Taxeringsnämnderna och deras ordförande.

Kungörelse nu utfärdad.
Länsstyrelsen har nu utfärdat kungörelse angående taxeringsnämnderna och deras uppgifter, i samband varmed publicerats uppgift å taxeringsdistriktsindelningen samt de utsedda ordförandena och kronoombuden.
Visby stad indelas i två distrikt. Ordförande i första distriktet, som omfattar Strandroten, Norderroten, S :t Hansroten och Klinteroten, är landssekreterare Abr. Löf, och i andra distriktet, som omfattar områdena utanför stadsmuren, överlantmätare Göran Hillert. Kronoombud i andra distriktet är tullförvaltare Karl Berggren, i första distriktet har kronoombud ännu icke utsetts.
På landsbygden hava följande personer utsetts till ordförande i följande distrikt (kronoombuden för respektive delområden inom parentes):
Fole, Lokrume, Västkinde och Bro (e. landskanslist Paul Carlson), Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda (folkskollärare Olof Bolin) landsfiskal Thure Holmqvist, Visby.
Roma, Björke, Follingbo och Akebäck (stationsinspektor Carl Sandberg) disponent T. Lindman, Roma Kloster.
Dalhem, Ganthem, Halla, Hörsne med Bara (stationsföreståndare Alfred Hoffman), Vänge (folkskollärare Sven Lundström), Sjonhem (kapten Oscar Nettrén) landsfiskal Rolf Sewed Tigerhielm, Roma Kloster.
Endre och Hejdeby (agronom A. G. Olofsson), Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena (banvakt B. Nyström), Gothem och Norrlanda (fjärdingsman Karl Lindahl) folkskollärare Aug. Höggren i Hejnum, Bäl.
Barlingbo och Ekeby (disponent Einar Persson), Slite köping och Bo-ge (ing. C. W. Pedersön) landskontorist Eric Viberg, Visby.
Fårö och Rute (inspektor Gustaf du Rietz) förvaltare O. G. A. Hoffman, Rute.
Hang-var (folkskollärare Helge Dahlqvist), Lärbro (nämndeman Percy Falk) landsfiskal B. Bonde, Slite.
Östergarn Gammelgarn, Ardre och Alskog (folkskollärare A. D. Gardell), Lye, Garda och Etelhem (stationsföreståndare Carl Svallingson), Kräklingbo (folkskollärare K. A. Hall) e. o. hovrättsnotarie Fredrik Åberg, Ljugarn.
Stenkumla, Västerhejde, Träkumla (häradsskrivare Hans Hultgren), Vall, Hogrän och Atlingbo (+nämndeman K. V. Palmqvist), Hejde (lantbr. J. D. Mattsson) löjtnant Reinh. Thomsson, Visborgs slätt.
Eskelhem och Sanda (landsfiskal Justus Jakobson), lantbr. Edv. Vallin, Mästerby, Bander.
Klinte (landsfiskal Justus Jakobson) länsbokhållare B. A. Ljungholm, Fardhem (rektor B. Nordlander), i Levede och Gerum (folkskoll. Ivar Larsson), När (folkskollärare Eric Cederlund) landsfiskal O. Hallin, Hemse.
Rone och Eke (lantbr. Fridolf Mattsson) rektor B. Nordlander, Hemse.
Hablingbo (folkskollärare Ture Holma), Öja och Hamra (tullöveruppsyningsman K. I. Blidmark), Vamlingbo (lantbr. O. Wessman) landsfiskal Fritz Stengård, Havdhem.
Havdhem (lantbr. Aug. Jacobsson), Grötlingbo (lantbr. O. Wessman) f. landsfiskal Svante J. Lindström, Burgsvik.
Alva och Hemse (lantbr. Fridolf Mattsson), Eksta och Sproge (lantbr. Malkus Andersson), Burs (direktör A. ThoAn) folkskollärare H. Stengard, Linde, Hemse.
Ledamöter i taxeringsnämnderna för år 1938 ävensom suppleanter, en för varje ledamot, väljas under december månad 1937 å landet av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt i Visby stad av stadsfullmäktige.
I Visby stad och Fårö socken bestämmes i sammanhang med valet antalet valda ledamöter i taxeringsnämnden, vilket antal dock för varje taxeringsdistrikt icke får utgöra mindre än tre eller mer än åtta.
Antalet av sådana ledamöter i taxeringsnämnderna, som för de övriga kommunerna å landet skola utses av vederbörande kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, är av Kungl. Maj :ts befallningshavande bestämt till fyra för envar av Slite köping samt Lärbro och Klinte kommuner och till tre för envar av övriga kommuner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *