Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Mjältbranden

har ytterligare spridt sig ehuru, sedan 24 dennes ett omslag i väderleken inträdt med regn och svalare luft, ett märkbart aftagande af sjukdomsfallen ägt rum.
De hittills med säkerhet kända fallen uppgå till 94, nämligen 84 nötkreatur, 7 hästar och 3 får, af hvilka djur samtlige dött med undantag af två, som äro under behandling. Sjukdomen har härjat vid 58 gårdar i 16 socknar. Utom de förut nämda gårdarne hafva ytterligare förklarats smittade Tomas Tonells gård vid Tomase i Gantbem, K. Erikssons gård vid Banna i Lärbro, O. Hellgrens och August Anderssons gårdar vid Säggeby i Källunge, Anna Mårtenssons gård och arbetare P. Karlssons bygd vid Kroks i Tofta, Medebys gård i Hejde, Ungbåtels gård samt Bosarfve hemmans ägande Hedhagen och kringliggande hagar i Stånga, Enges gård i Alfva, Robsarfve, Hallgårds, Sigdarfve och Nymans i Fröjel, Sallmunds, Bofride, Skönarfve och Stenstugu i Levide, Grymlings och Uggårds i Ejsta, Gårdsby i Fardhem, Ejmunds i Gerum samt Oxarfve och Mullvalds gårdar i Hemse.
Fria från smitta hafva nu förklarats Burge, Skogs och Magnuse gårdar i Levide, nämdeman O. R. Petterssons gård vid Liffride i Stånga, Hunninge i Klinte, samt Tippsarfve och Qvie i Hejde, doék så att Qvie hemmans beteshagar å s. k. Heden fortfarande äro smittade och vägen derigenom stängd för kreatur.
Enligt igår afton hitkommet telegram har ett nytt dödsfall inträffat vid Enges i Alfva samt sjukdomen uppträdt vid Ejmunds i Gerum och Stenstugu i Levide, hvilka gårdar afspärrats. En Per Jakobsson vid Verldsände i Klinte tillhörig ko störtade i förgår; enär detta dödsfall inträffade på en äng, belägen långt från Verldsände, afspärrades endast ängen, ej gården Verldsände.
Utom länsveterinären och distriktsveterinären i Hemse tjenstgöra fortfarande två extra veterinärer, dessa två senare stationerade i Levide och Klinte.
Angående sjukdomens utbredning och förhållande har länsveterinär Nyblad i förgår afgifvit en längre redogörelse.
Af nedanstående tabell framgår sjukdomens utbredning och de inträffade dödsfallen från 14 till 29 dennes:

Inom Fröjel och Levide socknar, yttrar länsveterinären, har sjukdomen förekommit mera farsotartad än i de öfriga, der den uppträdt mera sporadisk. Högsta antalet dödsfall, som inträfiat vid de olika gårdarne, hafva egt rum vid Lilla Hejdes och Hallgårds i Fröjel, der å hvardera stället fyra nötkreatur störtat, samt vid Orleifs i Levide, der en häst och fyra nöt dött. Som kreaturen under denna tid vistats å bete, hafva mera undantagsvis några sjukdomstecken iakttagits hos djuren. Der dessa tecken observerats, hafva de utgjorts af dåsighet och upphörd foderlust, därjämte stundom darrningar samt mjuka svulster å halsen, bålen och extremiteterna. Förloppet har varit mycket hastigt, så att döden inträffat efter några timmar. Med afseende på orsakerna till sjukdomens uppkomst, så torde dessa, fortsätter länsveterinären, der ej smitta individerna emellan kan påvisas, helt och hållet få sökas i de förändringar, som den torra sommaren åstadkommit genom grundvattnets sänkning till en lägre nivå än den vanliga, hvarigenom mjältbrandssporernas utveckling och förökning i hög grad gynnats. I de allra flesta fall har sjukdomen uppkommit under djurens vistelse & bete på myrarne eller sankare ängar. Som mjältbrand är en sjukdom, som här nästan årligen uppträder endemisk, under forna tider säkerligen långt våldsammare än nu, och då kreatur, som angripits och dött deraf, i vanliga fall nedgräfts & betesplatserna, så hafva dessa ställen derigenom bildat ett slags härdar för smittämnets bibehållande, der sporerna genom de gynnsamma vilkor, som ett mildt klimat erbjuder, haft tillfälle att fortlefva och föröka sig. Under denna sommar har genom den långvariga torkan en större sänkning af grundvattnet ägt rum, hvarigevom förut genomfuktade jordlager, innehållande organiska ämnen, genom vattnets fallande blottats och kommit i beröring med luften, hvarvid de organiska ämnena öfvergått i förruttnelse. Endast på detta sätt, anser länsveterinären, torde man kunna förklara sjukdomens uppkomst på vidt skilda lokaler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Mjältbranden griper

ytterligare omkring sig i södra häradet samt har nu äfven uppträdt i tre socknar i det norra.
Förklarade smittade vordo i förgår gårdarne Altheime och Nygårds i Buttle, Stenstugu, Qvie, Tippsarfve och Hejdegårda i Hejde samt Sandäskes och Gunilde i Sanda.
Länsveterinär Nyblad, som återkom hit igår, afreste samma dag till Tomase i Ganthem, der ett dödsfall inträffat, samt reste i dag till Banna i Lärbro, der tre kreatur aflidit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Dödsfall Olof Peter Reinhold Laurin

Tillkännagifves att komministern i Dalhem, Ganthem & Halla församlingar Olof Peter Reinhold Laurin stilla och fridfullt afled & Hesselby i Dalhem tisdagen den 26 Maj 1885 kl. 8 f.m., i en ålder af 78 år, 9 seder och 29 dagar; djupt sörjd och saknad af maka, barn, barnbarn, syskon, många slägtingar och en talrik vänkrets.
Sv. Ps.-b. nr 275.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Auktion Norrbys i Ganthem.

Tisdagen den 21 April från kl. 9 f.m., låter hemmansägaren Johan Norrby, Norrbys i Ganthem, i anseende till utredning i boet efter sin aflidna hustru, genom offentlig auktion försälja hela lösöreboet, bestående af guld-, silfver-, koppar-, malm-, jern- och: blecksaker, porslin och glas, bord, stolar, byrå, skåp, en soffa, sängar, sängkläder och. linne, den. aflidnas gångkläder; körredskap, såsom en lastvagn, arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderhäckar, vänd-:och spetsplogar, mullfösa, harfvar, sladd, kornvält, selar, oxok, 2:ne tröskverk, hästqvarn, vindmaskiner, risslar, spadar, skyfflar, sigdar, liar, snickareverktyg, träkärl, en väfstol med tillbehör, mansgångkläder och ett parti potatis; kreatur: hästar, oxar, kor, ungnöt ock lam m, m.; och lemnas fullt säkre köpare anstånd med betalningen till den 1 September detta år.
Hörsne den 14 April 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 April 1885
N:r 31.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Vamlingbo socken: födde 18; döde 8; inflyttade 84; utflyttade 35; folkmängd 31 December 753; ökning 9.

Sundre socken: födde 3; döde 5; inflyttade 19; utflyttade 22; folkmängd 31 December 230; minskning 5.

Närs socken: födde 20; döde 14; inflyttade 32; utflyttade 38; folkmängd 31. December bar) ingen ökning eller minskning; (vigde 5 par).

Lau socken: födde 14; döde 16; inflyttade 9; utflyttade 15; folkmängd 31 December 542; minskning 8; (vigde 2-par).

Fardhems socken: födde 5; döde 9; inflyttade 14; utflyttade 16; folkmängd 31 December 362; minskning 6; (vigde 2 par).

Linde socken: födde 6; döde 4; inflyttade 44; utflyttade 38; folkmängd 31 December 354; ökning 8; (vigde 4 par).

Lojsta socken: födde 6; döde 6; inflyttade 20; utflyttade 19; folkmängd 31 December 293; ökning 1; (vigde inga).

Öja socken: födde 22; döde 13; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 885; miuskning 5; (vigde 4 par).

Hamra socken: födde 7; döde 9; inflyttade 12; utflyttade 15; folkmängd 31 December 337; minskning 5; (vigde 3 par).

Dalhems socken: födde 7; döde 10; inflyttade 56; utflyttade 41; folkmängd 31 December 502; ökning 12; (vigde 4 par).

Ganthems socken: födde 6; döde 6; inflyttade 13; utflyttade 13; folkmängd 31 Decem-
ber 303; ingen ökning eller minskning; (vigde 2 par).

Halla socken: födde 6. döde 8; inflyttade 25; utflyttade 29; folkmängd 31 December 215; minskning 6; (vigde 2 par).

Gothems socken: födde 9; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 15; folkmängd 31 December 638; ökning 13; (vigde 3 par).

Norrlanda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 6; utflyttade 18; folkmängd 31 December 295, minskning 10; (vigde 2 par).

Hejnums socken: födde 5; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 24; folkmängd 31 December 328; minskning 4; (vigde 1 par).

Bäls socken: födde 4; döde 2; inflyttade 21; utflyttade 42; folkmängd 31 December 241; minskning 19; (vigde 4 par).

Atlingbo socken: födde 3; döde 7; inflyttade 17; utflyttade 13; folkmängd 31 December 236; ingen ökning eller minskning; (vigde 1 par).

Fårö socken: födde 24; döde 18; inflyttade 27; utflyttade 89; folkmängd 31 December 1,216; minskning 6; (vigde 5 par).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Auktion Hartviks i Ganthem.

Fredagen den 12 dennes från kl. 10 f.m. låter hemmansegaren Ol. Larsson på Hartviks i Ganthem medels offentlig, frivillig auktion, som å sagde ställe förrättas, till den högstbjudande försälja sin såväl fasta som lösa egendom, bestående den förra af 1/8 mantal Hartviks med derå uppförda, i godt stånd varande man- och ladugårdsbygnader, omkr. 12 tnld. åkerjord af bördig beskaffenhet, omkr. 6 tnldnaturlig ängsmark, omkr. 8 tnld. myrmark och omkring 40 tunnland hagmark, med skog till husbehof; hvilket utropas antingen i mindre lotter eller ock i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller icke antaga gjorda anbud. För fastigheten, som utropas kl. 10 f.m., kunna betalningsvilkoren lämpas efter en reel köpares beqvämlighet.
Strax härefter försäljes både den inre och yttre lösegendomen, bestående af kreatur, såsom 2 arbetshästar, I nyburen ko, 1 qviga och 4 lam; åkerbruksredskap, såsom 3 arbetsvagnar, 2 par arbetskälkar, vänd- och spetsplogar, harfvar, foder- och vrånghäckar, 1 tröskverk, 1 vindmaskin, och risslar, m. m.; 2 par selar, 1 smedstäd, diverse snickareverktyg, m. m., ihöbler och husgerådssaker af åtskilliga slag jämte en mängd annan här ej uppräknad egendom; och lemnas härför åt säkre och för ordentlighet ibetalning kände inropare betalningsanstånd till den 1:a nästkommande Juni.
Kräklingbo 1 December 1884.
Efter anmodan,
G. BOBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.

Auktion Hartviks i Ganthem.

Fredagen den 31 innevarande Oktober från kl. 10 f.m. låta sterbhusdelegarne efter aflidne arbetskarlen Olof Andersson på Hartviks i Ganthem genom öppen, frivillig auktion till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af kreatur, såsom 1 par arbetshästar, 1 qviga, 3 lam och 1 svin; åker- och körredskap, såsom 2 st. arbetsvagnar, 2 par kälkar, harfvar, plogar, tjugor, foder- och vrånghäckar, 1 fotsack, 2 par selar m. m.; möbler och husgerådssaker såsom bord, stolar, sängar, soffor, 1 scheffonier, speglar, 1 väggur, bunnar, baljor, spann m. m.; något guld och silfver; koppar-, malm-, jern-, porslin- och glassaker; åtskilliga snickareverktyg, sängkläder och linne; den aflidnes gångkläder; jämte en mängd annan egendom; och lemnas säkre och kände inropare betalningsanstånd till den 1:a nästkommande Juni.
Vid samma tillfälle kl. 12 middagen försäljes äfven Johan Andersson tillhöriga 15/128 mantal Hartviks i Ganthem antingen i sin helhet eller i mindre lotter, med förbehållen rätt för säljaren att an taga ellor icke antaga gjorda anbud, hvarvid 2:ne inteckningar i hemmanet kunna af blifvande köpare få öfvertagas.
De närmare vilkoren för försäljningen af fastighetea komma att tillkännagifvas före auktionen.
Fastigheten är bebygd och innehåller god åkerjord, en högård bredvid gårdstomten, 2:ne hagar och skog blott till husbehof.
Skulle icke något antligt anbud afgifvas, kommer egendomen att utarrenderas på 5 års tid antingen i sin helhet eller i mindre lotter.
Efter anmodan,
G. BOBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.

Öfverflyttning af lägenhet.

K. m:t har bifallet framställningen af komitén för reglering af oregelbundenheter i rikets in delningar, att jordlägenbeten Ganthems hed må i kommunalt hänseende öfverflyttas från Roma till Ganthems socken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 September 1884
N:r 75.