensstämmelse med af vedetbörande landtbruksingeniör upprättadt förslag, som tillhandahålles vid auktionen samt dessförinnan hos kassören herr Nils Nilsson i Klintehamn.
Klintehamn den 27 januari 1913.
Vägstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *