Arkitekten Gudeke

från Dorpat, som uppehåller sig här för studier öfver våra kyrkliga monument, har nu gjort en rundrosa på landsbygden med besök i Follingbo, Endre, Roma, Roma kloster, Dalhem, Ekeby, Halla och Källunge. Mångt och mycket har han derunder funnit påminnande om förbindelsen häremellan och östern under gångna tider. Bland annat fäste han sig vid altarskåpet i Källunge, hvilket fordom tillbört Visby domkyrka och hvartill ett fullkomligt motstycke, båda antagliga original af samma mästare, finnes i kyrkan i Arenburg på Ösel
Hr G. har för öfrigt flitigt sysslat med afteckningar isynnerhet från Karins och Nikolai ruiner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 December 1886
N:r 101.

Väghinder.

En större bro å allmänna vägen mellan Matsarfve i Barlingbo och Endre sockens kyrka kommer 23 dennes att omläggas, då landsvägen från Matsarfve förbi Röstäde i Ekeby till Endre kyrka i stället kan begagnas; en bro å vägen mellan Dalhems kyrka och Dune gård samt en bro å vägen i närheten af Näsugns i samma socken komma 16 och 17 dennes att omläggas, då resånde kunna begagna vägen genom Bara och Ekeby socknar; 17 dennes en bro å landsvägen vid Botvide i Öja, då vägen förbi Öja kyrka i stället kan användas; samma dag en bro å landsvägen mellan Burgsvik och Sibbjens i Vamlingbo, då vägen genom Hamra kan begagvas; 16, 17 och 18 dennes en bro å landsvägen vid Sundre fattigstuga, då resande i stället kunna färdas sockenvägen förbi Skogs och Othes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 November 1886
N:r 91.

Måndagen den 18 innevarande Oktober,

låter nämdemavnen P. Pettersson, Ardags i Ekeby, genom offentlig auktion till den mestbjudande försälja sin hemmansdel 7/128 mantal Timans i Hörsne socken att af blifvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelen, som är laga skiftad, bar goda ägor och vidlyftig -slottermyr, utbjudes dels i mindre lotter, dels ock i sin helhet, med förbehållen pröfniogsrätt å blifvande anbud. Betalningsvilkoren bli förmånliga och kuona lämpas efter reel köpares beqvämlighet.
Auktionen kommer att hållas hos arbetaren Carl Alfvin vid Timans i Hörsne kl. 2 e,m.
Hörsne den 6 Oktober 1886.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Oktober 1886
N:r 83.

Måndagen den 18 innevarande Oktober,

låter nämdemannen P. Pettersson, Ardags i Ekeby, genom offentlig auktion till den mestbjudande försälja sin hemmansdel 7/128 mantal Timans i Hörsne socken att af blitvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelen, som är laga skiftad, har goda ägor och vidlyftig slottermyr, utbjudes dels i mindre lotter, dels ock i sin helbet, med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud. Betalningsvilkoren bli förmånliga och kunna lämpas efter reel köpares beqvämlighet.
Auktionen kommer att hållas hos arbetaren Carl Alfvin vid Timans i Hörsne kl. 2 e.m.
Hörsne den 6 Oktober 1886.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Oktober 1886
N:r 81.

Genom offentlig auktion,

som lördagen den 25 September från kl. 2 e.m. kommer att förrättas vid Ardagsi Ekeby, kommer att till den mestbjudande försäljas ett par unga hästar, 4 st. ungnöt och 40 st. välfödda lam af blandad ras. Med betalningen lemnas säkre inropare 3 ne månaders anstånd; andre betale kontant eller ställe godkänd säkerhet.
Hörsne den 14 September 1886.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 September 1886
N:r 76.

Till konsistorieombud

för bevakande af Hemse annexhemmans rätt vid egoutbytesförrättning 5 instundande Juli har kyrkoherde J. Svensson i Garda utsetts.
— Såsom ombud för konsistoriet vid dikningstvister i Hesselby i Dalhem och Ekeby annexhemman är kyrkoherde J. Odin i Dalhem utsedd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1886
N:r 52.

Väghinder.

Tvänne broar å lands vägen mellan Barlingbo och Ekeby komma att rifvas och omläggas 15 dennes, hvadan nämda väg är aflyst från sagda dag till 20 dennes, under hvilken tid vägen – från Barlingbo till Endre kyrka i stället kan begagnas.
— En bro å allmänna vägen från Mattsarfve i Barlingbo till Endregårda i Endre kommer 7 och 8 dennes att omläggas, under hvilka dagar vägen från Mattsarfve förbi Röstäde i Ekeby till Endre i stället kan användas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juni 1886
N:r 45.

Väghinder.

Landsvägsbron öfver ån invid Snovalds gård i Roma kommer att rifvas och från grunden omläggas, hvilket arbete är ämnadt att börjas 1 Juni och anses erfordra minst fjorton dagar. Under nämda tid äro sagda landsväg aflyst, kunnande i stället begagnas antingen vägen från Roma genom Björke, Vall, Träkumla och Vesterhejde till Visby eller från Roma genom Halla, Dalhem, Ekeby och Endre till Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Maj 1886
N:r 43.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För snatteri var f. artilleristen Gottfrid Karlsson åtalad. Målsäganden ogifta Katarina Stenström hade anmält att Karlsson i hennes bostad tillegnat sig en silkesschalett och en ylleschal. Karlsson har vid polisförhör uppgifvit, att han med målsägandens medgifvande mottagit nämda persedlar för att pantsätta dem för att på så sätt få en sin fordena af målsäganden betäckt.
Åklagaren avmälde, att Karlsson, som är född 1866 i Lummelunda, nu begifvit sig ut på en längre sjöresa, hvarför åklagaren för närvarande afstod från målet.

För misshandel å hvarandra dömdes sjömannen Henrik Gustaf Osin till femton kronors böter samt drängen M. A. Bergström, Medebys i Ekeby, till tio kronors böter. Såsom förut nämts hade Osin öfverfallit Bergström, som derpå rätt eftertryckligt tuktatsjömansynglingen.

Förloradt och återfunnet. Förliden Mars månad, då ångaren Tjelvars befäl och besättning anlände till Kalmar, blef en af maskinisterna, som bodde hos ett bekant folk i staden, en natt frånstulen ett fickur. Misstankar riktades mot en i rummet inneboende person, hvilken okså underkastades polisförhör, men ihärdigt nekade. Häromdagen, då några smågossar lekte boll å den öppna planen vid navigationsskolan i Kalmar, kom bollen in bland en hop stenar och när den skulle framskaffas, hittades der ett ur. Detta omhändertogs sedermera aft. f. poliskommissarien Malmberg, och när ångaren »Tjelvar» i fredags morgse ankom till Kalmar från Stockholm, igenkände maskinisten det funna uret som sitt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1886
N:r 38.