Från sjön.

Skeppet Virgo, kapten Lyberg, inkom i söndags till Gibraltar.
Allt väl.
— På Salvorev häromdagen strandade danska ångaren »Dan», ett präktigt nytt fartyg, endast sex månader gammalt och, som det uppgifves, kostaude omkring 450 tusen kronor, löstogs igår genom bergniugsbolaget Neptuns båtar från grundet oeh infördes till: Ekviken, der fartyget kommer att tätas för att föras till Fårösund för lossning af ännu innebafvande last af hafre.
Bergningsarbetet är ett bland de vackra re. Fartyget, som förlorat bogen, har i botten 2 hål på 20 och ett på 16 fot.
— Lübeckerångaren Teutonia (om 239 tons), kapt. H. Herrlich, kommande från hemorten och destinerad till Petersburg med en dyrbar last af styckegods strandade i förgår em. på Lillegrund utanför Hamra. Med hjelp af bergnivgsångaren Eol löstogs fartyget i går f.m. och bogserades till Slite, der det kommer att af dykare undersökas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Oktober 1882
N:r 81

Strandningar.

23 dennes anlände hit ångaren Hero medtörande på släp den utanför Hoburg med last af plankor strandade, tyske briggen ”Minister von Schleinitz”, kapt. G. Peters; färtyget lärer hatva icke obetydliga skador.
— I måndags införde samme ångare på Salvoref med last af plankor strandade danske skonerten ”Terpsichore”, kapt. K. Jörgensen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 September 1876
N:r 78

Motorseglaren Vega svårt skadad.

Lasten lossas i Kappelshamn.
Motorseglaren Vega av Stockholm infördes som förut nämnts till Kappelshamn i onsdags av en hjälpvedettbåt. Fartyget, som lidit haveri utanför gotlandskusten, hade blivit mycket illa tilltygat under den svåra stormen och det var med knapp nöd som besättningen kunde klara sina liv. Skutan blev vattenfylld, fick svåra ovanbordsskador och förlorade en del av däcklasten, men det höll sig flytande tack vare trälasten i rummet och kunde bogseras i hamn.
Man började i går lossa däckslasten och företog då besiktning av fartyget och när en del av lasten i rummet förts i land så att man kan få en bättre överblick över fartygets skador kommer ny besiktning att ske.
Lasten bestod åv 50 standards bräder och plank samt 130 kubikmeter pappersved. Största delen av pappersveden spolades över bord jämte ett par standards bräder.
Man började i går pumpa fartyget läns och har hållit på därmed i natt, vilket givit till resultat att vattnet sjunkit. undan. Det tycks därför som om skadorna på skrovet ej skulle vara större än att de skulle kunna tätas. Skadorna inom- och ovanbords äro däremot mycket omfattande, vad som ej har blivit sönderslaget är i stället vattenskadat.

Ascania klarade den senaste stormen.
Den finska ångaren Ascania som strandade på Salvorev står alltjämt kvar på samma ställe och tycks stå ganska stadigt i grusbankarna. Fartyget synes inte ha tagit någon nämnvärd skada av den senaste stormen, det har endast fått något ökad slagsida och t. o. m. en del av däckslasten synes vara kvar. Inalles torde c:a 250 standards av lasten vara kvar på fartyget.

Ingen fara för Västergarnshaveristen.
Läget för den på Västergarns utholme strandade tyska motorseglaren ”A. H. Both”? har inte undergått någon förändring, då fartyget fortfarande står fast på grundet. Lyckligtvis uteblev den sydliga kultje som väderlekstjänsten varnade för i går men i stället blev det dimma, som hindrade Neptuns bärgningsbåt från att komma hit inom den tid man tänkt. ”Herakles” har nämligen fått ligga i Dalarö över natten och kommer hit först i kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Första resan på Ascania slutade vid Salvorev.

Sjöförklaring vid rådhusrätten i dag.
Inför Visby rådhusrätt har i dag hållits sjöförklaring angående den finska ångaren Ascanias grundstötning på Salvorev den 27 september. Som bekant måste ångaren överges efter ett dygns fruktlösa bärgningsförsök och står nu som vrak på revet. Kapten Isak Johansson, som gjorde sin första resa med Ascania, angav orsaken till strandningen vara okänd strömsättning, kursen var lagd så att den skulle föra fartyget 6-7 sjömil öster om Östergarn. Förutom kaptenen hördes båda styrmännen, maskinmästaren och en matros, vilka med ed bekräftade uppgifterna i sjöförklaringen samt dem som de själva lämnat. Sakkunniga bisittare voro sjökapten Bertil Lindström och konsul Nils Friberg.

I Kotka intog Ascania en last bestående av 335 standards sågade trävaror, varav 222 standards i rummen och resten på däck. Kl. 22 den 25 sept. anträddes resan till Fischerhütte och den 27 kl. 1,45 togs krysspejling vid Dagerorts fyr på Dagö. Därefter styrde man SV ½ V, SV och SV ½ S under 74,5 distansminuter tills fartyget kl. 22 på kvällen den 27 grundstötte. Enligt besticket beräknades närmaste land då vara utom en radie av 35 sjömil. Vid grundstötningen var vindstyrkan 5 Beaufort med regnbyar och fartyget högg svårt. Vattendjupet befanns vid lodning vara 12-13 fot och akterskeppet var lyftat 2 fot. På andra morgonen fanns ännu ingen läcka men då vinden friskade i från NO beslöt man börja lämpa däckslasten för att komma loss. På förmiddagen kom livbåten från Skärsände ut och hämtade i land tre kvinnor och fem man. Under den 28 tilltog vindstyrkan och var kl. 20 10-11 Beaufort, fartyget överspolades av våldsamma sjöar från revet och vattnet steg i rummen. Sjöarna spolade över fartyget hela natten, fartyget vattenfylldes och en del av däckslasten
spolades överbord. Bryggab och styrbords livbåt blevo svårt skadade. Den 29 sept. minskade vind och sjö något och man hade förbindelse med två svenska mintrålare. På morgonen den 30 anlände bärgningsångaren och på e. m. påbörjades pumpningen. Under kvällen och natten lämpades lasten enligt bärgningsångarens instruktioner, men på morgonen 1 okt. uppgavs bärgningen. Kl. 12,30 lämnade befälhavaren och den återstående besättningen fartyget. Befälhavaren fritog rederiet, sig själv och sin besättning från allt ansvar för den genom grundstötningen uppkomna skadan på fartyg och last.
Kapten Johansson bekräftade uppgifterna i sjöförklaringen, som föredrogs inför rätten och besvarade sedan en del frågor. Han hade kommit ombord på Ascania som vik. befälhavare den 18 sept. och det var alltså hans första resa med fartyget, som slutade så olyckligt. Fartyget hade legat på varv i Helsingfori för bottenmålning och sedan gick man till Kotka för att lasta. Den 20 sept. hade kompassen justerats o. loggen hade besiktigats under juni månad. Vid Dagerort hade man lagt kursen så att fartyget skulle gå 6-7 sjömil utanför Östergarn och då vinden, som varierade mellan SV och NV, beräknades sätta fartyget ytterligare österöver anade man ingen som helst fara för. något. Hade Fårö fyr och Salvorevsbojen varit tända skulle någon olycka aldrig ha hänt, då sikten var god, men man visste tyvärr inte om att dessa fyrar voro släckta. Ej heller hade man sett något av Sandöfyren, men efter strandningen såg man dess sken på riggen, vilket vittnade om synnerligen god sikt.
Loggen visade vid strandningen en tillryggalagd distans av 74,5 sjömil men i verkligheten borde det ha varit c:a 100. På den punkten vanns ingen klarhet, då det ej är undersökt om loggen på något sätt varit felaktig, i Finska viken hade den som nämnts visat riktigt.
Förste styrmannen, som hade varit en månad på båten, fann alla uppgifter vara riktiga och den pejling han tagit vid Dagerort var fullt säker. Sikten under eftermiddagen hade varit medelgod, 5-8 min., och senare på kvällen något sämre, det hade dock varit en lätt sak att se fyren om den varit tänd.
Andre styrmannen hade haft vakten vid strandningen. Han hade icke sett några brott som tydde på att man nalkades grundare vatten och visste icke att fyrarna voro släckta.
Maskinmästaren var den som kände båten bäst, då han varit ombord på den i ett och ett halvt år och han bekräftade de uppgifter som funnos i maskinjournalen. Man hade haft full fart d maskin hela vägen och farten på last var i vanliga fall 7-8 knop. Fartyget var emellertid mycket känsligt för sjö och därav förklarades de stora differenserna i farten, när man började få motsjö den 27 sept. Även den matros som stått till rors hördes och han bekräftade de order han fått om kurs m.
Kapten Johansson tog ansvaret för kursen och samtliga övriga vidhöllo sina uppgifter, efter det att de avlagt ed.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Med anledning av finska ångaren ”Ascanias”

