En bro

å allmänna vägen mellan Lokrume och Nygårds i Fole omlägges 21—24 dennes, då vägen är aflyst. I stället kan begagnas s. k. Grangatan från Nygårds i Fole till Bro och derifrån landsvägen till Lokrume.

Om folkhögskolans öppnande

i går i de oybygda lokalerna skrifves till oss:
Med tåget från Visby kl. 9,45 anlände folkhögskolestyrelsens ordförande landshöfding Poignant och vice ordf. öfverstlöjtn. O. Carlstedt samt landssekreterare Hambræns jemte en del ynglingar med deras fäder.
Kosan styrdes derpå till den nya skolan under det att äfven från andra håll samlades sådana som hade folkhögskolan till mål. Sedan samtliga tagit den nya bygnadens yttre och inre i närmare skärskådande (det yttre är till alla delar färdigt och folkhögskolans, landtmannaskolans samt frökontrollanstaltens salar desslikes) samlades alla kl. 11 i folkhögskolans rymliga sal och upprop förrättades af skolans föreståndare. Af 24 till lärjungar i folkhögskolan antagna voro 20 närvarande, en var af sjukdom, en af annan orsak hindrad samt 2 utan uppgifven orsak.
At de 9 som sökt inträde i landtmannaskolan voro 6 ngärvarande, en kommer ej, två hade ej lemnat någon underrättelse.
Sedan uppropet förrättats, skildrade föreståndaren folkhögskolans öden under dess nu 15-åriga tillvaro på Gotland, hurasom densamma så småningom kommit att utvidgas med en landtbruksundervisningskurs, unodervisniogskurs för qvinliga lärjungar samt frökontrollanstalt o. s. v., hvilken undervisning nu kunde erbjudas lärjungar afgiftsfritt, åt alla utan undantag. Slutligen framstäldes betydelsen af att en dylik inrättning ägde den väsentliga förmånen af en fast plats för sin verksamhet, hvilken från och med i dag vunvits, då skolan fått sitt hem »i vackra former» visserligen »planlagdt af en stor konstnär», men dock grundadt och bygdt på beräkningar, som utgått från länets landshöfdingeresidens.
Föreståndaren anhöll derpå att få hembära landshöfding Poignant skolans varma tack för alla hans omsorger och kraftiga &tgärder att få skolan under eget tak.
Till landsböfdiogen, i egenskap af Hush.
sällskapets och förvaltningsutskottets ordförande anhöll han vidare att få betyga sällskapet och utskotall skyldig tacksamhet för deras beredvillighet att besprin ga med råd och dåd. Slutligen anhöll han att till landstingets ordförande öfverstelöjtnant Carlsteit få — för säkra med uppriktig erkänsla, att landstinget förutan litet eller intet kanske kunnat uträttas.
Till sist uttryckte föreståndaren sin lifliga önskan att det måtte förunnas lärarne förmågan att alltid kunna välja äkta, rent och fullgodt utsäde samt skoJan förunpas att draga till sig lärjungar, som låta utsädet falla i god jordmån, hvarigenom han hoppades att Han, som växten gifver, skulle visa skolan vara en plantskola, ett medel till enskildt och allmänt gagn. Akten afslöts med att nedkalla Horrans välsignelse öfver skolan och dess verksamhet.
Den talrika åhöraremassan spridde sig så småningom, sedan den ännu en gång tagit lokalsn och omgifningar i skärskådande.
De till inträde anmälda lärjungarne voro:
I folkhögskolan: J. Bolin Bolsi Hafdhem, O. L. J. Larsson Halbevarfye i Hablingbo, A. B. Ekelund L:a Snögrinda i Klinte, J. J. J. Johansson Tjengdarfve i Hemse, L. H. Hägg Hakuse i Björke, K. P. Jakobsson Bjers i Guldrupe, K. A. Kolmodin Snovalls i Hörsne, K. O. A. Alfvin Mattsarfyve i Hörsne, K. A. E. Söderdahl Alvena i Eskelhem, R. P. E. Vedin Björkebos i Follingbo, J. A. Pettersson Amlings i Linde, J. A. S. Pettersson Sigsarfve i Hangvar, J. J. Pettersson, Endregårda i Endre, K. M. Pettersson Robbenarfye i Garda, K. O. H. Hedström Ekes i Bro, A. N. J. Melin Mullvalds i Hemse, H. Levander Bols i Hafdhem, N. Andersson Sigers i Hafdhem, J. O. A. Eklund Dune i Dalhem, H. J. A. Bäckström Massarfve i Barlingbo, G. A. Larsson Lisla i Norrlanda, N. E. Lindgren i Gerum, T. Pettersson Medebys i Ekeby, G. Andersson Siggeby i Källunge.
I landtmannaskolan: P. T. Gardell Björnungs i Lokrume, K. O. F. Hanson Stale i Rone, G. Nyberg, Malms i Hellvi, A. M. V. Stenström Skäggs i Veskinde, H. C. B. E. Grehlert, Träskvälder i Tingstäde, E. B. R. R. Dassow i Visby If., N. G. Karlsson Krysås i Kalmar län, L. A. Ehrenström prestg. i Kräklingbo.

Gotlands landsting

har i dag sammanträdt i hypoteksföreningens lokal kl. 10 f. m., en timme senare än vanligt på grund af ändrad arbetsordning. Sedan k. m:ts förordnande för öfverstlöjto. Carlstedt att vara tingets ordförande upplästshelsade han tinget välkommet. Det hade varit med en viss tvekan han mottagit uppdraget som ordförande, men då han låtit betänkligheterna fara, hade han gjort detta icke minst derför, att han med tingets fleste ledamöter räknade flerårig bekantskap och dervid alltid mötts af välvilja och vänskap, något som han utbad sig att äfven vid detta tillfälle få påräkna.
Han helsade ock länets höfding välkommen till förhandlingarna, viss att sådana sakrika meddelanden rörande föreliggande frågor, som han alltid förut lemnat, icke heller nu skulle uteblifva.
Vid derefter anstäldt upprop befunnos tingets samtlige ordinarie ledamöter närvarande. Dessa äro:

Å För Visby stad:
Bankdirektör Kolmodin.
Öfverstelöjtn. Ihre.
Lektor Bergman.
Fabrikör Hellgren.
Bankdirektör Petterson.
Öfverstelöjtn. Carlstedt.

För Gotlands norra härad.
Riksdagsm. Per Larsson, Lilla Fole,
Hemmansäg. L. P. Bodin, Grausne, Lokrume,
Egendomsäg. M. Larsson Veskinde.
Nämdem. L. P. Christensson Hörsne,
Kapten Broander, Källunge,
Landtbr. O. L. Björkegren, Angelbor, Lärbro,
Direktör Gardell,
Endre,
Nämdem, L. Granberg, Dalhem,
Landtbr. L. N. Eklund, Nygårds, Fole,
Skollär. G. Kallström, Bunge.

För Gotlands södra härad:
Riksdagsm. L. Norrby, Fardhem,
Nämdem, Olof Reinhold Pettersson, Liffride, Stånga,
Hemmansäg. J. Uddin, Ungbåtels Stånga,
Nändem. J. F. Sahlsten, Mästerby,
Hemmansäg. O. Petterscon, Hallute, När,
Nämdem. O. N. Bolip, Gandarfve, Alfva,
Nämdem. F. Hermansson, Hafvor, Hafdhem,
Husb. L. Pettersson, Halibjens, Lau,
Hausb. J. Olsson, Kyrkeby, Etelhem,
Husb, L. N. Jakobsson, Halvans, Garda.

Till sin vice ordförande utsåg tinget riksdagsman P. Larsson med 24 röster. Hrr G. Kolmodin och M Larssa erhöllo hvardera 1 röst.
För behandling af föreliggande frågor tillsattes 8 utskott, hvilka efter upprättadt förslag af valnämden utsågos utan röstsplittring.
1:sta utskottet (sjukvårdsfrågorna): Hellgren (24 röster), P. Larsson (24), Ekiund (23), L. Norrby (23), och Uddin (22).
2:dra utskottet (skogasvården): Carlstedt (23), Gardell (22), Granberg (21), O. R. Pettersson (22) och J. Ohlsson (21).
3:e utskottet (nötpremiering, länsmejerist trädgårdsmästare): Kolmodin (24), Bodin (23), M. Larsson (23), Hermansson (23), och L. Pettersson (23).
4:e utskottet (andervisningsfrågor): Borgman (24), Björkegren (24) och Sahlsten (22).
5:e utskottet (anslag till Eugeniahemmet m. m.): Ihre, Broander, Ol. Pettersson.
5:e utskottet (Eugeniahemmet m. m.): Ihre (24), Broander (23) och OL Pettersson (23).
6:e utskottet (utgiftastaten): H. Petterison, L P. Christiansson och L N. Jacobsson.
7:e utskottet (protokollssammandraget): Carlstedt Kolmodin och Ihre.
8:e utskottet (förslagslistor till tingets många val): Hellgren (20), P. Larsson (20), 1. Granberg (17), L. Norrby (20) och A. N. Bolin (20).
Tinget öfvergick derpå till behandling af de frågor, som man ansåg sig kunna afgöra utan beredning af utskott. Dessa voro hvarken många eller betydande.
Landshöfding Poignant hade dessförinnan ett längre anförande, hvari han närmare motiverade de framställningar i olika syften, som från länsstyrelsen gjorts till tinget och uppehöll sig derunder särskildt vid frågan om ändrad och skärpt skogslagstiftning för Gotland såsom en af dem, som borde ligga tinget varmast om hjertat.
Rogeringen hade infordrat yttrande om föreslagen inskränkning i tiden för jagt å elg! från 1—15 Sept. Hr Bergman ansåg att tinget härutinnan. saknade erfarenhet, hvaremot hrr M. Larsson och P, Larsson föreslogo att tinget skulle instämma i riksdagens mening. Dori instämde hr Ihre. Tinget beslöt derefcer att tillstyrka riksdagens förslag.
Hr P. Larsson hade föreslagit att anslag för 5 år och dessutom för i år skulle baviljas — till inköp af landstingstidskriften. — Fjorårets ting hade glömt detta ärende. Tinget biföll motionen.
Efter hemställan af tingets kamrerare beslöt tinget att anmoda k. m:ts befallningshafvande att vidtaga åtgärder på det 37 kr., tillkommande landstinget sedan 1884, men af statskontoret oredovisade, måtte slutredovisas.
Tinget åtskildes kl. 1/2 1 i dag för att åter samlas i morgon kl. 9 f. m.
I afton gifves för tiogets ledamöter supé på länsresidenset.

I pröfningsnämden,

som sammanträder 22 Sept., har länsstyrelsen till ledamöter utsett: handl. Degerman, Palm och Schenholm i Visby, hemmansäg. J. Larsson, Endregårda, L. P. Bodin, Grausne i Lokrume, Aug. Larsson, Altheime i Bautle, J. Jacobsson, Kyrkebys i Etelhem, J. Pettersson, Vestergårda i Sanda, J. Johansson, Botes i Gerum, K. Bolin, Butvie i Sproge, L. Jacobsson, Rosenbys i Eskelhem, skollärarne E. Dahlström, Follingbo, J. P. Nordin, Veskinde, J. O. Jacobsson, Östergarn, K. Qviberg, Garda, handl. K. Smitterberg, Fårösund, D. Cedergren, Gothem, R. Snöbohm, Klinte, kyrkoherde Gradelius, Othem, arrendator J. O. Pettersson, Hejnum, kapten H. Wennemo, Fide, dr Sätervall, Hemse och styckjunkare Vessman, Hogrän.

Vid premieringsmötet

i måndags med Bro och Lummelunda hushållsgille vid Myrväller i Tingstäde, prisbelönades nedanstående djur:

Tjurar 3—10 år:
Måns, Olofsson, Lokrume 3:e

Kor:
Korsa, Bliesath, Lokrume 2:a
Stjerna, Norrby, Tingstäde 2:a
Nätta, A. Hultberg, Bro 2:a
Berta, Grählert, Tingstäde 3:e
Blomma, Grählert, Tingstäde 3:e
Blomma, N. Nyberg, Tingstäde 3:e
Blomma, enkan Bergqvist, Trägårds 3:e
Hjerta, Sjögren, Lauks 3:e
Netra, A: Hoffman, Norrgårda 3:e
Vira, A: Hoffman, Norrgårda 3:e
Krona, Hagbom, Tingstäde 3:e
Massa, P. Högberg, Tingstäde 3:e
Netta, P. Högberg, Tingstäde 3:e
Sulina, O. Myrström, Eriks 3:e

Qvigor:
Perla, Grählert, Träskväller 3:
Rosa, Öberg, Myrväller 3:e
Perla, Norrby, Tingstäde 3:e

Vid mötet i går i Fårösund med Rute ting prisbelönades:
Tjur (3—10 år):
Strid, Norrman, Bunge 3:e

Tjur (1—3 år):
Snappen, T. Lindgren, Fleringe 3:e

Kor:
Galma, O. Svensson, Rute 2:a
Rosa, K. Bergbom, Rute 2:a
Dora, J. Samuelsson, Bunge 3:e
Tora, G. Kellström, Bunge 3:e
Tora, J. Blomgren, Bunge 3:e
Nelly, J. Söderberg, Fårösund 3:e
Netta, Helena Oisson, Fleringe 3:e
Nippa, O. Gustafsson, Fårösund 3:e

Qvigor:
Berta, G. Kellström, Bunge 3:e

Utstälda voro 2 tjurar, 11 kor och 2 qvigor.
Å premieringsmötet i går på Fårön belönades:

Tjur (3—10 år):
Modig, J. Karlberg, Mölner 3:e

Kor:
Stansa, P. Broman, Dämmor 3:e
Blomma, P. Brogren, Dämmor 3:e
Blenda, E. Jacobsson, Hammars 3:e
Beda, P, Söderdabl, Hammars 3:e
Blomma, K. Öberg, Båta 3:e
Haga, Maria Landberg, Hammars 3:e
Stjerna, D. O. Ahlqvist, Landsnäs 3:e
Maja Lisa, J. Olsson, Vinor 3:e
Blomma, Löpare, Mölner 3:e
Marin, O, Larsson, Mölner 3:e
Perla, P, Ringbom, Simunds 3:e
Snälla, N. Hamstedt, Landsnäs 3:e
Senta, P. M. Broström, Broa 3:e

Qvigor:
Berta, P. Sundberg, Broa 3:e.

Dödsfall Anna Erenia

Tillkännagifves att Gud till sig hemtagit vår lilla älskling Anna Erenia i en ålder af 1 månad och 5 dagar; djupt begråten af oss, tvänne bröder samt deltagande slägt och anhöriga.
Lauks i Lokrume den 5 April 1891.
Amanda och Oskar Pettersson.

Så fort for då vår fröjd sin kos,
Så sorgetimman ilar.
Och bleknadt som en bruten ros
Vårt barn på båren hvilar.
O Jesu du som tröst beskär
Se mildt till den förkrossad är,
att jag ej syndigt klagar.

En dag du rör ock vid den graf,
Som bådas stoft omgifver.
Du då den telning som bröts af
Föräldrar återgifver.
Så kärlek är; den smärta ger
Men äfven genom tårar ler
Och hoppas än vid grafven.

Vid folkhögskolan

i Hemse har idag hållits afslutning för läsåret.
Vid afslutningen närvoro, bl. a., landshöfdingen. Under förmiddagens lopp ha lektioner, hållits i Frökontroll, skogshushållning och landtbrukslära.
Statens avslag till mindre bemedlade lärjungar i folkskolan, 460 kr., har fördelads på fölljande sätt: .August Lindgren, Fardhem, Karl Engström, Garda, Kristian Lindberg, Alfva, hvardera 60 kr.; Niklas Bergvall, Etelhem, Emil Larsson, Lokrume, Anshelm Hallbom, Silte, Johan Jakobsson, Näs, Johan Pettersson, Martebo, August Larsson, Sundre, Karl Larsson, Ejsta, Jakob Båtelsson, Ejsta, hvardera 35 kr.
Af landtmannaskolans. nio. lärjungar ha af styrelsen antagits att med anslag från hushållningssällskapet genomgå en 18 månaders praktisk jordbrukskurs i Skåne från och med innevarande år: Rikard Vedin, Westringe i Etelhem, Gunnar Bodin, Gransne i Lokrume, Johan Jakobsson, Stenstu gård i Viklau, Arvid Wittberg, Grens i Mästerby, Kristian Johansson, Gardarfve i Fardhem och Johan Broström, Broa å Fårö.

Georg Petter Nyberg död.

Lärbro pastorats äldste medlem, förre sjökaptenen Georg Petter Nyberg afled 18 dennes vid Pafvalds i Lärbro i den höga åldern af nära 92 år. Med honom har bortgått en hedersman från förra århundradet, som genom sanning, rättvisa och ett från all skrymtan fritt väsen förvärfvat sig odelad aktning af alla, som med honom kommit i närmare beröring.
På fädernet tillhörande en slägt, som utgått från Nyplings i Lokrume socken, föddes N. i Visby år 1799 af föräldrarne sjökapten Petter Nyberg och dennes hustru Maria Grön. Redan från 13 års ålder egnade han sig åt sjömansyrket och besökte derunder flera både närmare och aflägsnare farvatten. Efter att under en längre följd af år hafva varit befälhafvare såväl å egna som ock å fartyg tillhörande den i gotländska handelns och sjöfartens historia bekante assessor Dubbe, under hvilken tid han varit utsatt för många faror och äfventyr, lemnade han hafvet för att egna sig åt sin kalkbruksrörelse och skötandet af sin egendom Pafvalds.
Begåfvad med ett särdeles jämt, sällskapligt och älskvärdt lynne, samlade den vördnadsvärde åliringen ofrivilligt omkring sig det yngre slägtet, som med uppmärksamhet lyssnade till hans under en lång skiftesrik lefnad inhämtade lefnadsvishet. Månget betecknande drag från flydda tider hade han att omtala; så t. ex. från ryssarnes invasion på Gotland år 1808 och särskildt från deras vistande i Visby, då flere af dem voro inqvarterade i hans föräldrahem; så ock från hans vistande i Alexandria under grekiska fribetskriget våren 1825, då Ibrahim pascha från sitt plundringståg på Morea till Egypten öfverförde en mängd greker såsom slafvar.
På de senare åren blind, bibehöll dock hans själ ända till det sista sin spänstighet och ett för de nutida verldshändelserna städse vaket intresse, Sedan ett år tillbaka enkling efter Elisabet Alexandersson, med hvilken han i öfver 60 år varit förenad i äktenskap, sörjes han af flera barn och barnbarn samt många vänner, hvilka alla med kärlek och tacksamhet minnas den gamle.

Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten.
För skogsåverkan hade landtbrukaren Per A. Stare, Borge i Lummelunda instämt hemmanslgaren L. P. Björkegren, Pajse i Martebo, Som Stare efter att hafva af Björkegren köpt 1/2 mantal Burge genom kontrakt åt B. upplåtit å den hemmanet tillhöriga s. k. Strandskogen afverkningsrätten under 2 år till all barrskog, som i genomskärning 1 fot från roten hölle minst 7 verktum samt upplyst blifvit att i omstämda strandskogen afverkade och af LR försålda träden växt å mark som vid laga skiftet i Lummelunda socken, hvilket tillträdts före kontraktets upprättande, tillagts berörda ägolott och att träden icke nnderstigit omförmälda mått, vid hvilket förhållande Björkegren haft att öfver dessa träd förfoga, ogillades Stares i denna del af målet förda talan. Men då Björkegren vidgått att han öfverskridit afverkningsrätten i så måtto att han låtit fälla undermåliga träd, dömdes han att böta 10 kr., att ersätta Stare med 81 kr. 50 öre samt att utgifva 20 kr. irättegångskostnader.

Hemfridsbrott. Då det lagligen ådsgalagts att båtsmannen Johan August Lundgren-Söderberg från Rute 24 Juni 1890 i Elisabet Alströms bostad slagit henne, så att blodvite uppstått, men det icke mot svarandens bestridande kan anses styrkt att svaranden med våld beredt sig tillträde till bostaden, dömdes han till en månads fängelse samt att utgifva för sveda och värk m. m. 85 kr. till målsäganden.

Frikänd blef husbonden Oskar Stenbom, Medebys i Hall, från anklagelsen att ha föröfvat våld mot f. husbonden Olof Bergström dersammastädes.

För oloflig Jagt dömdes arbetaren Hugo Pettersson, Grausne i Lokrume, att böta 30 kr. samt att till åklagaren utgifva 8 kr. 50 öre eller värdet af 7 rapphöns som han under Januari månad skjutit.

Edgång åledes hemmansägaren Gustat Andersson, Velinge i Rute, i ett mål der han var instämd för att med en hasselkäpp slagit sin häst flere slag i sidan, tills hästen hoppat öfver en gärdesgård.
— Att med ed fria sig ålades också skräddaren Sven August Hägg, Skrubbstomt, från beskyllningen att 20 Aug. 1890 ha tilldelat Hilda Maria Veetergren ett slag i ansigtet.
— Edgång ålades likaledes f. husbonden Tomas Blomberg, Kyrkebinge i Gothem samt hemmansägaren Karl Nilsson, Stora Gervide i Gotbem i mål, der de voro inetämda för att på våren 1890 utlagt nät öfver hela Gothemsån.
— För samma erkända förseelse dömdes arbetaren Petter Boman, Gothewm, att böta 30 kr. och 40 kr. i rättegångskostnader.
Kärandenas ersättningsanspråk ogillades.

Södra häradsrätten.
För våld begånget mot hustrun, var af kronolänsman Eneman instämd husbonden Olof Bodin, Hemmor i När. Svaranden var ålagd edgång, men hade icke fullgjort häradsrättens åläggande att infinna sig hos sin själasörjare, hvarör han dömdes att utgifva försutet vite med 25 kronor. Med eden, som han var villig att gå, fick han uppskof till första rättegångsdagen af sjette sammanträdet

Med ed friade sig hustru Kajsa Wessman, Skogs grund i Hejde, från att med en gärdsgårdsstör ha illa misshandlat målsägarens hustru Engel Hejdenbergs kor.

För djurplågeri var på angifvelse af fjerdingsmannen Vilhelm Vahlberg af kronolinsman Lindström instäimd landtbrukaren Lars Duse, Davide i Rone. Stämningen innehöll, att svaranden under hela denna vinter till körslor begagnat 2 hästar, hvilka varit så utmärglade att de med möda kunnat tvingas fram utan piskan samt dessutom behäftade med flere skafsår.
Svaranden bestred käromålet. Han förebragte vid rätten genom sitt ombud intyg från tvänne personer, Styrman och Svensson, att inga af hans hästar på längre tid varit selbrutna, att de alla befunnit sig vid godt hull, samt att han alltid visat sig öm mot sina kreatur. Målet uppsköts på åklagarens begäran för bevisnings förebringande till andra rättegångsdagen af femte sammanträdet.

För misshandel var instämd arbetaren Ferdinand Jakobsson och mjölnaren Axel Jönsson, båda från Burgsvik, af hvilka dock endast den förre anträffats med stämning, hvarför åklagaren afstod från sin ansvarstalan mot den senare.
Polisprotokollet öfver det förhör, som med Jakobsson och Jönsson hållits, innehöll, att arbetaren Johan Edlund kl. mellan 6 och 7 på qrvällen 5 sistlidns Februari kommit körande vägen framåt till Burgsvik, då ban i s. k. Kulbacken hejdats af ett skrålande sällsksp, som högljudt frågat, »hvilken djäfvul han vore.» Han hade ibland dem igenkänt Ferdinand Jakobsson, hvilken frågat Edlund, om han ville ta ett »ryggkast» med honom.
Ehuru vägen var smutsig, gick Edlund in derpå, steg af skjutsen ooh tog ett nappatag med Jakobsson. När han steg upp, hade skjutsen kört ifrån honom, hvariör han gick att söka upp den. Då råkar han åter på Ferdinand Jakobsson och Jönsson, af hvilka den förre, under utropet »här ha vi den förb-e Janne Edlundi» gifvit honom ett våldsamt slag under ena ögat. Då Edlund nu sagt, att detta skulle blifva ett dyrt slag, enär han ämnade anmäla honom för länsmannen, bjöd Jakobsson förlikning i öl och bränvin på gästgifvaregården. På vägen dit mötte de några personer och Jakobsson, som då antagligen ville visa sig duktig, sog åter omkull konom samt misshandlade honom ganska illa.
Jakobsson erkände att han slagit Edlund, men hade ej begagnat något tillhygge. Han hade visserligen sprungit efter Eåland med en sten, men icke kastat den. Att blodvite af misshandeln uppstått, kunde han hvarken medgilva eller bestrida.
Åklagaren anhöll om uppskof för vidare bevisning, hvilket beviljades till andre rättegångsdagen af femte sammanträdet.

Ett hundmål. Landtbrukaren Reinhold Lindström, Lingvide i Hemse, bade ivstämt landtbrukaren Lars Duse, Davido i Rone och en hans statkarl Olof Nilsson med påstående att de dödat en käranden tillhörig präktig stöfvarehund. Dervid skulle ha tillgått så: Lindströms hund plägade ibland drifva på egen hand och dervid någon gång nedåt Rone myr. Lars Duse hade alltid varit förbittrad på hunden och yttrat att ban skulle döda densamma, Den 9 Februari hade hunden drifvit i Ronomyr, då Duse sagt till Nilsson att gå in efter en bössa och tre patroner för att »sbjuta den röde». Nilsson hade så gjort, hvarefter han gått fram till ett par andra statkarlar, som arbetade i myren, och sagt:
— Hörde ni hunden efter första skottet?
— Ja.
— Hörde ni honom efter andra då?
— Nej.
— Nå, den hunden drifver inte mer.
Dagen derpå hittades hunden död.
I en försvarsskrift medgaf sveranden, att ban varit förbittrad på hundev, som fritt fått drifva omkring och förstöra jagten, men han hade ej befordrat bonom till de sälla jagtmarkerna. Möjligen hade han yttrat att han önskade honom dit. Nilsson hade sannerligen, lika litet som han tänkt på att skjuta hunden, som han sagda dag hört drifva på myren. Ett skott hade Dase dock hört och framkastade den förmodan, att det möjligen kommit från hundens herre, hvilken följt honom, och måhända tagit miste på villebråd.
Skriften bestreds af käranden, hvilken nu åberopade som vittnen stationsinspektor V. Lönnleg, statkarlarne Gustaf Karsson och Karl Johansson, skomakaren Laugren och snickaren L. P. Cedergron. Af dessa jäfvades utaf svaranden de båda statkarlarne och när det npplyst blifvit att dessa voro af Duso lagstadde tjenare, godkändes jäfsanmärkningen af bäradsrätten.
Stationsinspektor Löanies hade hört Duse annandag jul vid Österlings i Stånga yttra, att ban antingen skulle skjata hunden eller förgifta honom. Vittnet, som jagat med hunden, intygade att djuret var utmärkt och värdt väl 150 kr.
Johan Laugren vittnade, att Duse aldrig kunnat tåla att någon hade en bra hund och ofta yttrat, att han skulle döda Lindströms stöfvare. När vittnet fått höra att hunden var död, begaf han sig till Rone myr, der hunden påträffades. Något hagelskott kunde ej upptäckas i kadavret, utan ansåg han att hunden dött genom slag, som han erhållit i hufvodet. Vittnet gick så jämte käranden till svaranden Nilsson, som först nekade att ha sett vare sig hund eller bössa, men hårdare ansatt, slotligen yttrat: »Ja, jag skjuter i myren så mycket jag vil. Äfven Duse hade nekat, men då Langren sagt att det fans vittven, hade han yttrat: »Ja, jag befalde drängen gå hem efter bössan och skjuta den röde, hvarmed jag menade räfven.
Samma vittnesmål afgafs äfven af Cedergren. Båda värderade bunden till 200 kr.
På kärandens anhållan och mot svarandene bestridande uppsköts målet till första rättegångsdagen af höstetingeta tredje sammanträde, då de båda ofvannämda statkarlarne vore fria från sin tjenst hos svaranden Duse.

Ett förskräckligt ärekränkningsmål. Petter Sandström Rofvide i Fröjel hade instäms Petter Eneqvist, Busarfve i Fröjel med yrkan om ansvar för ärekränkning. Svaranden ville ej ingå i svaromål enär ej i stämningen uppgifvite, hvari ärekränkningen bestått. Rätten ogillade. invändningen och tillät käranden att höra vittnen. Det var en hel rad:
Vessberg: Jo, se det var en fiskebod de skulle. sälja och Petter Sandström ropade på den. Men då slog Petter Enoeqvist så hastigt att Sandström inte hann att få sitt båd emellan, »Tack ska du ha för att jag fick boden», sa Sandström, — »Åh — sa Eneqvist — jag sliljer till hvem jag vill i dag du, och till den som betalar.» — »Du är just en opassande auktionist du» — sa Petter Sandström, — »Tig du och gå hem med dig din skojare» — sa Petter Ereqvist — »betala först hvad du är skyldig.» — »Jag är inte skyldig dig något, utan du mig» — sa Sandström, — »Såå, har jag inte klädt och födt både dig och dina barn, din lushund» — sa Eneqvist. »Och läns, dä sägd’en mä» — tillade vittnet.
Olof Bergsten: Jo, se det var en fiskebod de skulle sälja. . .
— Ja, det ha vi hört — sade domaren.
Vet ni något i saken? Hörde ni Eneqvist ge Sandström de vackra tillmälena?
— Nej, men jag hörde Sandströms son säga att Eneqvist inte fått någon lus af dem, inte.
— Vittnet vet således ingenting i sjelfva saken?
— Nej.
Petter Bergsten: Jo, se det var en strandbod som skulle säljas, och då . . .
— Hörde vittnet ordväxlingen?
— Nej.
Lars Pettersson: Jo, di skulle sälja en strandbod . . .
— Hörde vittnet Eneqvist yttra hvad käranden påstår:
— Jo, han sägda: I dag säljer ja te hvajm ja vill, näv vajt dän dä, dein skojare.
— Kunde yttrandet uppfattas allmänt af menigheten?
— Ja, dä kunde dä dä. Då hojrd’äs han talte haugt, dä gjordä han dä.
Ytterligare hördes Petter och Lars Pettersson, K. Löfqvist, J. Pettersson och O. Pettersson, hvilkas vittnesmål gingo ungefär i samma stil som de ofvannämdas.
Uppskof till nästa sammanträde.

För beskyllning att ha stullt gärdsel virke från svaranden bade A. F. Eklund Hejde, instämt Nils Nilsson, Forsa i HejdeKäromålet bestreds. Uppskof för bevisning till första rättegångsdagen af femte sammanträdet.

Med yrkan om skilnad i äktenskap på ett år hade Katarina Larsson, Visby, instämt sin man Olof Larsson, förr husbonde vid Davide i Rone, der makarne ännu äro skrifna.
Svaranden-matinen skulle gerna varit med om att medgifva äktenskapsskilnaden, men då en liknande ansökan från hans sida förut afslagits och sedan dess inga nya omständigheter inträdt, yrkade han att häradsrätten icke måtte upptaga käromålet till pröfning. Käranden erhöll emellertid uppskof till andra rättegångsdagen sf femte sammanträdet.

Följande utslag afkunnades:
— I målet Johan Bokström mot ekoakamren Karl Jakobsson angående våld, dömdes den sensre att med ed betyga att han icke lördagen 1 Mars 1890 å allmänna landsvägen genom Hemse socken tilldelat Bokström ett slag med en käpp. Med edgången lemnades åt svaranden uppskof till första rättegåogsdagen af sjette sammanträdet och hänvisades Jakobsson till själasörjaren.

— För bröllopsskjutning dömdes ynglingen Axel Allvin m. fl. från Vestergarn att böta hvar och en 5 kr.

— I målet mellan Jakob Larsson, Angust Svensson, Anders Andersson, Lars Petter Bökelund, Lars Nyman, Nils Jakobsson och Olof Pettersson, alla i Fröjel, kärande mot Per Rosendahl och Jakob Hederstedt Grymlings i Ejsta svarande med yrkande om ersättniog för det svarandena genom att vid sin ägande såg uppdämma vattnet skadat kärandenas kringliggande marker, dömdes svarandena, då de icke gittat styrka att de ägde uppdämningsrättighet utan ersättningsskyldighet, att utgifva af kärandena fordrade ersättningar till ett sammanlagdt belopp af 145 kronor samt att betala rättegångskostnaderna.

— I fiskerättsmålet mellan förre nämdemannen, Johan Engström, Stora Mafrids, Vestergarn kärande, och husbonden Gabriel Bolin m, fl. dömdes käranden berättigad att tillgodopjuta flskerätt för 1,475/11264 mantal af Stora Mafrids i likhet med öfriga delägare i bemmanets fiskevatten. Men enär klaganden icke styrkt att han 19 Sv 1890 af svarandena hindrats att idka fiske i ifrågavarande fiskevattev, samt omständigheten att han förvägrata del i den fångade fisken icke kan medföra ansvar, samt ;| styrkt värdet af den sålunda undanhållna fisken, ogillades denna del af käromålet. Svaranden har erlagt vad.

Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olaga rapphönshandel var instämd enkan Helena Hallin, Grausne i Lokrume, hvilken till staden intört och till uppköperskan Maria Engström försålt ett parti af 7 rapphöns, skjutna i Lokrume. Hon erkände och dömdes att böta 20 kr.
— Uppskjutna målet för samma förseelse mot enkan Kristina Pettersson förevar i dag ånyo. Svaranden hade, som man minnes påstått, att hon icke haft kännedom om att det knyte det var fråga om innehöll rapphöns.
Åklagaren hörde nu som vittnen enkefro Josefina Laurin, till hvilken svaranden inkommit och sagt att hon hade till salu en tupp och fyra rapphöns, ehuru kon lätt halkat öfver det senare, enär bon hade sin dotter med sig, samt fru Jenny Johansson, fru Laurins dotter, till hvilken hon gått ut med knytet. Då vittnet J. sagt att det var fyra höns hade Pettersson svarat: »Ja, det skulle vara det.» Svaranden fann nn för godt erkänna, att hon innehaft sagda rapphöns, men sålt dem hade hon ej gjort, hvilket vitsordades af fru L., som icke fått betala dem, då åtalen började hagla, ej heller betalt dem till sin gångesman, som aldrig instält sig. Uppskof för utslag.