Landtbruksingeniörens årsberättelse.

Följande förrättningar, numrerade efter reseplanen, hafva verkstälts:
N:ris 1, 7, 17, 23, 83, 42 och 57 Visby: I landtmäterikontoret hatva kartor blifvit kopierade, kompletterade eller sammandragna öfver omkring 1,000 hektar, hvarjämte omkring 60 tjensteskrifvelser aflåtits eller mottagits.
N:ris 2, 29 och 41, Stockvik: År 1882 uppgjordes af undertecknad plan till afdikning af Hongänna myr med omkrivgliggande sankmarker inom Öja, Vamlingbo och Hamra socknar; planen omfattade då 665 hektar 97 ar, och erhölls för arbetets utförande bidrag af sllmänpa medel efter de grunder för erbållande af lån och anslag, som tillämpades före år 1834.
Vid sammankomst 16 sistlidse Oktober baslöto intresseuterna att efter en ny, under tiden uppgjord utvidgad plan, som omfattar 1184 hektar 79 ar, fullfölja torrläggningsarbetet medels lån ur deu vya odlingsfonden ecligt 1883 års riksdagsbeslut. Den till k. m:t red[n ingifoa, underdåniga ansökan om detia lån är af mera allmänt intresse de’s derför, att det är det första förslag, som från Gotland uppgått till sökande af lån ur den nya fonden, dels derför, att deri utvecklas skälen, hvarför det vid odlingsfonden häftande odlingstvåuget är olämpligt för Gotlands jordbruksförhållanden, ty odlingsfonden blir för Gotland nyttig och användbar endast om odlingstvånget upphör. Förslaget har erhållit k. m:ts befallningshafvandes lifliga förord i den antydda rigtningen.
N:ris 3 och 31 Burs: Sedan en förut uppgjord plan till afdikning af Kuts myr blitvit kompletterad i öfverensstämmelse med instruktioner af 14 September 1883, beslöto intressenterna att göra underdånig ansökan om lån ur odliogsfonden till arbetets utföravde och kommer denna plan att under vintern utarbetas.
N:ris 4 och 82 Krämplösa: Förlidet år verkstäldes den yttre undersökningen för atdikning af 366 hektar 35 ar Luudsmyr, till hvilken förrättning herr Johan Procopé2 på Krämplösa var ensam sökande och störste intressent; hvarjämte redan då beslöts, att lån ur odlingsfonden till företagets utförande skulle sökas, Under vintern har förslaget blifvit utarbetadt i öfverensstämmelse med nyssnämda instruktion af 14 September 1883, men vid utlyst sammankomst denna höst för handlingarnes aflemnande upplystes, att sökanden under tiden sa konkurs och afrest till Amerika samt Krämplösa öfvergått i anvans ego, och ansågs i följd deraf frågan om arbetets utförande åtminstone tills vidare förfallen, till stor skada för saken, enär myren är särdeles duglig till odling.
N:ris 5 och 48 Källunge: Förliden sommar verkstäldes den yttre undersökningen för afdikning af omkring 300 hektar vattensjuka marker inom Käliunage skifteslag. Sedan planen under vintern blifvit utarbetad och uudersökningen på stället blifvit kowpletterad med delar af Ekeby socken, beslöts vid sammanträde med delägare och ombud, att quderdånig ansökan om lån ur odlingsfonden skulle göras, hvarvid såsom nödvändigt vilkor utta lades, att hvarje odlingstvång borde såsom skadligt förkastas.
N:ris 6 och 47 Fardume: Undersökning för sänkning af Fardume träsk inom Rute och Helvigs socknar fullbordades under 1884 års sommar; under vintern har alternativa förslag för sänkningen med kostnadsberäkning blifvit utarbetad och förevisades för intressenter och ombud vid sammankomst förliden Oktober men som, enligt § 13 af lagen om dikning och annan vattenafledning af den 20 Juni 1879, sjösänkning ej får äga rum, der ej de, hvilka om företaget sig förena, äga mera än hälften af den jord, som skall vivnas eller förbättras genom företaget och de som önskade sjösänkningen ägde endast 23 hektar utaf 136, som i företaget ingick, så måste frågan för det närvarande förfalla af brist på den i lagen föreskrifna majoriteten.
