Afsked

från anställningen vid Stockholms folkskolor har med utgången af år 1912 beviljats öfverläraren fil. d:r Rudolf Hall, gotl.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Bränvinskontrollen.

Kapten H. Hedenblads förordnande att, i egenskap af biträdande öfverkontrollör, tills vidare tjenstgöra vid kontrollen öfver bränvinstillverkningen i Gotlands län har upphört från och med 29 Mars i anseende till upphörd bränvinstillverkning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28