Indragning af gästgifvaregårdar.

Öfver landstiogets förslag om indragning af gästgifverierna vid Isums i Atlingbo, Tjengdartve i Hemse, Bosarfve i När, Stora Röstäde i Ekeby, Hau i Fleringe och Norrgårda i Hellvi har k. m:ts befallningshafvande infordrat häradsbornas yttrande. I södra häradet tillstyrktes förslaget om indragning af de tre ifrågavarande inom häradet belägna gästgifverierna; i norra häradet förordades förslaget endast med afseende på Stora Röstäde och Hau, hvaremot Norrgårda gästgifveri, i likhet med hvad kronofogden framhållit, ansågs böra bibehållas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Hushållningsgillena

började igår för första gången sina sammanträden med Endre och Dede tings distrikt, som det tycktes under stort intresse från deltagarnes sida och under ledning af hushållningssällskapets ordförande landshöfd. Poignant med sekr. Harald Gustafson som sekreterare.
Sedan frågan om gillets bildande med ja besvarats, genomgingos och antogos de förslagsvis uppgjorda stadgarne, hvarefter till ordförande inom gillet för ett år valdes direktör W. Gardell.
I fråga om fördelen af att få genom statens försorg anlagd en jernväg från Barlingbo station till Fårösund, uttalade gillet, att Barlingbo socken icke skulle ha sådan fördel, att den kunde väntas deltaga i de kostnader, som kunde ifrågasättas för upplåtande af jord, dessinhägnande och uppförande af stationshus, men att Ekeby socken kunde väntas få sådan fördel deraf; dock ansågs att stationshus ej skulle erfordras vid Röstäde, utan i stället anhaltstationer vid Röstäde och Ekeby kyrka.
Med afseende på ett af fabrikören P. A. Hellgren uppgjordt förslag att öfver hela Gotland genom alla socknar anlägga ett telefonnät, för hvilket kostnadsförslag upplästes, och som utföll med 12 öre på person under 20 års tid, hvarunder anläggningskostnaden amorteras, hvarefter hela telefonföreningen sjelf äger anläggningen, förklarade gillet sig anse en sådan anläggning önskvärd; och ansågs att hushållningssällskapet bäst kunde taga saken om hand för att få den genom k. m:ts befallningshafvande framställd till kommunerna.
Krigsministern har som bekant vändt sig till ortens riksdagsmän med af honom tilltänkt förslag till lindring i försvarsbördan för Gotland, så att i stället för nuvarande 31 årsklasser af beväring med 11 års exercis i tillsammans 66 dagar, skulle stadgas 20 årsklasser och öfnivg under 3 år med tillsammans 54 dagar, hvarjämte manskapet skulle lika med fastlandets förses med mat, kläder och husrum, men ej behöfva tjenstgöra utom ön. Gillet ansåg krigsministerns förslag godt och nyttigt och uttryckte om exercisåren såsom lämpligast att de förlades till 3 på hvarandra följande år; men beträffande rättighet för Gotlands beväring att ej kallas till tjenstgöring utom ön, ansågs en sådan ej lämplig; bjelpen i farans stund borde vara ömsesidig mellan öns och fastlandets befolkning. Bästa formen för befolkningens börande ansågs vara genom kommunalstämmoombud inför k. m:ts befallningsbafvande i närvaro af militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens tredje sammanträde för året varade i två och en half dagar samt slöt i onsdags middag. Ioga utslag afkunnades, hvaremot ej mindre än 52 mål voro instämda.
Tre ärekrävkovingsmål, hvari sju personer från Ståoga hade instämt hvarandra och till hvilka en mängd vittnen voro inkallade, lyckades t. f. domhafvanden v. häradshöfding Gustaf Bergman få förlikta.
Till reparation af domarens expeditionsrum och tingssalen samt till möbler i åklagarerummet beviljade häradets sockenombud 327 kronor 50 öre.

Krafmål. Mästerby sockens magasinsstyrelse yrkade, att hemmansägaren J. H. J.kobssou, Båtels i Mästerby, måtte åläggas erlägga betalning för erhållna 18 kubiktot korn ock 26,4 kubikfot råg eler utgifva förbiudelse å skulden. Svaranden medgaf genom ombud, att han var skyldig magasiusstyrelsen för säd, hvaraf hau dock ej erhållit så mycket som styrelsen ru uppgaf; huru mycket han mottagit kunde han ej bestämma. Käranden anhöll, att Jakobsson, som var närvarande vid tinget, måtte höras personligen; bud efter svaranden, som mupphöll sig på Burge gästgifvaregård, sändes men återkom med det svar, att J. ej ville ivfiuva sig inför rätten. Målet uppsköts samt ålades svaranden att vid femtio kronors vite komma tillstädes vid femte sammanträdet.

I konkurs försattes ofvannämde hemmansägaren J. H. Jakobsson, Båtels i Mästerby.
Att taga hand om boet och förrätta bouppteckning förordnades t. f. kronofogden Dahibäck.

Redovisningsmål. Josefina Andersson, Lingsarfve i Eskelhem, hade instämt sin förre förmyndare hemmansägare Nils Jakobsson, Övide i Eskelhem, med yrkande att han måtte ålaggas afgitva fullständig redovisning för förmyuderskapet. Kärandens ombud anmälde, att den äskade redovisningen nu erhållits, hvadan målet afskrefs.

Kontraktsbrott. Eskelhems fattigvårdsstyrelse yrkade ålägganda för arbetaren Olof Niklas Pettersson och dennes hustru, boende i Övide, att beta!a sextio kronor för råg, som de enligt kontrakt förbundit sig att med en tunna Årligen utgifva till bustra P:s styfmoder enkan Lovisa Cederlund, hvilken fattigvården försörjer. Svarandens ombud erkände skulden, som på grund af bristande förmåga ej kunnat infrias, Utslag afkunnas vid nästa sammanträde.

Ansvar hade arbetaren G. A. Hellberg i Levide yrkat å hustru Lovisa Olsson, emedan hon gifvit Hellbergs son ett kok stryk. Båda parterna voro frånvarande, hvadan målet afskrefs.

Ett instämdt ärekränkningsmål mellan A. V. Lindegren, Gumbalde i Stånga, och hustru Dorotea Pettersson, Bogs i Stånga, anmäldes såsom förlikt.

1,350 kronor yrkade August Pettersson, Långgute i Mästerby, att utfå af hemmansögaren Nils Svensson, Riugome i Mästerby, hvilken genom ombud förklarade, att han ej ville ingå i svaromål, enär han, som undfått stämving 2 dennes, ej åtnjutit laga stämningssid. Rätten afgifver utlåtande i målet vid nästa sammanträde,

För olaga handel hade t. f. kronofogde Dablbäck åtalat ryske undersåten Berman Marcovitz, Åklagaren avmälde, att svaranden ännu ej kunnat anträff.s med stämning.

För olofligt tillgrepp yrkade handlanden Malcan i Grötlingbo ansvar å arbetaren Konrad Jakobson derstädes. Svaranden skulle nämligen i Oktober 1883 tillgripit femton skålpund fårkött ur en köttbod. Eu vittne hördes men hade intet af vigt utt berätta. Åklagaren yrkade särskildt ansvar å svarauden, emedan han beskylde vittnet för osauning samt för otrchet och opåltlighet i sin tjenst.

Efterbevakning å 636 kronor ha, såsom förut nämts, bröderna Bokström i Hemse gjort i A. E. Jakobssons, Smiss i Grötlingbo, konkurs, Sysslomänuen ha bestridt efterbevakvingen, som gruodade sig på ett af Jakobason med bröderna Bokström ivgåvget men brutet kontrakt om frakt af slipers från Kronvalls fiskläge till Göteborg. Vittnen in’ygade, att några slipers ej fuunits vil fiskläget på den tid frakten skulle intagas, hvarjämte ett vittne berättade, att Jakobsson fritagits från kontraktets fullgörande evligt hvad Bokström sjelf yttrat.

