Genom inbrott

vid Nickartve i Hejdeby socken i början af sistl, April månad ha bortstulits 3 1/2 tunna korn och 1 tunna hafre. Krono- och stadsbetjente äga, enligt länsstyrelsens kungörelse, vidtaga åtgärder för stöldens upptäckande och den brottsliges befordrande till laga ansvar. Ägaren Oskar Dahlström Råby har utfäst en belöning af 25 kronor åt den, som om stölden kan lemna sådana upplysningar att tjufvens gripande eller det stulnas återfående deraf följer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1892
N:r 80

Olyckshändelse.

Då 70 årige arbetaren Högberg härstädes i lördags qväll befann sig på hemväg till staden från Fole, dit han med sin måg, gästgifvaren Lindtbom, tillhörig häst, skjutsat en resande, blef hästen i närheten af Tibbles gård i Hejdeby på något sätt skrämd samt strök baklänges med den påföljd att skjutsen störtade ned i det bredvid vägen liggande diket.
Ett fruntimmer, Karolina Södergren, som åkt ett stycke med Högberg, lyckades dock dessförinnan hoppa ur, men föll omkull och miste sansen. Då hon kom till sig igen, började hon ropa på hjelp, hvarvid en i närheten boende qvinna tillstädeskom. Strax derpå kommo också vågra andra personer. Högberg fars nu liggande under den nedstörtade vagnen, blef framdragen samt befans då ha ett gapande sår i hufvudet. Han var dock vid sans, hvilken han dock förlorade då såret provisoriskt förbands med ett förkläde.
I en med halm fyld vagn forslades han härpå till staden, dit ankomsten skedde vid midnatt. Efter anmälan på polisvaktkontoret om olyckan, forslades den svårt sårade till lasarettet, der högra pannbenet fans krossadt, hjernhinnan spräckt och en del af hjernmassan utrunnen.
Högberg lefver ännu ehuru hans tillstånd är mycket klent.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 April 1892
N:r 59

Auktion Österby.

Medels offentlig och frivillig auktion, som förrättas onsdagen den 20 April kl. 10 f. m., låter jordägaren Karl Pettersson, Österby, i anseende till afflyttning från stället, till den högstbjudande försälja mesta delen af sin lösegendom, bestående af bord, stolar, sängställen, soffor, byråar, 2 st. välstolar; kreatur, en bättre häst omkring 8 år, en ko, som snart skall kalfva, 2 st. lam; 4 st, res- och arbetsvagnar, enspänningsselar, kälkar, vänd- och spetsplogar, en barf, en slipsten m. m. som ej så noga kan uppräknas, och lemnas kände och vederhöftige inropare anstånd med betalningen till den 1 nästkommande Oktober, andra betala kontant eller ställa borgen.
Tibbles i Hejdeby den 11 April 1892.
Efter anmodan,
F J. O. JAKOBSSON.

Gotlands Allehanda
torsdagen den 14 April 1892
N:r 57

Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten. (Länsfängelset).
Fortsatt ransakning hölls i går med för stöld häktade arbetaren Gustaf Ahlstrand från Stenkyrka, som fortfarande förnekade, att han stulit det minsta grand. Allt som man vill lägga honor till last, vore bara osanning. Ett vittne, enkan Anna Jakobsson, som bor alldeles invid Abletrands bostad i Stenkyrka, intygade, att Ahlstrand åtminstone ieke på sista året varit inne i Visby, hvadan han således ej heller kunnat der upphandla de matvaror man hos honom påträffat. Detta vittnesmål bestred Ablstrand och mötte med bånskratt det vittnets påstående, att ban vore utfattig Han hade haft flere tusentals kronor och hade 800 kronor utlånta.
För rätten företeddes ett intyg från en del sockremän i Stenkyrka, hvilka kännetecknade Ahlstrand som en farlig person, som de ej vågat anmäla för hans upprepade stölder, enär Ahlstrand hotat att tända eld på dess hus och hem.
Rörande Abhlstrands föregåenden upplystes att han redan 1859 stälts under framtidens dom såsom misstänkt, men ej öfverbevisad om tredje resan stöld. För resande af lifsfarligt vapen hade han fått böta 20 daler. År 1881 hade han af norra häradsrätten för uppsåtlig misshandel å allmän väg, för pådiktande af brott å annan person m. m. dömts att böta 400 kr. samt att undergå 4 månaders fängelse. Tillspord härom medgaf Ahlstrand att han »suttit inne» 6 månader, men inte för något brott — »kommer aldrig på fråga» — utan »för Skaraborgs län».
Åklagaren begärde och erhöll uppskof med målet, till dess Ahlstrands sinnestillstånd hunnit på vederhöåligt sätt utrönas.

För fosters läggande å lön ransakades 29-åriga pigan Anna Desideria Jakobsson född i Kräklingbo, nu sevast i tjenst hos fanjunkaren Österberg vid Hejdeby i samma socken.
Dels af polisprotokoltet, dels af förhöret inför rätten framgick, att svaranden, som förut haft 2 oäkta barn, af hvilka ett lefde, dolt sitt hafvandeskap, Efter det hon på aftonen 23 eller 24 Februari gått till sängs i köket, der hon hatt ain sofplats, hade hon nästan utan smärta framfödt ett foster, hos hvilket hon vid efterseende sade sig ej ha kunnat Hörmärka något lif, hvarefter hon tvättat detsamma och sedan på morgonen burit upp och lagt det i sin kista på loftet, till dess hon ett par dagar senare spikat in det i en låda och gräft ned det i gödseln i lamhuset, der hon sedan sjelf vid länsmännens ankomst och efter det hon först förnekat att ha födt barn, slutligen framtog detsamma. Obduktionsprotokollet meddelade, att fostret varit fullgånget och gjort försök att andas, hvilket försök dock hindrats genom qväfning, som sannolikt uppstått derigenom att fostret saknat nödig omvårdnad vid födseln.
Anna Jakobsson förnekade på det bestämdaste att hon tagit sitt barn af daga genom någon handaverkan eller att hon haft för afsigt att bringa det om lifvet, derest hon förmärkt något lif hos detsamma.
Hon dömdes för fosters läggande å lön till 6 månaders straffarbete.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Mars 1892
N:r 49

Till volontär

vid infanteriregementet under nr 16 vid Tingstäde kompani har antsgits f. volontärvicekorpralen K. F. A. Grefberg från Hejdeby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Mars 1892
N:r 35

Afslagna besvär.

K. mt har vid pröfning af de besvär Hejdeby socknemän anfört samt kammarkollegii 30 Okt. 1890 meddelade utslag i fråga om underhållet vintertiden af ett stycke af den s. k. Hejdebyvägen, icke funnit skäl att i kollegii utslag göra ändring, deri föreskrifves, att som annat förhållande icke blifvit i målet ådagalagdt, än att på sätt stadsfullmäktige uppgifvit, staden vintertiden underhåller hela den sträcka å Hejdsbyvägen, som vid en mellan staden och landet skedd och ännu gällande reglering af väghållningsskyldigheten blifvit staden tilldelad, men en ändring i berörda reglering icke kan allenast för den nu gjorda framställningen äga rum, finner kollegium icke skäl göra ändring i det beslut, hvari länsstyrelsen i mhålet stannat.
K. m:ts bef. har nämligen funnit den gjorda ansökningen ej kunna bifallar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Februari 1892
N:r 18

Rättegångs- och polissaker.

