Minnesgåfva.

Till f. postföraren, nämdemannen Otto Vallin, som efter 33 års tjänst nu afsagt sig postföringen, öfverlämnades i söndags från posttrafikanter i Lummelunda och Stenkyrka en smakfull kaffeservis af nysilfver.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1915
N:r 107

Lagtarter hafva af Visby rådhusrätt

under Mars månad beviljats å: hus och tomter nr 45, 46 och 48 i Norderrotans 4 qv., sålda af rådman J. A. Linnés sterbhusdelegare för 9,500 kr. till läroverksadj. doktor L. Kolmodin; hus och tomt nr 55 i Strandrotans 1 qv. sålda af skomakaren A. R. Blomqvist för 7,800 kr, till handlanden Axel Ekman; samma fastighet såld af handlanden A. Ekman för 9,250 kr. till stadsläkaren doktor G. Bolling; hus och tomt nr 11 i Klinterotans 3 qv., sålda af sjökaptenen B. K. Siggelin för 2,200 kr, till sjökaptenen IL. P. Hansson; d:o d:o nr 48 i Klinterotans 1 qv. sålda af viktualiehandlanden J. Strömbergs sterbhusdelegare för 1,250 kr. till handlanden Karl Strömbeck; d:o d:o nor 54 i Norderrotans 3 qv. sålda af hemmansegaren N. Jönsson för 1,550 kr. till arbet. K. M; Svensson och snickaren N. P. Svensson; lägenheten Norrbacka, under nr 474 i i nya stadskartan såld af handl. J. Wendells konkursmassa för 2,000 kr, till handlanden Axel Ekman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 April 1877
N:r 30

Passagerarelista.

Med TJUST från Västervik 29 juni:
Konsul A. Ekman, sergeant Lindskog, disp. Spånberg (3) godsägare Axberg, kand. Isaksson, hrr Karlholm, Enander, Hemgren, Bom, Levin, Nilsson Ström; fruar Nordlund, Stråle, Axberg, Köhler; frknr Lindblom, Carlsén, Hultman, Hall, Riddarstråle, Carlsson; flickan Andersson.

Med GOTLAND från Norrköping 29 juni:
Styrman Sjösten, kandidat Lindeberg (2), bagare Olsson (4), lektor Gylling, hrr Tholin, Nylén, Thörn, Andersson (2), Gylén, Alexandersson, Mossbeck, Johansson, Jacobsson; frknr Karlström, Engström, Jacobsson; 12 däckspassagerare.

Med HANSA från Stockholm 28 juni:
Baron Hermelin (2), kamrer Fredlund, dir. Hildebrandsson, ing. Zetterberg, d:r Aty, hrr Arvidsson (5), Sidick, Liljevall med fru, Ekelöf (3), Andersson, Ölin, Olausson, Karlsson; fruar Wolker, Bendz med son, Ekström; frknr Arne, Johansson (2), Söderström, Kassell, Högstadius, Barcklund, Larsson (4); 22 däckspassagerare.

Med THJELVAR från Kalmar 29 juni:
Konsl Kreuger med familj (4), kapten Hut, löjtnant Hedström, hrr Ernberg med fru, Stenbom, Petrusson, Brovall med fru, Pettersson, Nygren, Johansson: fru Olsson; frknr Frost, Forsberg, Magnusson, Johansson (2); 22 däckspassagerare.

Med VINETA från Nynäs 29 juni:
Grefve Halwyl (3), häradsh. Hedlund, d:r Holmblad; hrr Miklarson, Dahlin (2), Lennbohm, Boman, Bendix, Larsson, Pettersson; fruar Miklarov, Lundström, Bohman, Karlsson, Holmström (2); frknr Bohman, Jacobsson, Nordahl, Borg, Ahlström, Dahlin, Ahlberg, Cederström, Dahlberg, Fant, Olsson, Diewenkorn, Westerberg, Petersson, Pettersson, Weyberg, Sjöberg, Fant; 10 däckspassagerare.

Med GUTE från Stockholm 30 juni:
Ingeniör Allvin, doktor Göthlin, Hrr Dahlin, Berg, Degermark, Holstrand, Kristensson, Hård, Lindblad, Pentila, Ero, Kerther, Johansson, Nilsson, Larsson, Lasel, Lugnet, Nordqvist, Tutomar, Wanhainen, Berntila; fruar Dahlin, Bergman, Kristensson, Göhtlin, Hård, Lundblad, Lind, Öhman, Wiman (2), Holmström, Olsson; 5 däckspassagerare.

Med GOTLAND från Kalmar 30 Juni:
Fabr kör Möller, kapten Franke (2), hrr Carlsson, Eriksson, Meyer, Staub, Bondesson, Olsson, Karlsson, Foselman; fru Liljevall (Ek; frknr Bergström, Waldén, Nilsson, Trieke, Persson, Danielsson; 2 däckspsasagerare.

Med POLHEM från Nynäs 30 juni:
Regeringsrådet Wall, d:r Rosman, hrr Roos, Alm, Högström, Andersson, af Uhr, Karlsson, Gerter, Sandberg, Björkman, Fors, Johansson (11), Ankeiblatt, Johansson (2); 6 däckspassagerare.

Med ångfartyget POLARIS från Åbo och Hangö till Slite 29 juni:
Frknr Mandelstadt, Sundberg, Öhman, Catani, Sjöstedt, fru Kniper, frknar Alpini, Bjökroos; hrr Hohenthal med fru, Granquist; frknr Rikkonen, Wiligren, Lillius, Åkesson, Lillius, Åkesson. (2), fru Ridderstadt. frknr Colian, Törnroth (2).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt
En olofligt affiseherande dragspelsmusiker från Stockholm hade å lyktstolpar och privata husknutar spridt kännedom om en dragspelskonsert. Reklamen erhölls för det billiga priset af 5 kr.

Sjutton (17) fyllerister fingo böta för begångna förseelser vid spirituosakonsumering. Två af dem fingo böta för icke mindre än fyra förseelser.
Bötessumman uppgick Bammanlagdttill öfver 300 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Slite.

Slite—Roma järnvägsaktie bolag hade i lördags förmiddag sin ordinarie bolagsstämma härstädes, hvarvid förhandlingarna leddes af disponent P. A. Forssman. Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen för 2 år återvaldes disp. Eorssman och riksdagsman Karl Larsson samt nyvaldes kyrkoherde G. A. Gralelius i Othem efter grosshandl F. Nyström, som undanbad sig återval, med handl. J. Bergsten och landtbruk. J. P. Johansson, Suder gårda, som suppleanter. Revisorer blefvo kommiss. Thure Holmqvist och nämdeman Edv. Pettersson, Dalhem, samt revisorssuppleanter kyrkoherde Sigge Jacobson och handl. R. Ekbom, Slite.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Från landsbygden.

LEVEDE, 28 juni.
Visby biografteaters sommar turné, som verkligen kan åstadkomma ett gediget program med vällyckadt utförande — h sakligast beroende af den utmärkta elektriska ljusverkningen — har i härvarande missionshus två kvällar gifvit föreställningar för fulla hus. De vackra bilderna från Mälaren, Södertälje kanal och östgötadelen af Göta kanal slogo särskildt an på åskådarne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Från hamnen.

Utgångna fartyg: slup Ino, Jonsgon, till Oskarshamn, dynamit; skon. Freja, Hansen, till Lörje tom; skon Heimdal, Häglund, till Mönsterås, tom; gal Ellida, Ahlgren, till Vållö, tom.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Vattnets temperatur

var idag på middagen i nya kallbadhuset + 14 gr. och i Snäckgärdsbadens anstalt + 15 gr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147

Stockholmspojkar på Gotlandsfärd.

Ett tiotal gossar tillhörande juniorafdelningen inom Trefildighetsförsamlingen med pastor John Hurtig som färdledare hitlände i lördags morse med Polhem och fortsatte efter ett kort uppe håll i staden resan till Barlingbo, Dalhem och Slite, dels med järnväg och dels till fots. Efter några dagars uppehåll i och omkring Slite, går man till fots till Tingstäde och därifrån vänder man åter till Visby, som grundligt beses, och så ställes färden hem mot Stockholm igen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 Juni 1913
N:r 147