Auktion Hallgårds i Bara.

Lördagen den 29 Maj från kl. 10 f.m. låta sterbbusdelägare efter aflidne enkan Christina Nyström, Hallgårds i Bara, medels offentlig anktion till den mestbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af koppar-, malm-, jern- och blecksaker, porslin och glas, bord, sto lar, en byrå, sängar, en väggklocka, kistor, en väfstol med tillbehör, träkärl, sängkläder och linne, borddukar, servietter, gardiner, golfmattor, den aflidnes gåvgkläder; ett mindre parti fläsk och strömming; kreatur: en ko och höns; en manbygnoad och ett mindre uthus af trä under brädtak m. m, Med betalvingen lemnas godkände inropare anstånd till den 1 nästk. September.
Hörsne den 19 Maj 1886.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 Maj 1886
N:r 41.

Dödsfall Kristina Margareta Nyström

Tillkännagifves att Gud etter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. husbonde-enkan Kristina Margareta Nyström, som efter en lång och tärande sjukdom stilla afled vid Hallgårds i Bara, den 23 April 1856, i en ålder af 67 år, 7 mån, och 23 dagar; djupt sörjd och innerligt begråten af barn och barnbarn, syskon, slägt och många vänner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1886
N:r 34.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Hörsne med Bara socken: födde 6; döde 5; inflyttade 386; u:flyttade 386; folkmängd 31 December 397; ökning 1.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Januari 1886
N:r 8.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens utslag vid slutsammanträdet i förgår uppgingo till tjugu.

Skogsliqvid vid laga skifte har, såsom förat nämts, Lars Johansson fordrat af August Kristiansson, J, Ronqvist m. fl. i Vamlingbo. Käromålet lemnades utan afseende. Johansson ålades betala 12 kronor till svarandena hvardera samt ersätta Ronqvist för lösen af protokoll och utslag.

Undantagsförmåner. Joban Hamberg, Nygårds, har yrkat att af Lars Frendin utfå allt hvad ett till Hamberg utgifvet födorådskontrakt bestämmer. Frendin hade efter Hambergs hustrus död lemnat endast hälften af hvad kontraktet föreskref anseende att manuen borde röja sig med hälften, sedan hustrun aflidit; Frendin hade för öfrigt velat hafva häradsrättens dom i saken för att få veta sin skyldighet. Frendin ålades utgifva allt hvad kontraktet föreskref, enär detta ej innehöll någon bestämmelse om minskning af födorådet vid endera makans död. I rättegångskostnader fick käranden utgifva tjugu kronor till svaranden,

Tvist om hästköp. I det förut omnämda målet mellan Georg Jakobsson i Gläfves mot Petter Larsson dömdes Larsson att med ed betyga, om han det gitte, att han ej bjudit eller utfäst sig att betala 77 kronor 50 öre för hästen.

För oloflig jagt har skomakare Olof Malmberg i Stånga åtalats af kronolänsman Svallingson. Sedan Malmberg aflagt honom ådömd ed, vardt han nu frikänd.

För snatteri dömdes ofvannämde Malmberg till tjugu kronors böter. Han hade nämligen från hemmansägare Malmström tillegnat sig fyra lass upphuggen ved, värderad till sex kronor. Malmberg ålades derjämte utgifva till Malmström 15 kronor för inställelse och 10 kronor till vittnen.

Förmyndareredovisning. Olof Nilsson; Bjerges i Garda, förpliktades att vid vite af femtio kronor till sin dotters nuvarande förmyndare Nils Nilsson, Aumuods i Burs, inom en månad från den tid utslaget vunnit laga kraft afgifva fullständig redovisning för det förmyndareskap han in ehaft. Olof Nilsson ålades derjämte utgifva tjugu kronor i rättegångskostnader till Nils Nilsson.

Med bösskott hade, såsom förut nämts, bondesonen Lars Österberg, Gläfves, och drängen Anton Lindel!, Heffride, saluterat sömmerskan Olivia Hermansson i Bara, då de efter en aftoppromenad skulle skiljas från henne, bvarvid ena skottet träffade henne i benet. Under målet har utredts, att Österbergs skott varit det träffande, hvadan Lindell frikändes trån ansvar ock ersättning. För att ouppsåtligen hafva vållat skadan, hvaraf följt lindrigare sjukdom, fäldes Österberg till tjugu kronors böter samt ålades utgifva till käranden två hundra kronor i skadestånd och 36 kronor i rättegångskostnader.

