Ekonomiska besigtningar

å ecklesiastikboställen i södra häradet äro utsatta att hållas: i Klinte 22 Maj, Sanda 25 Maj, Anga 26 Maj, Hejde 12 Juni, Atlingbo 15 Juni, Fardhem 22 Maj, Garda 19 Juni och Alskog 22 Juni. Äfven i Rone och Hafdhem komma besigtningar i år att äga rum.

Till lärjungar

vid den qvinliga kurs vid länets folkhögskola, som börjar tisdagen 14 dennes, äro af styrelsen antagna: A. A. A. Levander fr. Almungs i Hafdhem; L. M. B. Pettersson fr. Petsarfve i Eke; V. F. O. Häglund fr. Ges bjenne i Burs; S. M. D. Nilsson, Härdarfve i Eke; H. M. E. Jakobsson, Tomsarfve i Eksta; A. M. T. Hederstedt, Sigers i Eksta; E. K. Jakobsson, Alskute i Levide; I. A. Pettersson, Stenstu i Hejde; H. M. Vallin, Myre i Mästerby; A. K. O. Jakobsson, Sallmunds i Hamra; E. O. Lingström, Kjärrmans i Kräklingbo; A. O. J. Bolin, Gandarfve i Alfva; M. K. V. Johansson, Sander i Sproge K. O. H. Bolin, Butvier i Sproge; E. A. A. Jakobsson, Rangsarfve i Alfva; L. A. K. Krusell, Bonsarfve i Vamlingbo; J. K. M. Olofsson, Qvarna i Vamlingbo; I. K. F. Stenberg, Stenstu i Fröjel; H. K. A. Larsson, Mickels i Hablingbo; M. E. Lareson, L:a Atlings i Atlingbo; T. M. K. Oskarsson, St. Burge i Hablingbo; A. V. M. Eriksson, Båtels i Mästerby; H. B. K. Andersson, Ansarfve i Fröjel; J. K. Pettersson, Alfveskogs i Eke; E. Lagergren, Hexarfve i Buttle; K. K. A. Mårtensson, Gervalds i Vamlingbo; E. J. M. Åckander, St. Hafvor i Hablingbo; J. D. Martell, Mallgårds i Stånga; S. J. M. Hultgren, Vidunge i Dalhem; samt A. M. Jonasson, Binge i Dalhem.

Genom offentlig auktion,

som lördagen den 11 April från kl. 9 f. m. förrättas vid Isums i Atlingbo låter landtbrukaren Christofter Larsson derstädes, i anseende till jordbrukets upphörande, ovilkorligen till den högstbjudande försälja större delen af sitt välförsedda lösörebo, såsom koppar-, malm-, bleck-, porsling-, glas- och jernsaker af hvarjebanda stag, hvaribland en bespariogsspis. Betsade och oljemålade möbler, såsom bord, stolar, soffor, byrå, skåp, sängar, kommoder, speglar, sängkläder och linne, mans- och qvinsgångkläder, träkärl af hvarjebanda slag, en stormangel. Kör- och åkerbruksredskap, såsom ep lastvagn, flera arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar at clika slag, mullfösor, sladd, kornvält, selar, en hästqvaro, snvickare- och smedjeverktyg, slipstenar, oxok, jernkettingar, spadar, skyfflar, grepar, hötjugor, en hackelsemaskin, en hästräfsa, ett parti beredda budar och skinn m. m., ett parti god tjära och ämnesvirke, betesrätten i 2:ne hagar under västkommande sommar. Kreatur, såsom flera par oxar, 10 kor, som dels ha och dels snart skola kalfva, en tjur, ungnöt, 11 morlam med ungar, en bock af cheviotras m, m. m. m.
Godkände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1 Oktober detta år, andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 28 Mars 1891.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Auktion vid Isums i Atlingbo.

Genom offentlig auktion, som lördagen den 11 April från kl. 9 f. m. förrättas vid Isums i Atlingbo låter landtbrukaren Christoffer Larsson derstädes, i anseende till jordbrukets oppbörande, ovilkorligen till deo högstbjudande försälja större delen af sitt välförsedda lösörebo, såsom koppar-, malwm-, bleck-, porslins-, glas- och jernsaker af hvarje: banda slag, hvaribland en bespariogs: spis, Betsade och oljemålade möbler; såsom bord, stolar, Boffor, byrå, skåp; sängar, kommoder, speglar, sävgkläder och lione, mans- och qvinsgångkläder, träkärl af hvarjebanda slag, en stormangel. Kör- och åkerbruksredskap, såsom en lastvagn, flera arbetsvagnar, kälkar, ved- och toderbäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar af clika slag, mulltösor, sladd, kornvält, selar, oo bhästqvaro, soickare. och smedjeverktyg, slipstenar, oxok, jernkettingar, spadar, skyfflar, -grepar, hötjugor, en hackelsemaskin, en hästrälsa, ett parti beredda budar och skinn m. m., ett parti god tjära, och ämnesvirke, betesrätten i 2:ne hagar under nästkommande sommar, Kreatur, såsom flera par oxar, 10 kor, som dels ba och dels snart skola kallva, en tjur, ungnöt, 11 morlam med ungar, en bock at cheviot-ras m. m. m. m.
Godkände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1 Oktober detta år, andre betale kontaateller vid anfordran.
Hörsne den 28 Mars 1891.
Etter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Ritning

är af K. M:t faststäld till orgelfasad i Atlingbo församlings kyrka.

Pastoralvården

i Atlingbo återtages från och med 1 Mars af kyrkoherde Ihre, som nu är återstäld från sin sjuklighet.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 31 December 1890: (Forts.)
Atlingbo: födda 7, döda 3, inflyttade 17, utflyttade 21, vigda 0 par; ökning 0; folkmängd 215 (100 m. 115 qv.) Vamlingbo: födda 14 (8 m. 6 qv.), döda 12 (6 m. 6 qv.), inflyttade 14 (8 m. 6 qv.), utflyttade 25 (11 m. 14 qv.), vigde 3 par; minskning 9; folkmängd 746 (364 m, 382 qv.).
Sundre: födda 4 (2 m.2qv.), döda 3 (qv.), inflyttade 10 (5 m. 5 qv.), utflyttade 9 (5 m. 4 qv.), vigde 1 par; ökning 2; folkmängd 222 (102 m. 120 qv.).
Fardhem: födda 8 (6 m. 2 qv.), döda 5 (4 m, 1 qv.), inflyttade 21, utflyttade 23, vigda 1 par; ökning 1; folkmängd 353.
Linde: födda 5 (3 m. 2 qv.), döda 5 (3 m. 2 qv.), inflyttade 24, utflyttade 42, vigde 1 par; minskning 18; folkmängd 271.
Lojsta: födda 7 (8 m. 4. qv.) döda 1 (qv.), inflyttade 5, utflyttade 14, vigda 0 par; minskniog 3; folkmängd 287.

Lönetillskott

ur presterskapets löneregleringsfond äro för innevarande ecklesiastikår tilldelade kyrkoherdarne i Hangvar, Atlingbo, Hörsne, Sjonhem, Levide och Vänge samt komministrarne i Östergarn, Fardhem, Sanda och Dalhem.

Gotlands hypoteksförenings

uppbörd af årsinbetalningar för innevarande år bar af styrelsen blifvit atsatt att försiggå i dess kontor å nedannämda dagar i November månad från kl. 10 f. m. till kl. 3 e. m. nväml:
Lördagen den 1 med delägare i Stenkumla, Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarn, Vall, Hogrän, Roma, Björke, Hejde och Väte socknar.
Måndagen den 3 med dito i Atlingbo, Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle, Guldrupe, Halla, Ganthem, Dalhem, Hörsne, Bara, Gothem, Norrlanda, Endre, Hejdeby, Källunge och Vallstena socknar.
Tisdagen den 4 med dito i Visby, Follingbo, Akebäck, Barlingbo, Ekeby, Fole, Lokrume, Bro, Veskinde, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka, Tingstäde, Hejnum och Bäl socknar.
Onsdagen den 5 med dito i Hangvar, Hall, Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Lärbro, Hellvi, Othem, Boge, Kräklingbo, Ala, Anga, Ardre, Gammalgarn och Östergarns socknar.
Torsdagen den 6 med dito i Alskog, Lye, Garda, Etelhem, Lau, När, Burs, Stånga, Klinte, Fröjel, Ejsta, Sproge, Levide och Gerum socknvar.
Fredagen den 7 med dito i Fardhem, Linde, Löjsta, Rone, Eke, Hemse, Alfva, Hafdhem, Näs, Hablingbo, Silte, Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar.
Afgifterna kunna sändas med posten, då qvitto, om postporto medföljer, efter uppbördens slut och då tid dertill gitves, blir utsändt.
För lån, som af delägare bekommits före år 1871, behöfver ej erläggas förvaltningsbidrag.
För tidg vinnande under uppbörden uppmanas vederbörande betalningsskyldige att uppgifva nummer å sina lån och må hvar och en passa på den dag han är inkallad.
De personer, som blifvit ägare af i Föreningen belånade hemman, men icke skriftligen öfvertagit sina lån, anmanag att pu fallgöra detta, hvartill fordras att ägarena sjelfva skola infinna sig, försedde med vederbörliga åtkomst handlingar.
Visby i Gotlands Hypsateksförenings kontor den 15 Oktober 1890.
Å styrelsens vägnar:
C. W. GARDELL.
J. E. Ihre.