Kyrkokollektmedlen

för sistlidet år ha af domkapitlet tilldelats Visby domkyrkoförsamling.
Rektor Jacobson, samt lektorerna Höjer och Fagerholm ville lemna medlen åt Boge församling, men biskopens utsiagsröst afgjorde frågan till förmån för Visby domkyrkas reparation.

I den qvinliga undervisningskursen

vid folkhögskolan i Hemse deltaga följande lärjungar: Alma Maria Laurentia Thomsson, Hejde; Emma Ingegerd Lovisa Berg, Boge; Katarina Kristina Selma Hjorter, stånga; Hulda Maria Niklasson, Lojsta; Katarina Maria Teresia Rosendahl, Hafdhem; Alma Kristina Häglund, Björke; Agnes Elin Maria Georgina Laurin, Fardhem; Emma Kristina Karolina Levander, Hafdhem; Amanda Loretta Josefioa Thomasson, Emma Margareta Augusta Thomasson, Linde; Anna Maria Olsson, Hafdhem; Maria Johanna Larssov, Grötlingbo; Hilma Sofia Fredrika Sandelius, Boge; Teresia Elvira Olivia Pettersson, Linde; Anna Johanna Constantia Uddin, Alfva; Tekla Olivia Hellberg, Levide, och Karolioa Desideria Johansson Rone.
Undervisningen kommer att fortgå alla söckendagar kl. 9—12 f. m. och 3—7 e. m. till afslutningsdagen 22 Juni.
Landstingets medlemmar äro af skolstyrelsen inbjudna att göra besök i skolan, för att å ort och ställe inhämta tillförlitlig kunskap om dess undervisning af arbetssätt.

Boge församling

har nu också inkommit till domkapitlet med anhållan om bekommande af 1891 års kyrkokollektmedel.
Samma anhållan har också gjorts af Visby domkyrkoförsamling.
Levide församling har ansökt om afsöndrande af jordland till skolträdgård från pastorsbostället.

I anseende till afflyttning

från orten låter smedmästaren hr O. Klintberg medels offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Vesters i Boge lördagen den 2 April kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja hela sitt lösörebo, hvariblavd må nämnas: ett guldur med kedja, 2 st. siltverfickur, ett amerikanskt väggur; nysilfver, möbler af flera slag, deribland en större: amerikansk orgel, prisbelönt å flera: utställningar, en fiol af första klassen, ett smedstäd jämte verktyg af flera slag, en god arbetshäst, en god mjölkko, som nyligen kalfvat, sängkläder och linne m. m. m. m.
Vid samma tillfälle kommer att utbjudas till arrende 49/648 mtl Vesters på 6 års tid, hvarvid pröfningsrätt förbehålles. Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande September.
Slite den 22 Mars 1892.
J. A. ÖSTERGREN.

I anseende till afflyttning

från orten låter gmedmästaren hr O. Klintberg medels offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Vesters i Boge lördagen den 2 April kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja hela sitt lösörebo, hvaribland må nämnas: ett guldur med kedja, 2 st. siltverfickur, ett amerikanskt väggur; nysilfver, möbler af flera slag, deribland en större amerikansk orgel, prisbelönt å flera utställningar, en fiol af första klassev, ett smedstäd jämte verktyg af flera slag, en god arbetshäst, en god mjölkko, som nyligen kalfvat, sängkläder och linne m. m. m. m.
Vid samma tillfälle kommer att utbjudas till arrende 49/648 mtl Vesters på 6 års tid, hvarvid pröfoiogsrätt förbebålles. Godkände inropare erhålla anstånd med betalnivgen till den 1 västkommande September.
Slite den 22 Mars 1892.
J. A. ÖSTERGREN.

Från landsbygden.

Klintekretsens värmöte hölls i Fröjel skolhus 4 Mars. Under mötet, som var talrikt besökt, hölls tvänne proflektioner af folk- och småskolelärarinnorna på platsen, af den förra i kristendom, af den senare i hufvudräkning, Sedan samtal öfver dessa lektioner hållits och protokollet från föregående kretsmötet föredragits, hölls af en af kretsens medlemmar ett föredrag, hvari fordringarna på en 4-klassig folkskola, skött af en lärare, afhandlades, Talaren påpekade, hurusom till följd af undervisningsämnenas mångfald mången lärare, för att medhinna de förelagda kurserna, genom ett oupphörligt, nervöst jägtande från ämne till ämne, genom sönderklyfvande af lärotimmarna i hälfter och fjerdedelar etc. öfveranstränger sig sjelf och undergräfver sin helsa samt uttröttar barnen och framkallar leda hos desamma; att andra deremot bringas till missmod, förlora sjelfförtroende och i hopplöshet om sitt arbetes framgång försjuoka i likgiltighet. En del lärare åter, sade föredragaren, taga, såsom Jakob Ärlig, saken kallt, arbeta efter förmåga med jämnmod och låta dervid bero, huru mycket de kunna hinna. Teckning torde hafva mindre praktisk betydelse för folkskolans barn i allmänhet såsom öfning i att afteckna blad o. d., ja, t. o. m. landskapsstycken; under form af linearteckning borde detta ämne kunna öfvergå i den geometriska undervisningen. Hand och öga får barnet äfven öfva vid skrifning. Hvad som erfordras för olägenheternas undanrödjande är antingen flera lärarekrafter eller en 3-klassig småskola eller ock, hvad som egentligen lättast torde låta realisera sig, en regelbunden fortsättningsskola, dit en del af kurserna i folkskolans ämnen kunde framskjutas.
Folkskollärarne Andersson, Pettersson och Rosvall hade af kretazen anmodets att i samråd med inspektören, kyrkoherden Uddin, upprätta förslag till en normal-läseordning för landsbygdens 4-klassiga folkskolor, hvilket förslag vid detta möte framlades. Efter någon diskussion beslöt kretsen uttala, att den ansåg förslaget böra utgöra ett normalförslag till läseordning för berörda skolor.
Nästa möte hålles i Tofta skolhus, hvarvid lektioner hållas af lärarepersonalen på stället: i folkskolan i decimalbråk, i småskolan i åskådningsöfning.

Slite, 5 Mars.
I dag på morgonen inkom hit ångf. Nautilus, kapten Förster, på resa från hemorten Lybeck till Reval med styckegods och tomfat (sepritfat). Mellan Dagö och Hangö är fullt med drifig, så att åtskilliga ångare, deribland den härifrån på onsdag utgångne ångaren Eos, sitta fast.
Kapten Firster inväntar tre order från Re-val, huruvida han skall vänta här till dess Reval blir tillgängligt eller om han skall afgå till Libau för att der lossa lasten, som till ej ringa del består af frukt. Fartygets kolförråd fylles här.

Körbar har isen mellan Enholmen och Slite varit de senaste dagarne, hållande 7—8 tum; dock är »djuploppet» öppet.

Missionsfest hölls sistlidne torsdag i Boge skolhus, hvarvid föredrag hölls af pastor Gradelius öfver texten om »arbetarne i vingården», I tillämpningen nämde talaren, att hvar och en af oss vore kallade till arbetare i Herrens vingård med särskild syftning å missionsverksamheten. Efter det utmärkta, af en ganska talrik åhörarekrets med uppmärksamhet åbörda föredraget följde auktion å af några missionsvänner inom socknen för missionen förfärdigade arbeten, hvilka, tack vare de många spekulanterna, inbringande en eumma af 106 kr.

Hablingbo, 5 Mars.
Såsom sockenombud vid sammanträde inför domhafvanden å Skogs 14 dennes för beslut om väghållningsdistriktens storlek hafva utsetts för denna socken landtbrukarne N. Nilson, Stjups, och O. Larsson, Bosarfve.

Till valman för landstingsmans väljande har utsetts landtbrukar Juh. Olofsson, Burge, med Oskar Olofsson dersammastädes som ersättare.

Andligt föredrag i härvarande folkskolesal hölls i går afton af predikant G. Nilsson. Efter sång och bön upplästes de första verserna af Esaias 53 k. hvilka gaf talaren anledning att tala om Kristi djupa lidande och förnedring och hans ställföreträdareskap. som profeten förutsagt i både klagande och frågande form. Föredraget väckte bland den talrikt församlade menigheten allmän oppmärksamhet icke blott för det vårdade i talesättet ntan äfven för det undervisande, den reda och ordning med hvilket denna betraktelse framstäldes.

En bondhustru, som nu i tolf års tid legat till sävgs och blott sommartiden, då öfriga husfolket varit ute på arbete stigit upp någon dag, har fått den fixa idén, att hon blifvit slagtad allt sedan en åderlåtning. Den som verkställt den är slagtaren och får hon se honom ropar hon: nå kommer han igen och vill slagtä mi. Någon rubbning i bjärnan har väl föranledt denna hennes fixa idé.

Silte, 5 Mars.
Olyckshändelse, Göran Kristoffersson, Mickels i Silte, i går ensam sysselsatt med rifning af ett gammalt hus råkade genom nerfallande sten och murbruk skada sig så illa, attåföga hopp lär finnas förjhans vederfående, Tränne förbigående personer, med tillhbjelp af en föregående, som skulle biträda honom, kommo den olycklige; till bjelp då de hörde hans svaga klagan och fingo draga honom ur raset och hemforsla honom. Hufvudet är illa tilltygadt och ena örat afslaget. Om ena benet är blott krossadt eller afbrutet är ej, när detta skrifves, ännu konstateradt, Drängen hade dagen förut å samma ställe utsatts för fara som dock ej hade några vidare följder.

Öja, 5 Mars.
Ett beklagansvärdt dödsfall inträffade häromdagen härstädes, då hustrun till en statkarl afled efter verkstäld barnförlossning, efterlemnande make och sex minderåriga barn (det äldsta af omkr. 9 års ålder) i mycket torftiga omständigheter. Vid dylika tillfällen gäller som oftast denna regel att »snar hjelp är dubbel hjelp»; så äfven här. Ty hade icke den oegentligheten inträffat, att skjutsen, som skulle hämta barnmorskan, måste gå till Fide och der på flera ställen uppsöka denne, hvarigenom en dyrbar tid förspilldes, hade kanske statkarlshustruns lif varit räddadt. Nog af, nu afled hon en stund efter barnmorskans ankomst af — som det påstås — förblödning.

Bra betaldt för jagtmark fingo Hamraborna, som i dessa dagar utarrenderat densamma till en »jägareförening» ifrån trakten för ett pris af — som det säges — 40 kr. för år. Tillläggas bör att hemmantalet inom denna socken utgör blott omkring 6 mantal.

God tur med sin fåratvel, kan man med skäl säga att en landtman från Fide har. Se här ett exempel. Förlidet år erhöll han af 10 tackor ej mindre än tjuguen ungar, hvilka samtliga i höstas betingade ett pris af nära 9 kr. stycket. En enda tacka framfödde på 6 år ej mindre än 16 afkomlingar.

Från landsbygden.

Slite, 8 Januari.
Räfskall var förliden gårdag anordnadt i Boge, men som dock, tack vare ett par jägares dagen förut idkade räfjagt å samma terräng, hvarvid en fäldes och två andra drefvos på flykten, blef utan resultat. — Det oaktadt dock stämningen god, och återvaldes till skattmästare Petter Engström Frigårds, samt till revisorer att granska jagtkassans räkenskaper kyrkovärden Petter Nilsson Hägvide och skolrådsledamoten Petter Thomsson Möjner.
Att anordna och bestämma tiden för nästa skall under vinterns lopp utsågos sjökapten J. N. Lyth, Petter Engström, Johan Pettersson Klints och skollärare Mörrby, hvarefter en intressant profskjutning företogs.

Guldbröllop firade sistlidne trettondag f. kyrkovärden Karl Lyth, Möjner i Boge, och hans hustru Katarina Lyth, född Klintbom, i kretsen afsina barn och barnabarn jämte några få vänner. De vördnadsvärda åldriga voro djupt rörda vid den skål, som egnades dem af en bland de inbjudne, och mottogo med tacksamhet den hyllning, som frambars åt demaf såväl anhöriga som vänner.! Båda äro ännu krya och hade bestämdt bruden med lätthet kunnat tråda en polska, om tillfälle dertill gifvits.

Hangvar, 11 Januari.
Barnfest hölls uti skolsalen härstädes i måndags qväll, af ett stort antal deltagare både gamla och unga. Julgranar voro anordnade utaf folkskolläraren J. Lyth och v. pastor Lagerman och tedde sig rätt ståtligt. Föredrag hölls af pastorn öfver lämpliga ämnen, till barnen om den julhögtiden, som nu gått till ända. Tiden framskred och festen afslöts med sång och musik från orgeln. Då allt var slut, skakades granarne och hvarje barn erhöll sin gåfva.
Uti Hall var äfven anordnad en dylik fest tillställning femte dagen jul på aftonen, på föranstaltande af folkskolläraren Vidin och pastor Lagerman.

Till ordförande

i Bro sockens kommnunalnämd och fattigvårdstyrelse, har valts hemmansägaren Johan Ekelöf Åby;
i När sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Jakob Jakobsson Bosarfve;
i Hablingbo sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Karl Villin Petes;
i Rone sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Jakob Hansson Smissarfve;
i Silte sockens kommnnalnämnd och fattigvårdsstyrelse nämndemannen O. P. Hallbom Hejdarfve;
i Ala sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Lars Gastal Bergvall Bjerges;
i Lau sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Lars Larsson Gumbalde;
i Ardre sockens fattigvårdsstyrelse husbonden O. A. Jacobsson Ekese;
i Boge sockens kommnnalvämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren L.A. Bergström Laxarfve, och
i Hejdeby sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse Olof Persson Suderbys.

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.
Follingbo: födda 8 (6 m. 2 q.); döda 13 (7 m. 6 q.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 67 (37 m, 30 q.); vigde 1 par; folkmängd 484.

Akebäck: födda 2 m.; döda 3 (2 m; 1 q.); inflyttade 12 (6 m. 6 q.); utflyttade 18 (12 m. 6 q.); vigde 1 par; folkmängd 151; minskning 7.

Othem: födda 30 (19 m. 11 q.); döda 21 (13 m. 8 q.); inflyttade 85 (37 m. 48 q.); utflyttade 66 (31 m. 35 q.); vigde 6 par; folkmängd 1035; ökning 28.

Boge: födda 15 (6 m. 9 q.); döda 9 (2 m. 7 q.); inflyttad3 21 (5 m. 16 q.); utflyttade 17 (7 m. 10 q.); vigde 4 par; folkmängd 481; ökning 10.

Rute: födda 11 (5 m. 6 q.); döda 11 (5 m. 6 q.); inflyttade 24 (10 m. 14 q.); utflyttade 42 (18 m. 24 q.); vigde 5 par; folkmängd 575; minskning 18.

Fleringe: födda 6 (3 m. 3 q.): döda 2 m.; inflyttade 20 (13 m. 7 q.); utflyttade 15 (6 m. 9 q.); vigde 1 par: folkmängd 363; ökning 9.

Bunge: födda 7 (3 m. 4 q;); döda 6 (4 m. 2 q.); inflyttade 30 (23 m. 17 q.); utfyttade 51 (25 m. 26 q.); vigde 2 par; folkmängd 534; minskning 20.

Fole: födda 10 (5 m, 5 q.); döda 7 (3 m. 4 q.); inflyttade 67 (31 m. 36 q.); utflyttade 60 (35 m. 25 q.); vigde 1 par; folkmängd 481(222 m. 259 q.); ökning 10.

Lokrume: födda 6 (2 m, 4 q.); döda 9 (5 m. 4 q.); inflyttade 28 (13 m. 15 q.); utflyttade 33 (14 m. 19 q.); vigde 2 par; folkmängd 370 (179 m,. 191 q.); minskning 3.

Vestkinde: födda 17 (9 m. 8 q.); döda 10 (2 m, 8 q.); inflyttade 47 (30 m. 17 q.); utflyttade 58 (32 m, 26 q.); vigde 2 par; folkmängd 569; minskning 4.

Bro: födda 10 (4 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 26 (12 m, 14 q); utflyttade 16 (10 m. 6 q.); vigde 4 par; folkmängd 296; ökning 15.

Källunge: födda 1 q.; döda 4 (2 m. 2 q.); inflyttade 31 (12 m. 19 q.); utflyttade 29 (12 m. 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 244; minskning 1.

Vallstena: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 10 (3 m. 7 q.); inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 15 (4 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 348; minskning 4.

Kräklingbo:: födda 4 (3 m. 1 q.); döda 7 (4 m. 3 q.); inflyttade 23 (11 m. 12 q.); utflyttade 37 (19 m. 18 q.); vigde 4 par; folkmängd 406; minskning 17.

Ala: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 3 (2 m. 1 q.); inflyttade 22 (11 m. 11 q.); utflyttade 16 (8 m. 8 q.); vigde 1 par; folkmängd 308; ökning 12.

Anga: födda 5 (3 m, 2 q.); döda 3 (2 m. 1 q.); inflyttade 14 (5 m. 9 q.); utflyttade 23 (9 m. 14 q.); folkmängd 296; minskning 7.

Lärbro: födda 23 (15 m. 8 q.); döda 21 (10 m, 11 q.); inflyttade 74 (33 m,. 41 q.): utflyttade 74 (41 m. 33 q.); vigde 8 par; folkmängd 1,273; ökning 2.

Hellvi: födda 8 (3 m. 5 q.); döda 15 (8 m. 7 q.); inflyttade 14 (5 m. 9 q.); utflyttade 45 (20 m. 25 q.); vigde 2 par; folkmängd 418; minskning 38.

Hörsne med Bara; födda 11 (9 m. 2 q.); döde 5 (4 m. 1 q.); inflyttade 38 (20 m. 18 q.); utflyttade 35 (24 m. 11 d.); vigde 5 par; folkmängd 375; ökning 9.

Rone: födda 18 (7 m. 11 q.); döda 20 (8 m. 12 q.) inflyttade 66 (27 m. 39 q.): utflytade 59 (26 m. 33 q.); vigde 5 par; folkmängd 1,030; ökning 5.

Eke: födda 2 m.; döda 4 (2 m. 2 q.); inflyttade 9 (5 m. 4 q.); utflyttade 18 (11 m. 7 q.) vigde 2 par; folkmängd 234; minskning

Stenkyrka: födda 17 (7 m. 10 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 39 (13 m. 26 q.); utflyttade 39 (18 m. 21 q.); vigde 5 par; folkmängd 797; ökning 11.

Tingstäde: födda 10 (7 10. 3 q.); döda 8 (3 m. 5 q.); inflyttade 29 (15 m. 14 q.); utflyttade 52 (25 m. 27 q.); vigde 2 par; folkmängd 476; minskning 21.

Hangvar: födda 17 (10 m. 7 q.); döda 19 (8 m. 11 q.): inflyttade 39 (18 m. 21 q.); utflyttade 60 (24 m. 36 q.); vigde 3 par; folkmängd 895; minskning 23.

Hall: födda 3 (2 m. 1 q.); döda 1 m.; inflyttade 15 (6 m. 9 q.); utflyttade 13 (6 m.
7 q.); vigde 1 par; folkmängd 246; ökning 4.

Endre; föåda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 48 (23 m. 25 q.); utflyttade 62 (32 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 347; minskning 5.

Hejdeby: födda 2 m.; döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m. 7 q.): utflyttade 14 (9 m. 5 q.) vigde 2 par; folkmängd 190; minskning 4.

Östergarn: födda 11 (6 m. 5 q.); döda 17 (7 m. 10 q.): inflyttade 21 (11 m. 10 q.);.
utflyttade 20 (8 m. 12 q.); vigde 6 par; folkmängd 677 (334 m. 343 q.); inkl, 5.

Gammalgarn: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 7 (4 m. 3 q.); inflyttade 23 (14 m. 9 qv); utflyttade 16 (5 m. 11 q.); vigde 2 par; folkmängd 476 (237 m. 239 q.); ökning 5.

Ardre: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 (3 m. 2 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 30 (12 m. 18 q.); folkmängd 490 (222 m. 268 q.); minskning 2.

Gothem: födda 11 (2 m, 9 q.); döda 5 (2 m,. 3 q.); inflyttade 34 (14 m. 20 q.); utflyttade 34 (15 m. 19 q.); vigde 3 par; folkmängd 647; ökning 6.

Norrlanda: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 2 m,; inflyttade 11 (5 m. 6 q.); utflyttade 21 (9 m. 12 q;); vigde 2 par; minskning 10.

Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten.
Till edgång i ett barnuppfostringsmål, instämdt af Bina Eriksson från Boge, har dömts Patrik Pettersson, Hägvide.