grundstötning å Salvorev den 27 sistlidne september kommer sjöförhör att hållas inför rådhusrätten i Visby den 8 oktober 1940 klockan 10. Till ärendet hörande handlingar finnas tillgängliga å rådhusrättens expedition den 7 oktober under sedvanlig expeditionstid.
Visby den 4 oktober 1940.
RÅDHUSRÄTTEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Oktober 1940
N:r 231

Strandning vid Fårö.

En okänd större motorseglare råkade vid halv 7-tiden i lördagskväll sätta sig fast på Salvorev. Den kom norrifrån och var på väg söderut. Det blåste ganska friskt vid tillfället, varför den ämnade gå väster om revet. Kursen lades emellertid om för tidigt med påföljd av fartyget gick på grundet. Motorseglaren, som var trälastad, lyckades dock efter endast 20 min. själv ta sig av grundet och fortsätta resan. Några skador hade den tydligtvis inte erhållit. Fartyget saknade såväl flagg som nationalitetsmärken — i varje fall kunde man från land inte upptäcka några sådana — varför man inte vet om den var av svensk eller utländsk extraktion.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Grundstötning på Salvorev.

Tysk skonare ute för lindrigt missöde.
Strax före kl. 6 igår Morse strandade tyska motorseglaren Anna Elisabeth på inre delen av Salvorev. Förmodligen har befälhavaren trott sig kunna passera revet, där utprickningen dock för närvarande är något ”förenklad”. Anna Elisabeth, som mätte 122 nettoton och var hemmahörande i Kiel, kom från Sundsvall med trälast och var på väg till Hamburg.
På eftermiddagen vid 2-tiden kom fartyget åter flott, och då skadorna tydligen icke voro av det svårare slaget, fortsattes färden omedelbart söderöver. Vid 3-tiden passerades Fårö fyr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Vad som hände på Salvorev år 1888.