För olaga jakt å rapphöns var hemmansägare Hans Hansson, Hölvans i Grda, åtalad af kronolänaman Svallingson, Svaranden uekade, oaktadt ett vittne berättade, att vittnet sett svaranden skjuta en rapphöna.

För olofligt tillgrepp af ved ur en hemmansägare A. M. Malwström tillhörig hage var skomakare Olof Malmberg i Stånga åtalad.
Svaranden nekade, Vittnen berättade dock flere för Malmberg graverande omständigheter, Ect af vittnena fjerdingsman Hallin i Stånga vägrade att aflägga vittnesed, enär Kristus förbjudit allt svärjande; vittnet ville och kunde tala sanning utan att svärja. Eua parten fordrade dock hans hörande på ed, hbyartill Hallin svarade, att han ej lät sig tvingas vill Va han också dömdes till de högsta böter. /Han fick då på båda parternas medgitvaude höras utan att aflägga eden.

För uraktlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter såsom snvöplogsföresiånudare har handlandde Krokstedt i Klintehamn instämts af t. f kronofogde Dahlbäck, såsom förut utförligare omnämts, Svaranden har bestridt åtalet, enär iutet protokoll om bans val till en dylik betattning kunde företes.
Åklagaren framhöll i en längre skrift, att svarauden faktiskt en längre tid förestått ploglaget och ombestyrt plögningen. Hösten 1881 hade svaraudens måg kap en v. Heland, som un är bosatt i Stockho!m, valts till plogfvgde; protokoll öfver detta val hade dock ej kunnat igenfinnas. Emellertid hade svaranden, sedan han blifvit stämd, i enlighet med föreskrifterva för plogfogden sammankallat ploglaget till val af ny plogfogde. Vittnen intygade att Krokstedt verkligen låtit uppbåda ploglaget den dag, som åtalet gälde, ekuru för seut, samt att vägen sagda dag varit ofarbar.
Svaranden ansåg att han blifvit obefogadt stämd och yrkade blifva skild från målet.

Ärekränkningsmål. Jakob Persson, Kärna i Burs, yrkade ansvar å Nils Persson, emedan svarande utspr dt, att kärandeus hustru skulle hafva i en anvans trädgård hafva afbrutit några ympqvistar å äppleträd. Ett vittne hade sett hustru P. afbryta en ympqvist.
— Petter Klint, Qvie i Stånga, yrkade straff å hustru Katarina Jakobsson, emedan hon beskylt kärandens hustru föratt hafra klipt ull af, andras får. E:t vittne styrkte be kyllvingen. Käranden fordrade 500 kronor i skadestånd och 50 kronor i rättegångskostnader.
— Enkan Juliana Norrby ville hafva hustru Elisabet Klint, Stångqvies i Lojsta, på det strängaste bestraffad, enär den senare skulle bafva beskylt henne för att hafva varit en qvinna bebje’plig med fosterfördrifnivg. För vittn2os inkallande uppsköts målet.

Ansvar å Nils Persson yrkade Jakob Persson, Kärna i Burs, emedan N. P:s hästar gjort åverkan på J. P:s rågåker, hvarjämte ersättning fordrades. Svaranden yrkade ansvar å käranden för rättegångsmissbruk.

Hemfridsbrott och ärekränkning. I detta förut flere gånger omnämda mål mellan handelsidkare J. Jönsson och hemmansägare Anton Berglund, Bjerges i Lye, förekom intet nytt af vigt. Utslag afkunnas M-jsammanträdet.

Norra häradsrättens 3:dje sammanträde för året hölls i måndags och tisdags.
Förekommande mål voro 26, deraf en stor del voro uppskjutna och några vid påropandet anmäldes förlikta.

Ärekränkning. Till tjugu kronors böter dömdes hustrun Elisabet Olsson, Östryftes i Fole, emedan hon yttrat, att ryk:e vore i omlopp, att enkan Auna Olsson, Haltarfve i Lokrame olofligen tillegnat sig en säck hö och en guldknapp, hvarjämte hustru O. ålades ersätta enkan O. med 45 kronor.

För olofligt fiske i landtbrukare D. A. Malmros’, Ihre I Hangvar, fiskevatten dömdes arbe’skarlen Jakob Segerdahl derstädes att böta femton kronor, hvarjämte Segerdahl förpliktades ersätta Malmros med 35 kronor.

En stulen oxe inköpte, såsom förut nämts, slagtare Axel Ölander för en tid sedan å Visby salutorg samt återlemnade den till ägaren hemmansägaren J. Lindgren, Stora Röstäde i Ekeby, sedan det blifvit styrkt, att säljaren J. P. Karlsson oärligen bekommit oxen. Ö:anders yrkande att af Lindgren erhålla hvad ban betalat för oxen (med afdrag af 65 kronor som Karlsson återlemnat till Ölaader) bifölls af häradsrätten, som ålade Lindgren att genast utgifva till Ölander återstående 85 kronor, enär Ö. ej baft skälig anledning misstänka, att oxen bekommits på oärligt sätt, Ölander till erkändes derjämte 68 kronor i rättegångskostnader.

För oloflig försäljning af vin och maltdrycker dömdes baudlarden O. Mårt nsson i Ala till femton kronors böter.

För olofligt beträdande af jernvägen mellan Roma och Barlingbo stationer fäldes Niklas Vallenström, Enges i Barlingbo, till fem kronors böter.

— Gustaf Viberg, Norrbys i Barlingbo, dömdes för olofligt beträdande af jernvägen två särskilda gånger till tio kronors böter samt för vägran på tillsägelse af banbevakningen att aflägsna sig från jernbanan äfvenledes till tio kronors böter.

För nekande af hand och förskrifning dömdes hemmansägaren K. M. Olofsson, Stora Vägume i Lärbro, till 75 kronors böter, hvarjimte han ålades att mot skuldebrefvets återbekommande genast utgifva till kärånden hemmansägaren M. A. Berg, Tors i Bro, 410 kronor jämte ränta samt ersätta Bergs rättegångskostnader med 40 kronor.

Tvist om sockenräkenskaper. Det af allm. åklagaren, kommissarien Håkauson. på angifvelse af hemmansigaren J. P. N. Petter:on, Harqvie i Björke, iustämda mål mot hemmaus ägaren A. P. Björkander i Björke för att denne mot P:s vilja sökt sätta sig i besittning af Björke sockenmagasins räkenskaper, handlades åvyo, hvarvid svaranden bestred angifvelsen. Målet öfverlemnades till utslag.

Dubbla qvitton. Johan Jakobsson, Kyrkljufves, änge, hade stämt G. Audersson, St. Velinge, med yrkande om utbekommande af fordran, hvilken svaranden förnekar på den grund att han innehar 2:ne qvitton, som utvisa att käranden erbållit liqvid för sin fordran. Jakobsson påstår att då det seuare qvittot utfärdades inb-räknades deri det belopp, hvarå första qvittot lyder och att han af förbiseende vid detta tillfalle glömt återfordra det första qvittot samt att detta sistnämda qvitto blifvit ändradt genom radering och öf verstrykning ; hvilket allt af svaranden bestreds. Sedan flere vittnen hörts, af hvilka kärandens intygade, att det ifrågavarande qvittot verkligen blifvit ändradt, men svarandens åter att, om också ändring gjorts, ordalydelsen dock vore densamma, öfyerlemnades målet till utslag.

Vägtvist. J. Johansson och Lars Hallin från Loipstäde i Norrlauda tvistade om en vägen
till en af den förres ägor, hvilken denne påstod att Hallin stängt. Efter många fruktlösa försök lyckades det slutligen rättens ordförande att få de tvistande att inse fördelen af att i godo uppgöra målet.

Nuvarande ägaren af Rosendal i Follingbo hr O. W. Åhlander hade tämt vakmästaren P. Bjurkqvist, som har tillsyn öfver lägenheten Jakobsberg, med yrkande att denne skule afträda och upplåta åt honom denna å Rosendals ägor liggaude lägenhet. Svaranden hade invändt, att han eudast vore anstäld att hålla tillsyn öfver lägenheten, som enligt uppdrag förvaltades af handlandena Lundin och Kolmodin samt tullförvaltare Lylh. Sedan svaranden derpå instämt nyss nämda personer, uppträdde såsom ombud för dem handl. Lusdin, som uti skriftligt svaromål förmälle, avt lägenheten är för evärdeliga tider afsöndrad srån Roseadal och rätteligen «j tillhört någon, utan underhålles medels räntan af en för detta ändamål gjord donation, som svarandena sedan en följd af år hatt och fortfarande hari uppdrag att förvaita. Målet uppckörs.

För uraktlåtenhet att företaga brandsyn cch värdering vid lägenheten Hästhage voro af Norra häradets brandstodsiompromissrätt instämda Kr. Hu’tman, K. L. Milmlöf, L.
Oisson, L. Lindell och K. Österberg, samtlige utsedde brandstodsvärderingsmän för Roma uuder år 1882, med yrkande att, då branden vid Hästbage i Juni månad 1883 möjligen ej uppkommit, om svarandena fullgjort sitt åtagna uppdrag, desamme måtte ådömas skyldige återbetala bolaget dess förlust för denna brand med kr. 6,256: 40. Svarandena bestredo till alla delar yrkandet, då bolagets stadgar ej inuehålla någon bestämmelse om ersättvingsskyldigher för syne- eller värderingsmän, samt fordrade ersättning för instålielsen.

För utfående af innestående lön, 95 kronor, hade drängen K. J. Nilsson inustämt hemmansegaren O. Olsson, Hägvalds i Vänge. Svaranden, som ej iakttog inställelse, dömdes för sitt utebli:vande till 10 kionors böter, och uppsköts målet.

För olaga försäljning af bränvin och öl samt tillgrepp af ved yrkade kronolänsman Boberg ausvar å undantagsmannen Jakob Ahlqvist från Velinge i Buttle. Svarauden, som törlidet år pliktfäldes :ör bränvinsförsäljning, nekade; dock medgaf hav, att hau vid ett tillfälle i sitt hemvist till en person serverat »flipp» (blandning af hopkokadt bränvin, öl och socker) och dervid tagit betaldt endast för ölet och sockret, men ej för brävvinet.
Milet uppsköts för vittnens inka!lande.

För utspridande af falskt rykte att hemmansägareu Per Olsson, Kassle i Hangvar, skulle hafva stulit 40 kronor, yr kade denne ansvar å sjömannen Adolf Isaksson äfven från Hangvar, Svaranden, som nyligen begifvit sig härifrån med skeppet Iris, förerräddes af sin far, hvilken å sonens vägnar erkände beskyllningen men yrkade uppskof med målet tills soueng hemkomst.

Såsom misstänkt för lönläggning af foster bäktades i förgår ogif:a Emma J.sefina Ahlin från Qviungs i Stenkumla af kronolänsman Jobn Smedberg.
Den häktade är född 1856 i Stenkumla.

Såsom försvarslös häktades i förgår af stadsfiskalen t. artilleristeu Johan Fredrik Rosen lund och dömdes i dag till 4 mån. allm. arb.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Auktion Röstäde i Ekeby.

Lördagen den 28 innev. Mars från kl. 10 f.n. låter hemmansegaren P. Pettersson, Röstäde i Ekeby, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja följande lösegendom, såsom: guld-, silfver-, koppar- och jernsaker, en byrå, bord, sängar, sängkläder och linne samt alla gångkläder efter en afliden qvinsperson, bestå ende af hvarjehanda slag, en väfstol med tillbehör; körredskap, såsom. en. lastvagn, 2:ne vagnar på liggfjedrar, flere goda arbetsvagnar, en kälkrack, arbetskälkar, vrång- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar, bättre och sämre selar, en vindmaskin, en hästqvarn, torra björkplankor, ett parti potatis; kreatur, såsom: 6 st. hästar, deribland en hingst i 4:de året, ett par goda dragoxar, äfven tjenliga till slagt, kor, en tjur m. m.
Med betalningen lemnas åt endast fullt säkre och vederhäftige köpare anstånd till den 1 nästk, September; andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 18 Mars 1885.
Efter anmodan.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Dödsfall Brita Fredrika Pettersson

Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka Brita Fredrika Pettersson, som stilla och fridfullt afled vid Stora Röstäde i Ekeby tisdagen den 3 Februari kl. 5 f.m. i eo ålder af 48 år, 10 mån., 21 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnabarn samt talrika slägtingar och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Jacob Pettersson.
Sv. Ps.-b, nr 477

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Hvad vi äta och hvad vi sluppit äta.

På grund af stadsfullmäktiges beslut sistlidae vår uppdrogs åt länsveterivären att under senare hälften af 1884 öfva kortroll öfver handeln med animaliska födoämnen. Med anledning deraf har han dels & stadens torg verkstält inspektioner öfver till salu hållet kött och fläsk, dels i sin bostad på anmodan förrättat dylika besigtningar. Uti den berättelse, han häröfver afgifvit till helsovårdsnämden, framhålles att af undersökningarna framgår beträffande köttets beskaffenhet
att fårkött och fläsk i allmänhet varit af god beskaffenhet;
att köttet efter nötkreatur dels varit magert, dels efter allt för gamla slagtdjur samt till följd deraf af minskadt näringsvärde;
att kalfköttet, sådant det utbjudes till salu af allmogen och en del andra personer, efter nyfödda eller en vecka gamla kalfvar varit mycket dåligt och af ringa värde såsom födoämne;
att hästköttet endera varit af allt för gamla, magra och utslitna hästar eller också af sådana som nedslagtats i följd af yttre skador eller sjukdomar.
Af stadens slagtare tillhåndahållet kött synes hafva varit af något bättre beskaffenhet, beroende på bättre slagtdjur, mera praktisk metod vid slagtningen och bättre behandling af köttet efter densamma.
Med afseende på tillförseln af kött efter djur behäftade med sjukdomar synes, yttrar länsveterinären, helsovårdsnämdens kungörelse under sommarmånaderna hafva utöfvat ett varnande inflytande, enär under denna tid jämförelsevis få anledningar till anmärkningar funnos. Tillförseln är också mindre under sommaren, tilltager med bättrad qvalitet på hösten, men ju längre framåt vintern det lider, desto talrikare varda fallen af kött efter sjuka djur eller af eljes underhaltig beskaffenhet.
Såsom varande för helsan vådligt samt otjenligt såsom födoämme har kött konfiskerats, som hållits till salu af nedanståeude personer:
Karl Larson, Laxarfve i Boge, ettslagtadt hästkreatur; Lars Thomson, Rone, ett slagtadt hästkreatur; O. Vestman, Dyple i Tofta, en sjelfdöd kalf; O. Jakobson i Guldrupe, en nyfödd kalf; hemslagtaren Lindqvist i Vegterhejde, en slagtad ko; Karl Larson, Gyle i Ala, en sjelfdöd rutten kalf; L. Thomson, Vallbys i Hogrän, ep slagtad oxe; M. Mattson, Krokstäde i Tofta, ett slagtadt hästkreatur; O. Olsson, Sudergårda i Bara, en slagtad ko; M. A. Berg, Tors i Bro, en vyfödd kalt; Larson, Scenstugård i Ekeby, ett parti hästkött.
Större delen af detta kött har oskadliggjorts genom begjutning med fotogen samt derefter på egarens bekostnad nedgräfts.
Då den erfarenhet, som dessa besigtniogar under senare halfåret medfört, skulle utgöra grunden för köttbesigtningens framtida ordnande inom staden, så anser länsveterinären vara öfverflödigt att nämna, att en fullt betryggande sådan ej kan tppnås utan införandet af ett offentligt slagthus, der kreaturen finge un dergå besigtning såväl före som efter slagten. Då detta svårligen för det närvarande låter sig göra såsom medförande alltför dryga omkostnader, så torde det bitills använda sättet med några förändringar blifva det enda verksamma att tillförsäkra allmänheten erhållandet af jämförelsevis friska och sunda födoämnen. Till dessa förändringar räknas tillsättande af en särskild helsopolis, som skulle verkställa besigtniug af alla till salu hållna animala födoämnen. Då denna person i första rummet skulle innehafva någon vana vid bedömandet af friskt kötts utse ende, så borde till denna befattning företrädesvis antagas någon som under en tid utöfvat slagteriyrket.
Möjligen skulle saken enligt länsveterinärens mening billigast kunna ordnas så, att någon ordentlig person bland stadens slagtare mot ett mindre arvode ville åta ga sig denna befattning, då hans närvaro under den tid torghandeln påginge i alla fall erfordrades för skötandet af egen affär. Detta skulle naturligtvis ej göra särskilda visitationer af veterinären obehödliga, men medförde den stora fördelen att en tillsyningsman städse funnes till städes. Skulle detta hans förslag ej befinnas antagligt, finnes så vidt han vet ingen annan utväg än att besigtningen anordnas på samma sätt som hittills, eburn detta alltid blir otillfredsställande, då det snart sagdt är omöjligt för en person att uppträda både i egenskap af åklagare och domare.
Beträffande kontrollen öfver de kött- och fiskvaror, som tillhandahållas af stadens handlande, så torde en sådan bäst kunna åstadkommas genom allmänheten sjelf på så sätt nämligen, att de inköpta skämda eller oeljes skadade varorna uppvisas för polisen, som derefter anmodar veterinären att medfölja och verkställa undersökning öfver de födoämnen, som finnas till salu i den angifna lokalen. Detta sätt torde i hvarje hänseende vara af mera praktiskt värde samt mindre stötande än att företaga sådana undersökningar |så att säga utan giltig orsak.
Då stadsfullmäktige ej anslagit några medel för köttkontrollens utöfvande för år 1885, skulle veterinärens befattning vu afslutas, men då det icke lider något tvifvel, att det resultat, som uppnåtts genom densamma, inom kort tid skulle blifva förgäfves och tillintetgöras samt i följd deraf samma oskick och be drägerier som hittills komma att utöfvas, så torde det blifva nödvändigt, att kontrollen fortfarande uppehålles I följd deraf anser han sig förpliktigad att tillsvidare fortsätta dessa besigtningar, till dess helsovårdsnämd och stadsfullmäktige vidare yttrat sig rörande köttbesigtningens ordnande inom staden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Auktion Smide i Ekeby.

Måndagen den 29 innev. December från kl. 11 f.m. låter hemmansegaren O. Smedberg, Smide i Ekeby, gerom offentlig auktion till den mestbjudande försälja växande skog till afverkning under innevarande vinter i en under Öjers hemman i samma socken belägen hage omkring 8 tunnland, Lerhagen kallad, och belägen i närheten af Smide. Upplysningsvis får nämnas att skogen, som skall rothuggas, och är tjenlig till sågtimmer och bygnadevirke, utbjudes i mindre lotter med förbehållen pröfningsrätt. Godkände köpare lemnas 2 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 17 December 1884.
efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 December 1884
N:r 104.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Med oxljufven lumpsamlaren Jonas Petter Karlsson, som f. under senaste tiden varit intagen i Rone fattighus, hölls i afton ransakving å länsfängelset. Mot arbetaren Jakob Joneson från Rone och dennes hustru förekommo en del graverande omständigheter, till följd hvaraf kronoläsman Håkanesym yrkade ansvar äfven å dem såsom medvetna om Karlssons stöld.
Efter enskild öfverläggning dömde häradsrätten Karlsson, som är född 1824 i Kråkhult, Jönköpings län, för femte resans stöld till litetids straffarbete, Makarne Joneson kunde ej fällas till något ansvar.
Den ifrågavarande oxen hade stulits från I. Lindgren, Lilla Röstäde i Ekeby, samt af Karlsson sålts till slagtare Axel Ölander i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.