Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 6 maj.
Syföreningsauktion hölls i folkskolan härstädes igår kl. half 7 e. m. och inleddes med ett par sångnummer till orgel samt en koral, hvarefter kyrkoherde S. J. Stengård höll ett lärorikt och gifvande föredrag öfver föreg. söndags episteltext, 1 Petr. 4:7—11.
Till ämne för föredraget valda tal. textens begynnelseord: »Alltings slut är nära!» och betonade först hurusom dessa ord hafva för de troende en dubbel betydelse: de äro för dem ljufliga trösteord, då de minna dem om, att alla deras bekymmer, sorger och lidanden snart hafva ett slut, hvarefter kommer den eviga friden och hvilan; men de äro också allvarliga maningsord, inför hvilka de pröfvande fråga sig: hvad för godt har jag verkat under den korta tiden? För dem som ärligt söka svar på denna fråga framstår snart mycken försummelse och brist, som manar till bekännelse men också till bättre aktgifvande på tiden, renare och heligare vandel. Och så blir Gud i de sina ärad.
För de ogudaktiga äro äfven dessa ord ett kraftigt manings- och väckelseord, som de dock oftast slå ifrån Se med förklaringen: det brådskar icke, »min herre kommer icke ännu så brådt!» och så intala de sig falsk tröst, tills det blifver för sent.
Vid utvecklingen af ämnet berörde tal. jämväl den yttre och inre missionen, som båda behöfva understöd med förböner och gåfvomedel.
Efter det med intresse åhörda föredraget sjöngs en koral, hvarefter försäljningen tog sin början, med hemmansäg. M. P. Nilsson, Isome, som utropare och hemmansäg. J. P. Fredriksson, Västerväte, vid protokollet. Försäljningen gick raskt undan och inbrakte öfver 70 kr. brutto. Det hela afslöts af hr Nilsson med bön och sång. Trots brådskan hade ganska mycket folk kommit tillstädes.
Stark frost har det varit i natt, efter den bitande nordanstormen igår. När kommer nästa öfverraskning?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Maj 1913
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *