Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 6 maj.
Syföreningsauktion hölls i folkskolan härstädes igår kl. half 7 e. m. och inleddes med ett par sångnummer till orgel samt en koral, hvarefter kyrkoherde S. J. Stengård höll ett lärorikt och gifvande föredrag öfver föreg. söndags episteltext, 1 Petr. 4:7—11.
Till ämne för föredraget valda tal. textens begynnelseord: »Alltings slut är nära!» och betonade först hurusom dessa ord hafva för de troende en dubbel betydelse: de äro för dem ljufliga trösteord, då de minna dem om, att alla deras bekymmer, sorger och lidanden snart hafva ett slut, hvarefter kommer den eviga friden och hvilan; men de äro också allvarliga maningsord, inför hvilka de pröfvande fråga sig: hvad för godt har jag verkat under den korta tiden? För dem som ärligt söka svar på denna fråga framstår snart mycken försummelse och brist, som manar till bekännelse men också till bättre aktgifvande på tiden, renare och heligare vandel. Och så blir Gud i de sina ärad.
För de ogudaktiga äro äfven dessa ord ett kraftigt manings- och väckelseord, som de dock oftast slå ifrån Se med förklaringen: det brådskar icke, »min herre kommer icke ännu så brådt!» och så intala de sig falsk tröst, tills det blifver för sent.
Vid utvecklingen af ämnet berörde tal. jämväl den yttre och inre missionen, som båda behöfva understöd med förböner och gåfvomedel.
Efter det med intresse åhörda föredraget sjöngs en koral, hvarefter försäljningen tog sin början, med hemmansäg. M. P. Nilsson, Isome, som utropare och hemmansäg. J. P. Fredriksson, Västerväte, vid protokollet. Försäljningen gick raskt undan och inbrakte öfver 70 kr. brutto. Det hela afslöts af hr Nilsson med bön och sång. Trots brådskan hade ganska mycket folk kommit tillstädes.
Stark frost har det varit i natt, efter den bitande nordanstormen igår. När kommer nästa öfverraskning?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Maj 1913
N:r 103

Visby torgpris.

Kött: Nöt i helhet 60-65 öre kg., Svin 90 öre kg., Får 90 öre kg., Kalf, styckad 65-70 öre kg Häst 70-80 öre kg.
Vildt: 1: 75 å 2: — stycket.
Fågel: Höns 1: – 1: 25 stycket.
Rot- och Grönsaker: Spenat 5 öre kn , Morötter 8 öre lit., Palsternackor 10 öre lit., Rödbetor 10 öre lit., Jordärtskockor 25 öre lit., Brysselkål 25 öre lit, Hvitkål 10 5 öre hufv, Pepparot 1: — kg., Potatis 5: — kr. tunnan.
Mjölk 14öre lit., Grädde 70 öre lit.,
Ägg 1:50 á 1: 60 tjoget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Visby

Bland suppleanterna i de tillfälliga utskotten, som andra kammaren valde igår e. m., finna vi hr Th. Hansén, som insattes af liberala samlingspartiet i 1:a utskottet och hr Karl Kahlström, högersuppleant i 3:dje tillf. utskottet.

Det för Gotlandskyrkna karaktäristiska taket skall bibehållas.

Pastorsämbetet i Fröjels församling har hos k. M:t gjort framställning om tillstånd att få täcka sin kyrkas skepp med papp, som vore ämnadt att lägga ofvanpå det gamla brädtaket, hvilket tarfvar reparation.

Öfverintendentsämbetet, som haft att yttra sig öfver ansökningen i fråga, har nu enligt hvad vi å ort och ställe erfarit förklarat, att ämbetet icke anser sig kunna tillstyrka en ansökan från församlingen i den riktning, som ofvan angifvits, då det föreslagna taktäckningsämnet är allt för ovaraktigt och banalt, för att läggas ofvanpå det nu varande trätaket, hvilket senare åter är för Gotlands kyrkor rätt karaktäristiskt. Däremot anser sig ämbetet kunna tillstyrka brädtakets iståndsättande med asfaltpapp på så sätt att det öfver skadade lagret bräder borttages, papp pålägges på det undre lagret samt nytjärad brädpanel med vattränder slutligen lägges ofvanpå pappen, så att det traditionella utseendet bibehålles.

En ny Asta-Nielssenfilm visas denna vecka på Sirius biografteater. Programmet upptar förutom denna film, som för öfrigt är rätt bra, en bildserie från Krimmlalperna och en rolig upptågsfilm.

Fängelspredikanten Pastor Hallberg framhåller i sin årsberättelse för 1912 bl a: Fångarnes kristendomskunskaper ha varit små; en kunde ej ens ”Fader vår”. Och dock tyckes just kristendomen hos dem vara något alltför inlärdt, utan en motsvarande tillägnelse. Kristendomen blir ofta en minneskunskap, som försvinner med åren. Äfven med afseende på kunskapen behöfva vi därför kyrkotukt i verkliga husförhör. Efter att ha ur själavårdens synpunkt beklagat de för närvarande brukliga förflyttningarna från fängelse till fängelse äfven vid kortare strafftider, omtalar predikanten, hur fångarna i regel ej varit utan intresse för gudstjänsten och de enskilda bibelsamtalen; mer än man skulle tro läsa fångarna bibeln och psalmboken för sig själva i cellerna. Samtalen om Herren Jesus och hans syndaförlåtelse och kraft hafva, i varit till hjälp och tröst. En svårighet för själavården utgör den ej alltid obefagade känsla af liden orättvisa, särskildt vid häktningar och långa ransakningstider, fångarna känna. Dock ha tecken till bättring ej saknats, icke blott i vinnande af nya yttre färdigheter inom fängelset, utan dock i karaktärsutvecklingen. Den stolte har kufvats, den nedslagne blifvit mer förtröstansfull. Predikanten har ofta haft att glädja sig åt fångarnas stora förtroende.
Efter att ha vidrört arbetet bland de frigifna framhåller predikanten, huru förbudet för vanedrinkare i Visby ej synes hafva afskräckt eller förbättrat de gamla drinkarne, men genom frestelser till langning ofta blifvit en anledning till förförelse.

För grönsaksodlare.
6:te årg af W. Weibulls ”Ledare vid grönsaksodling” har nu utkommit i form af ett rikt illustreradt häfte på öfver 50 sidor. I enlighet med de principer, som uttalas i förordet, uppräknas ej, såsom vanligen sker, alla möjliga grönsaksorter, vare sig de passa för vårt land eller ej, utan endast sådana varieteter upptagas, som genom flera års försöksodling å Weibullsholm visat sig lämpliga för vårt klimat. Angående dessa sorter finnas relativt utförliga meddelanden om hur de se ut och hur de skola användas, hvarjämte för hvarje grupp af samhöriga typer uppgifter lämnas om såningstid, utsädesmängd, såningssätt, skörd, förvaring m. m. Broschyren blir på så sätt en varklig ledare för alla, som förut ej känna närmare till grönsakssorter och deras kultur; värdet för nybörjare blir så mycket större, som häftet inrymmer en särskild uppsats om den rationella anläggningen af en köksträdgård.

Den värdefulla broschyren sändes gratis och portofritt till intresserade.

Förlist Visbyfartyg. Jakten Ellida, hemmahörande härstädes, har enligt till ägaren, lotsförman N. Friberg inkommot telegram förlist på resa från Mönsterås till Visby med last af ved. Besättningen, kapten E. Carlsson och styrmannen, har bärgats i land på Öland. Närmare underrättelser saknas ännu.

Fartyget var assureradt för två tredjedelar af värdet i Sydsveriges assuransförening, och lasten var assurerad i Hansa.

Hundskatt erlades här i går för innevarande år för 166 hundkreatur. Emellertid torde det finnas ytterligare en del vovsingar, som icke ännu blifvit anmälda till beskattning, så att det verkliga antalet representanter för släktet canis familiaris här i staden icke är uttryckt genom ofvannämda siffra som ungefär motsvarar fjolårets.

Hushållningsgillena. Fårö hushållningsgille har till ledamöter af bestyrelsen valt kronofjärdingsman Wilhelm Söderdahl, Hammars, och hemmansägaren Lorentz Enström i Gåsemora med Adolf Nyström i Nystuge som suppleant, och som ombud att välja ledamöter i premieringsnämderna omvaldes gillets ordf. Johan N. Broström i Broa med handl. Oskar Larsson i Mölner som ersättare. Till ombud vid komiterades sammanträde för behandling af frågan angående anläggning af ett andelssvinslakteri för Gotland valdes Johan N. Broström i Broa.
Till inträde i hushållningssällskapet föreslogos 5 personer.

Häradsskrifvarne om fögderiomorganisationen.
Sveriges häradsskrifvareförening har haft extra möte i hufvudstaden, hvarvid behandlades fögderiförvaltningskomiténs i höstas afgifna betänkande samt de senare i civildepartementet tillkallade sakkunniges förslag. På första mötesdagen tillsattes en komité för att närmare granska betänkandet, och denna komités redogörelse granskades andra mötesdagen, därvid en del anmärkningar gjordes mot det sätt, hvarpå de sakkunniga tänkt sig arbetets anordning. Angående aflöningsförhållandena uttalade sig mötet för att ingen häradsskrifvare borde tvingas antaga en landsfogdetjänst utan vara berättigad att i stället afgå med full ersättning.
Såväl i komitén som under mötesdiskussionen framhöll häradsskrifvare Åkerman, Värnamo, att tiden för omarbetningen varit alldeles för kort och att ej ens de af mötet föreslagna förändringarna gjorde de sakkunnigas förslag acceptabelt eller utförbart. ???? diskussionens slut reserverade sig ock hr Åkerman. Den genomgripande förändring förslaget afser vore icke af behofvet eller omständigheterna påkallad och komme icke att lända staten eller den enskilde till fördel. Hr Å. Förordade däermot fögderikomiténs alternativ III. I denna reservation instämde hrr Collin, Stoltz, Hedenström, Bogren, Mattsson, Bergström, Rooth och Dryselius.

I marmorkaféet å stadshotellet sjunger fru Sigrid Borgström-Bodén i kväll och de båda närmaste aftnarna.

Fru B.-B. Har en treflig repertoar, till största delen hämtad ur populära operor.

Militärbefälhafvaren, generalmajor E. V. Bergström, har i dag inspekterat artillerikårens skolor och öfningar.

Mjölkprof för hälsovårdsnämdens räkning ha till ett antal af 29 utförts under innev månad 1913 och ha gifvit till resultat:
Försäljningslokal Fett %
Sofia Söderberg Nya torget 4 3,1
Selma Svensson Judegränd 20 3,1
Nils Johansson Adelsgatan 20 3,1
Amalia Hallgren Adelsgatan 16 3,1
K. Claesson Bredgatan 5 3,0
Anna Olofsson S:a Kyrkogatan 5 3,0
Olivia Ahlsten Magasinsgatan 11 2,8
Anna Pettersson Mellangatan 7 2,9
Hulda Eriksson Mellangatan 39 3,2
Signe Johansson S:t Gertrudsgr. 2 3,6
Bernh:a Grefberg Hästgatan 24 3,2
W. Meyer S:t Hansgatan 5 2,8
A. Wik Utanf. Söderport 3,0
Carolina Viman Uddensgränd 12 3,5
Math. Bergström Kyrktrappan 2 3,4
Josef. Johansson Späcksrum 3,0
Anna Svensson Strandgatan 33 3,6
Carol. Nordström S:t Hansgatan 40 2,6
Aug. Stenhård Hästgatan 16 3,4
Amalia Nilsson Wismargränd 1 2,9
Augusta Ahlström Erik XIII s gr. 4 2,5
Axel Hellström N:a Smedjeg. 1-2 3,5
A. A. Johansson Ö:a Tullgränd 3 3,6
Edit Molin Utanf. Söderport 2,6
Konrad Müller Adelsgatan 19 2,9
Hulda Hultgren Södervärn 2,7
Hilma Olsson Södervärn 3,4
Alfr. Weström Södervärn 2,8
A. Pettersson Utanf. Österport 3,4
Fetthalten utgjorde i medeltal 3,09 procent och understeg i 10 fall 3,0 procent.

