Mosskulturföreningens ingeniör

Sven Miller har under ett par dagar inspekterat försöksodlingarne i Elinghems och Martebo myrar. I dag befinner sig hr M. för samma ändamål i Rone myr, i morgon ställes färden till Tenglings myr vid Etelhem och i öfvermorgon till Akebäcks myr. Hr Miller lär också vara här för att i förväg uppgöra plan för och ordna till mosskulturföreningens nästa möte, hvilket som bekant kommer att hållas härstädes. Meningen vore att till dess få i stånd 2 experimentalfält i Veskinde och 2 invid Etelhem.
Mosskulturförsningens ordförande doktor von Feilitzen lär vara att hitvänta 2 September.
Assistenten vid Landtbraoksakademiens agrikulturkemiska afdelning dr. Eggertz har i dag hitkommit för inspektion.

Från Göteborgsutställningen.

För 3 stycken 1—2-kriga qvigor af svensk ras har hr W. Wöhler erhållit tredje pris (bronsmedalj jämte diplom och 50 kronor).
Utom hr O. Myhrman, som förat är omnämd, har J. Endrell, Bäcks i Akebäck, erhållit 3:e pris (bronsmedalj jämte diplom och 25 kr.) för en cheviotbagge och J. Jacobsson, Folkedarfve i Akebäck, samma pris för 3 tackor af cheviotgotlandsras.

Endre och Dede tings hushållsgille

har i dag sammanträdt i Barlingbo stationshus, hvarvid premiering af nötboskap försiggått. Dervid utdelades pris till nedannämde landtbrukare för ut stälda djur:

För tjurar af 3—6 års ålder:
Johan Larsson, Endregårda, 2:a pris.
V. Klingvall, Vellarfve, 3:e pris.

För tjurar af 1—3 år:
F. Hellström, Norrbys, 3:e pris.

För kor:
J. Hammarström, Mattsarfve, 2:a pris.
J. Andersson, Prestg. Barl., 2:a pris.
J. Endrell, Akebäck, 2:a pris.
Olof Smedberg, Ekeby, 2:a pris.
O. Hellgren, Barlingbo, 3:e pris.
J. Andersson, Prestgården, 3:e pris.
J. Hammarström, Mattsarfva 3:e pris.
J. O. Pettersson, Ekeby, 3:e pris.
J. Endårell, Akebäck, 3:e pris.
O. Smedberg, Ekeby, 3:e pris.
F. Gardell, Hanes i Endre 23:e (2 pris)
V. Klingvall, Vellarfve 3:e pris.
K. Bäckström, Mattsarfve 3:e pris.
O. Hellgren, Busarfve 3:e pris.
O. Christersson, Ekeby 3:e pris.
Första pris utgöres af 15 kr., andra pris 10 kr. och tredje pris 5 kr. jämte godkänningsmärke och frisedel för hondjuren.
Inalles voro utstälda 34 djur.

I val till landstingsmän

för norra häradet deltogo 21 fullmäktige. Dervid återvaldes kapten K. T. Broander (21 röster), O. L. Björkegren, Angelbos i Lärbro (19), direktör K. W. Gardell (18), Lars Granberg, Granskogs i Dalhem (14) och L. N. Eklund, Nygårds i Fole (12) samt G. Källström (16) efter nämdeman O. Löfvenberg, Lauhage i Stenkyrka.
Till ersättare återvaldes J. V. Smedberg, Möllbos i Halla, J. Arvidsson, Glammunds i Akebäck och P. Johansson, Vellarfve i Roma (hvardera 15 röster) samt O. Hedström, Ekes i Bro, M. P.
Broström, Broa å Fårön och A. Englund, Stora Banna i Lärbro.

Folkskoleinspektörernasberättelser

för år 1890 har nu inkommit till domkapitlet.
Inspektören för norra inspektionsområder, kyrkoherde Odin omförmäler:
Skoldistriktens antal äro fortfarande 42, de egentliga folkskolorna 45, mindre folkskolorna 2 (Akebäck och Kappelshamn) och småskolorna 24, alla fasta. Småskolornas antal ha ökats med 3 (Hejnum, Tingstäde och Rute) samt en ny klassafdelning i Visby småskola.
På landsbygden praktiseras ännu afdelningsläsning i 10 folkskolor till följd af brist på småskolor.
Utom de nämda undervisningsanstalterna ha under året 2 enskilda skolor (i Visby) och 6 fortsättningsskolor (Visby, Barlingbo, Follingbo, Gothem, Norrlanda och Sjonhem) — således 1 mindre än 1889 — och 8 repetitionsskolor varit anordnade. Af dessa sistnämda, som allt mer synas förlora sitt intresse, ha de i Källunge och Fole icke haft någon lärjunge.
Undervisniog i slöjd för gossar har meddelats inom 13 distrikt i 15 skolor, nämligen i Visby 2 samt 1 i Fole, Lokrume, Follingbo, Veskinde, Hangvar, Othem 2, Roma 1, Björke 1, Halla 1, Hörsne 1, Östergarn 1 och Guldrupe 1, således 3 flere än 1889. Derjämte har undervisning i handaslöjd för flickor meddelats i 14 skolor inom Visby, Barlingbo, Ekeby, Follingbo, Akebäck, Endre, Stenkyrka, Tingstäde, Fårö, Lärbro, Othem, Boge, Roma och Dalhem.
I alla dessa undervisningsanstalter ha under 1890 varit anstälda 49 ord. folkskolelärare, 1 ord. lärarinna, 1 e. o. lärarinna, 2 biträdande lärarinnor, 2 lärarinnor i mindre folkskola, 2 småskollärare och 28 småskollärarinnor eller tillsammans 85, hvadan personalen under året ökats med 1 ord. lärare och 4 småskollärarinnor. Undervisning i slöjd har vanligen meddelats af skolornas egna lärare. Folkmängden, som förra året inom detta område nedgått till 28,376 personer, har under 1890 ytterligare minskats med 83, hvaremot antalet i skolåldern varande barn, som 1889 utgjorde 4,137 under 1890 ökades mel 27. Af dessa 4,164 barn ha i folk- och småskolorna undervisats 3,600, i allm. läroverk och specialskolor 171, i enskilda skolor 78 och i hemmen 46. Saknat undervisning ha 266 barn, deraf 211 efter slutad kurs, 24 på grund af sjukdom och 31 af annan anledning. Om 3 barn från Fårö saknas uppgifter. I medeltal har på hvarje lärare kommit i folkskolun 49, i småskolan 26 barn.
Medelprocenten för skolgången inom området har utgjort 94,45 proc. Ehurn — säger inspektören — det ännu torde vara för tidigt att draga några slutsatser, vill det dock synas som om skolgångstatistiken och dess offentliggörande skulle medföra god verkan. Ofta är det ett fåtal barn som äro mycket försumliga.
Nytt skolhus har uppförts å Kappelshamn, reparationer ha unförts i Rute och Tingstäde. Ökad undervisningsmateriel har anskaffats på flere ställen.
Utgifterna för skolväsendet utgjorde under året 96,938 kronor 87 öre, hvartill staten bidrog med 29,717 kr. 62 öre. Hvarje barn har sålunda kostat staten 8 kr. 25 öre, distrikten 18 kr. 67 öre. Men om i denna fördelning medräknas utgifterna under året för lokaler, underhåll och inventarier, så blir distriktens kostnad endast 11 kr. 68 öre för hvarje barn.
Alla områdets skolor har inspektören under året besökt, likasom de enskilda skolorna, deremot icke fortsättningsskolorna. Under året ha utfärdats 14 utförligare promemorior och skrifvelser till olika skolråd.
— För södra området meddelar inspektören, kyrkoherde J. Uddin:
Skoldistrikten äro 42, folkskolorna 43, mindre folkskolarna 2, småskolorna 27.
Tillsammans med högre folkskolan i Klinte och Fridtorps skola är antalet inalles 74.
Lärarepersonalen var under år 1890 75 personer, deraf 39 ord. folkskollärare, 4 ord. lärarinnor, 1 e. o. lärarinna, 2 lärarinnor i mindre folkskolor, 1 småskollärare, 26 småskollärarinnor, 1 lärare i högre folkskolan oeh 1 lärarinna vid Fridtorp.
Fortsättningsskolor med statsanslag ha varit anordnade i Fardhem och Hablingbo.
Slöjdundervisning för gossar har meddelats i 14, för flickor i 23 distrikt.
Nytt skolhus har Rone anskaffat i Ronehamn för 8000 kr. Skolhusens antal är 51.
Antalet barn i skolåldern 31 Dec. 1890 var 3,318. Af dessa ha 3,069 under året undervisats, 240 deremot icke; om 9 barn saknas uppgifter.
Medeltalet barn för hvarje lärare var i folkskolan 49, i småskolan 22.
Medelkostnaden för hvarje barn var kr. 26:19; på hvarje person inom distriktet belöpte sig för folkskolväsendet kostnaden till kr. 2: 34.
Undervisningsmateriel hade under året inköpts för 1,299 kronor.
Inspektion har skett i alla distriktets skolor. s. k. kretsmöten ha hållits. Till skolråden utfärdades 26 promemorior i skolans angelägenheter.
Skolgången — säger insp. — tycka blifva bättre för hvarje år, hvadan skolgångsprocenten stadigt höjer sig. Medelprocenten i folkskolorna som år 1887 var 88,7 proc. uppgår 1890 till 94,5 proc., då ej sjukdom och naturhinder medräknas. Förhållandet är detsamma i småskolorna, der medelprocenten 1887 var 90, men år 1890 95 proc. Främsta platsen för 1890 intages af folkskolan i Sproge och småskolan på Burgsvik. Skamplatsen ha fortfarande folkskolan på Näs och småskolan i Lojsta. Dock har äfven i dessa förbättring inträdt. I Rone, Hablingbo och Silte har skolgången varit allt annat än berömlig, men det börjar ljusna äfven der. Inspektören påpekar vigten och nödvändigheten af att barnen vid frånvaro begära lof, och lägger föräldrarne på hbjertat att i detta afseende hjelpa skolan.

Till konsistorieombud

vid ett sammanträde rörande ny fördelning af vissa underhållskostnader på grund af laga skifte i Akebäck har domkapitlet förordnat kyrkoherde Enequist i Roma.

Landsbygden.

Akebäck, 11 Mars.
Sjelfmord, Drängen Olof Björkqvist, 19 år gammal, i tjenst hos hemmansäg. Lars Jakobsson, Folkedarfve, påträffades 8 dennes död i en lada med en revolver i ena handen och ett skottsår i högra tinningen samt ett annat längre ned midt öfver kindknotan. Vid förhör om saken upplystes att B. dagen före sjelfmordet fått ett bref, som han strax efter genowläsandet sönderhuggit i små bitar, hvarefter han anhållit om tio kronor för att med anledning af brefvet begifva sig till Visby, der han ock varit synlig rusig, hvaremot han icke synts hemma förr än han död påträffades söndags e. m.
En vid Glammunds tjenande dräng meddelade att B. på fredags qväll kommit till Glammunds och der tillbragt natten, hvarunder ban visat en revolver och vid afskedet på morgonen fullt nykter förklarat, att »nu bär det till evigheten eller förtappelsen». Ryktesvis hade sports att en vid Folkedarfve tillsammans med B. tjenande, enligt uppgift mindre vetande piga, nu tjenande i Hejde, vore hafvande och vore anledning antaga, att B. är fader till hennes foster. Vid undersökning af bitarne efter det sönderbuggaa brefvet påträftades ett frimärke, hvars stämpel tycktes vara Klintehamn, och en bit med ordet »Hejde». Någon anledning antaga att B. omkommit genom annans åverkan finnes icke.

Norra Gotland, 14 Mars.
Lärkor, starar och vildgäss ha synts flerstädes.

Apropå sistnämde slags fåglar vingsköts för ett par år vänd vildgås (hane) vid Myrvälder i Tingstäde. Hon intogs bland gårdens tama gäss, såret läktes snart, me idag lefver hon qvar der, utan att gifva min af att vilja öfvergifva kamraterna. Det är ett ovanligt vackert exemplar, vida mera majestätiskt än tamgåsen. Isynnerhet imponerar den långa, smärta halsen.

Ej mindre än 30 läsbarn besöka innevarande års nattvardsskola i Stenkyrka pastorat, 17 från Stenkyrka, 13 från Tingstäde.

Stölder igen. Tre särskilda inbrottsstölder ha sedan vårt sista bref skrefs begåtts härstädes. På 2 ställen vid Moos, der som vanligt fisk och potatis annekterades och hos en hustru midt i Stenkyrke socken, hvilkens man vistas å Furillen, Här gjordes inbrott i källaren, men som det snöat under natten ringade man spåren, som förde till en mycket ökänd person, hvilken är starkt misstänkt att ha föröfrat åtminstone de fleste af å sista tiden här begångna stölder. Af fruktan för hämd lär dock ej anmälan gjorts om stölden, en sak, som naturligtvis förvärrar i hög grad den redan förut oangenäma saken. Samma person var det som för en tid sedan så ogästvänligt bemöttes i Lummelunda. Han är aldrig ute om dagarne, blott om nätterna, arbetar veterligen ej och existerar ändå. Sannerligen vore det tid att kommunslordf. tog saken om hand, då inga målsägare göra det. Osäkerheten här är ej vidare treflig och åtminstone kuude en polisundersökning ej skada. Sorgligt nog måste flere personer vara i »nattverksamhet» då partierna af stulet i flesta fall äro för stora för en enda, och ändå sorgligare är, att man måste befara tjufgodsköpare, enär det stulna är allt för mycket för en eller ett par personers behof.

Torskfisket har på sista tiden, ja hela året för resten, varit det mest lönande i mannaminne. Fångsten har ibland varit tusentals kilo om dagen.

Rone, 13 Mars.
En olycka, som nu i veckan och de senaste dagarne sorgligt berört granuskapet här, är att en ung husbondeson blifvit hvad man kallar mindre vetande — men detta är för litet sagdt, ty ynglingen (öfver 20 år gammal) är mycket oregerlig. Så ville han härom qvällen sent som det var ha en bäst och vagn och resa »sta och fria» som han sade, När detta af busfolket afstyrdes, blef han ond och vild, hvarför ock husbonden i huset med hugg och slag öfverfölls af honom och måste värja sig hos grannarne. Sedan sprang karlen istrumpfötterna och utan tröja från hemmet midt i sena natten — som han sedan sjelf berättade — till Alfva; men anlände lyckligt hem igen tillbaka. Dagen derpå — då man gömt seldonen för honom — sprang han till grannarna och ville låna och när de sade sig ej ha reda på sakerna eller hvad de nu hittade på, så öfverföllos äfren de med slag utan afseende på person. Dagen derpå tog han ut ett par oxar, öste omkring 1 lop hafre i en säck, klöf i raska tag en granstubbe och lade allt samman i vagnen samt körde till bygnaden fram, mengick sedan helt lugnt in för att sätta sig och äta.nMen när detta dröjde allt för länge, satte man in oxarna i stallet. Då visade sig åter mannen beväpnad med en stor yxa, hotande alla. Nu voro goda råd dyra. Dock lyckades man få honom att lägga ifrån sig vapnet, hvarpå man band samman händerna för att göra honom oskadlig. Vakt står hvarje natt och i går var läkaren der från Hemse, Det blir nog ej bra förr än mannen i fråga kommer in på någor lämplig vårdanstalt. (Ealigt senare underrättelser är nu plats beredd på Visby hospital.)

Tillbud till olyckshändelse. Då en häck halm skulle transporteras från en gård härstädes, inträffade den olyckshändelsen att hästarne bletvo rädda och den körande personen kom kull under vagnen, hvarvid hjulen gingo öfver honom. Dock blefvo endast fötterna allvarsamt skadade men ej värre än han kan gå och stå, hvilket rent af kan anses, enligt närvarandes utsago, som ett under.
För ett par veckor sedan skulle en person köra till Hemse, då hästarne plösligt skyggade i diket, hvarvid den ena hästen bröt af sitt ben så att han måste nedslagtas. Den var ej försäkrad, hvadan det för ägaren var en stor förlust.
På tal om försäkring kan nämnas, att många här börja gå in i Gotlands kreatursförsäkringsbolag, oaktadt afgiften ej är så billig. Och flera kommo nog, om premierna nedsattes. Ty att de små sockenföreningarna som här och der uppstått ej mäkta fylla sin uppgift vid inträffande farsot bland djuren, inses nu mer och mer af de fleste, Önskvärdt vore att bolaget äfven garanterade mot brand och åskslag. Derpå beror dess framtid.
I sin qvarn hade en person härom dagen nära på malt stenen ut, som det heter, under de vestliga stormbyarna. Den var allaredan tre tum i lyftning och låg mot gafveln, söndersargande omhöljet, då »pärsen» lyckades hejda qvarnen i farten.

Genom åldersklassers ingång

i och afgång ur landatormen inom Gotlands inekrifningsområde m. m. hafva nedanstående förändringar ägt rum i det till densamma hörande underbefäl.
Förordnade: inom Visby kompaniområde:
till underofficer: Slöjdläraren Åkte M. Pettersson; till korpraler: Målaren K. G. L. Lundgren, skomakarne E. A. Ekman och E. J. M. Bäckström samt smeden J. O. Johansson; Roma: till underofficer: A. E. Thimgren; korpraler: J. A. Enodrell, Bäcks i Akebäcks och K. O. Hägg, Hakhuse i Björke; Tingstäde: till underofficer: V. L. Johansson, Fjells i Endre; korpraler: J. J. A. Stengård, Stenstu i Barlingbo och E. J. N. Ahlgren L:a Sojdeby i Fole; Lärbro: till underofficer: Handl. F. E. Degerman, Slite; korpral: K. J. Berg, Norrvange i Lärbro; Klinte: till underofficer: K. Pettersson, Ganne i Sanda; korpraler: R. Ahlström, Ansartve i Fröjel och K. Nilsson, St:a Solbjerge i Fröjel; Garde: till underoffieerer: M. N. Bergvall, Bjerges i Ala; till korpral: K. J. Wetterström, Nygårds i Ardre; Hemse: till underofficer: G. R. Pettersson, Bölske i Eke; till korpraler: J. Thomasson, Engårda i Rone; Hafdhems: till underofficer: O. N. Berglund, Vastäde i Hablingbo; till korpral: J. G. Tomasson, Nisse i Hablingbo.

Afgångna: inom Visby kompaniområde:
såsom underofficerer: Snickaren M. Magnusson; korpraler: Sekreteraren R. Pettersson och torghandlaren J. Jönsson; Roma; såsom underofficerer: P. E. Wisselgreo, Hogräns skolhus; korpraler: N. Litberg, Valls skolhus och E. Dahlström, Follingbo skolhns; Tingstäde: såsom underofficerer: O. F. Angelöf, Ekeby; korpraler: C. Wallin, Lummelunda och J. F. Jacobsson, Stenkyrka; Lärbro: såsom underofficer: J. A. Lundin Hangvar; korpraler: T. Edmark, Lärbro och O. A. Ahlqvist, Rute; Klinte: såsom underofficer: O. Eklund, Sanda; såsom korpral: A. Olsson, Sanda; Garde: såsom underofficer: O. Sundell, Anga; korpraler: H. P. Ahlbom, Lye och J. N. Olofsson, Lye, samt S. E. Nordell Ala; Hemse: såsom underofficer: K. J. Christoffersson, Alfva; korpraler: O. P. Isenberg, Hemse och K. N. Nilsson, Eke; Hafdhems: såsom underofficer: L. Dabling, Vamlingbo; såsom korpral: T. Berggrea, Vamlingbo.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 31 December 1890:
Othem: födda 19, döda 11, inflyttade 74, utflyttade 105, vigda 4 par; minskning 23; folkmängd 1,007.
Boge: födda 8, döda 6, inflyttade 22, utflyttade 19, vigda 1 par; ökning 5; folkmängd 472.
Follingbo: födda 9 (6 m. 2 qv.), döda 5 (4 m. 1 qv.), inflyttade 90 (54 m. 36 qv.), utflyttade 90 (49 m. 41 qv.), vigda 7 par; ökning 4; folkmängd 474 (237 m. 237 qv.).
Akebäck: födda 5 (4 m. 1 qv.), döda 2 (1 m. 1 qv.), inflyttade & (2 m. 3 qv.), utflyttade 9 (5 m. 4 qv.), vigda 0 par; minskning 1; folkmängd 158 (78 m. 80 qv.) Gothem: födda 22 (17 m. 5 qv.), döda 6 4 m. 2 qv.), inflyttade 19 (7 m. 12 qv.) utflyttade 37 (19 m. 18 qv.), (vigda 5 par; minskning 2; folkmängd 6386 (305 m. 331 qv.).
Norrlanda: födda 2 (1 m. 1 qv.), döda 1 (man), inflyttade 18 (7 m. 11 qv.), utflyttade 9 (3 m. 6 qv.); vigda 2 par; ökning 10; folkmångd 292 (139 m, 153 qv.).
Eskelhem: födda 17, döda 11, inflyttade 39, utflyttade 51, vigda 3 par; minskning 6; folkmängd 757.
Tofta: födda 10, döda 7, inflyttade 12, utflyttade 25, vigda 3 par; minskning 10; folkmängd 734.
Sjonhem: födda 4, döda 2, inflyttade 22, utflyttade 32, vigda 2 par; minskning 8; folkmängd 304.
Viklau: född 1, död 1, inflyttade 14, utflyttade 19, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 206.
Rone: födda 21 (11 m. 10 qv.), döda 12 (5 m. 7 qv.), inflyttade 32, utflyttade 54, vigda 4 par; minskning 13; folkmängd 1,044.
Eke: födda 5 (3 m. 2 qv.), döda 1 (qv.), inflyttade 17, utflyttade 31, vigda 1 par; minskning 10; folkmängd 243.
När: födda 19 (9 m. 10 qv.), döda 14 (6 m. 8 qv.), inflyttade 25, utflyttade 53 vigda 4 par; minskning 23; folkmängd 1,082.
Lau: födda 9 (5 m, 4 qv.), döda 12 (8 m. 4 qv.), inflyttade 15, utflyttade 24, vigda 2 par; minskving 12; folkmängd 517.
Kräklingbo: födda 10 (4 m. 6 qv.), döda 4 (1 m. 3 qv.), inflyttade 25 (13 m. 12 qv.), utflyttade 15 (6 m. 9 qv.), vigda 0 par; ökning 16, folkmängd 423 (202 m. 221 qv).
Ala: födda 5 (2 m. 3 qv.), döda 5 (2 m. 3 qv.), inflyttade 14 (6 m. 8 qv.), utflyttade 20 (9 m,. 11 qv.), vigda 0 par; minskning 6; folkmängd 296 (135 m, 161 qv.).
Anga: födda 6 (3 m. 3 qv.), döda 8 (3 m. 5 qv.), inflyttade 24 (8 m. 16 qv.), utflyttade 27 (13 m. 14 qv.), vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 303 (148 m. 155 qv.).
Hafdhem: födda 12, döda 7, inflyttade 24, utflyttade 45, vigda 4 par; minskning 12; folkmängd 681 (324 m, 357 qv.).
Näs: födda 4, döda 3, inflyttade 19, utflyttade 20, vigda 1 par; minskning 0; folkmängd 408 (202 m. 206 qv.).
Grötlingbo: födda 11 (6 m. 5 qv.), döda 10 (2 m, 8 qv.), inflyttade 20 (9 m. 11 qv.), utflyttade 22 (7 m. 15 qv.), vigda 3 par; minskning 1; folkmängd 630.
Fide: födda 4 (2 m. 2 qv.), döda 7 (2 m. 5 qv.) inflyttade 14 Å m. 10 qv.), utflyttade 8 (4 m. 4 qv.), vigda 1 par; ökning 3 folkmängd 322.
Östergarn: födda 9 (4 m. 5 qv.), döda 11 (7 m. 4 qv.), inflyttade 17 (7 m. 10 qv.), utflyttade 24 (11 m. 13 qv.), vigda 2 par; minskning 9; folkmängd 681 (332 m. 350 qv.).
Gammalgarn: födda 10 (7 m, 3 qv.), döda 3 (1 m. 2 qv.), inflyttade 17 (9 m. 8 qv.), utflyttade 13 (8 m. 3 qv.), vigda 1 par; ökning 11; folkmängd 471 (230 m. 241 qv.).
Ardre: födda 8 (3 m. 5 qv.), döda 3 (2 m. 1 qv.), inflyttade 27 (9 m. 18 qv.), utflyttade 40 (14 m. 26 qv.), vigda 1 par; minskning 8; folkmängd 498 (224 m. 274 qv.).
Sanda: födda 17 (5 m. 12 qv.), döda 6 (5 m. 1 qv.), inflyttade 38, utflyttade 47, ökning 2, folkmängd 827 (374 m. 453 qv.).
Mästerby: födda 5 (8 m. 2 qv.), döda 6 (2 m. 4 qv.), inflyttade 22, utflyttade 23; minsNnlg 2; folkmängd 393 (188 m. 205 qv.).
Vestergarn: födda 5 (4 m. 1 qv.), döda 7 m., inflyttade 28, utflyttade 24; ökning 2; folkmängd 339 (169 m. 170 qv.).
Endre: födda 8 (6 m, 2 qv.), döda 7 (3 m. 4 qv.), inflyttade 40 (22 m. 18 qv.), utflyttade 48 (26 m, 22 qv.), vigda 1 par; minskning 7; folkmängd 348 (169 m. 179 qv.).
Hejdeby: födda 3 (1 m. 2 qv.), död 1 m., inflyttade 12 (7 m, 5 qv.), u:flyttade 28 (17 m. 11 qv.); minskning 14; folkmängd 194 (95 m. 99 qv.).