Dödsfall Fredrika Nordström

Att min kära moder enkan Fredrika Nordström från Botvaldavik stilla afled vid Norrbys i Hejdeby den 18 Juni 1885 kl. 11 e.m, i en ålder af 74 år och 8 månader; sörjd och saknad af mig slägt och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Visby den 18 Juni 1885.
Fredrika Nordström.
Ps. 496 v. 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

I konkurs

försattes i förgår utgifvaren af tidningen Gotlänningen A. C. Stenmark på ansökan af Normans tryckeribolag i Stockholm. Stenmarks hustru, å hvilken konkurs äfyen yrkats, och som var kallad att höras öfver yrkandet, inlemnade genom sin man, som hon befull mäktigat att afgifva svaromål, en skrift, hvari framhölls, att hon, som sedan 1867 hade boskilnad, ej vore ansvarig för mannens skulder.
Sökandens ombud anförde skriftligen att, då de växlar, som låge till grund för ansökningen, utgjorde liqvid uti den tidvingsoch boktryckeriaffär, som makarne Stenmark Thedrefvo härstädes, och då hustru S. hos k. m:ts befallningshatvande anmält sig till hedrifvande af tryckerirörelse under firma »A. C. Stenmark», så ansåge ombudet äfven henne ansvarig för skulden, för hvars gäldande hennes tillgångar äfven borde svara, Angående den vämda tryckerifirman påpekades att affären gick under firma »A. C. Stenmark», hvarvid det egendomliga inträffade, att såväl mannen som hustrun hade dessa samma förnamn, i det han nåmdes Adolf Carl och hon Augusta Charlotta. Detta förhållande torde ej vara kändt af många, men vore särdeles vigtigt och värdt att beakta, då boskilnad mellan makarne rådde.
Det förefölle som vore valet af firmanamnet ej oafsigtligt. Ett ytterligare bevis på svindelaffärer och huru mannen Sf. sökte skydda sina tillgångar lemnade ett köpebref, som företeddes inför rätten. Enligt detta hade manneu S. i sin hustrus namn inköpt 5/32 mantal Ekeby och 1/12 mantal Larsarfve i Eskelhem. Fastigheterna blefvo sedan på utmätningsauktion sålda till L. Nordström, Råby i Hejdeby, som transporterat köpet på hustru S. Af hvad nu anförts framginge, att Stenmark under sin hustrus namn och till sina fordringsägares förfång sökt skydda sina enda kända tillgångar, hvarför yrkandet om bådas försättanda i konkurs vidbölles.
Efter enskild öfverläggning förklarade rätten att, då det ej visats, att hustrun saknade tillgångar, ansökan om hennes försa??ande i konkurs för det närvarande ej kunde bifallas.
Stadsfiskal Jansson förordnades att taga vård om Stenmarks bandlingar och affärsböcker samt bo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Juni 1885
N:r 45.

Den ödesdigra frågan krig eller fred?

som på senaste tiden hållit verlden i stark spänning torde inom få dagar varda besvarad.
Engelska regeringen har nämligen enligt meddelande till utrikesdepartementet i Stockholm afsändt ett slags. ultimatum till Petersburg med uttrycklig begäran om svar på några bestämdt uppgifna frågor inom viss tid (24 timmar, säges det). Derjämte föreligga nu tvänne fakta, som tala ett föga fredligt språk. Regeringen har nämligen återkallat från Sudan general Grahams tio tusen man starka kolonn samt af parlamentet äskat ett anslag af närmare 200 millioner kronor, deraf 81 millloner till sudanesiska fälttåget och 117 millioner till rustningar för andra ändamål; Nästan lika vigtig är äfven underrättelsen, att engelska regeringen inköpt icke mindre än femton snabbgående oceanångare, hvilka skola utrustas för krig” föring. Inköpssumman lärer väl knappast understiga 27 millioner kronor. Då åtskilliga af desse ångare hafva en hastighet af ända till 18 och 19 knop, varda de fruktansvärda »kryssare», hvilka nog komma att: hålla fiendtlige kryssare, derest sådane skulle våga sig ut, foom behöriga gränser. Då Storbritannien, efter hvad man på flere håll nu beklagar, lagt så mycket af sin kraft på pansarfartyg, att de snabbgående kryssarefartygen blifvit försummade, så tar regeringen nu dei skadan igen med ett tag.
Utsigterna för en fredlig lösning af stridigheterna mellan England och Ryssland kunna för närvarande med. allt fog betecknas såsom mycket ringa, hvarför ock vår regering redan vidtagit rätt omfattanda åtgärder för upprättbållaudet af Sveriges neutralitet vid en sammanstötoing mellan de båda stormakterna. Dessa åtgärder hafva gifvetvis hittills hufvudsakligen: gält Gotland, som har att erbjuda de stridande makterna ett par ypperliga hamnar för deras krigsflottor. Enligt inkomna underrättelser afgår i morgon qväll från Stockholm till Slite med ångfartyget »Gotland» det förut omnämda beordrade fästningskompaniet från Karlsborg å 100 man ur Göta artilleri. Detta kompani kommer att förläggas vid Enholmen för att, såsom man antager, aflösa den der nu varande artilleristamtruppen ur natio nalbeväringen. Vid Enholmen pågår nu med all ifver iståadsättandet af logementen med så stor arbetsstyrka, som kunnat anskaffas; äfven på befästningarne utföras en del arbeten. Skarpskjutningen med dervarande kanoner har ännu ej tagit full fart. Vid skjatning i tisdags sprang nämligen en lavett sönder; i förgår, då svenska flaggan hissades på Enholmen, afskötos tvänne skott. Den egentliga skarpskjut.ingen tager först sin början om måndag och kommer att pågå till 10 Maj. Kaptenerna Vrangel, Virgin och Everlöf äro fortfarande qvar vid fästningen.
I dag hitkommo fortifikationskaptenen Munthe, som förordnats till t. f. fortifika tionsbefälhafvare för Gotland, och löjtnant Leijonbufvud vid fortifikationen samt en underofficer, hvilka genast afreste till Fårösund för uppgörande af plan till förskansningars uppförande vid sundet.
Kanonbåten Astrid, kapten Smith, inkom i onsdags afton hit medförande från arméns utrednivgsförråd i Stockholm de i föregående nummer omnämda klädespersedlarne, nämligen kappor, rockar, halsdukar och byxor, ett tusen af hvardera sorten, samt afgick härifrån igår på f.m. I går hitkommo med Tjelvar ett tusen stycken mössor.
Från militärböfälet härstädes utfärdades igår fullständiga färdighållningsorder för fyra liniekompanier af pationalbeväriogens norra afddlning. Ett tiotal Gotlandsofficerare hitkommo i går och i dag från fastlandet; order har utfärdats för nationalbeväringens samtlige officerare att ofördröjligen hitkomma.
Enligt i dag från Stockholm hit anländ underrättelse är schefsångfartyget »Drott» färdigt att afgå söderut med förseglade order.
Personalen vid ammunitionsfabriken vid Marieberg har i dagarne ökats med ett 50-tal personer. Meningen lär vara att öka densamma ytterligare. Korvetten Lagerbjelke samt 2 ångkranpråmar, de senare försedda med erforderlig minmateriel och pråmar, skola skyndsamt klargöras för att utgå på expedition. Till schef å korvetten, som skall användas såsom logementsfartyg, är beordrad kaptenen Schale.
Om engelska Östersjöeskadern hafva de senaste dagarne ordats hit och dit likasom om ryska örlogsfartyg, som skulle passerat Gotland. Efter hvad vi förnummit ur säker källa har någon engelsk flotta ännu ej passerat Öresund, och hvad de ryska fartygens förmodade passerande i våra farvatten beträffar, torde allt, inskränka sig dertill, att tvänne ryska ångare »Peter der grosse» och »Rurik», lastade med kol från Birmingham, inkommo till Slite i tisdags för order och qvarligga der ännu.
Den i förra numret omnämda militärbefälhafvareordern, som i fredags qväll utsändes till skyndsam spridning till allt underbefäl och manskap, var af följande lydelse:
I händelse af att Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde, Lummelunda, Bäl, Bro, Stenkumla, Eskelhem och Dede kompanier blifva medels klockringning uppbådade att inställa sig på sina mönstringsplatser, skola alla rekryter, jägare samt infanterister från och med de, som under detta år fylla 30 år till och med de som detta år fylla 38, inställa sig.
Allt artillerimanskap, landstormen samt de infanterister, hvilka föregående mönstring blefvo från landstormen öfverflyttade, jämte det öfriga infanteriet samt reserven äro befriade från ofvan anförda möjliga inställelse. Detta undantag gäller för en möjligen nu blifvande mobilisering, intills vidare order derom utkommer.
Rustkammareföreståndarne äga vid mobiliseringstillfället till mönstringsplatserna framföra kompaniernas persedlar.
Expeditionshafvande underofficerarne vid Fårö, Forssa, Tingstäde, Bäl och Bro samt vid Stenkumla och Dede kompanier skola vid mobiliseringstillfället ur ammnnitionsbodarne vid:

och till nämda kompaniers mönstringsplatser låta framföra denna ammunition, hvilken der skall utdelas med 60 patroner per man. Forssa, Tingstäde och Stenkumla kompanier skola ur sina ammunitionabodar uttaga
för Rute kompani 6,000 skarpa patroner
för Lummelunds » 6,000 »
för Eskelhem » 4000 »
Rute och Lummelunds ammunition transporteras direkte till Fårösund, Eskelhem till Siite, der den af sina resp. kompanier mottages.
Fårö, Rute, Forssa, Tingstäde och Lummelunds kompanier skola efter skedd samling genast marschera till Fårösund samt Bäls, Bro, Stenkumla, Eskelshems och Dede marschera efter skedd samling till Slite.
Vid framkomsten komma samtlige trupper förses med uniform, och är förplägning och ivqvartering beredd genom intendentens försorg.
Samtlige trupper medföra torrföda för en dag samt erhålla för nämde portion sedermera ersättning enligt gällande fältportionspris.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 April 1885
N:r 33.

Å arrendeauktioner

i dag inför domkapitlet antogs ett af Nils Jacobsson afgifvet anbud å 410 kronors årlig arrendesamma för Hejdeby annexhemman, 1/4 mantal. Gjorda anbud å öfriga ecklesiastikboställen förkastades.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1885
N:r 10.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Garda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 21; urflyttade 32; folkmängd 31 December 465; minskning 9; (vigde 3 par).

Etelhems socken: födde 14; döde 15; inflyttade 34; utflyttade 42; folkmängd 31 December 493; minskning 9; (vigd: 2 par).

Sanda socken: födde 11; döde 17; inflyttade 36; utflyttade 64; folkmängd 31 December 868; minskning 34; (vigde 5 par).

Mästerby socken: födde 4; döde 7; milyttade 18; utflyttade 26; folkmängd 31 December 414; minskning 1; (vigde 3 par).

Vestergarns socken: födde 9; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 29; folkmängd 31 December 356; minskning 5; (vigde 4 par).

Fole socken: födde 12; döde 6; inflyttade 63; utflyttade 5; folkmängd 31 December 488; ökning 18.

Lokrumme socken: födde 10; döde 8; inflyttade 40; utflyttade 35; folkmängd 31 December 406; ökning 7.

Hafdhems socken: födde 11; döde 6; inflyttade 36, utflyttade 50; folkmängd 31 Decamber 697; ökning 7; (vigde 3 par).

Näs socken: födde 9; döde 5: inflyttade 10; utflyttade 15; folkmängd 31 December 439; minskning 1; (vigde 1 par).

Roma socken: födde 17; döde 13;inflyttade 96; utflyttade 98; folkmängd 31 December 563; ökning 2.

Björke socken: födde 4; döde 4; inflyttade 28; utflyttade 31; folkmängd 31 December 199; minskning 3.

Follingbo socken: födde 14; döde 13; inflyttade 64; utflyttade 77; folkmärgd 31 December 492; minskning 12 personer; (vigde 4 par).

Akebäcks socken: född 1; död 1; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 December 16?; minskning 12; (vigde inga).

Endre socken: födde 10; döde 6; inflyttade 50; utflyttade 62; folkmängd 31 December 363; minskning 8; (vigde 1 par).

Hejdeby socken: född 1; döde 4; inflyttade 17; utflyttade 1:9; folkmängden 31 December 201; minskning 5: (vigde inga)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Lagfart

har under sistl. November månad hos Visby rådhusrätt beviljats å följande fastigheter:
hus och tomt nr 28 i Norderrotens 2 qvarter, sålda af rustmästare P. G. Anderssons rättsinnehafvare till husbonden Lars Nordström, Råby f Hejdeby, för 3,280 kronor;
hus och bygnader på stadsjordstomten nr 172 i; Klinterotens 4 qvarter, sålda af handl.
O. J. Myrström och hans hustru till mekaniske arbetaren Jonas Johansson för 1,825 kr.;
hus och tomt nr 39 i Norderrotens 4 qvarter, sålda af husbonden Oskar Petterssons rättsinnehafvare – till husbonde H. Thonell för 2,700 kronor;
hus och bygnader på stadsjordstomten nr 1,541 i nya stadskartan, tillhöriga arbetare Olof Stenström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 December 1884
N:r 102.

Förloradt.

Utur Isume skogsmark uti Hejde har för undertecknad bortgått en ung, 2-årig vallack af skogsras, till färgen brun, med bokstäfverna I. K. K. inbrända på framhofvarna, Den som nämde kreatur tillrättaskaffar eller om detsamma lemnar upplysning, erhåller vedergällning af dess egare.
C.A. Nordvall, Atlingbo & Lillbjörke.

En ung svart Jagtbund, något hvit under halsen och å fötterna samt lydande namnet »Boj» har för en tid sedan förlorats i Hejdeby. Vedergällning erhålles för djurets återlemnande till handlanden
O. G. Hellgren i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.

Dödsfall Hans Niklas Jacobsson

Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat efter några veckors sjukdom söndagen den 19 dennes kl. 8 e.m.; hädankalla Hemmansegaren Hans Niklas Jacobsson, Norrbys i Hejdeby, i en ålder af 74 år, 8 mån., 27 dagar; sörjd och saknad af maka, barn, barubarn, slägt och talrika vänner, tillkännagifves.
Norrbys i Hejdeby den 20 Oktober 1884.
Anna Jacobsson.
Dav. Ps. 90:10. Sv. Ps.-b. 483 2, 3 v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Oktober 1884
N:r 85.