Visby

Bland suppleanterna i de tillfälliga utskotten, som andra kammaren valde igår e. m., finna vi hr Th. Hansén, som insattes af liberala samlingspartiet i 1:a utskottet och hr Karl Kahlström, högersuppleant i 3:dje tillf. utskottet.

Det för Gotlandskyrkna karaktäristiska taket skall bibehållas.

Pastorsämbetet i Fröjels församling har hos k. M:t gjort framställning om tillstånd att få täcka sin kyrkas skepp med papp, som vore ämnadt att lägga ofvanpå det gamla brädtaket, hvilket tarfvar reparation.

Öfverintendentsämbetet, som haft att yttra sig öfver ansökningen i fråga, har nu enligt hvad vi å ort och ställe erfarit förklarat, att ämbetet icke anser sig kunna tillstyrka en ansökan från församlingen i den riktning, som ofvan angifvits, då det föreslagna taktäckningsämnet är allt för ovaraktigt och banalt, för att läggas ofvanpå det nu varande trätaket, hvilket senare åter är för Gotlands kyrkor rätt karaktäristiskt. Däremot anser sig ämbetet kunna tillstyrka brädtakets iståndsättande med asfaltpapp på så sätt att det öfver skadade lagret bräder borttages, papp pålägges på det undre lagret samt nytjärad brädpanel med vattränder slutligen lägges ofvanpå pappen, så att det traditionella utseendet bibehålles.

En ny Asta-Nielssenfilm visas denna vecka på Sirius biografteater. Programmet upptar förutom denna film, som för öfrigt är rätt bra, en bildserie från Krimmlalperna och en rolig upptågsfilm.

Fängelspredikanten Pastor Hallberg framhåller i sin årsberättelse för 1912 bl a: Fångarnes kristendomskunskaper ha varit små; en kunde ej ens ”Fader vår”. Och dock tyckes just kristendomen hos dem vara något alltför inlärdt, utan en motsvarande tillägnelse. Kristendomen blir ofta en minneskunskap, som försvinner med åren. Äfven med afseende på kunskapen behöfva vi därför kyrkotukt i verkliga husförhör. Efter att ha ur själavårdens synpunkt beklagat de för närvarande brukliga förflyttningarna från fängelse till fängelse äfven vid kortare strafftider, omtalar predikanten, hur fångarna i regel ej varit utan intresse för gudstjänsten och de enskilda bibelsamtalen; mer än man skulle tro läsa fångarna bibeln och psalmboken för sig själva i cellerna. Samtalen om Herren Jesus och hans syndaförlåtelse och kraft hafva, i varit till hjälp och tröst. En svårighet för själavården utgör den ej alltid obefagade känsla af liden orättvisa, särskildt vid häktningar och långa ransakningstider, fångarna känna. Dock ha tecken till bättring ej saknats, icke blott i vinnande af nya yttre färdigheter inom fängelset, utan dock i karaktärsutvecklingen. Den stolte har kufvats, den nedslagne blifvit mer förtröstansfull. Predikanten har ofta haft att glädja sig åt fångarnas stora förtroende.
Efter att ha vidrört arbetet bland de frigifna framhåller predikanten, huru förbudet för vanedrinkare i Visby ej synes hafva afskräckt eller förbättrat de gamla drinkarne, men genom frestelser till langning ofta blifvit en anledning till förförelse.

För grönsaksodlare.
6:te årg af W. Weibulls ”Ledare vid grönsaksodling” har nu utkommit i form af ett rikt illustreradt häfte på öfver 50 sidor. I enlighet med de principer, som uttalas i förordet, uppräknas ej, såsom vanligen sker, alla möjliga grönsaksorter, vare sig de passa för vårt land eller ej, utan endast sådana varieteter upptagas, som genom flera års försöksodling å Weibullsholm visat sig lämpliga för vårt klimat. Angående dessa sorter finnas relativt utförliga meddelanden om hur de se ut och hur de skola användas, hvarjämte för hvarje grupp af samhöriga typer uppgifter lämnas om såningstid, utsädesmängd, såningssätt, skörd, förvaring m. m. Broschyren blir på så sätt en varklig ledare för alla, som förut ej känna närmare till grönsakssorter och deras kultur; värdet för nybörjare blir så mycket större, som häftet inrymmer en särskild uppsats om den rationella anläggningen af en köksträdgård.

Den värdefulla broschyren sändes gratis och portofritt till intresserade.

Förlist Visbyfartyg. Jakten Ellida, hemmahörande härstädes, har enligt till ägaren, lotsförman N. Friberg inkommot telegram förlist på resa från Mönsterås till Visby med last af ved. Besättningen, kapten E. Carlsson och styrmannen, har bärgats i land på Öland. Närmare underrättelser saknas ännu.

Fartyget var assureradt för två tredjedelar af värdet i Sydsveriges assuransförening, och lasten var assurerad i Hansa.

Hundskatt erlades här i går för innevarande år för 166 hundkreatur. Emellertid torde det finnas ytterligare en del vovsingar, som icke ännu blifvit anmälda till beskattning, så att det verkliga antalet representanter för släktet canis familiaris här i staden icke är uttryckt genom ofvannämda siffra som ungefär motsvarar fjolårets.

Hushållningsgillena. Fårö hushållningsgille har till ledamöter af bestyrelsen valt kronofjärdingsman Wilhelm Söderdahl, Hammars, och hemmansägaren Lorentz Enström i Gåsemora med Adolf Nyström i Nystuge som suppleant, och som ombud att välja ledamöter i premieringsnämderna omvaldes gillets ordf. Johan N. Broström i Broa med handl. Oskar Larsson i Mölner som ersättare. Till ombud vid komiterades sammanträde för behandling af frågan angående anläggning af ett andelssvinslakteri för Gotland valdes Johan N. Broström i Broa.
Till inträde i hushållningssällskapet föreslogos 5 personer.

Häradsskrifvarne om fögderiomorganisationen.
Sveriges häradsskrifvareförening har haft extra möte i hufvudstaden, hvarvid behandlades fögderiförvaltningskomiténs i höstas afgifna betänkande samt de senare i civildepartementet tillkallade sakkunniges förslag. På första mötesdagen tillsattes en komité för att närmare granska betänkandet, och denna komités redogörelse granskades andra mötesdagen, därvid en del anmärkningar gjordes mot det sätt, hvarpå de sakkunniga tänkt sig arbetets anordning. Angående aflöningsförhållandena uttalade sig mötet för att ingen häradsskrifvare borde tvingas antaga en landsfogdetjänst utan vara berättigad att i stället afgå med full ersättning.
Såväl i komitén som under mötesdiskussionen framhöll häradsskrifvare Åkerman, Värnamo, att tiden för omarbetningen varit alldeles för kort och att ej ens de af mötet föreslagna förändringarna gjorde de sakkunnigas förslag acceptabelt eller utförbart. ???? diskussionens slut reserverade sig ock hr Åkerman. Den genomgripande förändring förslaget afser vore icke af behofvet eller omständigheterna påkallad och komme icke att lända staten eller den enskilde till fördel. Hr Å. Förordade däermot fögderikomiténs alternativ III. I denna reservation instämde hrr Collin, Stoltz, Hedenström, Bogren, Mattsson, Bergström, Rooth och Dryselius.

I marmorkaféet å stadshotellet sjunger fru Sigrid Borgström-Bodén i kväll och de båda närmaste aftnarna.

Fru B.-B. Har en treflig repertoar, till största delen hämtad ur populära operor.

Militärbefälhafvaren, generalmajor E. V. Bergström, har i dag inspekterat artillerikårens skolor och öfningar.

Mjölkprof för hälsovårdsnämdens räkning ha till ett antal af 29 utförts under innev månad 1913 och ha gifvit till resultat:
Försäljningslokal Fett %
Sofia Söderberg Nya torget 4 3,1
Selma Svensson Judegränd 20 3,1
Nils Johansson Adelsgatan 20 3,1
Amalia Hallgren Adelsgatan 16 3,1
K. Claesson Bredgatan 5 3,0
Anna Olofsson S:a Kyrkogatan 5 3,0
Olivia Ahlsten Magasinsgatan 11 2,8
Anna Pettersson Mellangatan 7 2,9
Hulda Eriksson Mellangatan 39 3,2
Signe Johansson S:t Gertrudsgr. 2 3,6
Bernh:a Grefberg Hästgatan 24 3,2
W. Meyer S:t Hansgatan 5 2,8
A. Wik Utanf. Söderport 3,0
Carolina Viman Uddensgränd 12 3,5
Math. Bergström Kyrktrappan 2 3,4
Josef. Johansson Späcksrum 3,0
Anna Svensson Strandgatan 33 3,6
Carol. Nordström S:t Hansgatan 40 2,6
Aug. Stenhård Hästgatan 16 3,4
Amalia Nilsson Wismargränd 1 2,9
Augusta Ahlström Erik XIII s gr. 4 2,5
Axel Hellström N:a Smedjeg. 1-2 3,5
A. A. Johansson Ö:a Tullgränd 3 3,6
Edit Molin Utanf. Söderport 2,6
Konrad Müller Adelsgatan 19 2,9
Hulda Hultgren Södervärn 2,7
Hilma Olsson Södervärn 3,4
Alfr. Weström Södervärn 2,8
A. Pettersson Utanf. Österport 3,4
Fetthalten utgjorde i medeltal 3,09 procent och understeg i 10 fall 3,0 procent.

Mässfall inträffade kyndelmässosöndagen i Östergarn, enligt hvad kyrkoherde E. Berglund rapporterat till domkapitlet.

Rusdrycker och brott.
För att utröna i hvilken utsträckning rusdryckernas inflytande på brottsligheten gjort sig gällande har fångvårdsstyrelsen utfört en statistisk undersökning med stöd af från fängelspredikanterna infordrade uppgifter.
Af denna undersökning, som omfattar år 1911, framgår, att icke mindre än 1,354 af under året nykomna straffarbets- och fängelsefångar begått sitt brott i rusigt tillstånd, däraf 26 af kvinnokön.

De flesta brott, som begåtts under rusets inflyande, gälla tjufnadsbrott, eller tillhopa 653. I andra rummet komma misshandelsbrotten med 298, medan brotten mot offentlig myndighet intaga tredje rummet med 132.
Antalet af dem däremot, som icke begått sitt brott i rusigt tillstånd, men varit begifna på dryckenskap före brottens bestående, utgör under samma år 399, däraf 18 af kvinnokön. Äfven här komma tjufnadsbrotten i främsta rummet, brotten mot krigslagarna med ett tjugutal fall.

Som vikarierande musiklärarinna vid högre allm. läroverket i Kalmar har för vår erminen förordnats fru Julia Holm, född Lyth.

Sydlig storm, som ännu fortfar, har under den gångna natten svept fram härstädes och rifvit upp våldsam sjö å hafvet. Dagens postbåt, ång. Polhem, hitlände från Nynäshamn först kl. 10 i förmiddags efter en besvärlig resa, hvarunder ångaren blifvit åtskilligt nedisad långt upp i riggen och på hela bryggan.

Sång med konfirmanderna.
I Visby har kantor O. Bergström åtagit sig att gifva de ”icke sjungande” prästernas konfirmander en kurs i kyrkosång. Konfirmanderna tyckas mycket intresserade däraf.

Till befälhafvare för Roma rulföringsområde efter ryttmästare R. Lingvannerus, som på grund af erhållen civil anställning i Göteborg på begäran entledigats från nämda befattning, har förordnats kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv H. Bergenström för tiden 1 februari 1913 – 30 sept. 1918.

Till kapplöpningarna å Lindarängen vid Stockholm 12 nästk. Februari äro anmälda, bland andra, löjtnant G. Von Brauns Wallaby och Halali, den förre till jaktlopp med master på omkring 4,000 m. Distans och den senare till d:o omkring 3,500 meter.

Utredning om hemslöjden.
Ordförandena i rikets kommunalstämmor ha nu fått i uppdrag att till den af regeringen tillsatta hemslöjdskomitén insända hemslöjdsuppgifter, omfattande spånad, konstväfnad, annan väfnad, tillverkning af spetsar, knytning, flätning, sömnad, stickning, träslöjd, smide, korgflätning, lergodsmakeri m. m. Komitén har förut vändt sig till hushållningssällskapen och hemslöjdsföreningarnas för att utröns hemslöjdens tillstånd, behof och utvecklingsmöjligheter, men anser ytterligare uppgifter af med ortsförhållandena förtrogna personer vara af nöden. Utredningen afser äfven frågan om stadsunderstöd åt hemslöjden på landsbygden.

Visby skyttegille har fältskjutning om söndag, hvarom annon är införd i dagens nummer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *