Rättighet för qvinna

att söka adjunkts- och kollegabefattningar. Vid föredragning d. 19 mars af en utaf fil. kand. Betty M. C. Pettersson (gotl.) gjord ansökning om rättighet att efter vederbörligen genomgånget profit söka och kunna utnämnas till ordinarie adjunkts- och kollega befattning vid rikets elementarläroverk, har k. m:t medgifvit, att sökanden som aflagt fil. kandidatexamen, må, derest öfriga vilkor för behörighet till ordinarie adjunkts- och kollegabefattningar vid elementarlitroverken blifvit af henne uppfyllda, söka och innehafva dylika tjenster. (Sv. E. T.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1875
N:r 41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *