Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a.

hade i går eftermiddag sitt årsmöte under folkskoll. Axel Sundahls ledning. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. De i tur avgående styrelseledamöterna, disp. Axel Johansson och arbetsförman H. Nyman, återvaldes med hamnarbetare G. Bergström som suppleant Till föreningens ordförande för innevarande år återvaldes folkskollärare Axel Sundahl. Till revisorer utsågos järnvägskassören F. Runnander och lokomotiveldere Axel Nilsson med stationsskrivare Ivar Dalström som suppleant.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Södra domsagan.

Sedan häradshövding C. W. af Ekenstam på grund av styrkt sjukdom beviljats tjänstledighet, har Svea hovrätt förordnat att hans befattning skall uppehållas intill 5 april av häradshövding Aug. Toll, samt under tiden 6-30 april av e. o. notarien Herman Norrby, gotl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Rymmarens dom.

Fortsatt krigsrätt har i dag hållits å artillerikasärnen för att ransaka och döma i mål mot värnpliktige arbetaren n:r 529/74 1918 Albin Edvard Martinsson, tilltalad för rymning med flera förseelser.
Militära ledamöter av krigsrätten voro kapten G. Silvén och styckjunkare C. J. Klintborg. Som krigsdomare tjänstgjorde auditör Rud. Wiman i stället för häradshövding C. W av Ekenstam, som ligger insjuknad i nervfeber. Auditör var landsfogden G. A. Broms.
Martinsson dömdes för rymning (den bekanta odyssén till Tyskland) och persedelförskingring m m till sammanlagt 2 månader och 18 dagars fängelse samt ålades att ersätta kronan de förskingrade persedlarne med kronor 507:04.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Dödsfall. Per Adolf Lange

Vår outsägligt älskade make och fader Filosofie Doktorn, Rektorn vid Högre Allm Läroverket i Karlskrona Per Adolf Lange avled stilla å Karlskrona lasarett måndagen den 29 mars, lämnande oss i namnlös sorg och tacksamt bevarad i ljusaste minne.
Elisabeth Lange, född Ekman.
Birgit. Carl-Axel. Per Adolf.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm och Nynäshamn 31 mars: Dir. Westerlund, jägmäst. Melin, löjtnanter Söderberg, Hägg med fru, verkmäst. Ahlström md fru, kand. Bachér, hrr van der Nat, Söderblom, Nyblom, Rosendahl, Sjögren, Pettersson, Nilsson med fru, Jacobsson, Mårtensson, Sandström med fru, Nyström, Lindström, friherrinnan Kruuse, majorskan Sillén, fruar Gardell, Bolinder; fröknar Kruuse, Lindström, Johansson, Pettersson, Tornell, Nyman, Broström, Halldén, Myrén.

Med THJELVAR från Norrköping 31 mars: Hrr Karlsson (2 pl.), Laijkoff, Olsson, Arvidsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Dödsfall. Olof Niklas Dahlström

Att vår innerligt älskade make och fader Hemmansägaren Olof Niklas Dahlström, stilla och fridfullt avled å Visby Lasarett tisdagen den 30 mars 1920 kl. 9,25 f. m. i en ålder av 63 år och tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, syster, släkt och många vänner, är det vår smärtsamma plikt att härmed tillkännagiva.
Dals i Lye den 30 april 1920.
Laura Dahlström.
Barnen.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Ny automobiltaxa

för länet har nu utarbetats av länsstyrelsen och förslagsvis framlagts för allnänheten, med rätt för intresserade att före 15 april inkomma med yttranden över förslaget.
Bland de i förslaget upptagna bestämmelser kunna nämnas, att taxeavgifterna äro beräknade att utgå vid befordran av en person med kr. 10:-, befordran av två personer kr. 11:-, befordran av tre personer kr. 12:- och vid befordran av fyra eller flera personer eller vid färd under natten med kr. 15:-, allt pr nymil.
Skjuts intill en halv mil betalas såsom för en halv mil. Vid skjuts utöver en halv mil beräknas betalningen efter den tillryggalagda väglängden, dock att som full tiondels mil räknas överskutande del av sådan. Barn under tre år äga att medfölja åkande utan särskild ersättning. Två barn i åldern 3 och 12 år räknas som en person, därest de icke färdas ensamma. Under tiden före den 1 maj och efter den 1 oktober utgår skjutsersättningen med 30 procents förhöjning. Såsom natt räknas tiden från kl. 11 e m till kl. 6 f m. Gods må utan avgift medtagas intill en vikt av 20 kg. Då medfört gods överstiger 20 kg utgår skjutsersättningen enligt närmast högre taxa. För återfärd erlägges hälften av förestående avgifter. Användes icke automobil för återfärd, utgår ingen ersättning för körning tillbaka.
Förslaget finnes i sin helhet intaget i veckans nummer av länskungörelserna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Kyrkoherdeförordnanden

sökas hos domkapitlet ev t. f. kyrkoherde J. F. Johansson i Levide, Hörsne eller Endre pastorat, av t. f. kyrkoherde G. Reuser i Endre eller Hörsne pastorat, av t f. kyrkoherde A. A. Sjögren i Levide pastorat, av t. f, kyrkoherde A. Johansson i Endre pastorat och av t. f. kyrkoherde A. Klint i Hörsne pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Kungörelse.

Med anledning av fastighetens försäljning och avflyttning från stället låter lantby. Gustav Johansson genom offentlig auktion vid Stenstu i Levede onsdagen den 14 inst. april från kl. 11 f. m. försälja: Kreatur: 2 st. 8-åriga och 2 st. 3-åriga ston, 1 häst, ett stoföl, 1 par stora, kraftiag dragoxar, 7 st. kor, 2 kvigor, 1 tjurkalv, 8 st. får, 1 fyra mån. gris samt 25 st. höns. R edska p: såningsmaskin, ringvält, kultivator, flera slags harvar och plogar, 2 skumplogar, flera arletsvaginar, last- och planvagnar, mjölkkärra, arbetskälkar, kälkrack, släde, nickelbeslagna selar, arbetsselar, slädfäll, hyvelbänk, decimalvåg m. m. Diverse: utsädeskorn, ämnesvirke, torra bräder och plank, hö och halm, en i gott stånd varande väderkvarn och ett ladugårdshus till bortflyttning, samt några möbler såsom: imperialsängar, salsbord med lösa skivor, byråar, samt en symaskin m. m.
Godkände, vederhäftieg inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 inst. okt.
Brogårds i Fardhem i mars 1920.
L. O. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75