Jag har nu helt nyligen lagt i Gotlanda Allehanda en berättelse om den stora drunkningskatastrof, som inträffade, i Visby hamn a mars 1888, och som jag på det livligaste kommer ihåg. Jag minnes så grant när farsgubben läste det en kväll i tidningen och vilken förstämning det då blev. Vi fäste oss särskilt för den olyckan, emedan en av de omkomna, dykaren Engström, var ifrån Fårö och därmed bekant, samt på grund av att så många som trenne av Neptunbolagets dykare- och bärgningsbåtar voro härute på en gång det året.
Under den stränga vintern 1888 strandade tre stora engelska ångare på det farliga Salvorev. Kort före julen 1887 strandade den första, den hette ”Blue Cross” och var lastad med havre från Ryssland. Den stod synlig några dagar på revet, men stormar och dåligt väder rådde, vilket försvårade och omöjliggjorde bärgning av fartyget och lasten, och ångaren blev ganska fort sönderslagen och vrak. Hela besättningen blev lyckligt bärgad av livräddningsbåten vid Skärsände station.
En liten tid därefter – jag tror strax på nyåret 1888 strandade den andra ångaren, en mycket stor båt för att vara på den tiden. Den hette ”York City” och även den var lastad med havre och kom från Ryssland. När livräddningsbåten vid det tillfället var ute och bärgade den besättningen blåste det storm och var mycket kallt, det var en livräddningsbragd, som nog borde finnas skrivskrå historiens blad och den torde nog blivit det också åtminstone i livbåtens historia.
Jag minns såväl en hel del av den dåtida livbåtsbesättningen, vilka kärngestalter det var. Båtstyraren Ola Ekström t. ex., gråskäggig, lugn och tryggheten själv, Ola Jakobsson, Nordbergarna, far och son, Christoffer Ekström, Christoffer Persson, Karl Höglund, Mårten Molin, Petter Ekman m. fl. Duktiga karlar allesamman, en honnör för deras minne. De blevo sedan ihågkomna med a silvermedalj för sin bragd. Vid sådana tillfällen kunde man få bevittna att tapperhet och dödsförakt finns även annorstädes än på de blodiga slagfälten.
Med anledning av dessa händelser voro Naptunbåtarna Belos, Hermes och Poseidon ofta i Ekeviken på Fårö, och, så ofta vädret tillät, i arbete vid haveristerna för att söka bärga dem. Den stränga vintern med ganska ofta förekommande blåsväder, sträng köld, som blev värre ju längre det led på vintern, och snö i massor, lade ofta hinder i vägen för bärgningen. Fårösund låg tillfruset, fast som hälleberget, till fram i början på april månad, och de flesta hamnar voro blockerade med la. Bärgningsångarna ! kunde Inte gärna vara någon annanstans än i Visby eller Ekeviken.
Den sistnämnda strandade ångaren stod någorlunda hel en ganska lång tid, och då ordnades det så att folk från Fårö, som den tiden hade sina stora tre roningsbåtar, fingo bärga våt eller sjöskadad havre för en viss lott. Det var mången gång ett rörligt liv vid stranden, t man frågade minsann Inte etter om det var kallt. Jag kan såväl minnas, när fullastade båtar om eftermiddagarna och kvällarna kommo roende genom isskaren och issörjan in mot land i Ekeviken och hur det sedan hackades och höggs i isbänken för att få ett någorlunda lågt ställe att häva i land den våta havren. Den östes då i säckar från båtarna och Ibland kunde havrelasten vara så frusen c i båtarna att man fick slå sönder den tjocka skorpan, som bildats under färden iland.
Gubbarna voro mången gång ispansrade och bura Istappar i skägget men glädjen var stor för var gång det lyckades med en sådan båtresa. Det betydde mat till kreaturen och även en välbehövlig om ock surt förtjänt slant i börsen. Storlänningarna, som vi kallade folket från andra socknar, kommo körande över sundet och köpte havre så mycket som vi kunde avvara. Priset var mest omkring 3 kr. tunnan, men det var ju pengar på den tiden. Vad folk vid sådana tillfällen fick frysa och fara Illa, Ifall de ville ha något med, är otroligt. Då man nu för tiden ser och jämför dessa stora, grovt och starkt byggda motorbåtar, som nu finnas, emot de öppna, klena och ernå båtar, som då användes och skulle tas fram med åror och segel, finner man förhållandena kolossalt förändrade. Jag tror att nämnda havre. ångare stod kvar och höll ihop, till dess, att den ödesdigra marsstormen kom och sopade allt djupet. Och då var det slut med den havreskörden.
Sedan, i slutet på mars, strandade den tredje ångbåten, ”Callvllla”. Den var lastad med salt och skulle gå till Ryssland, men den blev fort vrak och inte ett dugg blev bärgat från den mera än folket.
Det var en sträng och händelserik vinter här ute på ön det året, men gott var ändå att Intet människoliv blev spillt här genom alla denna strandningar. Vad sedan snömängden beträffar så kom det massor med snö och folket hade ett väldigt arbete på vägarna mest var och varannan dag med snöskottning. Det blev så pass höga drivor att varken störändar eller sådant syntes. Man fick tå till bivägar och försöka ta sig fram hur man kunde.
Vintern 1893 blev ändå kallare och mera snörik. Havet var tillfruset så långt till sjöss man ville gå, ty milvis syntes intet öppet vatten, och fyren var släckt en längre tid. Men den vintern är en annan historia.
S.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Lotsångaren Vega

återkom hit igår afton efter att ha utlagt Salvorevs lys- och ljudboj. Den har idag här tagit ombord Kopparstenarnas lys- och ljudboj, som på hemvägen till Stockholm kommer att utläggas på sin plats.
Lotsångaren ligger emellertid tillsvidare kvar här i avvaktan på bättre väder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Lotsångaren Vega

som igår lade ut Hoburgsrevs lys- och ljudboj, inkom hit igår afton och tog ombord Salvorevs lys- och ljudboj, med vilken ångaren i förmiddags avgick till Fårö i avsikt att utlägga bojen. Vega beräknas i kväll eller i natt återkomma hit för att avhämta även Kopparstenarnas boj, som därefter utlägges då Vega går till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84