Nr 18 Thomase: Undersökning för torrläggning af 203 hektar 88 ar vattensjuka marker inom Thomase m, fl. hemman i Lokrume soc: ken verkstäldes 1884 års sommar och ville redan då sökanden till förrättningen göra lån ur odlingsfonden; förslaget har under vintern blifvit uterbetadt i öfverensstämmelse med ofvan nämda instruktion, men som öfrige intressenter fortfarande äro obenägne för torrläggningen, och företaget syntes sökanden för stort att ensam genomföra, så önskade han, att saken skulle tillsvidare få hvila.
N:ris 19 och 20 Qvarna: Förrättningen afsåg undersökning af skifteslaget Eskelhem 7 nr 1 i och för afdikningsplans upprättande, I följd af förvaltningsutskottets skrifvelse af 9 Februari detta år till k. m:ts befallningshafvande, hvilken skrifve!se åtföljde de till landtbruk;akademien insända agronomiska reqvisitionerna för året, hvari meddelas utskottets beslut att icke vidare bekosta lösen af de plankartor med profiler och kostnadsförslag, som blifva en följd af dessa slags förrättningar, utfördes denna förrättnivg endast på det sätt, att de föreslagna kanallinierna uppdrogos i blyerts på skifteskartan. Någon arealuppgift om vattenskadad mark eller beräkning af gräfningskostnaden kan derför ej meddelas. Förrättningen torde få anses ofullbordad.
Nr 20 Gerum: Förrättniogen afsåg afdikningsplans uppgörande för skifteslaget Gerum och bebandlades lika med föregående. Sammanträdet bevistades utaf skiftesförrättaren, som framstälde den högligen beaktansvärda åsigt, att den första afdikningsplanen öfver ett skifteslag bör vara endast provisionel, hvaremot kanalliniernas bestämmande bör ske i sammanhang med den provisionela planens utläggning. Såsom en följd deraf beslöts, att förrättningen icke nu skulle afslutas, utan slutbehandlas i sammanhang med provisionela planens förevisande.
N:ris 21-och 53 Vamlingbo: Vidlaga skifte & skifteslagen Vamlingbo n:ris 1 och 2 hade beslutats, att gräfning af de vid skiftet utlagda kanalerna skulle vara verkstäld inom viss tid efter skiftets fastställelse. Förrättningen afsåg derför att i öfverensstämmelse med dikningslagen uppgöra delningsgrund för gräfningskostnaden. Vid sammanträdet valdes bestyrelse samt aflemnades provisionel delningsgrund för hvar och en af de 9 kanalerna inom skifteslaget, hvarjämte beslöts att gräfning geflöt Skalle böris.
N:ris 22 och 44 Tjengdarfve: Vid skiftet i Spr ge uppgjordes sådan afdikningsplan, hvarigenom tvänne olika afdikningsområden, hvilka dittills baft olika utlopp, gåfvos ett gemensamt sådant. Förrättningen afsåg att bestämma delningsgrund och gräfningskostnad för det mindre af dessa områden, innan afdikning af det större området, som barodde på det ännu icke faststälda skiftet i Ejsta, hunne komma till verkställighet. Som sökandena oriktigt förestälde sig, att detta särskiljande skulle minska deras gräfningskostnad, låg det i sakens intresse att uppskjuta förrättningen, till dess Ejsta laga skifte blifvit afslutadt.
N:ris 24 och 55 Buttle: Förrättningen afsåg syn med jordvärdering för afdikning af 76 hektar Kyrkmyr, hvarpå plan förut är uppgjord; men som myren var full af vatten och således graderingen, om ej alldeles omöjlig, dock skulle blifva mindre tillförlitlig, ansågs nödigt uppskjuta förrättningen till tjenligare årstid.
Nr 25 Norrbys: Enligt reqvisitionens ordalydelse skulle denna förrättning beröra endast ett par hemmansdelar, men vid okulär besigtning på stället befans frågan gälla en mycket stor del af om ej hela Linamyr, ty de uti ansökningen berörda sankmarkernas torrläggning syntes förutsätta utvidgning af Lina myrs utlopp. Intressenterna beslöto emellertid att till frågans utredning begära k. m:ts befallningsha’vandes förordnande för vederbörande förrättningsman.
Nr 26 Barlingbo: Reqvirenten hade begärt, att-statens landtbruksingeniör skulle åt honom afväga afloppet för en åker. Vid sammanträdet framgick emellertid, att förrättningen ej var så obetydlig, som reqvisitionen syntes antyda, ty frågan angick omkring 80 hektar åker af god beskaffenhet tillhörande ett tiotal ägare, hvarjämte upptagandet af en ny trumma under jernvägen syntes vara enda rätta sättet för frågans lösning. K. m:ts befallningshafvandes förordnande till förrättningen skulle begäras.
N:ris 27 och 50 Myre: Föriidet är hade uppå ansökning k. m:ts befallningshafvande utfärdat förordnande att fullfölja den redan uppzjorda afdikningsplaven öfver Fjale myr genom verkställandet af jordvärdering för gräfningskostnadens fördelning.
Då vid sammanträdet ue tre sökandena till förrättningen bland ett trettiotal intressenter blefvo nästan ensamma i sin önskan att fullfölja afdikningen, och vid sådant förhållande äfven fökandena icke vidare påyrkade fullständig torrläggning, utan endast öfverflödsvattnets aflägsnande, så och då gällande dikningslag icke förutsätter annat än fullständig torrläggving, var hela frågan nära att förfalla.
Sedan emellertid intressenterna blifvit upplysta om de närmare vilkoren för erhållande af lån ur odlingsfonden för fullständig atdikning, och derjämte meddelats, att en ansökan om odlingslån för Hongänna myrs afdikning redan blifvit till k. m:t ingifven, i hvilken dess delägare begära och k. m:ts befallnvingshafvande tillstyrter lån till kostnadsförslagets hela belopp för dikningen, utan odlingsskyldighet, så beslöts att frågan om Fjäle myra afdikning skulle hvila, till dess kändt blifvit, om ansökningen angående Hongänna myr vunnit nådigt bifall.
Nr 28 Tjouls: I arbetsredogörelsen för förlidet års förrättningar påpekades, att, vid upp görande af afdikningsplan för ett skifteslag i Eskelhem, afloppskanal för en vattensjuk del af skifteslaget hade blifvit utlagd med hänsyn mera till skiftesläggningen än till det afdikningsområde, som skulle med kanalen torrläggas, och hvaraf största delen låg utom skifteslaget. Då nu frågan skulle företagas till vidare behandling, delade sig intressenterna i två grupper, af hvilka den ena påyrkade kanalens gräfning i det läge den vid skiftet fått, emedan hvarje förändring deruti skulle framkalla ruobning i den egoareal hvar och en vid skiftet blifvit tilldelad; den andra gruppen åter afsade sig all delaktighet i kostnaden för gräfning af denna kanal, emedan den hade sådant läge i ena kanten af dikningsområdet, att den ej kunde torrlägga detsamma. Den senare gruppen beslöt att begära k. m:ts befallningsbafvandes förordnande för frågans behandling i laga ordning.
N:ris 30 och 49 Lye: Förlidet år utfärdade uppå ansökan k.m:ts bafallningshafvande förordnande för uppgörand> af sådan afdikningsplan för torrläggnirg af Laus myr med omgifvande sankmarker, att på grund deraf lån ur ödlingsfönden kunde sökes. Den yttre undersökningen är fullbordad, men saken har bland intressenterna långt ifiån pluralitet. De, som icke vilja företaget, söka motarbeta det genom att förklara de omkring 250 hektar träsk, hvilka ligga inom afdiknisgsområdet, såsom sjöar och således, i kraft af § 13 af gällande dikvingslag, förrättningen omöjlig i brist på den pluralitet, som för sjösänkving fordras. Dessa träsk med undantag utaf en göl på omkring 10 hektar, som alldeles aknar utlopp, uttorka om sommaren och deras botten är då så hård, att öfverallt derå kan köras med tunga fordon; de hafva således icke sjöars egenskap i vanlig mening, och det är alltså tvifvelaktigt, om den p!uralitet, som diknivgslagen fordrar för sjösänkningar eller sjöaftappningar, här ens är behöflig. Vid sammanträdet meddelades vilkoren för odlingslånet, hvarjämte den upplysninge, att det dervid häftande odlingstvånget antagligen alls icke skulle blifva på Gotland tillämpadt, syntes göra på de närvarande ett fördelaktigt intryck, och beslöts, att förrättningen skulle fortsättas samt värdering af de vattenverk, som ligga i myrens utlopp, skulle, så fort omständigheterna det medgåfve, företagas.
Nr 34 Dune: Ett par reqvirenter hade begärt k. m:ts befallningshafvandes förordnavde för landtbruksingeniör att uppgöra. afdikningsp’an för vattensjuka marker inom Kaungs hemman i Dalhem socken; ansökningen ver remitterad utan resolution. Förrättningen var af ringa omfattning, enär den rörde ett afloppsdike på 300 meter med 3 intressenter. En frivillig förening i denna obetydliga dikningsfråga var emellertid alldeles omöjlig, och då sökandena icke påyrkade frågans fullföljande i laga ordning, ansågs förrättningen hafva förfallit.
Nr 35: Garde: Denna förrättning afsåg afdikningsplan för de 3 skifteslag, som tillsammans utgöra Garde socken. Vid sammanträdet voro skiftesförrättarne nätvarande, och liksom vid förrättningen Gernm framhölls här nödvändighefen af att afdikningsplan uppgöres före skiftesläggningen, men planens definitiva bestämmande sker i sammanhang med den provisionela planen för skiftet. Denna förrättning afslöts derför ej, utan skulle ännu en gång behandlas.
Nr 36 Stenkumla: Sedan kungörelse om förrättningen var utfärdad, blef den skriftligen återkallad, emedan efter det den yttre undersökningen nu är afslutad intet vidare ansågs deråt kunna göras förr än kändt blifvit, om odlingslån utan odlingstvång kunde för Gotland erhållas.
N:ris 37 och 46 Wall: Sedan, på grund af k. m:ts befallningshafvandes förordnande, kungörelse blifvit utfärdad för sammanträde med intressenterna i Wall sockens skifteslag att uppgöra afdikningsplan för skifteslagets vattensjuka marker i och för odlingslång er hållande, blef förrättningen skriftligen: återkallad under nppzift att intressenterna sins emellan öfveren2skommit om så väl gräfning som: kostnadens fördelning.
N:ris 38 och 54 Simunde: Några intressenter i Öjle myr hade redan förlidet år begärt k. m:ts befallningshafvandes förordnande för uppgörande af dikningsplan till odlingslåns erhållande, men ett vida större antal intressenter hade skriftligen protesterat emat förrättningen. Karta med kostnadsförslag var uppgjord redan 1874. Vid sammanträdet beslöts, att frågan skulle hvila, till dess kändt blifvit, om lån ur odlingsfonden kunde erbållas utan odlingsskyldighet, i bvilket fall saken hade utsigt till framgång.
Nr 39 Hägvalls: K. m:ts befallnivgsbafvande hade uppt an-ökan af 3 reqvirenter utfärdat förordnande för bläggande af en dikningstvist i öfverensstämme!se med diknvingslagen, inom Hägvalls m, fl. gårdar i Vallstena socken. Vid utlyst sammanträde med intressenterna blef tvisten utan tillkallande af gode män och utan jordvärdering bilagd gevom frivillig förening, som uppsattes och underskrefs.
Nr 43 Dalhem: Hos k. m:ts befallningshafvande hade förordnande begärts för landtbruksingeniör att uppgöra äfdikningsplan för sanka marker inom Siggurds hemman af Dalbem socken. Ausöknivgen varremitterad utan resolution. Vid sammanträdet kuude saken uppgöras geuom frivillig öfverenskommels, som uppsattes och undertecknades, Nr 45 Ekeby: Hog k. m:ts befalluingshafvande hade b-gärts förordnande för landtbruksingeniör att upprätta afdikning-plan för Hemmyr och Ängsmwyr inom Ekeby socken, der laga skifte nyligan blifvit afslutadt. E’ter verkstäld okun är besigtning befans afdikningen beröra minst 200 hektar af skifteslaget, hvarå afdikningsplan ej blifvit upp2jord isammanhang med skiftet; och beslöts, att lån ur odlingsfonden skulle sökas, för få vidt sådant kunde erhållas ntan odlingsskvidighet. Resor lution å ansökningen skulle hos k. m:ts befallningshafvande begäras.
Nr 51 Sundre: Förrättningen afsåg afdikningsplan för Muskmyr inom Sundre och Vamlingbo socknar; men som myren mycket sällar kan beträdas och knappast undersökas annorledes än på is, samt företaget ej tillvunrit sig något större intresse, ansågs frågan böra föralla.
Nr 52 Kräklingbo: Ett par hundra meter norr om Sojdesmyr går ett vatterdrag från vester till öster utan att beröra myren. I myrens: norra kant ligger Boters såg vid ett ursprungligen mycket obetydligt vattendrag. För att öka vattentillgången till sågen bar sedan lång tid tillbaka dot förstnämda vattendraget blifvit afdämidt och des: vatten ledt till sågen. Sedan vattnet begagnats för sågdriften, faller det ut i myren och förorsakar öfversvämning på närliggande åkerfält. Nu var intressenternes afsigt den att få den ofvannämda fördämnivgen för olaglig förklarad, hvarigenom vattnet skulla återtaga sitt forna lopp och icke vidare ivkomma i myren; men då det upplystes att sågen var åtminstone 200 år gammal och således kunde åberopa gammal häfd samt dammen således «j kunde borttagas utan inköp af sågen, så tillstyrktes intressenterna att utau rubbniag af sågeu med dertill hörande dam söka undanrödja olägenheten af öfversv-moingar genom npprensnivg af myrens nuvarande urlopp. Myren var i sjelf fullt odlingsbar och omgifven af rätt be’ydliga åkerfält, men då intressenterua ej sjelfve trodde på myrens odlingsbarhet, så kunde intet beslut om dess torrläggning genomdrifvas, I stället nppsattes en förening om upprensning af myrens utlopp till aflägsnande af öfverflödsvattuet, hvilkea förening af samtiige intressenter underskrefa.
Nr 56 Möllner: K. m:ts befallnirgshafvandes förordnande var urfärdadt för undersökning i och för säukning af Möllner träsk på Fårö. Intresseuterna i företaget voro ej i ansökningen nppgifna, hvadan det första sammanträdet endast kunde afse erhållande af uppgift om hvilka som voro intr-ssenter. Frågan syntes afse vinst af omkring 85 hektar odlingsbar, af sjöas nuvarande vattenstånd beroende sankmark, deri Fårö prestgårl var största intressent. Karta öfver prestgårders andel saknades, Ehuru töretaget icke tycktes hafva stora sympatier, önskade dock sökanden förrättningens fortgåvg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 November 1885
N:r 95.

Ett större silfverfynd

af forntida mynt och prydnader har nyligen, vid dikesgräfning å Österby hemman i Ekeby soc ken, blifvit gjordt af hemmansägaren Johan Ferdinand Nilsson vid Stenstugårås inämda socken. Fyndet består af 2,696 hela och 191 sönderbrutua dels gammaltyska, dels anglosachsiska mynt, af 1 större, ornerad armring och några finare dito med vid dem fasthängda små fingerringar, samt af åtskilliga tenar af finaste silfver och af det slag, hvaraf vid handel afhöggos i stället för mynt. Allt detta låg förvaradt i en simpel lerurna, som stod några få tum under jordytan och som vid upptagandet föll i små bitar. Da funna silfversakernas vigt är vid pass nio skålpund. Fyndet har blifvit till k. m:ts befallningshafvande inlemnadt för att erbjudas statens samlingar till inlösen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 November 1885
N:r 94.

Uppgift

på folkmängden och taxeringsvärdena för fast egendom äfvensom inkomst bevillningen inom nedannämda socknar enligt senast hållna mantalsskrifnings- och taxeringsförrättningar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 November 1885
N:r 89.

Medels offentlig, frivillig auktion,

som kommer att förrättas vid Österby i Ekeby fredagen den 13 nvästk. November kl. 12 på dagen låta förmyndarne för aflidne hemmansägaren Mårten Jacobssons omyndiga barn derstädes med yederbörligt tillstånd försälja bemälte myidlingars i fådernearftillskiftade 5/32 mantal Österby och 1/8 mantal Qvie.
Vid samma tillfälle låter enkan Kristina Olofsdotter till försäljning utbjuda sina egande 5/32 mantal Österby och 1/8 mantal Qvie, allt kronoskatte i Ekeby socken, att af blitvande köpare genast tillträdas. Dessa bemmansdelar, som äro belägna vid allmän väg, äro laga skiftade och hafva särdeles goda och bördiga ägor samt skog till mer än busbehof. Det förstnämda väl bebygdt. Egendomarne, som äro i sambruk, utbjudas dels i mindre lotter dels ock isin helhet, med förbehållen pröfningsrätt å skeende anbud. Af köpeskillingen kan ett i hemmansdelarne intecknadt lån å 4,000: kronor få öfvertagas; det öfriga erlägges. i terminer, hvilka, liksom öfriga vilkor, uppgifvas vid auktionen.
Hörsne den 27 Oktober 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 November 1885
N:r 89.

Medels offentlig, frivillig auktion,

som kommer att förrättas vid Österby i Ekeby fredagen den 13 nästk. November kl. 12 på dagen låta förmyndarne för aflidne bemmansägaren Mårten Jacobssons omyndiga barn derstädes med vederbörligt tillstånd försälja bemälte myndlingars i fädernearftillskiftade 5/32 mantal Österby och 1/8 mantal Qvie.
Vid samma tillfälle låter enkan Kristina Olofsdotter till försäljuing utbjuda sina egande 5/32 mantal Östocky och 1/8 mantal Qvie, allt kronoskatte i Ekeby socken, att at blitvande köpare genast tillträdas, Dessa hemmansdelar, som äro belägna vid allmän väg, äro laga skiftade och hafva särdeles goda och bördiga ägorsamt skog till mer än basbehof. Det förstvämda välbebygdt. Egendomarne, som äro i sambruk, utbjudas dels i mindre lotter dels ock isin belhet, med förbehållen pröfningsrätt å skeende anbud. Af köpeskillingen kan ett i hemmansdelarne intecknadt lån å 4,000 kionor få öfvertagas; det öfriga erlägges i terminer, hvilka, liksom öfriga vilkor, uppgifvas vid auktionen.
Hörsne den 27 Oktober 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Oktober 1885
N:r 87.

Väghinder.

Följande broar komma nedannämda dagar att rifvas och omläggas nämligen
27 dennes en bro å vägen vid Gandarfve i Dalhem, då vägen genom Halla socken i stället kan bezagsas; samma dag en bro vid Näsungs i Dalhem, då resande kunna färdas fram vägen förbi Dalhems kyrka; samma dag en bro vid Trinare gård i Hörsne, då denna väg varder stängd; sagda dag den s. k. Sqvättbro å Gothemsbranden, då vägen genom Hörsne kan användas; samma dag en bro, der vägen från Gothem möter vägen åt Slite, då förstnämda väg varder stängd;
30 och 31 dennes en bro å vägen mel: lan Ekeby kyrka och Röstäde gård, då vägen från Röstäde åt Endre och Liudarfve qvior till Ekeby kyrka istället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Oktober 1885
N:r 85.

Väghinder.

Ena bro å allmänna vägen mellan Kyrkeby och By gårdar i Hablingbo kommer 17 och 18 dennes att omläggas, under hvilka dagar vägen förbi Burge och ’2Langvalds i Hafdhem i stället kan användas.
Å allmänna vägen mellan Dalhem och Hörsne komma 24 och 25 dennes s. k. Näsungsbroar att rifvas och omläggas, då vägen genom Källunge och Ekeby eller genom Gauthem i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 September 1885
N:r 73.

En vacker täfling i de gotländska folklekarne

ägde i söndags afton rum å södra byrummet, i hvilken täflan idrottsmän från olika delar af ön deltogo. Denna var den fjerde i ordningen af de pristäflingar Visby bollklubb ordnat. In tresset för dessa samfällda täflingar synes, om man får döma af det år för år ökade antalet deltagare, hafva allt mer och mer stegrats. Antalet täflande var sistl. år 140. Nu voro ej mindre än 238 samlade på arenan; dessutom hade anmälan för sent inkommit från 51 personer, hvilka nu ej kunde mottagas.
Å den inhägnade rymliga platsen, som var prydd med fanor och vimplar, vardt vid 2-tiden en liflig rörelse. Täflingarne togo då sin början och pågingo i fem timmar samt åsågos af tusentals personer. Ett brokigt folklif rörde sig under aftonens lopp på täflingsplatsen och i dess närhet. Det hela företedde en tafla af de mest växlande bilder.
De sjutton täflande vågen, hvartdera bestående af fjorton personer, voro följande:

Våget nr 2 Bäl var anmäldt af Pettersson, Gute, och nr 13 Bäl af Johansson, Sudergårda; våget nr 7 Dalhem af Nils son, Granskogs, och nr 10 Dalhem af Pettersson, Harstäde; nr 16 Garda af Eliasson och Bars af Nilsson samt nr 17 Burs af Nilsson och Garda af Köhler.
De femton förstnämda vågen spelade »bakpärk» och de två öfriga »frampärk», Bland »frispelen» förekommo »varpa», »hank» och kapplöpning, hvarjämte prof på en del andra kroppsöfningar, somliga af den lustigaste art, här och der visades.
Efter täflingarnes slut samlades idrotts männen vid vestra långsidan af slätten, der punschbålar och andra förfriskningar väntade. Bollklubbens ordförande, hand lande Karl Lundin, yttrade några uppmuntrande ord till de i dagens täflan deltagande. Med glädje hade man iakttagit ett lifligare intresse för folklekarne på senare åren; skickligheten hade också i samma mån höjt sig till en ganska vacker ståndpunkt. Denna skål besvarades af fanjunkare Hägg från Vänge, hvilken framförde ett tack till Visby bollklubb, som ordnat dessa allmänna täflingar.
Till den segrande afdelningen inom de täflande vågen utdelades derpå ett pris af tio kronor till hvarje. De vinnande voro:

Vid half 8-tiden var prisutdelningen afslutad, hvarpå en väldig folkström satte sig i rörelse mot jernvägsstationen, hvarifrån lusttåget, medförande öfver. 1,300 personer i 32 vagnar med två lokomotiv, i bästa ordning afgick strax efter klockan 8.
Visby bollklubb, på hvars initiativ dessa allmänna täflingar tillkommit, förtjenar lifligt” erkännande för denna sin omvårdnad om gamla folklekar, hvilkas fortsatta bevarande och idkande icke nog kan förordas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Augusti 1885
N:r 66.

Indragning af gästgifvaregårdar.

Öfver landstiogets förslag om indragning af gästgifverierna vid Isums i Atlingbo, Tjengdartve i Hemse, Bosarfve i När, Stora Röstäde i Ekeby, Hau i Fleringe och Norrgårda i Hellvi har k. m:ts befallningshafvande infordrat häradsbornas yttrande. I södra häradet tillstyrktes förslaget om indragning af de tre ifrågavarande inom häradet belägna gästgifverierna; i norra häradet förordades förslaget endast med afseende på Stora Röstäde och Hau, hvaremot Norrgårda gästgifveri, i likhet med hvad kronofogden framhållit, ansågs böra bibehållas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Hushållningsgillena

började igår för första gången sina sammanträden med Endre och Dede tings distrikt, som det tycktes under stort intresse från deltagarnes sida och under ledning af hushållningssällskapets ordförande landshöfd. Poignant med sekr. Harald Gustafson som sekreterare.
Sedan frågan om gillets bildande med ja besvarats, genomgingos och antogos de förslagsvis uppgjorda stadgarne, hvarefter till ordförande inom gillet för ett år valdes direktör W. Gardell.
I fråga om fördelen af att få genom statens försorg anlagd en jernväg från Barlingbo station till Fårösund, uttalade gillet, att Barlingbo socken icke skulle ha sådan fördel, att den kunde väntas deltaga i de kostnader, som kunde ifrågasättas för upplåtande af jord, dessinhägnande och uppförande af stationshus, men att Ekeby socken kunde väntas få sådan fördel deraf; dock ansågs att stationshus ej skulle erfordras vid Röstäde, utan i stället anhaltstationer vid Röstäde och Ekeby kyrka.
Med afseende på ett af fabrikören P. A. Hellgren uppgjordt förslag att öfver hela Gotland genom alla socknar anlägga ett telefonnät, för hvilket kostnadsförslag upplästes, och som utföll med 12 öre på person under 20 års tid, hvarunder anläggningskostnaden amorteras, hvarefter hela telefonföreningen sjelf äger anläggningen, förklarade gillet sig anse en sådan anläggning önskvärd; och ansågs att hushållningssällskapet bäst kunde taga saken om hand för att få den genom k. m:ts befallningshafvande framställd till kommunerna.
Krigsministern har som bekant vändt sig till ortens riksdagsmän med af honom tilltänkt förslag till lindring i försvarsbördan för Gotland, så att i stället för nuvarande 31 årsklasser af beväring med 11 års exercis i tillsammans 66 dagar, skulle stadgas 20 årsklasser och öfnivg under 3 år med tillsammans 54 dagar, hvarjämte manskapet skulle lika med fastlandets förses med mat, kläder och husrum, men ej behöfva tjenstgöra utom ön. Gillet ansåg krigsministerns förslag godt och nyttigt och uttryckte om exercisåren såsom lämpligast att de förlades till 3 på hvarandra följande år; men beträffande rättighet för Gotlands beväring att ej kallas till tjenstgöring utom ön, ansågs en sådan ej lämplig; bjelpen i farans stund borde vara ömsesidig mellan öns och fastlandets befolkning. Bästa formen för befolkningens börande ansågs vara genom kommunalstämmoombud inför k. m:ts befallningsbafvande i närvaro af militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.