”Gotlands fornvänner”.

Sedan härstädes den 16 Oktober 1874 bildats en förening under benämningen ”Gotlands Fornvänner” i ändamål att samla och för framtiden på ett ställe bevara i en s. k. ”Gotlands Fornsal” historiska minnesmärken och allehanda fornsaker af de hvatjehanda slag som fordom varit i bruk och äro minnen af Gotlands fornlif, seder, bruk m. m., sammanträdde, en del af denna förenings medlemmar sistl. lördag d. 22 dennes kl. 5 e. m. i elementarläroverkets mindre hörsal. Sedan intendenten Säve inledt förbandlingarna för dagen med några ord, valdes nu till ordförande hr lektor C. J. Bergman. Sedan förut upprättadt förslag till stadgar blifvit föredraget och underkastadt en noggrann och utförlig granskning, dervid angående en del § § uppstod en ganska liflig diskussion, antogs med några få förändringar detta förslag såsom ”stadgar för föreningen Gotlands Fornvänner” och sällskapet förklarades vara konstitueradt.
På förslag af hr biskop Anjon tillades en ytterligare § till de öfriga i stadgarna, innebärande att af någon talare ett särskildt föredrag skulle hållas vid de stadgade 2:ne allmänna sammanträdena i juni och december. Lektor Bergman ville i stället för detta hafva stadgadt att en tidskrift skulle utgifvas, men blef det, efter en stunds debatt, vid derom skedd omröstning, vid biskopens förslag.
Enligt stadgarna eger hvar och en välkänd samhällsmedlem rättighet till inträde i föreningen mot en årlig ledamotsafgift af 5 kr. som till hälften erlägges halfårsvis; den som erlagt, antingen på en gång 50 kr., eller i 20 år stadgad årlig afgift blir, utan vidare ständig ledamot. Allmänna sammankomster hållas 2:ne gånger om året, den ena i juni, den andra i december; en styrelse, bestående af 5 ledamöter, som inom sig utser ordlärande, skattmästare och sekreterare väljes, hvarförutom utses en vaktmästare till biträde vid vården om fornsakerna, samt 2:ne revisorer, hvilka vid junisammanträdet skola aflemna revisionsberättelsen, hvarefter förekommer fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Till ledamöter i ord. styrelsen invaldes nu: hrr P. A. Säve, O. Rosman, J. Kahl, L. J. Ehinger och Th. Norrby.
Derjemte beslöts, att brandförsäkring å föreningens effekter och tillhörigheter skulle sökas samt lämplig lokal för fornsakernas inrymmande och ordnande så fort ske kunde hyras mot utgift lämpad efter föreningens närvarande tillgångar och behof så att snarast möjligt en Fornsal kunde blifva rigtigt ordnad och tillgänglig för allmänheten, mot en entréafgift af 10 öre för hvarje person. Kassans tillgångar äro för närvarande omkr. 700 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1875
N:r 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *