Från landsbygden.

En treflig nykterhetesfest hade af härvarande blåbandsförening anordnat i går kväll kl. 6 i missionshuset, som med anledning häraf vackert dakorerats.
Festen inleddes med några hälsningsord af ordf., hr P. Björkqvist i Övide, hvarefter pred. Johansson från Norrlanda höll ett intressant nykterhetsföredrag, delvis med ledning af pa. 147. Efter föredraget sjöngs ett par sånger, hvarefter följde kaffedrickning vid ett trefligt dekoreradt bord, å hvars midt en liten vacker julgran prunkade. Sedan hvar och en fått sin del af den moterjella förfriskningen, läste v ordf., hr K. Kolmodin i Jufves, en anslående julberättelse, och när granen tändts sjöngs en koral, hvarpå hr M. P. Nilsson från Väte berättade om den första julgranen i New England, Nordamerika, och därefter afslöt med ett föredrag öfver Luk. 10: 30 ff tilllämpadt på nykterhetsverksamheten.

Sanda. 29 dec.
Trots det ruskiga vädret och dåliga väglaget var festen rätt talrikt besökt och om den pekuniära intäkten däraf än ej blef så stor som man önskat, så lämnade den i andligt afseande god behållning.

Vamlingbo 29 december.
Julgransfest för söndagsskolbarnen var sistlidne fredagskväll anordnad i kyrkan, som för tillfället var rikt upplyst. En ståtlig julgran tronade framme i koret och tändes af barnen, som i tur och ordning uppläste ett själfvaldt bibelspråk. För öfrigt upptog festen orgelmusik, körsång af sångföreningen på platsen, sång af barnen, predikan af kyrkoherde Bolin och samtal iskilda ämnen med barnen af folkskolläraren Lindvall. Till slut undfägnades barnen med hvar sin påse godter. Festen var besökt af så många deltagare som kyrkan beskvämt kunde rymma.
Hoburgs mejeriförening hade i fredags e m årsmöte, hvavid samtlige afgående styrelseledamöter omvaldes med undantag af hr E. Larsson i Simunde, som ersattes med hr Olof Kristiansson i Gervalde. Till revisorer utsågos hrr Rudolf Olsson i Nora för Vamlingbo, Viktor Hansson i Ottes för Sundre och Rudolf Gottberg i Långmyra för Hamra socken. Arvodet till verkställande direktören bestämdes till 300 kronor för nästa år.

Björke, 31 dec. 1912.
Föredrag i förening med konsert hade i går afton anordnats af Roma föreläsningsförening i hörvarande folkskola. Ämnet var ”Gotländsk folkmusik”, och föreläsare var folkskollärare S. P. Dahlström från Hejde, som med biträde af sin son folkskollärare E. Dahlström från Ronehamn och landtbrukare O. Åkerbäck från Hejde på ett mycket förtjänstfullt sätt både i ord och toner tolkade vår gamla härliga gotlandsmusik. Bland annat talades om de gamla gotländska bröllopen och föredrogos alla vid ett dylikt tillfälle brukliga musikstycken. Särskildt anslående var en så kallad ridmarsch, hvilken spelades som om man hörde bröllopsföljet först på afstånd och sedannärmare och närmare för att slutligen så småningom åter draga bort. Några mollpolkor föredrogos också och voro genom sin milda och stämningsfulla natur en verklig njutning att höra. Publiken visade sin djupa tacksamhet genom kraftiga applåder, hvilka upprepades flera gånger efter annan och framkallade ett extranummer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Förordnandet

att tillsvidare bestrida läkarevården vid kronhäktet härstädes sökas hos fångvårdsstyrelsen senast 30 dennes före kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd.

Gotlands landsbygd vid årsskiftet från 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Roma: Födda 18 (13 m. 5 k.), döda 9 (7 m. 2 k.); inflyttade 93 (37 m. 56 k.), utflyttade 78 (33 m. 45 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 675; ökning 24.

Björke: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 2 (2 m.); inflyttade 44 (18 m. 26 k.), utflyttade 49 (26 m. 23 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 357; ökning 4.
Pastoratets folkmängd 1,032; ökning 28.

Grötlingbo: födda 10 (8 m. 2 k.), döda 9 (2 m. 7 k.); inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (11 m. 6 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 624; minskning 3.

Fide: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (3 m. 3 k.), utflyttade 27 (16 m. 11 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 21.
Pastoratets folkmängd 893; minskning 24.

Hafdhem: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 45 (18 m. 27 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 708; ökning 2.

När: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 4 (4 k.); inflyttade 6 (2 m. 4 k.); folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,093; ökning 3.

Burs: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 37 (21 m. 16 k.), utflyttade 26 (15 m. 11 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 838; ökning 18 personer.

Stånga: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 10 (4 m. 6 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 62 (38 m. 24 k.); vigde 6 par; folkmängd 696; minskning 15 personer.
Pastoratets folkmängd 1,534; ökning 3.

Garda: födda 7 (5 m. 2 k.), döda 11 (4 m. 7 k.); inflyttade 20 (12 m. 8 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 457; minskning 7.

Etelhem: födda 16 (9 m. 7 k.), döda 8 (7 m. 1 k.); inflyttade 76 (37 m. 39 k.), utflyttade 79 (33 m. 46 k.); vigde 4 par; folkmängd 603; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 1,060; minskning 2.

Atlingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 13 (10 m. 3 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 238; ökning 5 personer.

Hörsne med Bara: födda 15 (4 m. 11 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 44 (25 m. 19 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 441; ökning 18.

Fole: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 8 (2 m. 6 k.); inflyttade 24 (10 m. 14 k.), utflyttade 34 (12 m. 22 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 441; minskning 7 personer.

Lokrume: födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 43 (25 m. 18 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 422; ökning 7 pers.
Pastoratets folkmängd 863; hvarken ökning eller minskning.

Hangvar: födda 30 (17 m. 13 k.), döda 18 (10 m. 8 k.); inflyttade 66 (35 m. 31 k.), utflyttade 88 (48 m. 40 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 889 (440 m. 449 k.); minskning 10.

Halls: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 19 (8 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 223 (112 m. 111 k.); minskning 16.
Pastoratets folkmängd 1,112; minskning 26.

Othem: födda 28 (13 m. 15 k.), döda 13 (4 m. 9 k.); inflyttade 70 (25 m. 45 k.), utflyttade 92 (43 m. 49 k.); vigde 11 par; folkmängd 31 dec. 1,141; minskning 7.

Boge: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 12 (5 m. 7 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 459; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,600; minskning 15.

Lärbro: födda 31 (17 m. 14 k.), döda 33 (10 m. 23 k.); inflyttade 105 (49 m. 56 k.), utflyttade 95 (48 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,300; ökning 8.

Hellvi: födda 19 (12 m. 7 k.), döda 13 (5 m. 8 k.); inflyttade 80 (41 m. 39 k.), utflyttade 34 (18 m. 16 k.); vigde 2 par; folkmängd 627; ökning 52.
Pastoratets folkmängd 1,927; ökning 60.

Rute: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 6 (3 m. 3 k.); inflyttade 35 (16 m. 19 k.), utflyttade 54 (24 m. 30 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 549; minskning 14.

Bunge: födda 17 (8 m. 9 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 79 (46 m. 33 k.), utflyttade 84 (51 m. 34 k.); vigde 7 par; folkmängd 700; ökning 2.

Fleringe: födda 5 (4 m. 1 k.), döda 5 (1 m. 4 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 26 (11 m. 15 k.); vigde 1 par; folkmängd 375; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,624; minskning 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

En kännbar förlust

gör härvarande h. allm. läroverk liksom ock Musikaliska sällskapet genom k. m:ts i tisdags fattade beslut att till adjunkt i tyska och franska vid h. allm. läroverket i Örebro utnämna läroverksadjunkten Elof Brodén härstädes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Dödsfall. Johan Theodor Johansson

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat, denna dag kl 12 midd, hädan kalla min ömt älskade make, hemmansägaren Johan Theodor Johansson, en ålder af 61 år, 4 månader och 26 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, 3:ne barn, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet,
Utalskog Alskog den 30 dec. 1912.
ANNA JOHANSSON.
Dav. ps. 90.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Dödsfall. Johan Petter Gunnar Ringvall

Att vår innerligt älskade make och fader Johan Petter Gunnar Ringvall afled stilla och fridfullt å Visby Epidemisjukhus måndagen den 30 december 1912 i en ålder af 32 år, 11 mån. och 18 dagar, djupt sörjd och saknad af oss, fader, syskon, släktingar och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
IDA RINGVALL, född Gustavsson.
MÄRTA.
Sv. Ps. 489: 6 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Borgenärerna i handelsidkerskan

Hermanna Gustafsons konkurs kallas att sammanträda å Rådhuset i Visby lördagen den 11 Januari 1913 kl. 5 e. m. för att bestämma arvode åt konkurs förvaltningen.
Visby den 28 dec. 1912.
Wilh. Remén.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Borgenärerna i bagaren

J. O. Eskelunds denna dag började konkurs hafva genom offentlig stämning kallats att Torsdagen den 8 Mars 1913 före klockan 12 på dagen inför Rådstufvurättens ordförande här å rådhuset lagligen anmäla och bevaka sina fordringar; hvilket härigenom kungöres.
Visby rådhus den 30 December 1912.
På Rådstufturättens vägnar:
Hjalm. Torpadie.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Afsked från befattningen

som läkare vid härvarande kronohäkte har från och med gårdagen beviljats hospitalsläkaren Fr. Magnusson. Samtidigt har t. f. hospitalsläkaren L. G. O. A. Trägårdh förordnas att fortfarande under ledigheten bestrida, läkarvården vid häktet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1