Borgenärerna

uti trädgårdsmästaren Karl Lindahls i Vestkinde konkurs kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 11 nästkommande februari kl. 5:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande ärenden.
Visby den 28 januari 1913.
Phil. mon Budin.
Rättens om hudsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion vid Skota i Lojsta.

Tisdagen den 4 nästkommande februari kl 10 f. m låter lantbr. A. Smith, Skota i Lojsta, genom offentlig auktion försälja, kreatur Norska hingsten Dovre samt en arbetshäst, 2 st. tjurar 1 ½ och 3 år, 2 kor, 10 kvigor, af hvilka en del äro betäckta, en slåtter- och en skördemaskin, spad- och sladdharfvar, käkar, foder- och lasthäckar, en symaskin, begagnae kläder, hvetemj, 1. kokärter, böcker, 4 grisar, onkring 40. tolfter 4 tums bräder, stummelved och stumlar.
För godkände inropare lämnas betalningsans till 1 okt innev år.
Lojsta den 22 jan 1913.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion vid Nybjers i Hörsne.

Lördagen den 8 instundande februari kl. 10 f. m. låter hemmansägaren August Gardell genom offentlig auktion försälja 2 ston, däraf ett varmblodigt, dräktigt, 1 vallack, 3 år, varmblodig 7 st mjölkkor, af hvilka 6 st. skola kalfva under närmaste tiden, 1 tjur, 1 tjurkalf, 3 st. kvigkadvar 5 st lamm, skörda-, slåtter- och radsåningsmaskiner, åk- och lastvagnar, kärra, arbetsvagnar, häst, äfsa, tallriks-, slät- och fjäderharfvar, kultivator, plogar, kälkrack, 2 par ar- betskålkar, hö- och vrånghäckar, vindmaskin, bättre selar och arbetsselar, hästtäcken, hästklockor, handredskap m. m.
S. k. Hemskiftet om 20 tld utbjudes på 5 års arrende, på vilkor, som tillkännagifvas före utropet.
Betalningsanstånd för vederhäftige inropare till den 1 instundande september.
Slite den 29 januari 1913.
THURE HOLMQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion vid Hejdebyväg.

Fredagen den 7 februari kl. 1 e. m. kommer att å offentlig auktion som förrättas å sågplatsen vid Bolarfve hade belägen omkring ½ mil från Visby vid Hejdebyväg, att försäljas ett parti vrakbräder, tvetved, grenved, stackved, en del stämplad ståndskog, på marken liggande stämplade träd samt omkring 95,000 st. 1:ma takspån. Åt vederhäftige inropare lämnas 3 månaders betalningsanstånd.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion på utstämplad skog.

Lördagen den 8 febr. kl. 11 f. m. Låter landtbrukaren J. Anell, Binge, Dalhem, medelst offentlig auktion i den s. k. norrskogen försälja utstämplade träd, däribland större delen passande till sågtimmer, hvilka utbjudas först i mindre lotter och Sedan i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt för blifvande anbud.
6 mån. betalningsanstånd lämnas af mig godkände köpare.
Visby den 29 jan. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion på rotfrukter.

Fredagen den 7 februtri kl. 1 e. m. låter landtlrukaren N. A. Hansson, Stenstugårds i Viklau till den högstbjudande försälja 1 större parti fodermorötter och något Bortfelderrofvor med betalningsanstånd till den 1 september d. å. för inropare, som äro af mig till vederhäftig.
Väte den 30 januari 1913.
V. Carlqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion å virke och ved.

Lördagen den 8 Februari kl. 11 f. m. förrättas auktion vid Slumra i Vallstena för vederbörandes räkning vid den s. k. Lindöen belägen vid stora vägen emellan Vallstena & Simunds å, större partier kantade & ohyllade bräder af olika dimensioner samt kast-, tvet- spån- och kvistved, däribland 25 kasr. grof björkved, 75,000 takspån, kantribb, fyrkantvirke samt ett såghus.
På samma gång försäljas på sågbacken vid Bjerge ett större parti torra hyflade och ohyflade bräder samt ett parti fyrkantvirke.
Till godkända köpare lämnas betalningsanstånd till den 1 Sept., andra betala kontant eller vid anfordran.
Barlingbo den 31 Januari 1913.
H. STENBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion å virke och ved vid Tjuls i Lummelunda.

Tisdagen den 4 instundande febr uari kl. 10 f. m. låter grosshandlaren Frans Degerman genom offentlig auktion försälja omkring 90 tolfter prima bräder, 140 toifter vrakbräder, 25,000 st prima spån, 10,000 st vrakspån, 150 kastel floved, 50 kuster tvetved, diverse sparrar, battens, ribb samt stängselstolpar af ek.
Betalningsanstånd för vederhäftige inropare till, 1 september.
Slite den 29 januari 1913
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion å växande skog.

Genom auktion, som förrättas å stället tisdagen den 4 instundande februari, låter vederbörande ägare i större och mindre grupper försälja omkring 1,500 st. träd, bestående af såg- och bygnadstimmer samt något vedskog i ägan Habbarrskog, lydande under A. P. Törnvall förut tillhöriga egendom Rovede i Eskelhem. Auktionen tager sin början kl. 10 f. m. vid inkörsgrinden till skogen.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till 1 instundande september, och öfriga vilkor meddelas vid auktionen.
Rovalds i Eskelhem den 30 jan. 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion å utsädeskorn och nötkreatur.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Kvie i Martebo, onsdagen den 12 februari kl. 12 midd. låter landtbrukare K. Liljenfelt försälja ett större parti gullkorn med hög grobarhetsprocent, 1 parti prima råg och 1 parti hvetemjöl.
Kreatur:
Flera goda mjölkkor, somliga kalffärdiga, flera ungnöt, 1 nytt två månaders tjurkalf af ren ayrshireras. Alla kreaturen äro reaktionsfria. Af mig kände vederhäftiga inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 september, andra betala vid anfordran.
Stenkyrka i januari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25