Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Till ordförande

i kommunalnämden och fattigvårdsstyrelsen hafva valts för Anga socken hemmansägaren P. Bendelin, Fjäle, och för Levide socken hemmansägaren Olof Pettersson, Dals.
Hemmansägaren Karl Jakobsson, Folkedarfve, är utsedd till ordförande i Akebäcks socken kommunalnämd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Garda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 21; urflyttade 32; folkmängd 31 December 465; minskning 9; (vigde 3 par).

Etelhems socken: födde 14; döde 15; inflyttade 34; utflyttade 42; folkmängd 31 December 493; minskning 9; (vigd: 2 par).

Sanda socken: födde 11; döde 17; inflyttade 36; utflyttade 64; folkmängd 31 December 868; minskning 34; (vigde 5 par).

Mästerby socken: födde 4; döde 7; milyttade 18; utflyttade 26; folkmängd 31 December 414; minskning 1; (vigde 3 par).

Vestergarns socken: födde 9; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 29; folkmängd 31 December 356; minskning 5; (vigde 4 par).

Fole socken: födde 12; döde 6; inflyttade 63; utflyttade 5; folkmängd 31 December 488; ökning 18.

Lokrumme socken: födde 10; döde 8; inflyttade 40; utflyttade 35; folkmängd 31 December 406; ökning 7.

Hafdhems socken: födde 11; döde 6; inflyttade 36, utflyttade 50; folkmängd 31 Decamber 697; ökning 7; (vigde 3 par).

Näs socken: födde 9; döde 5: inflyttade 10; utflyttade 15; folkmängd 31 December 439; minskning 1; (vigde 1 par).

Roma socken: födde 17; döde 13;inflyttade 96; utflyttade 98; folkmängd 31 December 563; ökning 2.

Björke socken: födde 4; döde 4; inflyttade 28; utflyttade 31; folkmängd 31 December 199; minskning 3.

Follingbo socken: födde 14; döde 13; inflyttade 64; utflyttade 77; folkmärgd 31 December 492; minskning 12 personer; (vigde 4 par).

Akebäcks socken: född 1; död 1; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 December 16?; minskning 12; (vigde inga).

Endre socken: födde 10; döde 6; inflyttade 50; utflyttade 62; folkmängd 31 December 363; minskning 8; (vigde 1 par).

Hejdeby socken: född 1; döde 4; inflyttade 17; utflyttade 1:9; folkmängden 31 December 201; minskning 5: (vigde inga)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Auktion vid Glammunds i Akebäck.

Genom offentlig auktion, som lördagen den 22:dra i denna månad kl. 10 f.m. kommer att förrättas vid Glammunds i Akebäck socken, låter hem: mansegaren Lars Olsson derstädes till den högstbjudande försälja, utom sina fastighetsandelar i Hägdarfve och Bäx bemman, nedanskrifne lösegendom; sillver, deribland 1 pokal och fickur, kop parkärl, möbler af flere slag, diverse träkärl, en väfstol. — Åkerbruks- och körredskap såsom last- och arbetsvagvar, plogar, harfvar, foderbäckar och seldon; kreatur: deribland 4 st. unga bästar, flere kor, får och en drägtig sugga; 20 kastar floved, ett parti halm, vågra filtsjalar och flere sorters kläde m. m. Kl. ett e.m. utbjudas hemmansdelarne 19/384 mantal Hägdartve och 5/64 mantal Bäx, hvi!ka nyligen undergått laga skifte; och kommer närmare upplysning om areal och tillträde m.m, att delgitvas vid utropet. Betalnings anstånd för lösa egendomen lemnas vederbäftige till den 1:te September. Okända betale genast eller ställe fullgod säkerhet.
Henriksdal den 10 Mars 1884.
J. N. WIMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Mars 1884
N:r 22.

Botajr af Akebäck.

af K. J. Bergman.
Det var på den tiden, då kristna läran började blifva känd på Gutarnes ö. I Akebäcks socken, belägen i öns norra treding och nära nordvestra kusten, lefde då en mäkta rik och ansedd bonde vid namn Botajr. Flere af hans landsmän, som med köpmannavaror seglat till kristna länder, hade der gjort bekantskap med den ya läran, låtit döpa sig och hemfört några prester, hvilka här och der i de gotländska bygderna predikade om: den enade Guden och om Honom, som var sänd till menniskornas frälsning.
Af en af dessa prester blef Botajr, hans hustru och barn samt allt hans husfolk undervisade och döpta.
Som Botajr var en lika förmögen som gudfruktig man, bygde han, i sitt fromma nit för kristendomens utbredande, i Valls närbelägna socken en kyrka af trä; men hedningarne i trakten, hvilka älskade sina gamla gudar, angrepo i Botajrs frånvaro den nya kyrkan och uppbrände den. Och stället, der kyrkan stått, blef efter branden kallad »Kula stethar», det är: stället, der mycket kol finnes. En bondgård derstädes heter »Kulstäde» än i dag.
Men den fromme och i sin tro starke mannen lät icke modet falla. Han beslöt att bygga en annan kyrka i stället för den nedbrända och att dristigt anlägga den just på hedningarnes förnämsta offer plats eller »vi», hvilket namn i det forna språket betyder: ett heligt rum*) På samma ställe uppväxte sedan en stad, som blef kallad Vis by eller offerställets stad.
Det var derstädes, nedanför den branta kullen, som Botajr med sitt folk uppförde en kyrka, hvilken” till alla helgons ära blef invigd.
Men hednivgarne förgrymmades öfver den affällige Botajrs djerfhet att så vilja vanhelga deras gamla offerplats. De sammanrotade sig och med bloss och bränder stormade de fram för att förstöra den kristna helgedomen.
När Botajr, som var tillstädes, märkte deras uppsåt och såg dem fremrycka, stälde han en stege mot kyrkans vägg och klättrade modigt högst upp på dess tak. Och derifrån ropade han till hedningarne.
»Viljen I bränna kyrkan, så skolen I på samma gång bränna äfven mig».
Öfverraskade af Botajrs mod, hejdade sig i början angriparne; men snart närmade de sig ånyo under grymma hotelser och med åkallande af Tor och Odin.
Men Botajr stod oförfärad qvar på kyrkans takås.
Då faran, som hotade honom, blef allt större, framträdde hans svärfader, Lickajr Snielle (eller: Lickajr den vise), som var en af landets rikaste män och myndigaste höfdingar, och ehuru Lickajr ännu hyllade hedendomen, greps han af beundran för svärsonen, som visade sig villig och redo att offra lifvet för sin kristna tro.
Och Lickajr talade till det vilda folket och sade:
»Framhärden icke i edert uppsåt att bränna mannnen och hans kyrka, ty den står på ett heligt rum och för ett heligt ändamål är den bygd och signad».
Hedningarne häpnade öfver den mäktige böfdingens ord och drogo sig tillbaka.
Så blef Allhelgonakyrkan i Vi skonad från förstöring.
Och Botajr tackade Gud för sin kyrkas räddning. Kort derefter lät Lickajr döpa sig och på sin gård i närheten af den hamnplats, som efter honom blef kallad Lickershamn, ett par mil norr om Visby, lät” äfven han bygga en kyrka, der nu Stenkyrka står. Och efterhand — såsom det heter i den gamla Gutasagan, uti hvars fjerde kapitel Botajrs bragd är omförmäld — »när Gutarne fått se kristne mäns fromma seder, lydde de Guds bud och lärde mäns undervisning samt antogo allmänneligen och frivilligt Kristi lära».
Botajrs kyrka i Vi var på Gotland den första kristna kyrka, som stånda fick.
Den var uppförd af trä,” och när den efter mer än ett hundradetal af år råkat iförfall, uppfördes i Visby på samma ställe, nedanför klinten, en annan af sten, som blef ’kallad Sankt Pers kyrka. Äfven den är längesedan förstörd, och det finnes deraf knapt någon lemning qvar. Men minnet af Botajr och hans kristliga mod qvarlefver i friskhet bland Gutafolket än i dag.
Det är ett af detta folks vackraste minnen.
Sv. Fam. J.

*) Isländskan: vé = helgedom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Dödsfall Petter Beckman

Att min älskade make, f. d. hemmansegaren Petter Beckman, vid Folkedarfve i Akebäck efter en långvarig sjukdom stilla afled torsdagen d. 8 December 1881 kl. 1/25 e.m., i en ålder af 64 &r och 8 mån.; sörjd af mig, barn och barnbarn, varder härmed tillkännagifvet.
Maria Beckman.
Sv. Ps. 478, v. 3 och 4, Job. 19: 25.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 December 1881
N:r 99

För afdikning

af Akebäcksmyr inom Akebäck, Roma, Björke och Vall socknar i öfverensstämmelse med en aflandtbruksingeniör Steiumetz uppgjord plan hafva deleganne i nämda myr vill k. m:t ingifvit ansökning om statsbidrag at 1,700 kronor och gett län å 6,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1881
N:r 90

Genom auktion,

som lördagen den 17 dennes kl 3 e. m. förrättas hos enkan Jakobina Jakobsson, Folkedarfvei Akebäck, kommer henne och hennes dotter tillhöriga 5/64 mantal Bäcks i Akebäck att försäljas. Denna hemmansdel, som undergått laga skifte, utbjudes, dels hel, delsi tvänne lotter, åker och äng i ena samt betesmark med betydlig skog i andra lotten. Köpevilkoren blifva billiga och uppgifvas före utropet. Pröfningsrätt i blifvande anbud förbehålles.
Endre den 7 Sept. 1881.
Efter anmodan,
L. N. ENDERBERG

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 September 1881
N:r 72

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd för 1906

När: Födda 4 m., 6 k.; döde 6 m., 12 k.; inflyttade 18 m., 14 k; utflyttade 9 m., 10 k.; vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1906 420 m., 470 k; äldste församlingsmedlemmens ålder 90 år.

Lau: Födde 1 m., 5 k.; döde 1 m., 4 k.; inflyttade 3 m., 8 k.; utflyttede 8 m., 15 k.; vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 1906 220 m., 251 k.; minskning 11 pers.; äldste församlingsmedlemmens ålder 88 år.

Gothem: Födde 6 m., 6 k.; döde 4 m., 7 k.; inflyttade 8 m., 9 k.; utflyttade 8 m., 12 k.; vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1906 299 m., 313 k.; minskning 2; äldste församlingsmedlemmens ålder 96 år.

Norrlanda: Födde 4 m., 3 k.; döde 1 m., 8 k.; inflyttade 4 m., 10 k.; utflyttade 9 m., 8 k.; vigde 2 par; folkmängd 152 m., 162 k.; äldste församlingsmedlemmens ålder 85 år.

Hejnum: Födde 3 m., 2 k.; döde 2 m.; inflyttade 6 m., 10 k.; utflyttade 9 m., 9 k.; folkmängd 31 dec. 1906 141 m., 149 k.; ökning 1 person; äldste församlingsmedlemmens älder 89 år.

Bäl: Födde 2 m., 1 k.; döde 3 m., 1k.; inflyttade 6 m., 6 k.; utflyttade 10 m., 13 k.; vigde 1 per; folkmängd 31 dec. 1906 77 m., 90 k.; minskning 12 personer; äldste församlingsmedlemmens ålder 87 år.

Fardhem: Födde 4 m., 8 k.; döde 8 inflyttade 7 m., 9 k.; utflyttade 14 m., 8 k.; vida 1 par; folkmängd 31 dec. 1906 176 m, 186 k.; minskning 2.

Linde: Födde 8 m., 8 k.; döded m., 2 k.; inflyttade 13 m., 20 k.; utflyttade 10 m., 15 k; vigde 4 par; folkmängd 31 dec 1906 175 m., 194 k.; ökning 11.

Lojsta: Födde 1 m., 5 k.; döde 1 m., 2 k.; inflyttade 10 m., 8 k; utflyttade 9 m., 10 k.; vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1906 135 m., 160 k.; ökning 2.

Sanda: Födde 16 m., 4 k.; döde 5 m., 7 k.; inflyttade 32 m., 37 k.; utflyttade 32 m,. 37 k.; vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 1906 410 m., 424 k.; hela pastoratets folkmängd 1,517; ökning 8.

Mästerby: Födde 3 m., 5 k.; döde 3 m., 2 k.; utflyttade 19 m., 24 k.; utflyttade 10 m., 16 k.; vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 1906 196 m., 195 k.; ökning 20.

Västergarn: Födda 5 m., 3 k.; döde 3 m., 2 k.; inflyttade 12 m., 13 k.; utflyttade 10 m., 8 k.; folkmängd 31 dec. 1906 137 m., 145 k.; ökning 10.

Ejsta: Födde 4 m., 7 k.; döde 8 m., 6 k.; inflyttad 7 m., 8 k.; utflyttade 15 m., 19 k.; vigda 2 par; folkmängd 31 dec. 1906 283 m., 301 k.; minskning 17.

Sproge: Födde 2 m., 2 k.; döde 2 m., 5 k.; inflyttade 6 m., 7 k.; utflyttade 15 m., 8.; vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 1906
146 m., 153 k.; minskning 13.

Roma: Födde 8 m., 6 k.; döde 7 m., 6 k.; inflyttade 39 m., 36 k.; utflyttade 21 m., 25 k.; vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1906 298 m., 318 k.; ökning 19 m., 11 k.

Björke: Födde 10 m., 7 k.; döde 3 m., 5 k.; inflyttade 32 m., 32 k.; utflyttade 23 m., 28 k.; vigde 5 par; folkmängd 31 dec.
1906 183 m., 178 k.; ökning 16 m., 6 k.

Burs: Födde 8 m., 5 k.; döde 5 m., 9 k.: inflyttade 17 m., 17 k.; utflyttade 9 m., 17 k.; vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1906 899 m., 428 k.; ökning 1 personer.

Stånga: Födde 7 m., 6 k.; döde 5 m., 3 k.; utflyttade 15 m., 27 k.; utflyttade 17 m., 25 k.; vigda 3 par; folkmängd 31 dec. 1906 333 m., 360 k.; ökning 5 personer.

Fole: Födde 8 m., 2 k.; döde 2 m., 1 k.; inflyttade 19 m., 21 k.; utflyttade 15 m., 22 k.; vigde 2 par; folkmängd 31 dec, 1906 193 m., 250 k.; ökning 5 pers.; äldste församlingsmedlemmens ålder 86 år.

Lokrume: Födde 4 m., 6 k.; döde 1 m., 5 k.; inflyttade 20 m., 25 k.; utflyttade 4 m., 18 k.; vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 1906 200 m., 216 k.; ökning 7 pers.; äldste församlingsmedlemmens ålder 95 år.

Hablingbo: Födde 6 m., 6 k.; döde 5 m., 1 k.; inflyttade 10 m., 8 k.; utflyttyde ? m., 11 k., vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1906 281 m., 284 k.; ökning 5; äldste församlingsmedlemmens ålder 88 år.

Silte: Födde 3 m., 3 k.; döde 7 m., 1 k.; inflyttade 6 m., 8 k.; utflyttade 8 m., 5 k .; vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 1906 160 m., 154 k.; minskning 1; äldste församlingsmedlemmens ålder 93 år.

Follingbo: Födde 6 m., 7 k.; döde 7 m., 2 k.; inflyttade 31 m., 28 k.; utflyttade 38 m., 35 k.; vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1906 250 m., 247 k.; minskning 8 m., 7 k., äldste församlingsmedlemmens ålder 88 år.

Akebäck: Födde 1 m.; döde 1 m.,1 k.; inflyttade 8 m., 8 k.; utflyttade 10 m., 5 k.; folkmängd 31 dec. 1906 68 m., 81 k.; minskning 2 m., 8 k.; äldste församlingsmedlemens ålder 87 år.

Endre: Födde 4 m., 5 k.; döde 1 m., 2 k.; inflyttade 6 m., 12 k.; utflyttade 23 m., 27 k.; vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1906
147 m., 1?9 k.; minskning 26 pers.; äldste församlingsmedlemmens ålder ?? år.

Hejdeby: Födde 3 m., 1 k.; döde 3 m., 2 k.; inflyttade 2 m., 2 k.; utflyttade 2 m.; 3 k.; vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 1906 108 m., 110 k.; minskning 2 pers; äldste församlingsmedlemmens ålder 90 år.

