Genom entreprenadauktion,

som hålles tisdagen den 12 dennes kl. 4 e. m., för pågående utdikningen af Källunge. myr, utbjudes: till den minstbjudande kanalgräfning omkring 2,500 fots längd, eller 300 kubikstänger. Arbetet kommer att utbjudas först i mindre lotter och sedan i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden. De som. stanna för lägsta anbudet skola, om: sådant fordras; ställa godkänd. säkerhet för arbetets fullgörande.? Tiden för! arbetets follgörande och andra närmare. upplysningar meddelas vid auktionstillfället. Samlingen sker vid kanalen, emellan Vallstena och Bara socknar.
Bara den 5 Juli 1892.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1892
N:r 101

Olycksfall.

I går råkade ynglingen Olof Albert Höggren från Ganthem vid fall emot en sten bryta sin ena arm.
— Elfvafrige Konrad Lundgren i Klinte blef i går sparkad af en häst i hufvudet.
— Hemmansägaren Olof Olofsson från Bara blef i går omkulldragen af en fölunge, hvarvid han bröt några refben och ett finger.
De vårdas alla å härvarande lasarett.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juni 1892
N:r 83

Genom offentlig auktion,

som torsdagen den 12 innevarande Maj kl. 4 e. m. förrättas vid Nederbjers i Bara, låter förmyndaren för Olof Chistian Christiansson derstädes med vederbör ligt tillstånd till den bögstbjudande försälja sin mynodlings ägando 1/144 mantal Hägvalds i Vallstena socken. Vid samma tillfälle försäljer enkan Vilhelmina Christiansson sina ägande 1/144 manrtal, tillsammans 1/72 mantal Hägvalds. Hemmansdelen är belägen utmed allmän väg mellan Vallstena och Bara socknar, och består af god betesm rk med växande skog samt får af blifvande köpare genast tillträdas, Prötvingsrätt å blifvande anbod förbehålles.
Betalningsvilkoren, som uppgifvas vid auktionen, blifva förmånliga.
Hörsne den 3 Maj 1892,
L. P. CHRISTIANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1892
N:r 68

Aflysta vägar:

En större bro å allmänna vägen mellan Källunge kyrka och vägen åt Bara omlägges 26 —31 dennes; i stället kan tagas vägen genom Vallstena.
Tisdagen 27 och onadagen 28 d:s är aflyst vägen från Gisslauer i Lärbro till Norrgårda i Hellvi;
onsdagen 28 och torsdagen 29 d:s är aflyst vägen från Stengrinda till Viflings i Helvi;
torsdagen 29 d:s är aflyst komminikationsvägen genom Hangvar och samma dag vägen från Fårö kyrka till Lutterhorn;
29 och 30 d:s är aflyst kommunikationsvägen vid Ringvide å Fårö;
fredagen 30 dennes är aflyst komun: nikationsvägen vid Lenna i Othem och
samma dag komunnikationsvägen från Ahr till Skymnings i Fleringe och lördagen 31 Okt. från Långome i Othem till Närs;
tisdagen 27, onsdagen 28 och torsdagen 29 vägen mellan Gothem och Boge;
27—28 Okt. är aflyst vägen från Annings genom Bara;
28—29 vägen mellan Viklau kyrka och Tune i samma socken;
fredagen den 28 dennes är aflyst vägen förbi Vänge kyrka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Oktober 1891
N:r 163

Riksantiqvarien Hildebrand

som de senaste dagarna besökt Dalhems kyrka och Bara ödekyrka, och i härvarande fornlemningar fortsatt sina undersökningar, återvände i går till hufvudstaden, men återkommer i nästa månad för att granska grafstenarna i domkyrkan härstädes, hvilka på grund af de bygnadsställningar, som för reparationen uppförts nu voro oåtkomliga.
I sammanhang härmed må nämnas, att de utanfor domkyrkan uppresta grafstenarna komma att utan kostnad för staden fiona en fristad nti S:t Nikolai ruin, der de komma att uppställas och ordnas efter tidföljd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Augusti 1891
N:r 134

Prisbelönta gotländingar.

Följande kornutställare ha vid göteborgsutställningen erhållit pris:
Andra pris: K. J. Ohlsson, Buters, Veskinde; L. P. Larsson, Källstäde, Lärbro; Joh, O. Pettersson, Mangsärfve, Ekeby; Niklas Larsson, Pejnarfve, Levide; Anton Hellgren, Hanses, Endre; O. R. Petterssor, Liffride; Karl Pettersson, Hallbåter, Levide; L. Jakobsson, Sindarfve, Garda; Gustaf Gottberg, Kube, Stenkumle; Jak. Hansson, Snoder, Sproge; P. Bendelin, Anderse, Bara; Johan Jakobsson, Gardarfve, Fardhem; Nils Kristiansson, Sicklings, Klinte.
Hedrande omnämnande: W. Wöhler, Klintebys, Klinte; J. H. Hagvall, Kallings, Follingbo; G. Johansson, Snovalds, Roma; H. Lundberg, Timans, Roma; Aug.
Nyberg, Odvalls, Klinte; Jak. Vahlby, Pejnarve, Levide; Hans Pettersson, Halte, Endre; Joh. P. Larsson, Kakuse, Väte.
Dessutom ansågos böra hedras med särskildt omnämnande följande prof på chevalierkoro, hvilka voro af hög varietetsrenhet och derför framför öfriga utställda kornsorter synnerligt lämpande sig att användas som utsäden i maltkornsdistrikterna:
N. Kristianson, Sicklings, Klinte; August Nyberg, Odvalls, Klinte; S. P. Larsson, Källstäde, Lärbro.
Dessutom har fröken Gustava Menkow erhållit bronsmedalj för konstindustriella studieritningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Augusti 1891
N:r 118

Bland utställarne

af jordbruksalster och dess binäringar vid Göteborgsntställningen hafva. vi fannit följande gotländingar: Petter Bendelin, Anderse i Bara; K. J. Broander, Ronehamn; Nils Christiernsoh, Sicklibgs i Klinte; Gustaf Gottberg, Kube i Stenkumla, J. N. Hagvall, Kallings i Follingbo; J. Hansson, Snoder i Sproge; A. Hellgren, Hanes i Endre; K. M. Hoffman, Tenglings i Etelhem; J. Jacobsson, Gardarfve i Fardhem; Lars Jacobsson, Sindarfvé i Garda; G. Johnson, Snovalds i Roma; Aug. Karlsson, Kals i Mästerby; Karlsö Jagt och djurskyddsbolag; Aug. Klintberg, Veskinds i Veskinde; J. P. Larsson, Kakusé i Väte; L. P. Larsson, Källstäde i Lärbro; N. Larsson, Pejnarfve i Levide; H. Lundberg, Timans i Roma; Nils Nilsson, Krämplösa i Hejde; A. Nyberg, Odvalls i Klinte; K. J. Ohlsson, Buters i Veskinde; K. Pettersson, Hallbåter i Levide; Hj. Petterssoo, Hulte i Endre, J. O. Pettersson, Magnsarfve i Ekeby; Kr. Pettersson, Haltarfve i Väte; O. R. Pettersson, Lif fride i Stånga; J. Vahlby, Pejnarfve i Levide; W. Wöhler, Klintebys i Klinte samt A. Ytterberg, Kuse i Vesterhejde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1891
N:r 117

Väghinder.

s. k. Slumra Sågbro å vägen mellan Bara och Vallstena ombygges under tiden från 20 Juli till och med 5 Aug., då han blir ofarbar för tyngre fordon, som i stället kunna taga vägen genom Källunge.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Juli 1891
N:r 107

Genom entreprenadauktion,

som hålleg torsdagen den 18 dennes kl. 2 e. m. för utdikning af s.k. Källunge myr, belägen uti Källunge, Vallstena och Bara socknar, utbjudes till den minstbjudande kanalgräfning af 1,600 meters längd deraf sprängningsarbete af omkring 2,000 kubikmeter häll. Arbetet utbjudes i mindre lotter oöh sedan:i sin helbet med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden. De som stanna för arberet skola ställa godkänd säkerhet för arbetets fullgörande och dels för penningeförskott, om sådant fordras; arbetet skall vara verkstäldt till den 1 Juli nästkommande år. Vidare upplysningar meddelas vid auktionstillfället. Samliogen sker på allmänna landsvägen mellan Vallstena och Bara socknar vid den se, k. Slumra Sågbro.
Bara den 3 Juni 1891.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1891
N:r 88

Vid utställningen i Visby,

1 Oktober uppvisades 73 täflinde kronprof, för hvilka pris, som igår utdelades, tillerkändes följande personer:
1sta pris 50 kr Niklas Larsson, Pejnarfve i Levide, Jakob Pettersson, Robbenarfve i Garde, Lars Jakobsson, Sindarfve i Garda. 2:dra pris 30 kr. Nils Christianson, Sicklings i Klinte, Karl Pettersson, Hallbåtor i Levide. 3:dje pris 20 kr. Aug. Nyberg, Odvalds i Klinte, Nils Nilsson, Krämplösa i Hejde, Lars Pettersson, Källstäde i Lärbro, Jakob Walby, Pejnarfve i Levide, Jakob Oskar Pettersson, Magnsarfve, Ekeby, K. J. Broander, Ronehamn, Petter Bendelin, Anderse i Bara.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1891
N:r 51