Södra häradsrätten. (Vårtingets första sammanträde å Skogs 18—19 Jan).
Tre delägare i Burs sockens första skiftestag, Per Mårtensson, O. F. Häglund och Lars Pettersson, alla vid Enges, hade uttagit stämning å kyrkoherden Åsberg i Burs samt 16 delägare i nämda skifteslag. Tvisten angick fördelningen af underhållsskyldigheten af vägar till ägorna i skifteslaget, dem kärandena ansågs till en del vara öfverflödiga och obeböfliga och yrkade blifva befriade från att underhålla, samt att erhålla ersättning för utbetalningar, som kärande fått vidkännas i och för samma vägar. Samtlige 3:ne kärandena instälde sig, men af de 17 svarandena 9, som förde talan äfven för de 8 uteblifna.
Svarandena bestredo käropåståendena och ville hålla sig efter vägdelningaprotokollet. Kärandena yrkade häradssyn å vägarna, hvilket svarandena bestredo, hvarjämte desse fordrade i ersättning för den obefogade rättegång hvarmed motparten besvärat dem, 10 kronor »till manns» och 100 kronor dessutom. Karta och protokoller företeddes och utslag kommer att meddelas å 3 sammanträdet, 1:sta rättegångsdagen.

Om barnuppfostringshjelp hade Maria Pettersson i Sanda instämt Johan Lyberg i Vestergarn. Svaranden erkände ej det faderskap, som tillades honom och sade sig ej hafva stått i något intimare förhållande till käranden. Uppskof till 2 rättegångsdagen af 3 sammanträdet.

Länsman Svallingsson hade väckt åtal mot drängen Auguet Vestergren för oloflig rapphönsjagt. Utslag å 3 sammanträdet 1:sta rättegångsdagen.
Lika utgång fick det åtal som samme åklagare, i likadan sak, anstält mot arbetaren.
Mårten Tomsson.

Samme åklagare hade instämt Hjalmar Vestberg för oloflig jagt. Målet blef uppskjatet.

Mot bröderna Johan Gustafsson och Gustaf Gustafsson i Vestergarn hade länsman Svallingsson väckt åtal med yrkande om ansvar för öfvervåld, som bröderna Gustafsson skulle utöfvat vid ett tillfälle då dansnöje var anstäldt vid Mafrids i Vestergarn. Enligt bröderna Gustatssons berättelser om uppträdet, hade de ej utöfvat något öfvervåld, utan endast värjt sig för misshandling. Målet blef förlikt och nedlagdt.

Länsman Emil Eneman hade instämt Lars Jacobsson Mårtens i Garda med yrkande om ansvar för öfvérvåld, men svaranden instälde sig ej och målet uppsköts till 3:e sammanträdet och 2:a rättegångsdagen.

Länsman Svante Lindström förde talan mot Karl Hoffman, Tjengdarfvei Hemse, med yrkande om ansvar för olofligt beträdande af jernvägsspåret. Utslag kommer att meddelas å 3:e sammanträdet.

Mål om barnaföda. Ogifta Emma Johansson i Lefvide hade instämt ynglingen Edvard Nordström i Klinte med yrkande om uppfostringsbidrag. Svaranden förnekade faderskapet. Käranden hade inkallat 2 vittnen, enkan Stenberg och Konrad Laurin, båda i Lefvide. Målet uppsköts till tredje sammanträdet och andra rättegångsdagen.

Med likadant yrkande hade Brita Vigren instämt Olof Nygren, hvilket mål äfven uppsköts till samma rättegångsdag som det föregående.
Hemmansägaren Petter Persson, Burge i Rone såsom förmyndare för Axel Teodor Andersson, som från landet öfverflyttat till Amerika, var instämd af ogifta Karolina Runander i Rone, med påstående att till henne utgifva uppfostringsbidrag till ett barn, som svarandens myndling skulle vara feder till.
Det upplystes, att Teodor Andersson först erkänt sig vara fader till barnet och villig att betala till detsamma, men sedermera hade han kommit på andra tankar, emedan en dräng skulle uppgifvit sig vara barnets fader. Förmyndaren sade sig hvarken medgifva eller förneka sin myndlings faderskap, men undandrog sig att betala det fordrade, enär han inga medel hade om händer för sin myndling.
Parterna fordrade å ömse sidor rättegångskostnadsersättning.
Uppskof till tredje sammanträdet och andra dagen.

O. N. Allander Alands i Sanda hade instämt Lars Jacobsson derstädes med yrkande om redovisning för Allander tillkommande arfsmedel, Denne hade i många år varit från landet borta och slutligen, sedan lysning i tidningarna efter honom utgått, blifvit af domstolen förklarad för död, hvadan hans identitet ifrågasattes, Den intygades nu af 6 athörda vittnen. Svaranden ansåg sig befriad från redovisniag enär käranden var af domstol förklarad för död. Uppskof till tredje sammanträdet och andra rättegångsdagen.
Nils Jacobsson, Rovide i Fröjel, hade instämt sin gårdsman, Petter Bökelund, med yrkande om ersättning för det svarandens hund flugit på kärandens minderåriga dotter samt bitit och illa sargat barnets ansigte och skadat dess ena öga. Svaranden hade inkallat vittnen för att ådagälägga att flickan lekt och rasat med hunden, hvilket vållat att hon blifvit biten; 7 vittnen framropades, 6 af dem aflade vittnesed, det sjunde, en qvinna, vägrade af samvetsskäl, men blef afhörd utan edgång. Vittnena intygade, att flickan klappat hunden och strukit honom med handen på ryggen. Efter mycket prutande träffades förlikning, Bökelund snulle betala 127 kronor.

Länsman Eneman hade åtalat Johan Karlsson, Kvie i Löjsta för åverkan å annexhemmanets i Löjsta skog. Vittnen athördes. Målet uppsköts till tredje sammanträdet, andra rättegångsdagen.

Det af länsman Svallingsson anstälda åtalet mot possessionaten herr Willy Wöhler på Klintebys om ansvar för olofligt brytande af kalksten på prestgårdens i Klinte mark, hvilket mål förnt handlagts, men uppskjutits, förekom nu. Herr Woöhler förklarade, att han visserligen vore en af intressenterne i i Klinte kalkbruksbolag. hvilket, utom honom, bestod af 2 andra delägare, handlandena Suöbohm och C. Smitterberg på Klintehamn, men att han aldrig haft befattning med brytvingen af den kalk, som bolaget låtit bryta, utan att det var bolagets disponent Snöbohm, som dermed haft bestyr, hvadan Wöhler undandrog sig att stå i ansvar för någon kalkbrytning & Klinte prestgårds mark. Dessvtom bröts kalken mest å Klintebys mark, hvadan hemmansägaren erhölle en årlig ersättning af 100 kronor. Både åklagaren och svaranden öfverlemnade målet till afgörande, hvadan domstolen förklarade att utslag kommer att afkunnas tredje sammanträdet första rättegångsdagen.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets första sammanträde å Alleqvia 18—19 Jan.).
Tvist om bergarlön, Otto Fredriksson, Ljugarn, hade instämt lotsen Karl Ronander med yrkande om ersättning för lemnad hjelp vid ilandbergningen af några fat råsprit från i Jan, 1889 strandade ångaren »Ginevra».
Svaranden påstod, att käranden erhållit 18 kronor för sitt 8 timmar långa arbete.
Arbetaren Vilhelm Dahlgren vittnade att Fredriksson sagt sig ha erhållit omkring 20 kronor af Ronander, hvarmed han, enligt vittnets uppfattning, menat svaranden. Käranden anmärkte att det var af en son till svaranden han erhållit de 18 kronorna. Lika med Dahlgren berättade vittnet N. A. Hultin, och arbetaren Alfred Olsson hade sett när Ronander gaf Fredriksson 18 kronor, hvarvid det sagts att de utgjorde betalning för bjelpen med spritfatens bergning.
För vidare bevisning erhöll käranden slatligt uppskof till andra rättegångsdagen af tredje sammanträdet.

För åverkan hade kronolänsman Boberg instämt N. J. Budin, Kyrkliufves i Vänge, hvilken enligt stämningen skulle ha buggit skog i den till prestgården hörande s. k. Klockarehagen samt försågat och sålt sålunda afverkadt, prestgården tillhörigt timmer. Utom angvar för åverkan yrkade åklagaren på grund af senare delen af åtalet ansvar å Badin för olofligt tillgrepp, hvilket föranledde svaranden att väcka rekonventionstalan mot åklagaren, enär ej alls blifvit styrkt, att någon som helst skog kommit bort från prestgården. Utlåtande fr rättegåvgsdagen af tredje sammanträdet.

Expropriationsärende. Lotsstyrelsen hade instämt delägarne i Medebys hemman i Hall socken rörande rätt till expropriation af mark för Halls huk, omfattande en areal af 51 ar 19 qv. meter jämte väg till vattenhämtning. Lotsstyrelsen ville med verklig äganderätt förvärfva nämda område, hvarför svarandena begärde en summa af 500 kronor. Då lotssiyrelsens ombud, länsbokhållare Bachér, härpå ej kunde ingå, skreds till val af expropriationsnämd för bestämmande af ersättningen och utsågo kärande och svarande härtill gemensamt: ingeniör L. Fegraeus, löjtnant E. Löfvenberg, nämdemännen A. Englund, Banna i Lärbro och Källström i Bunge samt landstingsmannen O. N. Björkegren, Angelbos i Lärbro.

För ärekränkning hade byggmästare N. Persson å sin hustrus vägnar instämt handl. Mikael Ekström Gåsemora å Fårö. Svaranden skulle å allmän kommunalstämma haft kränkande yttranden om hustru Helena Persson, hvarigenom omintetgjorts hennes val till barnmorska. Hon yrkade ansvar enligt lag och 500 kr. i skadestånd. Svaranden hade ej kommit tillstädes. Uppskof till andra rättegångsdagen af tredje sammanträdet.

Onda tungor. Poststationsföreståndaren i Slite Gustaf Risberg hade instämt arbetare J. N. Strandberg med ansvarsyrkande för ärekränkning, bestående deri, att svaranden skulle fält och utspridt yttranden om att käranden skrifvit ett postqvitto med falskt datum. Kronolotsen A. F. Gadd vittnade att Strandberg sagt vid ett tillfälle att ett qvitto, dateradt 26 Nov., ej var riktigt, enär posten ej kommit den dagen. Detsamma hade kronolotsen Wallin hört, och timmerman J. Petterson, som var något döf, hade hört afbrutna meningar af samtal, gående ut på samma sak.
Svaranden bestred vittnesmålen för så vidt i dem skalle ligga någon ärekränkning. Kärandeombudet bestred att åtalet väckts på grund af någon slags processlystnad. I nära 2 år hade käranden varit utsatt för detta förtal, och enda sättet att få det tyst, hade varit att draga ryktesutspridaren inför rätta.
Uppskof för ytterligare bevisning till andra dagen af tredje sammanträdet.
— Samme kärande hadeinstämt kalkläskerskan Kajsen Mårtenson från Slite, enär hon öppet beskyllt käranden för att ha behållit ett från Amerika ankommet rekommenderadt bref samt att ha tubbat en arbetare att skrifva qvitto i den verkliga adressatens namn. Svaranden nekade först, men sedan ett vittne, hushållerskan Josefina Pettersson, berättat, att svaranden vid nuppgifvet tillfälle beskylt Risberg för att ha tagit det nämda brefvet, erkände svaranden efter något om och men hvad som Jades henne till last, hvarefter målet öfverlemnades å båda sidor, af käranden med tillägg att svaranden troligen fält sina förklenande yttranden af obetänksamhet. Utslag första rättegångsdagen tredje sammanträdet.

Med yrkande om äktenskapsskilnad hade f. skolläraren M. Lindström i Rute instämt sio hustru Maria, med hvilken han ej lefc samman på 8 år. Svaranden medgaf, och utslag afkunnas vid tredje sammanträdet.

Menedsmålet mot hemmansägaren Gustaf Andersson, Stora Velioge i Buttle, och hustra Anna Karlsson öfverlemnades af åklagaren, som vidhöll sitt ansvarsyrkande mot Andersson för tubbande till mened äfvensom mot Anna Karlsson för mened, hvarvid åklagaren dock ville ha taget i betraktande att hon af egen drift och innan skada följt återtagit sitt först hafda vittnesmål. Utslag vid tredje sammanträdet.

Landtbrukaren Anschiltz hade instämt arrendatorn Lorens Stenberg, Qvie i Martebo för det denne tagit oloflig väg öfver käravdens ägor samt nedbrutit gärdesgårdar för att komma fram, Utslag vid tredje sammanträdet.

För egenmäktigt förfarande hade Johan Gardell, Boters i Anga instämt K. P. Klasson, Butle. Svaranden hade af M. Anselm Pettersson, Ardegs köpt 1/8 mantal Hammars i Norrlanda, hvilket Pettersson inropat på exekutiv auktion. Köranden påstod nu att svaranden dels tillgripit å egendomen foder, som ej ingått i köpet, dels nekat utlemna käranden tillhörig säd, hvarför han nu fordrade ersättning med 105 kr.
Klasson erkände att han nekat Gardell taga höet, men detta på grund af protokollet vid exekutiva auktionen. Bestred käromålet, Uppskof till endra rättegångsdagen af tredje sammenträdet.

För olaga handel hade länsmen Arvid Jacobson, på anmälan af Markus Zacharias, irstämt sringvandrande handlanden Markus Behrman, hvilken en dag i slutet af Oktober vid Sorbys i Kälunge sålt liane- obh bomullsvaror samt ett par klockor. Svaranden erkände, men sade sig ha handlat af oförstånd. Utslag vid tredje sammanträdet.

På grund af anmälan från åtekillga sockenbor hade länsman Jacobsson instämt arrendatorn at Hejdeby annexbemman, Oskar Jacobsson, Tibbles, enär han från annexhemmenet bortfört allt foder under åren 1889—91 utan att i stället ha påfört spillning. Svaranden medgaf detta men åberopade i detta hänseende det mellan honom och boställsinnehafvaren uppgjorda kontraktet. Utslag vid tredje sammanträdet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Januari 1892
N:r 10

Till ordförande

i Bro sockens kommnunalnämd och fattigvårdstyrelse, har valts hemmansägaren Johan Ekelöf Åby;
i När sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Jakob Jakobsson Bosarfve;
i Hablingbo sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Karl Villin Petes;
i Rone sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Jakob Hansson Smissarfve;
i Silte sockens kommnnalnämnd och fattigvårdsstyrelse nämndemannen O. P. Hallbom Hejdarfve;
i Ala sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Lars Gastal Bergvall Bjerges;
i Lau sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Lars Larsson Gumbalde;
i Ardre sockens fattigvårdsstyrelse husbonden O. A. Jacobsson Ekese;
i Boge sockens kommnnalvämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren L.A. Bergström Laxarfve, och
i Hejdeby sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse Olof Persson Suderbys.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1892
N:r 3

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.
Follingbo: födda 8 (6 m. 2 q.); döda 13 (7 m. 6 q.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 67 (37 m, 30 q.); vigde 1 par; folkmängd 484.

Akebäck: födda 2 m.; döda 3 (2 m; 1 q.); inflyttade 12 (6 m. 6 q.); utflyttade 18 (12 m. 6 q.); vigde 1 par; folkmängd 151; minskning 7.

Othem: födda 30 (19 m. 11 q.); döda 21 (13 m. 8 q.); inflyttade 85 (37 m. 48 q.); utflyttade 66 (31 m. 35 q.); vigde 6 par; folkmängd 1035; ökning 28.

Boge: födda 15 (6 m. 9 q.); döda 9 (2 m. 7 q.); inflyttad3 21 (5 m. 16 q.); utflyttade 17 (7 m. 10 q.); vigde 4 par; folkmängd 481; ökning 10.

Rute: födda 11 (5 m. 6 q.); döda 11 (5 m. 6 q.); inflyttade 24 (10 m. 14 q.); utflyttade 42 (18 m. 24 q.); vigde 5 par; folkmängd 575; minskning 18.

Fleringe: födda 6 (3 m. 3 q.): döda 2 m.; inflyttade 20 (13 m. 7 q.); utflyttade 15 (6 m. 9 q.); vigde 1 par: folkmängd 363; ökning 9.

Bunge: födda 7 (3 m. 4 q;); döda 6 (4 m. 2 q.); inflyttade 30 (23 m. 17 q.); utfyttade 51 (25 m. 26 q.); vigde 2 par; folkmängd 534; minskning 20.

Fole: födda 10 (5 m, 5 q.); döda 7 (3 m. 4 q.); inflyttade 67 (31 m. 36 q.); utflyttade 60 (35 m. 25 q.); vigde 1 par; folkmängd 481(222 m. 259 q.); ökning 10.

Lokrume: födda 6 (2 m, 4 q.); döda 9 (5 m. 4 q.); inflyttade 28 (13 m. 15 q.); utflyttade 33 (14 m. 19 q.); vigde 2 par; folkmängd 370 (179 m,. 191 q.); minskning 3.

Vestkinde: födda 17 (9 m. 8 q.); döda 10 (2 m, 8 q.); inflyttade 47 (30 m. 17 q.); utflyttade 58 (32 m, 26 q.); vigde 2 par; folkmängd 569; minskning 4.

Bro: födda 10 (4 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 26 (12 m, 14 q); utflyttade 16 (10 m. 6 q.); vigde 4 par; folkmängd 296; ökning 15.

Källunge: födda 1 q.; döda 4 (2 m. 2 q.); inflyttade 31 (12 m. 19 q.); utflyttade 29 (12 m. 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 244; minskning 1.

Vallstena: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 10 (3 m. 7 q.); inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 15 (4 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 348; minskning 4.

Kräklingbo:: födda 4 (3 m. 1 q.); döda 7 (4 m. 3 q.); inflyttade 23 (11 m. 12 q.); utflyttade 37 (19 m. 18 q.); vigde 4 par; folkmängd 406; minskning 17.

Ala: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 3 (2 m. 1 q.); inflyttade 22 (11 m. 11 q.); utflyttade 16 (8 m. 8 q.); vigde 1 par; folkmängd 308; ökning 12.

Anga: födda 5 (3 m, 2 q.); döda 3 (2 m. 1 q.); inflyttade 14 (5 m. 9 q.); utflyttade 23 (9 m. 14 q.); folkmängd 296; minskning 7.

Lärbro: födda 23 (15 m. 8 q.); döda 21 (10 m, 11 q.); inflyttade 74 (33 m,. 41 q.): utflyttade 74 (41 m. 33 q.); vigde 8 par; folkmängd 1,273; ökning 2.

Hellvi: födda 8 (3 m. 5 q.); döda 15 (8 m. 7 q.); inflyttade 14 (5 m. 9 q.); utflyttade 45 (20 m. 25 q.); vigde 2 par; folkmängd 418; minskning 38.

Hörsne med Bara; födda 11 (9 m. 2 q.); döde 5 (4 m. 1 q.); inflyttade 38 (20 m. 18 q.); utflyttade 35 (24 m. 11 d.); vigde 5 par; folkmängd 375; ökning 9.

Rone: födda 18 (7 m. 11 q.); döda 20 (8 m. 12 q.) inflyttade 66 (27 m. 39 q.): utflytade 59 (26 m. 33 q.); vigde 5 par; folkmängd 1,030; ökning 5.

Eke: födda 2 m.; döda 4 (2 m. 2 q.); inflyttade 9 (5 m. 4 q.); utflyttade 18 (11 m. 7 q.) vigde 2 par; folkmängd 234; minskning

Stenkyrka: födda 17 (7 m. 10 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 39 (13 m. 26 q.); utflyttade 39 (18 m. 21 q.); vigde 5 par; folkmängd 797; ökning 11.

Tingstäde: födda 10 (7 10. 3 q.); döda 8 (3 m. 5 q.); inflyttade 29 (15 m. 14 q.); utflyttade 52 (25 m. 27 q.); vigde 2 par; folkmängd 476; minskning 21.

Hangvar: födda 17 (10 m. 7 q.); döda 19 (8 m. 11 q.): inflyttade 39 (18 m. 21 q.); utflyttade 60 (24 m. 36 q.); vigde 3 par; folkmängd 895; minskning 23.

Hall: födda 3 (2 m. 1 q.); döda 1 m.; inflyttade 15 (6 m. 9 q.); utflyttade 13 (6 m.
7 q.); vigde 1 par; folkmängd 246; ökning 4.

Endre; föåda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 48 (23 m. 25 q.); utflyttade 62 (32 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 347; minskning 5.

Hejdeby: födda 2 m.; döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m. 7 q.): utflyttade 14 (9 m. 5 q.) vigde 2 par; folkmängd 190; minskning 4.

Östergarn: födda 11 (6 m. 5 q.); döda 17 (7 m. 10 q.): inflyttade 21 (11 m. 10 q.);.
utflyttade 20 (8 m. 12 q.); vigde 6 par; folkmängd 677 (334 m. 343 q.); inkl, 5.

Gammalgarn: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 7 (4 m. 3 q.); inflyttade 23 (14 m. 9 qv); utflyttade 16 (5 m. 11 q.); vigde 2 par; folkmängd 476 (237 m. 239 q.); ökning 5.

Ardre: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 (3 m. 2 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 30 (12 m. 18 q.); folkmängd 490 (222 m. 268 q.); minskning 2.

Gothem: födda 11 (2 m, 9 q.); döda 5 (2 m,. 3 q.); inflyttade 34 (14 m. 20 q.); utflyttade 34 (15 m. 19 q.); vigde 3 par; folkmängd 647; ökning 6.

Norrlanda: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 2 m,; inflyttade 11 (5 m. 6 q.); utflyttade 21 (9 m. 12 q;); vigde 2 par; minskning 10.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Januari 1892
N:r 2

Väghållningsärende.

Sedan kommerskollegium genom utslag 30 Okt. 1890 lika med k. bef. i Gotlands län funnit Visby stad icke kunna, på derom af Hejdeby socknemän genom befullmäktigade ombud hos k. bef. framstäldt yrkande, åläggas att till hälften med socknemännen deltaga I underhållet vintertiden af ett stycke af den s. k. Hejdebyvägen, så hafva socknemännen häröfver nu hos k. m:t anfört besvär, hvaröfver kolleginm infordrat stadsfullmäktiges i Visby underdåniga förklaring samt k. bef:s yttrande; och har kammarkollegium låtit handlingarne i målet sig föredragas och som annat förhållande icke blifvit i målet kdagalagdt, än att, på sätt stadsfallmäktige uppgifvit, staden vintertiden underhåller hela den sträcka å Hejdebyvägen, som vid en mellan staden och landet skedd och ännu gällande reglering af väghållningsskyldigheten blifvit staden tilldelad, men en ändring i berörda reglering af väghållningsskyldigheten blifvit staden tilldelad, men en ändring i beröraa reglering icke kan allenast på den nu gjorda framställningen äga rum, finner kollegium icke skäl att göra ändring i det slut, hvari k. bef. i målet stannat, nämligen, att som mellan parterne vore ostridigt ej mindre att Visby stad underhölle vinterväg å hela den sträcka staden enligt gällande vägdelning fått å Hejdebyvägen sig anvisad, än äfven att vid sådan vägdelning någon åtskilnad icke blifvit gjord mellan underhållsskyldigheten vintertiden och andra årstider; alltså och då kungl. förerdn. 13 Sept. 1890 angående allmänna vägarnes underhållande vintertiden, icke gälde det vägunderhåll, som ålåge städerna funne k. bef. den gjorda ansökningen icke kunna bifallas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 November 1891
N:r 179