Sammanträde med fiskare.

Genom k. befhdes utelag den 4 mad 1877 har fastställelse meddelats å en mellan delägarne i Bogevikens fiskevatten träffad överenskommelse, innehållande bland annat, beträffande Sjuströmmar: »att ingen skulle äga rätt begagna sig av länningar för båtar i rännorna eller å vallarna mellan dem eller i deras närhet under fisketiderna, Men att Bogeviks fiskare för utfart på fiske till saltsjön skulle bibehållas vid dem förut lämnad rätt till genomfart i ena ’strömmen, benämd Gären, emot därför åtagen skyldighet att varannan gång rensa denna strömfåra.»
Nu ha emellertid åtta delägare i Boge hos k. befhde hemställt om sådan ändring av berörda. stadgande, att det dels bleve tillåtet att landa med båtar och ilandföra redskap å vallen söder om strömmen Gären, dels ock Bogevikens fiskare berättigades att begagna sistnämda ström icke blott vid utfart till saltsjön utan även vid infart från saltsjön.
Fiskeritillsyningsmannen i länet bar tillstyrkt bifall till framställningen, med tillägg ifråga om landning med båtar att det lämpligen borde föreskrivas, att båtar ej finge uppdragas närmare kanten av rännorna än 2 meter samt att redskap och fångst, som urlastades vid kanten av mimerna, skulle emedelbart efter urlastningen, bortföras fråu ränmornas närhet A mimstona 8 meter upp ph vallen.
Även fiakeriintendenten har, med instämmande i huvudsak i vad fiskeritillsyningsmännen anfört, tillika framhållit, att det horde äläggas havsfiskarena att, dit fisk vore i rörelse genom strömmen eller väntades komma, undvika allt onödigt buller och slammer med båtar, redskap och annat, som kunde oroa eller skrämma fisken.
För att höras över nämda framställning har k. befhde kallat delägarna i Bogevikens fiskvatten, övriga fiskare, som av saken beröras. samt vederbörande jordägare till sammanträde inför landsfogden i länet å Slite järnvägsstation fredagen den 21 instundande maj kl. 11,30 f. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *