Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Stöld från husbonde. Ransakning hölls i dag å länsfängelset med häktade pigan Anna Maria Katarina Johansson, hvilken enligt eget erkännande stulit en guldurnyckel och ett guldbeslag, värderade till aderton kronor, från sin husbonde hemmansägare J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume.
Guldsmeden J. N. Toftén i Visby, till hvilken den tilltalade sålt guldbeslaget för tre kronor, var inkallad och upplyste, att pigan Johansson i sällskap med en annan flicka strax efter sistl. jul utbjudit till salu nämda guldbeslag, hvilket hon uppgaf sig hafva för en längre tid sedan hittat; någon ägare till detsamma hade hon ej kunnat påträffa oaktadt efterforskningar. Toftén sade sig ej hafva kunnat misstänka, att hon stulit beslaget.
Åklagaren kronolänsman Håkansson yrkade ansvar å den häktade för stöld från husbonde, äfvensom ansvar å Toftén, som borde haft fullt skäl att misstänka den oärliga åtkomsten af godset.
Efter en kort öfverläggning dömde häradsrätten pigan Johansson till tre månaders straffarbete och ett års vanfräjd utöfver strafftiden; ansvarsyrkandet mot Toftén underkändes.
Ransakningen leddes af v. häradshöfding Gustaf Bergman enligt telegrafiskt förordnande af hofrätten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juni 1885
N:r 51.

Rättegångs- och Polissaker.

Åtalet färoredlighet och förskingring mot tidn. Gotlänningens utgifvare A. C. Stenmark handlades ånyo igår, bvarvid svaranden anhöll om uppskof för att få taga del af handlingarna, hvilket beviljades med åläggande af personlig inställelse vid 20 kr. vite.

Oloflig utskänkning af bränvin och maltdrycker. I det långvariga målet mot enkan Anna Maria Blom styrkte åklagaren igår, att svaranden år 1875 varit bötfäld för oloflig bränvinsutskänkning och 1884 för oloflig utskänkning af maltdrycker. För den första förseelsen nekade svaranden. Målet uppsköts på svarandens avhållan för iukallande af hennes värdfolk.

Till edgång dömdes kapten Ch. Hamberg, instämd af ogifta Emma Österberg i ett barnuppfostringsmål.

Norra häradsrätten.
För stöld från sin husbonde J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume, har såsom förut nämts pigan Anna Maria Katarina Johansson häktats här i Visby af stadsfiskal Jansson.
Vid i lördags med henne å länsfängelset hållen ransakning berättade den häktade, att hon någon dag under sistl. julhälg på golfvet i sin husbondes sävgkammare hittat ett guldbeslag till en urkedja, hvilket hon tillegnat sig; pingstafton hade hon likaledes å golfvet i nämda rum påträffat en guldurnyckel och stoppat den på sig. Ett par dagar derefter afvek bon ur tjensten och begaf sig hit till Visby, der hon hos guldsmeden Toftéa sålde guldbeslaget för tre kronor. Urnyckeln hade hon i behåll vid häktningen.
Af med qvinnan hållet polisförhör framgick, att hon sedan pingsten drifvit omkring i Visby utan bos:ad och sysselsättning. Den 31 Maj påträffades hon härstädes af sin husbonde, i hvars tjenst hon då åter antogs, men redan 5 dennes afvek hon åter hit till staden, der hon vistades till dess häktningen ägde rum.
Målsägaren anförde, att de stulna sakerna ingalunda legat på golfvet utan i en låda samt att han misstänkte den häktade att äfven hafva stulit skjortor, lakan m. m. från honom. Härtill nekade svaranden. Detstulna värderades till sexton kronor.
Enkan Anna Maria Blom anmälde, att hon till svaranden lemnat sin vigselring, hvilken svaranden anhållit få låna för att med ring på fingret få fotografera sig; ringen hade Blom ej återfått. Svaranden upplyste att hon pantsatt den hos Betty Pettersson i Visby för fem kronor. .
Svaranden, född 1864 i Tingstäde, der hennes föräldrar (arbetsfolk) ännu lefva, har förut haft tjenster i Othem, Boge, Bäl, Källunge och Visby.
Åklagaren, kronolänsman Håkansson erhöll uppskof för Toftéas inkallande och för målets vidare utredning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juni 1885
N:r 48.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Junisammanträde pågick en och en half dag, hvarvid ett utslag afkunnades samt åtta nyinstämda och elfvauppskofsmål hand lades. Genom den nya domhafvanden bär radshöfding Lindroths åtgörande, att stämningar i ärekränkningsmål skola påtecknas af domaren sjelf och ej, såsom förut skett, af länsmännen, har antalet sådana mål väsentligt minskats; vid förevarande sammanträde inträffade det ovanliga, att ej ett enda dylikt mål var instämdt.

Förlikt vardt inför rätten ett mål mellan husbönderna Nils Hansson och Båtel Jakobsson, Ejvide i Ejsta, samt arbetaren Per Qvarnström derstädes angående afträdande af jord.

Olaga fiske m. m. I det förut omnämda målet -mellan arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare Gabriel Herlitz samt Per Lyberg, Karl Pettersson, Erik Stenqvist, Karl Persson, och N. Hejdman, hvilka 22 sistl. April skulle olofligen hafva gjort intrång på käranden Herlitz fiskvatten och derifrån bortförtitvänneidnät, afkunnades utslag. Enär svarandenva invändt, att fiskerätten tillhörde dem, men tvisten härom, hvilken måste vara afgjord, förrän det kunde bedömas, huruvida svarandena gjort sig skyldige till åtalade förseelsen, icke kunde pröfvas på den nu ågångna stämningen, så hänvisades parterna att efter stämning i laga ordning tvista om bättre rätt till ifrågavarande fiskevatten, hvarefter häradsrätten, sedan tvisten härom afgjorts genom laga kraftvunnen dom, på endera partens anmälan åter skulle till behandling företaga målet, som pu förklarades hvilande,

Ovarsamt skjutande. Drängen Anton Lindell, Heffride, och bondesonen Lars Österberg, Gläfves, hade efter en promenad tillsammans med sömmerskan Olivia Hermansson i Burs »för att hedra henne», då de skildes åt, afskjutit hvar sitt skott, hvarvid det ena träffa de henne i låret och illa sårat henne. Svarandena erkände, art hon sårats af ettdera af skotten samt att Lindell aflossat det första och Österberg det andra skottet.
Ett vittne, som åtföljt käranden, då hon stannat för att taga farväl af svarandena, berättade, att vittnet å en sidoväg sedan gått framåt med käranden 8 eller 9 salsar, då ett skott smält och strax derefter ett annat. Käranden hade efter första skottet ej tillkännagifvit annat än sin förskräckelse men yttrat efter andra skottet »Aj mitt lår, hvad gjorde de nu», hvarefter hon fallit omkull.
Detta vittnesmål ville Österberg, som afskjutit det andra skottet, ej bestrida. Bössorna voro laddade med löst krut men med starka förladdningar.
Utslag afkunnas 15 instundande Juni.

Norra häradsrätten.
Slagsmål efter ett dansnöje. Kronolänsman Smedberg har på angifvelse af fiskaren Teodor Schultz åtalat ullspinnerifabrikören Oskar Bjersander och garfvaren Oskar Andersson, alla i Hangvar, hvilka båda sistnämde skulle hafva begått våld mot Schulz. Ett vittne hade hört, att Andersson yttrat, att ban tilidelat Schultz två sparkar i hufvudet; två vittnen hade iakttagit, att alla tre varit blodiga. Målet uppsköte, — För misshandel vid samma tillfälle yrkade ofvavnämde Bjersander ansvar å drängen Anton Bergström, hvilken skulle hafva varit Schultz medbjelpare. Svaranden bestred hvad vittnen förut berättat i saken.
— Ofvansämd Bergström bade slatligen instämt Oskar Andersson för misshandel. Svaranden berättade, att han, då han sett Bergström ligga öfver Schultz och Bjersander på marken, tagit Bergström i kragen för att lyfta upp honom, E:t vittne hadé dock sett, att Andersson gifvit Bergström ett slag, hvarjämte ett annat vittne intygade, att Å. sedan ville begå våld mot Bergström, som redan då var blodig.

För skogsåverkan voro Mårten och Teodor Li!jegren (fader och son) åtalade af kronolänsman Bolin. Svarandena erkände, att de vid Slumra och Gennor i Vallstena, hvilka fadren L. tillhöriga egendomar blifvit utmärta, buggit skog under tiden mellan utmätningen och den derpå följande utmätningsauktionen, men att de gjort det för att för’jena sitt lifsuppehälle och för att skaffa sig pengar till kommunalutskylderna ; sonen (’6 år) hade deitagit i huggningen på fadrens befallning. Målet uppsköts.

För oloflig utskänkning af maltdrycker un-der ett års tid före 27 Maj 1884 var fra Bernhardina Etelund vid Fårösund åtalad. Hon erkände förseelsen.

Ärekränkningsmål. Ett dylikt mål mellan sömmerskan Hanna Norrby, Bursbage i Othem, och Olivia Gahnström, Närs i Othem, vardt på domarens framställuing förlikt.
— Fredrik Olofsson i Lokrume yrkade ansvar 2 Petter Hallgren derstädes, emedan H. skulle hafva beskylt O. att hafva begått hor.
Målet uppsköts.

Barnuppfostringsmål. Pigan Johanna Helena Persson i Gothem hede instämt husbondon Oskar Nilsson, Botare i Gothem, med yrkande om barnuppfostringsbidrag. Svaranden erkände faderskapet och ville betala 30 kronor årligen; käranden hade fordrat 70 kronor. För att höra käranden öfver anbudet erhöll kärandeombudet uppskof.

För stöld af en guldurnyckel m. m. från sin husbonde J. P. Pettersson, Lauks i Lokrume, har ogifta Anna Maria Katarina Johansson blifvit häktad i Visby af stadsfiskalen.

För stöld från en sofvande person, som lagt sig till hvila ute i det fria i närheten af jernvägsstationen, häktades igår af stadsfiskalen arbetaren Johan Petter Ferdinand Nordell.
Nordell har förut flere gånger varit straffad för stöld.

Tvist om jagthund. — Arbetaren J. L. Silvin lemnade till hemmansägaren G: J:son Bex i Endre en jakttik. Sedermera återtog han henne och sålde henne. Nu instämde de hvarandra till Gotlands norra häradsrätt, Silvin med yrkande att få ersättning för de hundvalpar, 75 kr. stycket, som Bex försålt, och Bex med yrkande om ansvar å Silvin, för det han tagit hyndan tillbaka, påstående Bex, att han fått den till skänks, I hufvudsak ogillades bägges yrkanden, men dömdes dock Silvin att till Bex utgifva hyndans värde, som skulle bestämmas genom kompromiss, dock ej högre än 200 kr.
Detta utslag har af hofrätten blifvit faststäldt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Dödsfall Olof Theodor Pettersson

Att Husbondesonen Olof Theodor Pettersson, Stenby i Lokrume, efter flerårigt lidande stilla afled den 18 Maj 1885 i en ålder af 28 år och 14 dagar, underrättas härigenom slägtingar och vänner
Ps. nr 428, 8 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Maj 1885
N:r 41.

Lokrume kyrka

är i senast utkomna nummer af. Ny Illustrerad Tidning afbildad af professor A. T. Gollerstedt, som till bilden fogat följande text:
Gotland är för den svenske arkitekten och fornforskarea ett förlofvadt land. Dear stöter han på fornminnen hvart han vänder sig, mer eller mindre märkvärdiga men alla likväl af någon betydenhet. Äfven för den vanlige resenären erbjuder ön mycket af intresse. E1 natur, som är ganska skiljaktig från fastlandets; ett folk som har åtskilliga egendomligheter. Och dertill allt det gammaldags, som möter en litet hvarstädes i bygnader till kyrkligt eller v-ridsligt bruk.
Gotlands kyrkor utgöra ett betydande bidrag till vårt lands konsthistoria under medeltiden, Bland dem fianas verkliga praktprof på hvad denna tids byggkonstnärer förmått åstadkomma. Några af de gamla templen stå i ruiner — till exempel ett dussin kyrkor i Visby många andra äro ännu i godt ståni ehura delvis förändrade och upplappade under tidernas lopp. Mycket har naturligtvis gått förloradt, målningarna ha blifvit öfversmetade med kalkrappning, de katolska helgonen och öfriga kyrkoprydnader ha blifvit bortförda eller förintad2, men det som är qvar är dock tillräckligt för att konstälskaren här skall finna en riklig skörd.
Bland Gotlands många tempel intager Lokrume kyrka ej något af de främsta rummen.
Den innesluter inga konstskatter af större vigt, men som ett fornminne, mer än sex hundra år gammalt, har den sin betydenhet. Kyrkan, som är af huggen kalksten, är bygd redan 1260 och var således af en vördnadsvärd ålder redan då den katolska läran drefs ut ur vårt land.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Dödsfall Catharina Chr. Göransdotter

Att min älskade maka Catharina Chr. Göransdotter, född den 9 Augusti 1804 i Lokrume församling å Gotland, efter en kort sjukdom stilla afled i Gefle den 21 April 1885, kl. 9,37 f.m., varder endast på detta sätt tillkänvagifvet.
A. L. Petrini.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Maj 1885
N:r 35.

Väghinder.

En bro å landsvägen möllal Truer i Bro samt Lilla Hammars gård i Lokrume kommer 13: och 14 dennes att rifvas och omläggas, under hvilka dagar vägfarande kunna begagna vägen från: Lilla. Hammars gård till Lokrume kyrka och derifrån den s. k. »Krokspilan» till Bro.
— Två bioar å vägen från Valls kyrka genom Hogrän till Källgårds i Atlingbo komma 15 dennes att rifvas och omlåggas; under tiden kan landsvägen genom Vall och Atlingbo socknar i stället begågnas.
— En bro å allmänna vägen mellan Tomta och Kams i Halla socken kommer 16 dennes att rifvas och omläggas, då denna väg blir ofarbar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Dödsfall Olof Olofsson

Tillkännagifves att vår älskade fader, förre husbonden Olof Olofsson lugnt afkomnade vid Haltarfve i Lokrume den 21 Mars 1885 kl. 2 f.m. i en ålder af 85 år, 6 månader och 21 dagar; sörjd och saknad af barn och barnbarn samt många vänner.
Sofia och Fredrik Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Februari 1885
N:r 25.

Genom offentlig auktion

som torsdagen den 12 innev. Mars från kl. 11 f.m. kommer att förrättas vid Lauks i Lokrumme låta sterbhusdelegarne efter aflidne hemmansegaren Johan Lindahl till den mestbjudande utarrendera alla egor under 9/32 mantal Lauks på så sätt att större delen utarrenderas under 3 års tid och en ega, omkring 6 tunnland åker, belägen i närheten af Hammars i samma socken, på 50 år. Egorna, som äro af god beskaffenhet och i full växtkraft, utbjudas i mindre lotter med förbehållen pröfningsrätt.
Vid samma tillfälle försäljes äfven en klingsåg, som är i särdeles godt skick och drifves med hästkraft. Arrendet skall betalas årligen den 1 Oktober och för sågen lemnas anstånd med betalningen till den 1 Oktober detta år.
Hörsne den 4 Mars 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 19.