Mässfall inträffade kyndelmässosöndagen i Östergarn, enligt hvad kyrkoherde E. Berglund rapporterat till domkapitlet.

Rusdrycker och brott.
För att utröna i hvilken utsträckning rusdryckernas inflytande på brottsligheten gjort sig gällande har fångvårdsstyrelsen utfört en statistisk undersökning med stöd af från fängelspredikanterna infordrade uppgifter.
Af denna undersökning, som omfattar år 1911, framgår, att icke mindre än 1,354 af under året nykomna straffarbets- och fängelsefångar begått sitt brott i rusigt tillstånd, däraf 26 af kvinnokön.

De flesta brott, som begåtts under rusets inflyande, gälla tjufnadsbrott, eller tillhopa 653. I andra rummet komma misshandelsbrotten med 298, medan brotten mot offentlig myndighet intaga tredje rummet med 132.
Antalet af dem däremot, som icke begått sitt brott i rusigt tillstånd, men varit begifna på dryckenskap före brottens bestående, utgör under samma år 399, däraf 18 af kvinnokön. Äfven här komma tjufnadsbrotten i främsta rummet, brotten mot krigslagarna med ett tjugutal fall.

Som vikarierande musiklärarinna vid högre allm. läroverket i Kalmar har för vår erminen förordnats fru Julia Holm, född Lyth.

Sydlig storm, som ännu fortfar, har under den gångna natten svept fram härstädes och rifvit upp våldsam sjö å hafvet. Dagens postbåt, ång. Polhem, hitlände från Nynäshamn först kl. 10 i förmiddags efter en besvärlig resa, hvarunder ångaren blifvit åtskilligt nedisad långt upp i riggen och på hela bryggan.

Sång med konfirmanderna.
I Visby har kantor O. Bergström åtagit sig att gifva de ”icke sjungande” prästernas konfirmander en kurs i kyrkosång. Konfirmanderna tyckas mycket intresserade däraf.

Till befälhafvare för Roma rulföringsområde efter ryttmästare R. Lingvannerus, som på grund af erhållen civil anställning i Göteborg på begäran entledigats från nämda befattning, har förordnats kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv H. Bergenström för tiden 1 februari 1913 – 30 sept. 1918.

Till kapplöpningarna å Lindarängen vid Stockholm 12 nästk. Februari äro anmälda, bland andra, löjtnant G. Von Brauns Wallaby och Halali, den förre till jaktlopp med master på omkring 4,000 m. Distans och den senare till d:o omkring 3,500 meter.

Utredning om hemslöjden.
Ordförandena i rikets kommunalstämmor ha nu fått i uppdrag att till den af regeringen tillsatta hemslöjdskomitén insända hemslöjdsuppgifter, omfattande spånad, konstväfnad, annan väfnad, tillverkning af spetsar, knytning, flätning, sömnad, stickning, träslöjd, smide, korgflätning, lergodsmakeri m. m. Komitén har förut vändt sig till hushållningssällskapen och hemslöjdsföreningarnas för att utröns hemslöjdens tillstånd, behof och utvecklingsmöjligheter, men anser ytterligare uppgifter af med ortsförhållandena förtrogna personer vara af nöden. Utredningen afser äfven frågan om stadsunderstöd åt hemslöjden på landsbygden.

Visby skyttegille har fältskjutning om söndag, hvarom annon är införd i dagens nummer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Virkes- & vedauktion vid Suderbys i Hangvar.

Fredagen den 7 instundande februari kl. 10 f. m. låter grosshandlaren Frans Degerman genom offentlig auktion försälja c:a 200 tolfter kantsågade bräder, 1 parti vrakbräder, 1 parti spån, stäf och tvetved samt 100 kast. floved. Betalningsanstånd till 1 september för vederhäftiga inropare.
Slite den 29 januari 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Värdefull kreatursauktion.

Torsdagen den 6 innev. tebr. kl. 11 f. m. låter landtbr Clas Hansén, Dune i Dalhem, medelst offentlig auktion försälja kreatur m. m.: 15 st. goda mjölkkor som nyligen kalfvat, 10 st. 1-2-åriga kvigor, 3 st. 4 mån. kvigkalfvar, 1 3 års låglandstjur, 4 st. 5 mån. grisar. Nitkreaturen äro reaktiensfria samt af blandad ayrshire- och ostfriser-ras. Kontrollräkenskaper finnas att tillgå, 1912 års medelmjölkning pr ko: 2,549 kg. Hästar: En 2 års varm vallack, fallen efter Salt Prince, en 3 års dito fallen etter Antisuis, 1 ponnyhäst, sele och kärra, 1 kakkross, mjölkflaskor, 1 bet ossare, 1 stoppsläde, 25 ton betmassa, 1 parti rofvor m. m.
Betalningsanstånd lämnas af mig godkände köpare till den 1 sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 24 jan. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.— 3,0772,0
kl. 4 e. m.— 3,6771,3
kl. 6 e. m.— 4,5770,9
kl. 8 e. m.— 4,1770,0
kl. 10 e. m.— 4,0768.8
kl. 12 midnatt— 3,8767,0
kl. 2 f. m.— 3,5765,0
kl. 4 f. m.— 3,2763,0
kl. 6 f. m.— 3,1760,4
kl. 8 f. m.— 2,6756,5
kl. 10 f. m.— 2,1752,0
kl. 12 midd.— 1,9751,0

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Stor spannmålsauktion i Slite.

Torsdagen den 6 instundande februari kl. 11 f. m. låter Grosshandlaren Frans Degerman genom offentlig auktion försälja ett större parti utsädeskorn, utsädeshafre, hvete, råg, föderkorn, foderråg, skruddmjöl och blandsäd.
BetalnIningsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 september.
Slite den 29 januari 1913.
THURE HOLMQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Räntabla fastigheter till salu.

På grund at förändrad verksamhet äro undertecknads naturskönt belägna fastigheter dels hus och tomt n:r 6 vid Göransborg norr om Visby, innehållande 2:ne lägenheter om tillsammans 5 rum och 2 kök jämte rymlig affärslokal med tillhörande kontor samt lagerkällare och lagerbodar, och dels egendomen Rosenlund i Follingbo socken, innehållande 4 rum och kök samt stor affärslokal, kontor och packhus jämte rymliga magasiner, på förmånliga vilkor nu genast till salu.
Obs! De resp. varulagren kunna äfven få fördelaktigt öfvertagas.
Carl Hanson.
Tel. 389.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäs 31 jan.: Löjtnant Bendz, hrr Hedell, Bratt, Karlström, Johansson, Jansson, Fagerström; fruar Pettersson, Daling, Salomonsson Pettersson; frkn Badin; 1 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Konkursauktion.

Tisdagen den 4 febr. kl. 10 f. m. låta sysslomännen i landtbr. Harry Karlbergs, Mörrby i Lokrume, konkurs ovilkorligen, medelst offentlig auktion, försälja följande yttre och inre lösegendom:
Kreatur:
6 st. bättre arbetshästar, däraf 2 st. utmärkta filston, 3 st. vackra unghästar, 1-2 år, 20 st vackra ungkreatur, däraf en stor del betäckta kvigor.
Kör- och åkerbruksredskap:
1 nästan ny själfbindare, 1 lastvagn, 2 st. bättre arbetsvagnar, 4 par arbetsselar, 2 st. sättare, plogar och harfvar af flera slag, kälkar, sladdar, 1 decimalvåg, 1 parti timotejfrö ett större parti sockerfoderbetor samt diverse handredskap, som ej så noga kan specificeras m. m.
Betalningsanstånd, lämnas at mig godkände köpare till den 1 aug. d. å.; andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 jan. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25