Vedförsäljning från Gotska Sandön.

Undertecknad emottager före kl. XII på dagen lördagen den 15 maj 1920 skriftliga anbud å 157 kbm. barrved (1:a 80, 2:a 26 och 51 kbm. grenved).
Veden säljes sådan den befinnes upplagd vid Säludden och Fyrstationen.
Anbuden skola vara inlagda i förseglade kuvert med påskrift »Anbud å ved» samt innehålla ett bestämt pris för hela partiet. Högst 8 dagars prövningstid förbehålles, varunder anbudsgivaren är bunden vid sitt snbud.
Närmare upplysningar om vedens beskaffenhet, betalningsvillkor m. m., lämnas på begäran av undertecknad, telef. 589.
Visby den 29 april 1920.
Carl Th. Fredholm.
Jägmästare i Gotlands län.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Termperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

Termometer:Borometer:
kl. 2 e. m.8,8749,1
kl. 4 e. m.8,0750,0
kl. 6 e. m. 7,3750,5
kl. 8 e. m.5,8750,8
kl. 10 e. m.4,2751,0
kl. 12 midnatt3,7751,5
kl. 2 f. m.3,4752,0
kl. 4 f. m.3,2752,2
kl. 6 f. m.4,0752,0
kl. 8 f. m.5,1751,7
kl. 10 f. m.6,5751,4
kl. 12 midd.8,0751,3

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Studieresorna till fastlandet.

Vilka under nästkommande juni anordnas av hushållningssällskapet, en för män och en, för kvinnor, hava hittills icke lockat många att inkomma med ansökning om att få deltaga i desamma. Männen ha visat större intresse, i det 9 anmälningar från dem inkommit, under det endast en kvinnlig deltagare anmält sig. Det synes likväl, oaktat dyr tiden, som om kostnaden, bör för varje deltagare vara överkomlig, då staten bekostar alla järnvägs- och ångbåtsbiljetter och hughållningssällskapet därjämte till dem, som prövas vara i behov därav, lämnar ett resebidrag av 25 kronor till manliga och 20 kronor till kvinnliga deltagare. Ansökningstiden utgår den 8 maj.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Sammanträde med fiskare.

Genom k. befhdes utelag den 4 mad 1877 har fastställelse meddelats å en mellan delägarne i Bogevikens fiskevatten träffad överenskommelse, innehållande bland annat, beträffande Sjuströmmar: »att ingen skulle äga rätt begagna sig av länningar för båtar i rännorna eller å vallarna mellan dem eller i deras närhet under fisketiderna, Men att Bogeviks fiskare för utfart på fiske till saltsjön skulle bibehållas vid dem förut lämnad rätt till genomfart i ena ’strömmen, benämd Gären, emot därför åtagen skyldighet att varannan gång rensa denna strömfåra.»
Nu ha emellertid åtta delägare i Boge hos k. befhde hemställt om sådan ändring av berörda. stadgande, att det dels bleve tillåtet att landa med båtar och ilandföra redskap å vallen söder om strömmen Gären, dels ock Bogevikens fiskare berättigades att begagna sistnämda ström icke blott vid utfart till saltsjön utan även vid infart från saltsjön.
Fiskeritillsyningsmannen i länet bar tillstyrkt bifall till framställningen, med tillägg ifråga om landning med båtar att det lämpligen borde föreskrivas, att båtar ej finge uppdragas närmare kanten av rännorna än 2 meter samt att redskap och fångst, som urlastades vid kanten av mimerna, skulle emedelbart efter urlastningen, bortföras fråu ränmornas närhet A mimstona 8 meter upp ph vallen.
Även fiakeriintendenten har, med instämmande i huvudsak i vad fiskeritillsyningsmännen anfört, tillika framhållit, att det horde äläggas havsfiskarena att, dit fisk vore i rörelse genom strömmen eller väntades komma, undvika allt onödigt buller och slammer med båtar, redskap och annat, som kunde oroa eller skrämma fisken.
För att höras över nämda framställning har k. befhde kallat delägarna i Bogevikens fiskvatten, övriga fiskare, som av saken beröras. samt vederbörande jordägare till sammanträde inför landsfogden i länet å Slite järnvägsstation fredagen den 21 instundande maj kl. 11,30 f. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm och Nynäshamn 30 april: Landshövding Roos, borgmästare Een, dir. Bergman, doktor Fegraeus m. fru, Eriksson m. fru, dir. Lindström, ing. Gustafsson, auditör Svallingsson (2pl.), hrr Håkansson, Wittberg, Hanning, Laurell, Edquist, Hansson, Månsson, Ekström, Karlsson, Hultenheim; grevinnan Sinclair, konsulinnan Ekman, fruar Drakenberg, Nilsson, Wahlby, Claudelin, Larsson, Lindström, Procopeé (2 pl.); fröknar Ekman, Starbäck, Lindström, Hammarström, Lyberg, Hansson, Cedergren, Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Konkurs.

Borgenärerna i handlanden Carl Valentin Johanssons med firma Svante Lindbys Eftr. konkurs kallas att sammanträda i rådhusrättens förmak å rådhuset i Visby lördagen den 15 maj 1920 kl. 12 middagen för att besluta o underhåll åt gäldenärens familj, om försäljning av konkursboets varulager, invantarier och övrig lösegendom samt i andra konkursboet rörande frågor.
Visby den 29 april 1920.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Ingen ersättning.

Marinförvaltningen avstyrker — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – i likhet med tidigare kustartillerichefen sergeanterna. L. Hultgrens och J. A. Skogs ansökan om ersättning, enär de på grund av bostadsbristen i Vaxholm kunnat överföra sina familjar från Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Icke behörig.

Då skolrådsordföranden i Fleringe meddelat, att såsom sökande till lärarbefattningen vid Fleringe folkskola anmält sig en sökande, vilken alltså av skoldistriktet måste väljas, förklarar skolöverstyrelsen – enligt vad G. A:s stodkholmsredaktion erfarit – sig icke kunna, bifalla en av småskollärarinnan Ida Lindström i Västkinde gjord ansökan om behörighet för nämda befattning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Hospitalet.

Medicinalstyrelsen har förordnat domkyrkovicekomministern J. Hedberg att från den 1 maj under ledighet, uppehålla predikantsbefattningen vid Visby hospital.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Hemse.

Hemsebio ger på söndagen mellan kl. 5,30 och 8 e. m. föreställningar, vid vilka progrommet upptager ett bekant svenskt lustspel, Surrogete, med Karin Molander i huvudrollen, och bland aktualiteterna bl. a. bilder från Stora Karlsö.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99