Från sjön.

— Ångaren Bordeaux har blifvit tagen af grundet å Salvoref och inbogserad till Ekeviken för att derifrån afgå till Stockholm.
— Finska skonerten Carolina, hemma i Mariehamn och lastad med plankor har strandat vid Gotska Sandön.
— Skeppet Slite, här hemmahörande, lärer blifva såldt i Hernösand för 14,000 kronor.
— Skeppet Georg & Ludvig, kapten Pedersen, anlände i onsdags till Calais från Gamleby.
— Skonerten Argo, kapt. Vidström, ankom i går till Kiel.
— Briggen Svante, kapt. Stenberg, anlände hit i dag från Newcastle med kol.
— Den 29 maj inkom i Hernösande hamn en norsk brigg med namnet Erik hvilken byggdes vid Hernösands skeppsvarf år 1815. Briggen fördes också under loppet af flere år för Hernösandsrederis räkning dels af kaptenen C. Nygren, som under många års tjenstgjorf såsom hammnästare i Hernösand dels af kaptenen, numera skepprederen i Sundsvall L. M. Altin. År 1852 såldes Erik till Norge och hur sedan 1854 förts af dess nuvarande egare Chr. Taarvig från Fredriksstad, hvilken således i 29 år vandrat efter samma däck.
— Den vid Oskarshamns mek. verkstad för omkring 2 år sedan för ett bolag på Öland nybyggde ångaren Palender såldes den 29 maj till rederi i Stockholm för 40,400 kr. Fartyget befinner sig f. n. i Kalmar och har i år ej gjort några reguliera turer.
— Svenska handelsflottans största lastångare, ångskeppet Hudiksvall. är, enligt Sundsvalls Tidning, såldt i England till pris som hålles hemligt.

Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46

Strandningar.

Holländska skeppet Anna Maria Vilhelmina, kapten Mosterman, strandade i dag under svår tjocka vid Skärsudde å Fårö.
Göteborgsångaren Bordeaux, med last af plankor strandade likaledes i dag å Salvoref å Fårö. Begge fartygen äro vattenfylda. Bergningsångarne Hermes och Hero hafva afgått till strandningsställena.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 6 juli 1883
N:r 45

Haveri-auktion.

»Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Fårösund måndagen den 18 innevarande månad från kl. 10 förmiddagen, försäljes för vederbörande assuradörers räkning ett mindre parti hafre ilandbergadt från å Salvoref strandade ångaren »Dan».
Betalningen skall erläggas kontant.»
Visby den 14 December 1882.
E. Liljewaleh.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 December 1882
N:r 100

Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas i hr Mikael Ekströms magasin vid Skär på Fårö tisdagen den 28 innevarande månad från- klockan tio förmiddagen, försäljes för vederbörande assuradörers räkning ett parti torr Hafre, landbergad från å Salvoref strandade danska ångaren »Dan,» kapten Möller. — Betalningen erlägges kontant, och närmare underrättelser meddelas på mitt kontor.
Visby den 23 Nov. 1882.
E. Liljewaleh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 November 1882
N:r 94

Från sjön.

Om den senaste strandningen vid Salvoren meddelas i Dagladet för 17 dennes följande:
Danska ångfartyget Dan, fördt af kapten Möller och lastadt med lin, blår och hafre, stravdade på Salvoref I dennes och erhöll högst betydliga skador i bottnen, hvaribland ett hål på 16 och 2 på 20 fots längd hvardera, Bergnings- och dykeribolaget Neptun sände genast 4 af sina ångare, Hermes, Poseidon, Bol och Freja ti!l stället och hafva dessa till Fårösund och Skär på Fårö inbergat allt lin och linblår tillhopa 1,407 balar, hvaraf omkring 450 äro våta, men resten torra, samt af hafren, som ursprungligen var 8,417 tschewerts, omkring 1,400 tunnor torr bafre och dessutom en del som blifvit våt. Af våt hafre finnes ännu något ombord, som iutages med fartyget till Fårösund. Genom den kraftiga bjelpen blef fartyget 9 dennes flottaget och infördt till Ekevik, hvarest dykarne ännu äro sysselsatta att täta de högst betydliga skadorna, och äro under fartyget satta 9 stycken tätningsplankor af trä, hvaraf en är 40 fot lång. Hermes skall nu, så snart den svåra sydoststormen lagt sig, inbogsera fartyget till Fårösund och derifrån till reparationshamn. Fartyget var endast 6 månaders gammalt, då det grundstött”. Det är ett stort vackert fartyg och lär vara assuveradt för 420,000 kronor.
— »Dam» inkom i förgår middag till Fårösund.
— Jakten Experience, kapten Thorsson, hemmahörande i Skillinge, kommande från Mönsterås med last af trävaror, strandade 7 dennes på Ryssby »Easkärs-refven» i norra delen af Kalmarsund, Jakten, flytande på lasten, inkom till Kalmar bogserad af Kalmar sund nr 1, som tagit den af grund, och har fartyget derstädes lossat för avt repareras.
— Skeppet »Minsta», kapten K. V. BackInnd, hemma i och kommande från Raumo i Finland, lastad med platk, destinerad till Barcelona, strandade i måndags afton utanför Segerstad å Öland. Masterna äro kapade. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns åugare FEol afgick från Kalmar i tisdags till strandnmugsstället men kunde ej i anseende till den höga sjön uträtta något.
— Ångfartyget Orpheus strandade i söndåga vid Steinsort, norr om Libau, med last af diverse gods på resa till Reval. Bergnuings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Poseidon afgick på aftonen samma dag från Slite för att asssistera fartyget.
— I onsdags uppkom på strömmen i Stockholm tyska ångaren Kätie, kapten Wiess, från Newyork med last af ungefär 18,000 t:r hvete. Kätie, som är hemmahörande i Stettin, är bygd år 1880 i Glasgow samt har en maskin om 240 hästkrafter. Den väldiga åugaren, som för närvarande ligger under lossning i Nybroviken, mäter en drägtighet af 1,858 registerton och är således större än emigrautångaren Öassius samt troligen den största som besökt Stockholms hamn. Efter slutad lossning skall fartyget intaga ett större parti jern och derefter via Stettin återvända till Newyork.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Oktober 1882
N:r 84

Strandning.

Franska ångaren »Ville de Lille», kommande från Kronstadt på väg till Dänkerque med last af hvete och lin, strandade i tisdags e.m. under snötjocka på Salvoren. Fartyget är vattenfyldt.
Bergningsångarne Hero, Eol och Freja äro sysselsatta med bergning af lasten.
Ett par passagerare å den strandade ångaren ankommo igår till Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Oktober 1882
N:r 84

Från sjön.

Skeppet Virgo, kapten Lyberg, inkom i söndags till Gibraltar.
Allt väl.
— På Salvorev häromdagen strandade danska ångaren »Dan», ett präktigt nytt fartyg, endast sex månader gammalt och, som det uppgifves, kostaude omkring 450 tusen kronor, löstogs igår genom bergniugsbolaget Neptuns båtar från grundet oeh infördes till: Ekviken, der fartyget kommer att tätas för att föras till Fårösund för lossning af ännu innebafvande last af hafre.
Bergningsarbetet är ett bland de vackra re. Fartyget, som förlorat bogen, har i botten 2 hål på 20 och ett på 16 fot.
— Lübeckerångaren Teutonia (om 239 tons), kapt. H. Herrlich, kommande från hemorten och destinerad till Petersburg med en dyrbar last af styckegods strandade i förgår em. på Lillegrund utanför Hamra. Med hjelp af bergnivgsångaren Eol löstogs fartyget i går f.m. och bogserades till Slite, der det kommer att af dykare undersökas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Oktober 1882
N:r 81

Strandningar.

23 dennes anlände hit ångaren Hero medtörande på släp den utanför Hoburg med last af plankor strandade, tyske briggen ”Minister von Schleinitz”, kapt. G. Peters; färtyget lärer hatva icke obetydliga skador.
— I måndags införde samme ångare på Salvoref med last af plankor strandade danske skonerten ”Terpsichore”, kapt. K. Jörgensen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 September 1876
N:r 78

Motorseglaren Vega svårt skadad.

Lasten lossas i Kappelshamn.
Motorseglaren Vega av Stockholm infördes som förut nämnts till Kappelshamn i onsdags av en hjälpvedettbåt. Fartyget, som lidit haveri utanför gotlandskusten, hade blivit mycket illa tilltygat under den svåra stormen och det var med knapp nöd som besättningen kunde klara sina liv. Skutan blev vattenfylld, fick svåra ovanbordsskador och förlorade en del av däcklasten, men det höll sig flytande tack vare trälasten i rummet och kunde bogseras i hamn.
Man började i går lossa däckslasten och företog då besiktning av fartyget och när en del av lasten i rummet förts i land så att man kan få en bättre överblick över fartygets skador kommer ny besiktning att ske.
Lasten bestod åv 50 standards bräder och plank samt 130 kubikmeter pappersved. Största delen av pappersveden spolades över bord jämte ett par standards bräder.
Man började i går pumpa fartyget läns och har hållit på därmed i natt, vilket givit till resultat att vattnet sjunkit. undan. Det tycks därför som om skadorna på skrovet ej skulle vara större än att de skulle kunna tätas. Skadorna inom- och ovanbords äro däremot mycket omfattande, vad som ej har blivit sönderslaget är i stället vattenskadat.

Ascania klarade den senaste stormen.
Den finska ångaren Ascania som strandade på Salvorev står alltjämt kvar på samma ställe och tycks stå ganska stadigt i grusbankarna. Fartyget synes inte ha tagit någon nämnvärd skada av den senaste stormen, det har endast fått något ökad slagsida och t. o. m. en del av däckslasten synes vara kvar. Inalles torde c:a 250 standards av lasten vara kvar på fartyget.

Ingen fara för Västergarnshaveristen.
Läget för den på Västergarns utholme strandade tyska motorseglaren ”A. H. Both”? har inte undergått någon förändring, då fartyget fortfarande står fast på grundet. Lyckligtvis uteblev den sydliga kultje som väderlekstjänsten varnade för i går men i stället blev det dimma, som hindrade Neptuns bärgningsbåt från att komma hit inom den tid man tänkt. ”Herakles” har nämligen fått ligga i Dalarö över natten och kommer hit först i kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Första resan på Ascania slutade vid Salvorev.

Sjöförklaring vid rådhusrätten i dag.
Inför Visby rådhusrätt har i dag hållits sjöförklaring angående den finska ångaren Ascanias grundstötning på Salvorev den 27 september. Som bekant måste ångaren överges efter ett dygns fruktlösa bärgningsförsök och står nu som vrak på revet. Kapten Isak Johansson, som gjorde sin första resa med Ascania, angav orsaken till strandningen vara okänd strömsättning, kursen var lagd så att den skulle föra fartyget 6-7 sjömil öster om Östergarn. Förutom kaptenen hördes båda styrmännen, maskinmästaren och en matros, vilka med ed bekräftade uppgifterna i sjöförklaringen samt dem som de själva lämnat. Sakkunniga bisittare voro sjökapten Bertil Lindström och konsul Nils Friberg.

I Kotka intog Ascania en last bestående av 335 standards sågade trävaror, varav 222 standards i rummen och resten på däck. Kl. 22 den 25 sept. anträddes resan till Fischerhütte och den 27 kl. 1,45 togs krysspejling vid Dagerorts fyr på Dagö. Därefter styrde man SV ½ V, SV och SV ½ S under 74,5 distansminuter tills fartyget kl. 22 på kvällen den 27 grundstötte. Enligt besticket beräknades närmaste land då vara utom en radie av 35 sjömil. Vid grundstötningen var vindstyrkan 5 Beaufort med regnbyar och fartyget högg svårt. Vattendjupet befanns vid lodning vara 12-13 fot och akterskeppet var lyftat 2 fot. På andra morgonen fanns ännu ingen läcka men då vinden friskade i från NO beslöt man börja lämpa däckslasten för att komma loss. På förmiddagen kom livbåten från Skärsände ut och hämtade i land tre kvinnor och fem man. Under den 28 tilltog vindstyrkan och var kl. 20 10-11 Beaufort, fartyget överspolades av våldsamma sjöar från revet och vattnet steg i rummen. Sjöarna spolade över fartyget hela natten, fartyget vattenfylldes och en del av däckslasten
spolades överbord. Bryggab och styrbords livbåt blevo svårt skadade. Den 29 sept. minskade vind och sjö något och man hade förbindelse med två svenska mintrålare. På morgonen den 30 anlände bärgningsångaren och på e. m. påbörjades pumpningen. Under kvällen och natten lämpades lasten enligt bärgningsångarens instruktioner, men på morgonen 1 okt. uppgavs bärgningen. Kl. 12,30 lämnade befälhavaren och den återstående besättningen fartyget. Befälhavaren fritog rederiet, sig själv och sin besättning från allt ansvar för den genom grundstötningen uppkomna skadan på fartyg och last.
Kapten Johansson bekräftade uppgifterna i sjöförklaringen, som föredrogs inför rätten och besvarade sedan en del frågor. Han hade kommit ombord på Ascania som vik. befälhavare den 18 sept. och det var alltså hans första resa med fartyget, som slutade så olyckligt. Fartyget hade legat på varv i Helsingfori för bottenmålning och sedan gick man till Kotka för att lasta. Den 20 sept. hade kompassen justerats o. loggen hade besiktigats under juni månad. Vid Dagerort hade man lagt kursen så att fartyget skulle gå 6-7 sjömil utanför Östergarn och då vinden, som varierade mellan SV och NV, beräknades sätta fartyget ytterligare österöver anade man ingen som helst fara för. något. Hade Fårö fyr och Salvorevsbojen varit tända skulle någon olycka aldrig ha hänt, då sikten var god, men man visste tyvärr inte om att dessa fyrar voro släckta. Ej heller hade man sett något av Sandöfyren, men efter strandningen såg man dess sken på riggen, vilket vittnade om synnerligen god sikt.
Loggen visade vid strandningen en tillryggalagd distans av 74,5 sjömil men i verkligheten borde det ha varit c:a 100. På den punkten vanns ingen klarhet, då det ej är undersökt om loggen på något sätt varit felaktig, i Finska viken hade den som nämnts visat riktigt.
Förste styrmannen, som hade varit en månad på båten, fann alla uppgifter vara riktiga och den pejling han tagit vid Dagerort var fullt säker. Sikten under eftermiddagen hade varit medelgod, 5-8 min., och senare på kvällen något sämre, det hade dock varit en lätt sak att se fyren om den varit tänd.
Andre styrmannen hade haft vakten vid strandningen. Han hade icke sett några brott som tydde på att man nalkades grundare vatten och visste icke att fyrarna voro släckta.
Maskinmästaren var den som kände båten bäst, då han varit ombord på den i ett och ett halvt år och han bekräftade de uppgifter som funnos i maskinjournalen. Man hade haft full fart d maskin hela vägen och farten på last var i vanliga fall 7-8 knop. Fartyget var emellertid mycket känsligt för sjö och därav förklarades de stora differenserna i farten, när man började få motsjö den 27 sept. Även den matros som stått till rors hördes och han bekräftade de order han fått om kurs m.
Kapten Johansson tog ansvaret för kursen och samtliga övriga vidhöllo sina uppgifter, efter det att de avlagt ed.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233