Genom auktion,

som förrättas å Alleqvia tingsställe lördagen den 15 nästkommaude Augusti kl. 12 midd. kommer att i den, ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgad, till försäljbing utbjudas Johan F. Lytbs kon: kursmassa tillhörige 531/5120 mantal af Kliote. hemman i Boge.
Denna hemmansdel är försedd med följande åbygnader: en manbygnad af trä, kalkreveterad, under spåntak, inredd till.2.ne rum med. loft öfver: en flygelbygnad af trä under brädtak, inredd till bryggbus samt ett ladugårdshus med vidbygd tröskverksvandring af trä. uoder brädtak, inredt till stall och lada, och består af omkring 10 tunnland åker, 10 tunnl. äng samt skög och beteswark till husbehof’samt är saluvärderad till 2,500 kronor.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur. egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Gotlands norra kronofogdekontor den 8 Juli 1885.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Borgevärerna

i hemmansägaren Petter Larssons, Hägulds i Garda, vid Gotlands Södra Häradsrätt anvbängiga konkurs varda bärmed kallade att sam menträda å Hägulds i Garda torsdagen den 28 innevaraudé Maj klockan 3 e.m. för att höras öfver frågor, som röra konkursboet och dess förvaltning.
Stånga den 9 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgevärerna i Fredrik Jacobssons, Vestringe i Etelhem, vid Gotlands Södra Häradsrätt avhävgiga konkurs varda härigenom kallade till slutsammanträde å värdshuset i Hemse fredagen den 29 dennes kl. 3 e.m. för att granska upprättadt utdelniogsförslag.
Fardhem den 8 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Carl Dahlgrens, Rotartve i Lye, vid Gotlands Södra Häradsrätt anhängiga konkurs varda bärigenom kallade till sammanträde å värdshuset i Hemse lördagen den 6 nästkommande Juni klockan 3 e.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelnivgsförslag.
Fardhem d.8 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i bemmansägaren John F. Lyths, Klinte i Boge, konkurs kallas bärmed att sammanträda uti gäldenärens bostad vid Klinte fredagen den 1:sfa instundande Juni kl. precis 10 f.m., för att bestämma vilkoren för den samma dag blifvande försäljningen af kookurshemmanet samt höras öfver andra dermed sammanhängande frågor.
Othem den 13 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgenärerna uti hemmansägaren P. N. Petterssons på Harqvie i Björke socken vid Gotlands norra bäradsrätt anhängiga, den 8 innevarande Maj började konkurs blifvit genom offentlig stämning kallade, att måndagen den 20 nästkommande Juli före kl. XII på dagen inför dombafvanden i Gotlands norra härad å fingsstället Alleqvia i Endre socken sina fordringar bevaka, varder härmed kungjordt.
Visby den 16 Maj 1885.
På domareembetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Klinte i Boge fredagen den 1:sta instundande Juni och börjas kl. 11 f.m.; låter herr sysslomannen uti Jobu F. Lyths, Klinte konkurs till den högstbjudande försälja konkursmassans egande 531/5120:dels mtl Klinte i Boge. Hemmansdelen, som ligger utvid allmän väg och är försedd med nödiga åbygvader, har nyligen undergått laga skifte. Vilkoren för den blifvande försäljningen komma att vid auktionstillfället tillkännagifvas.
Othem den 13 Maj 1885.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Borgnärerna

i förre skolläraren C. P. Blombergs konkurs kallas att sammanträda i Hejde sockens skolhus lördagen den 11 nästkommande April kl. 4 eftermiddagen för att besluta, hvilka åtgärder skola vidtagas med en af gäldenären i en bankinrättning i Visby belånad revers, för hvilken gäldenären säger sig icke hafva lemnat någon valuta.
Klintehamn den 16 Mars 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgenärerna i hemmanägaren J. H. Jakobssons, Båtels i Mästerby, vid Gotlands Södra häradsrätt anvhängige, den 4 dennes började konkurs genom offentlig stämning kallats att sist före klockan tolf på dagen onsdagen den 27 nästa Maj sina fordringar härstädes lagligen bevaka, kungöres härmed.
Tingsstället Skogs den 17 Mars 1885.
På Domare-ämbetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Samtlige borgenärerna uti enkefru Christina Runbergs konkurs kallas att sammanträda å Rådhuset härstädes onsdagen den 8 instundande April klockan half ett e.m. för att besluta om handels lagrets lämpligaste försäljning och öfriga frågor rörande konkursboet.
Visby den 23 Mars 1885.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.

Borgenärna uti Husbonden Johan F. Lyths, Klinte i Boge, vid Gotlands Norra Härads Rätt anhängige konkurs kallas härmed att sammanträda å gästgifvaregården på Slitehamn lördagen den 11:te nästkommande April kl. 1 på dagen, för att höras och besluta om huru med konkurshemmanet bör förfaras med afseende & snart instundande vårbruk, att bestämma det af gäldenären ifrågasatta underhållet samt huruvida rättegång bör anställas om återvinning af egendom jämte andra frågor.
Othem i Mars 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Februari 1885
N:r 24.

Borgenärna

uti husbonden Johan F. Lyths, Klinte i Boge, vid Gotlands Norra Härads Rätt anhängige konkurs kallas härmed att sammanträda å gästgifvaregården på Slitebamn lördagen den 11:te nästkemmande April kl. 1 på dagen, för att höras och besluta om huru med konkurshemmanet bör förfaras med afseende & snart instundande vårbruk, att be stämma det af gäldenären ifrågasatta underhållet samt huruvida rättegång bör anställas om återvinning af egendom jämte avdra frågor.
Othem i Mars 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Borgenärerna

uti hemmansegaren John F. Lyths på Klinte i Boge socken den 29 sistlidne Januari började konkurs kallas att måndagen den 11 nästkommande Maj före kl. XII på dagen inför domIN i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 17 Februari 1885.
DOMHAFVANDEN.

Borgenärerna uti f. hemmansegaren M. A. Bergströms på Sudergårda i Hellvi söcken den 29 sistl. Januari började konkurs kallas att måndagen den 13 nästKäpe April före kl. XII på dagen hför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby den 12 Februari 1885.
DOMHAFVANDEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.