Alskog: Födde 7 m., 4 k.; döde 4 m., 6 k; inflyttade 10 m., 8 k.; utflyttade 9 m., 9 k; vigde 8 par; folkmängd 31 dec, 1906
227 m., 240 k.; ökning 22 person; äldste församlingsmedlemmens ålder 90 år.

Lye: Födde 4 m., 6 k.; döde 2 m., 2 k.; inflyttade 14 m., 18 k.; utflyttade 12 m., 14 k.; vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 1906 155 m., 164 k.; ökning 7 personer; äldste församlingsmedlemmens ålder 88 år.

Fårö: Födde 11 m., 7 k.; döde 5 m., 10 k.; inflyttade 12 m., 18 k.; utflyttade 14 m., 12 k.; vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1906
1,105; ökning 9; äldste församlingsmedlemmens ålder 90 år.

Stenkyrka: Födde 4 m., 6 k.; döde 6 m., 11 k.; inflyttade 13 m., 11 k.; utflyttade 29 m., 25 k.; vigde 3 par; fokmängd 3 dec. 1906 349 m., 391 k.; minskning 37; äldste församlingsmedlemmens ålder 89 år.

Tingstäde: Födde 3 m., 6 k.; döde 5 m.; 6 k.; inflyttade 21 m.; 22 k.; utflyttade 88 m., 39 k.; vigde 3 par; folkmängd 31 dec, 1906 283 m., 273 k.; minskning 27; äldste församlingsmedlemmens ålder 85 år.

Hangvar: Födde 11 m., 6 k.; döde 8 m., 6 k.; inflyttade 47 m., 54 k.; utflyttade 37 m.; 46 k.; vigde 4 per; folkmängd 31 dec. 1906 482 m., 448 k.; ökning 13 m., 8 k.; äldste församlingsmedlemmens ålder 92 år.

Hall: Födde 2 m., 2 k.; döde 4 m., 2 k.; inflyttade 5 m., 2 k.; utflyttade 5 m., 7 k.; vigde 1 par; folkmängd 31 dec, 1906 127 m., 132 k.; minskning 2 m. 6 k.; äldste församlingsmedlemmens ålder 88 år.

Grötlingbo: Födde 6 m., 7 k.; döde 7 m., 4 k.; inflyttade 7 m, 4 k., utflyttade 6 m., 13 k.; vigde 8 par; folkmängd 31 dec.
1906 294 m, 314 k.; minskning 7; äldste församlingsmedlemmens ålder 91 år.

Fide: Födde 7 m.; döde 3 m., 4 k.; inflyttade 2 m., 5 k.; utflyttade 6 m., 6 k.; vigde 2 par; folkmängd 31 dec, 1906 158 m., 139 k.; minskning 5; äldste församlingsmedlemmens ålder 84 år.

Hejde: Födde 7 m., 6 k.: döds 8 m., 3 k.; inflyttade 25 m,, 21 k.; utflyttade 18 m.; 23 k.; vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 1906 249 m., 307 k.; ökning 7; äldste församlingsmedlemmens ålder 90 år.

Väte: Födde 7 m., 6 k.; döde 7 m., 4 k.; inflyttade 15 m., 17 k.; utflyttade 11 m., 13 k.; vigde 4 par; folkmängd 81 dec. 1906
279 m., 300 k.; ökning 10; äldste församlingsmedlemmens ålder 91 år.

Östergarn: Födde 4 m.; döde 4 m., 6 k.; inflyttade 10 m., 6 k.; utflyttade 8 m.; 16 k.; vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 1906
3?8 m., 280 k.; minskning 14; ädste församlingsmedlemmens ålder 91 år.

Gammalgarn: Födde 6 m., 1 k.; döds 2 m.; inflyttade 7 m., 6 k.; utflyttade 20 m., 21 k.; vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 1906 193 m., 207 k.; minskning 23; äldste församlingsmedlemmens ålder 93 år.

Ardre: Födde 2 m., 2 k.; döde 2 m.; inflyttade 8 m., 31 k.; utflyttade 12 m., 20 k.; vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 1906 227 m., 237 k.; ökning 18; äldste församlingsmedlemmens ålder 88 år.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2