Angående bättre rätt till jord hafva Hans Pettersson, Halsarfve i När, m. fl. roteintressenter i Sjöpilts båtsmansrote nr 114 tvistat med August Uddenberg, Dalbo, till hvilkens hemman den omtvistade jordlägenheten Lintomthage hör. Rätten förklarade nämde roteintressenter äga bättre rätt än Uddenberg till nyttjande af jordlägenheten.

Fordringsmål. Jakob Rundlund i Etelhem förplistades att till Nils Jakobsson, Bara i Etelhem, genast utgifva kr. 883:37 jämte ränta från 22 April 1884 tills betalning sker.
— Landtbrukare Axel Virgin i Stenkumla ålades att till Gotlands mejeribolag för bristande betalning af tecknade aktier i bolaget genast utgifva 40 kronor jämte ränta, hvarjämte Virgin fick betala rättegångskostnader med kr. 24:61. 3
— Mellan e. o. landskanslisten M. Sjöholm i Upsala och kapten Ch. Hamberg har en längre tid ett skuldfordringsmål pågått om 1,000 kronor. Svaranden, som erkänt att han utgifvit de två förbindelser, hvarå krafvet stödde sig, vägrade dock intria dem, emedan de voro mer än tio år gamla och hau derjämte hade full motfordran. Rätten förklarade att Hamberg mot sitt bestridande ej kunde förpliktas till någon betalningsskyldighet, enär käranden ej styrkt, att kraft för hans fordran hos H. anstälts eller fordringens tillvaro för Hamberg annorledes tillkännagifvits inom tio år från förbindelsernas utgifningsdag. Kostnaderna i målet qvittades parterna emel!an.

I ärekränkningsmålet mellan Petter Klint, Qvie, och hustru Katarina Jakobsson ådömdes hustru J. edgång. Hon hade nämligen enligt ett vittnes utsago beskylt Klints hustra för att hafva klipt främmande får samt hade kallat Klintens för riktiga tjufvar.

I barnuppfostringsmålet mellan Johanna Matilda Jakobina Jakobsson och drängen Lars Mattias Söderman i Alfva ådömdes Söderman edgång.

För att hafva skadat ett träd voro Lars Bolin, Oskar Klint m. fl. instämde af J. P. Sandelius, Källgårds. Klint ådömdes edgång.

Angående utgifvande af ett köpebref m.m; hafva Nils Gö Nilsson i Jönköping och Hans Petter Hansson, nu bosatt i Stockholm; tvistat. Hansson hade nämlisen 9 Juli 1883 sålt 5/16 mantal. Petes i Öja till Nilsson; emellertid har Hansson vägrat utlemna köpebrefvet, emedan Nilsson ej hade fullgjort de åtaganden, hvartill han skulle hafva förbundit sig vid aftal parterna emellan om köp af annan fastighet. Rätten förklarade nu köpekontraktet gällande och Nileson i följd deraf vara ägare af 5/16 mantal Petes samt förpliktade Hansson att vid-200 kronors vite genast vid anfordran utgifva till Nilsson qvitteradt köpebref jämte nödiga åtkomsthandlingar.
Hansson, som dömdes till 50 kronors böter för uteblifvandeé från ett rättegångstillfälle, ålades derjämte ersätta Nilsson för rättegångskostnader med 500 kronor.

Skadeersättning hade nämde Hansson fordrat af Nilsson. Käromålet ogitlades såsom alldeles outredt och obestyrkt samt ålades Hansson betala Nilsson lösen för utslag.

Norra häradsrätten hade i förgår slutsammanträde för vårtinget.

I Amerika boende P. Magnusson hade instämt ingeniör P. O. Johasson, Diskarfve i Roma, med yrkande att Johansson måtte åläggas till käranden utgifva fem tusen dollar på grund af en Johanssons förbindelse å nämda belopp. Betalnivgsskyldighet för denna förbindelse hade Johansson dock åtagit sig först när en inteckning &å ett tusen dollar, löpande med tio procents ränta, blifvit infriad. Käromålet ogillades, enär ej visats att inteckningen infriats. Magnussons anspråk att utbekomma de rättegångskostnader, som högsta domstolen i Förenta Staterna tillerkänts honom, uuderkändes, enär amerikanska domar ej hafva exekutiv kraft i Sverige. Slutligen ålades Magnusson att till Johansson utgifva 75 kronor i rättegångskostnader samt lösen för protokoll och utslag.

För svekligt förfarande i sin konkurs:hafva, eåsom förut nämts, f. hemmansägare K.
Martin, Qvie, och dennes hustru åtalats af kronolänsman Håkansson på angifvelse af hemmansägare Lars Qviander, Barge i Martebo.
Enär det ej styrkis, att svarandena svikligen förskingrat egendom, ogillades ansvarspåståendet härutinnan. Åklagarens ansvarsyrkande för vårdslöshet mot borgenärer lemnades utan afseende, enär det ej tillkom åklagare att härför föra talan. Angifvarens anspråk på ersättning samt svarandenas ansvars- och ersättningsyrkanden ogillades likaledes.

För oloflig försäljning af öl fäldes Bernhardina Eklund vid Fårösund, instämd af kronolänsman J. Smedberg, till 25 kronors böter.

Fordringsmål. Handlande M. Levin i Visby har instämt hemmansägare Oskar Tomasson, Ålsarfve i Ardre, med yrkande att Tomasson måtte förpliktas till Levin utgifva lifstidsundantag, hvarmed 3/8 mantal Alsarfve var graveradt, hvilken fastighet Levin ämnat tillbyta sig af svaranden mot en gård i Visby. I målet har utredts, att, sedan käranden med Tomae Olsson, hvilken vid försäljning afnämda fastighet i Ardre till svaranden betingat sig och sin hustru lifstidsundantag, träffat det aftal att i stället för dessa undantag Tomas Olsson skulle af Levin bekomma en årlig ersättning af 400 kronor, Tomas Olsson befriat svaranden från förbinde!sen att lemna undantag. Ehuru det blifvit ådagalagdt att Tomas Olsson åt Levin öfverlåtit den af svaranden åt Olsson tillerkävda rätt till undantag, kunde svaranden likväl icke auses vara lagligen skyldig att utgöra nämda undantag till Levin, på grund hvaraf käromålet ogillades. Levin ålades betala Tomasson 84 kronor i rättegångskostnader.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Hvad vi äta och hvad vi sluppit äta.

På grund af stadsfullmäktiges beslut sistlidae vår uppdrogs åt länsveterivären att under senare hälften af 1884 öfva kortroll öfver handeln med animaliska födoämnen. Med anledning deraf har han dels & stadens torg verkstält inspektioner öfver till salu hållet kött och fläsk, dels i sin bostad på anmodan förrättat dylika besigtningar. Uti den berättelse, han häröfver afgifvit till helsovårdsnämden, framhålles att af undersökningarna framgår beträffande köttets beskaffenhet
att fårkött och fläsk i allmänhet varit af god beskaffenhet;
att köttet efter nötkreatur dels varit magert, dels efter allt för gamla slagtdjur samt till följd deraf af minskadt näringsvärde;
att kalfköttet, sådant det utbjudes till salu af allmogen och en del andra personer, efter nyfödda eller en vecka gamla kalfvar varit mycket dåligt och af ringa värde såsom födoämne;
att hästköttet endera varit af allt för gamla, magra och utslitna hästar eller också af sådana som nedslagtats i följd af yttre skador eller sjukdomar.
Af stadens slagtare tillhåndahållet kött synes hafva varit af något bättre beskaffenhet, beroende på bättre slagtdjur, mera praktisk metod vid slagtningen och bättre behandling af köttet efter densamma.
Med afseende på tillförseln af kött efter djur behäftade med sjukdomar synes, yttrar länsveterinären, helsovårdsnämdens kungörelse under sommarmånaderna hafva utöfvat ett varnande inflytande, enär under denna tid jämförelsevis få anledningar till anmärkningar funnos. Tillförseln är också mindre under sommaren, tilltager med bättrad qvalitet på hösten, men ju längre framåt vintern det lider, desto talrikare varda fallen af kött efter sjuka djur eller af eljes underhaltig beskaffenhet.
Såsom varande för helsan vådligt samt otjenligt såsom födoämme har kött konfiskerats, som hållits till salu af nedanståeude personer:
Karl Larson, Laxarfve i Boge, ettslagtadt hästkreatur; Lars Thomson, Rone, ett slagtadt hästkreatur; O. Vestman, Dyple i Tofta, en sjelfdöd kalf; O. Jakobson i Guldrupe, en nyfödd kalf; hemslagtaren Lindqvist i Vegterhejde, en slagtad ko; Karl Larson, Gyle i Ala, en sjelfdöd rutten kalf; L. Thomson, Vallbys i Hogrän, ep slagtad oxe; M. Mattson, Krokstäde i Tofta, ett slagtadt hästkreatur; O. Olsson, Sudergårda i Bara, en slagtad ko; M. A. Berg, Tors i Bro, en vyfödd kalt; Larson, Scenstugård i Ekeby, ett parti hästkött.
Större delen af detta kött har oskadliggjorts genom begjutning med fotogen samt derefter på egarens bekostnad nedgräfts.
Då den erfarenhet, som dessa besigtniogar under senare halfåret medfört, skulle utgöra grunden för köttbesigtningens framtida ordnande inom staden, så anser länsveterinären vara öfverflödigt att nämna, att en fullt betryggande sådan ej kan tppnås utan införandet af ett offentligt slagthus, der kreaturen finge un dergå besigtning såväl före som efter slagten. Då detta svårligen för det närvarande låter sig göra såsom medförande alltför dryga omkostnader, så torde det bitills använda sättet med några förändringar blifva det enda verksamma att tillförsäkra allmänheten erhållandet af jämförelsevis friska och sunda födoämnen. Till dessa förändringar räknas tillsättande af en särskild helsopolis, som skulle verkställa besigtniug af alla till salu hållna animala födoämnen. Då denna person i första rummet skulle innehafva någon vana vid bedömandet af friskt kötts utse ende, så borde till denna befattning företrädesvis antagas någon som under en tid utöfvat slagteriyrket.
Möjligen skulle saken enligt länsveterinärens mening billigast kunna ordnas så, att någon ordentlig person bland stadens slagtare mot ett mindre arvode ville åta ga sig denna befattning, då hans närvaro under den tid torghandeln påginge i alla fall erfordrades för skötandet af egen affär. Detta skulle naturligtvis ej göra särskilda visitationer af veterinären obehödliga, men medförde den stora fördelen att en tillsyningsman städse funnes till städes. Skulle detta hans förslag ej befinnas antagligt, finnes så vidt han vet ingen annan utväg än att besigtningen anordnas på samma sätt som hittills, eburn detta alltid blir otillfredsställande, då det snart sagdt är omöjligt för en person att uppträda både i egenskap af åklagare och domare.
Beträffande kontrollen öfver de kött- och fiskvaror, som tillhandahållas af stadens handlande, så torde en sådan bäst kunna åstadkommas genom allmänheten sjelf på så sätt nämligen, att de inköpta skämda eller oeljes skadade varorna uppvisas för polisen, som derefter anmodar veterinären att medfölja och verkställa undersökning öfver de födoämnen, som finnas till salu i den angifna lokalen. Detta sätt torde i hvarje hänseende vara af mera praktiskt värde samt mindre stötande än att företaga sådana undersökningar |så att säga utan giltig orsak.
Då stadsfullmäktige ej anslagit några medel för köttkontrollens utöfvande för år 1885, skulle veterinärens befattning vu afslutas, men då det icke lider något tvifvel, att det resultat, som uppnåtts genom densamma, inom kort tid skulle blifva förgäfves och tillintetgöras samt i följd deraf samma oskick och be drägerier som hittills komma att utöfvas, så torde det blifva nödvändigt, att kontrollen fortfarande uppehålles I följd deraf anser han sig förpliktigad att tillsvidare fortsätta dessa besigtningar, till dess helsovårdsnämd och stadsfullmäktige vidare yttrat sig rörande köttbesigtningens ordnande inom staden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Väghinder.

Följande broar komma att rifvas och omläggas nedannämde dagar:
29 och 30 dennes en större bro å allmänna vägen mellan Börlunds gård och Källunge kyrka samt en bro å vägen mellan Källunge och Bara socknar i närheten af Gannarfve i Källunge, då vägen genom Vallstena eller ock genom Dalhem och Ekeby i stället kan begagnas;
samma dagar två broar å landsvägen mellan vägarne i Lärbro och Norrgårda i Hellvi, då vägen kan tagas förbi Lärbro kyrka;
31 dennes en bro å kommunikationsvägeu i närheten af Boge kyrka, då vä gen fråu Yuinrgs i Othem öfver Slite i stället kan användas.
3 November sin broar å kommunikations vägen från Tsirbro kyrka till Storugns oah Kappelshamn, då resande kunna färdas förbi Tikstens och Storugns.
Sanma dig två broar å kommunikationsvägen förbi Othems kyrka till Närs i Othem, då i stället vägen förbi Långome kan begagnas.
4 November en bro å landsvägen öfver myren vid Lärbro kyrka, då vägen kan tagas förbi Storugns och Takstens gårdar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Oktober 1884
N:r 86.

Länets pröfningskomités

förhandlingar taga sin början den 18 inst. september kl. 10 f. m. Senast åtta dagar förut bör skattskyldig, som finner sig föranlåten att anföra besvär öfver taxeringsnämds beslut i hvad det honom rörer, hafva till k. bfhde inlemnat sin till pröfningsnämden stälda besvärsskrift.
Till ledamöter äro utsedde:
Häradshöfding A. Waldenström,
Tullförvaltaren m. m. J. F. Lyth,
Grosshandl. Axel Ekman,
v. pastor A. Sundblad i Barlingbo,
Hemmansegaren L. N. Eklund, Nygårds i Fole,
Skolläraren J. P. Nordin i Veskinde,
Kyrkoherden A. H. Nyberg i Rute,
Handl. Fred. Nyström å Slite,
Nämdemannen J. C. Johansson, Gute i Bäl,
Hemmanseg. Olof Olofsson, Simunde i Bara,
Handlanden Viktor Ericsson vid Katthammarsvik,
Fanjunkaren Johan Österberg, Hedeby i Kräklingbo,
Hemmansegaren Lars Jakobsson, Rosenbys i Eskelhem,
Skolläraren L. W. Andersson i Tofta,
Hemmansegaren Oscar Pettersson, Odvalls i Linde,
Postexpeditören O. Th. Lagergren i Hemse,
f. riksdagsmannen L. Norrby i Fardhem,
Fanjunkaren O. Hallbom i Silte,
Kyrkoherden P. R. Kullin i Vamlingbo,
Hemmansegaren P. Larsson, Kattlunds i Gröttlingbo, och
Hemmansegaren Ol. Pettersson, Hallute i När.

Gotlands Tidning
Lördagen den 26 juli 1884
N:r 59.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Alskogs socken: födde 9; döde 16; inflyttade 31; utflyttade 17; folkmängd 31 December 532; ökning 7,
Lye socken: födde 3; döde 3; inflyttade 14; utflyttade 23; folkmängd 31 December 310; minskning 9.
Källunge socken: födde 5; döde 6; inflyttade 27; utflyttade 56; folkmängd 31 December 268: minskning 30.
Vallstena socken: födde 8; döde 4; inflyttade 31; utflyttade 39; folkmängd 31 December 856; minskning 4.
Grötlingbo socken: födde 8; döde 9; inflyttade 17; utflyttade 20; folkmängd 31 December 666; minskning 4.
Fide socken: födde 5; döde7; inflyttade 11; utflyttade 11; folkmängd 31 December 323; minskning 2.
Öja socken: födde 24; döde 22; inflyttade 34; utflyttade 49; folkmängd 31 December 890; minskning 18.
Hamra socken: födde 4; döde 2; inflyttade 16; utflyttada 26; folkmängd 31 December 342; minskning 8.
Dalhems socken; födde 2; döde 8; inflyttade 40; utflyttade 46; folkmängd 31 December 491; minskning 7.
Ganthems socken: födde 5; döde 4; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 December 303; minskning 13.
Halla socken: födde 4; döde 3; inflyttade 19; utflyttade -20; folkmängd 31 December 221; ingen ökning eller minskning.
Hörsne med Bara: födde 7; döde 5; inflyttade 19; utflyttade 25; folkmängd 31 December 401; minskning 4.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Januari 1884
N:r 5.

Väghinder.

En ny bro kommer 20, 21 oeh 22 dennes att anläggas å vägen is. k; Libbenarfve-qvior i Hafdhems socken, under hvilka dagar landsvägen förbi Qvinnegårda i nämde socken i stället kan begagnas.
— En större bro & allmänna vägen mellan Säggeby gård och Källunge sockens kyrka kommer att 20 och 21 dennes att rifvas och omläggas, under hvilka dagar vägen genom Bara och Vallstena socknar i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Augusti 1883
N:r 66.