Brister i Barlingbokanalens upprensning.

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredacktion erfarit — att k. m:t måtte förklara att vissa förefintliga brister i Barlingbokanalens upprensning icke skola utgöra hinder för lantbruksstyrelsen att godkänna vattenavlednings- och avdik- ninigsarbetet i dess helhet, Detta omfattar och avser utdikning av Roma och Store myra jämte kringliggande sankmarker inom Väte, Atlingbo, Björke, Sjonhems, Roma, Halla, Follingbo, Dalhems, Barlingbo, Ekeby och Viklau socknar.
Samtliga, arbeten med undantag av Barlingbokanalen befunna sig vid avsyningstillfället utförda på sådant sätt, att de kunna av lantbruksstyrelsen godkännas, median däremot i Barlingbokanalen sedan dess förekommit uppslamningar, som medfört att den nuvarande bottenprofilen ej överensstämmer med den fastställda. Dessa uppslamningar äro emellertid icke av sådan art, att vattenledningsarbetet kan anses i någon mån förfelat, även om bristerna ej omedelbart avhjälpas. En nu företagen upprensning via enligt lantbruksstyrelsens åsikt ett delvis bortkastat arbete, som till följd av dess stiora kostnader skulle i hög grad betunga intressenterna, vilka redan äro synnerligen hårt belastade därigenoan att avdikningsföretaget blivit omkring 100 proc, dyrare, än vad beräknats i det fastställda kostnadsförslaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *