Från sjön.

Lotsångaren Ring hitkom igår från Ystad samt afgick härifrån i dag till Salvoren vid Fårö i och för en närmare utprickning af detta farliga grund.
— Skeppet Hermelin, kapten Andersson, har under ett par dagar förgäfves sökt inkomma i Visby hamn för att lossa saltlast. Det låga vattenståndet har omöjliggjort det 16 fot djupgående fartygets ingång hit. I går middag stötte fartyget på grund vid inloppet men flottogs utan svårighet af lotsångaren Ring. I dag har en del af lasten lossats i pråmar, så att fartyget väntas kunna inkomma i hamnen i afton.
— Ångfartyget Klintehamn afgick i dag härifrån på sin första resa för året.
— Sjöfarten på Vänern tog sin början i förra veckan.
— Sjöfarten på Valdemarsvik öppnades i söndags.
— Från Göteborg skrefs i måndags: Ångfartyget Najaden, på resa härifrån till Liibeck, stötte i lördags afton på grund i närheten af Halmstad. Fartyget sprang läck och maskinrummet fyldes med vatten så att elden i pannorna slocknade. Switzerångaren Öresund har länspumpat Najaden, som i dag hitbogseras.
— Sjöfarten på Hernösand öppnades i onsdags, då skeppet Karl Johan inkom å redden med last af salt från Kagliari, Sträng nattis har under senaste tiden hållit inre hamnen isbelagd.
— Från Södertelje skrifves i tisdags: Sjöfarten hit torde ännu låta vänta på sig, För blott en vecka sedan körde Adelsöbor hit öfver Björkfjärden och i slutet på förra veckan gingo timmerlass öfver Hallsfjärden, Det vårblida vädret tar dock ganska skarpt på isarne.
Vid i onsdags företagen undersökning af isen i Mälaren befans den hålla mellan Slusseu och Linasundet 14 tum samt mellan Linasundet och Viksbergsholme 12 tum, men var genomspirad öfver allt. I fredags undersöktes isen mellan Oliebruket och Brandalssund, der den höll 8 till 10 tum, men var genomspirad samt på sina ställen så svag att man knapt kunde komma fram. Öppet vatten vidtager sedan hela vägen till Landsort. I fiedags försökte bogserångaren Norden att från Stockholm arbeta sig fram till Södertelje men kom ej längre än till Vällinge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 April 1884
N:r 28.

Funnet lik.

Den 8 d:s upptogs i närheten af Salvoref på 5 fots vatten liket af en mansperson, iklädd svarta byxor och höga stöflar. I guldringen på hans ena finger lästes: ”Christine Petersen den 18 mars 1871” och kan med visshet antagas att mannen i lifstiden var befälhafvaren å tyska ångaren Prima kapten Hedegaard, som i sistl. januari förolyckades å Salvoref. Förnågon tid sedan befanns liket af förste maskinisten å samma fartyg hafva ilandflutit å Fårön och blef derstädes begrafvet. Som bekant är omkommo kapten och 7 man af besättningen, då de sökte rädda sig i en af fartygets båtar.

Gotlands Tidning
Fredagen den 21 mars 1884
N:r 23.

Från sjön.

Bergningsångarne Freja och Eol hitkommo i torsdag e. m. med omkring ett tusen tunnor hafre, bergad från å Salvoren strandade tyska ångfartyget Prima, hvilket fartyg är fullständigt krossadt i spillror.
Bergningsångarne, som lossa nämda last härstädes, qvarlågo ännu i middags ihärvarande hamp.
— I Helsingborg hemmahörande barkskeppet »Matilda», fördt af kapten 8. P. Ohlsson från Råå, lemnade 10 Dec. Honfleur med destination till Alloa, men har sedan ej afhörts, hvadan det antages ha förolyckats med besättvingen, 8 man, alla mellan 29 och 16-år gamla.
— Skeppet »Eclair», på resa från Ume till Nizza med trälast, bar råkat ut för en orkan, hvarvid kaptenen, P. Larsson från Pålsjö, slogs öfver bord och omkom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1884
N:r 8.

Strandningen å Salvoren.

Sjöförklaring aflades igår af styrmannen å förolyckade tyska ångfartyget »Prima» Tomas Thomsen; förklaringens öfverensstämmelse med verkliga förhållandena beedigades af de sju man af besättningen, hvilka lyckades rädda sig i land.
Af förklaringen, som var afgifven på både tyska och svenska språken, framgick, att ångaren, som väl bemannad och utrustad 2 dennes afgick från Riga, följande dag kl. 4,15, e.m., sedan Holmuddens fyr å Fårö observerats, under disigt väder med full fart törnade på Salvoren. Orsaken till grundstötningen angafs vara den starka strömsättningen. Maskinen slogs genast back, hvarvid propellern stötte mot sten, så att fartyget ej kunde komma loss. Undersökning vidtogs genast för att utröna, om fartyget tagit någon skada, men ingen läcka upptäcktes.
Kl. 9 samma dags afton utkom lifräddningsbåten från Fårön till strandningsstället och qvarlåg vid fartyget omkring on timmes tid. Manskapet å räddningsbåten uppmanade kaptenen och besättningen att lemna fartyget och medfölja till land samt upplyste de skeppsbrutne, att det var förenadt med fara att qvarstanna, men ingen ville lemna fartyget, emedan detsamma då ännu var tätt. Med räddningsbåten afsände kaptenen ett telegram till Visby med begäran om bergningshjelp.
Under natten till 4 dennes utbröt en stark storm, så att vågorna bröto öfver hela däcket; pumparne höllos hela tiden klara. Tidigt på morgonen hölls skeppsråd, då det beslöts, att alla skulle söka rädda sig i land i fartygets egna båtar, emedan räddningsbåten från land ej syntes till. Fartygets båtar gjordes i ordning.
och kl. 9,80 f. m. rodde på kaptenens order styrmannen, andre maskinisten och sex man af besättningen i fartygets lifbåt mot land och landade lyckligt kl. 11 f.m. i närheten fyren. Styrmannen uppsökte då räddningsmanskapet vid Skär och uppmanade det att med räddningsbåten begifva sig ut till grundet, men manskapet vägrade för den höga sjöns skull och de svåra bränningarne, som nu slogo öfver fartygets masttoppar; han bjöd manskapet 200 kronor (maskinisten uppgaf i onsdags den erbjudna summan vara 500 kronor) men erhöll samma vägrande svar. KIL. 4 em. drefvoen del mindre spillror från fartyget i land och ett par timmar senare fartygets Iåringsbåt kantrad.
Följande dag, 5 dennes, begaf sig räddningsbåten med styrman Thomsen ombord ut till grundet, då fartyget befans vara öfvergifvet af kaptenen och de återstående åtta besättningsmännen samt fartygets kronometer, journal och skeppsdokumenter borta. Senare på qvällen ankommo bergningsångarne Poseidon och Hero. men kunde för mörkret och den höga sjön ingenting företaga.
Med Poseidons kapten uppgjordes följan= de dag, 5 dennes, bergningskontrakt, som bestämde, att 30 procent af fartygets och den oskadade lastens värde samt 50 proc. af inventariernas och den skadade lastens värde skulle betalas för bergningen.
Den 7 dennes närmade sig Poseidon grundet, då man fann det strandade fartyget bräckt itu med förskeppet liggande långs sidan af akterskeppet.
Lotskaptenen Berggren fick derpå till styrmannen och den öfriga besättningen framställa en del frågor om nedannämda förhållanden. De: tillfrågade ansågo, att räddningsbåten mycket väl kunnat qvardröja vid fartyget till följande morgon, då fartygets egen båt begaf sig motland, men de visste ej, om kaptenen begärt räddningsbåtens qvarstannande, enär samtalet mellan denne och räddningsmanskapets förman egt rum nere i fartygets kajata. Både ljud- och ljussignaler hade gifvits från fartyget från kl. 4 till 8 på fredagsmorgon, men ingen båt från land kunde upptäckas göra försök att komma till de skeppsbrutne. De tillfrågade förklarade sig anse, att räddningsbåten hade kunnat utan fara begifva sig ut till fartyget på morgonen till kl. 8, men sedan hade det varit förenadt med lifsfara att gå ut; besättningens rodd mot land hade varit mycket farligare än en samtidig färd med räddningshåten till fartyget skulle hafva varit. Vid besättningens rodd till land måste alla krafter användas; deras båt intog dervid endast litet vatten och lade oskadd till vid land, der intet räddningsmanskap då påträffades. DÅ styrmannen uppmanade räddningsmanskapet att göra ett försök att komma till grundet, svarades”att på morgonen ett tre timmars fåfängt försök gjorts, men att båten måst återvända. Kl. 2 på middagen var räddningsbåten redan insatt -i sitt skjul, då styrmannen gaf öfverenskommen signal till ångfartyget, att någon hjelp från land ej varatt vänta. Räddningsmanskapets uppförande hade för öfrigt varit tillmötesgående mot de räddade.
Vidare upplystes att afståndet från fartyget till land utgör omkring 5 1/2 minuter, d. v. s. närmare en svensk landtmil.
Såsom tolk vid sjöförklaringens afgifvande tjenstgjorde tyske konsuln Karl L. Ekman.
Denna sorgliga händelse torde vara ett gif akt för vederbörande att till ett bättre ändra det i mindre tillfredsställande skick varande lifräddningsväsendet vid våra kuster. Lifräddningsmanskapets bristfälliga utrustning och materiel förmå ej att tillräckligt skydda äfven det modigaste manskap vid dylika utfärder till sjös under vintertiden. Utom dugliga båtar måste manskapet förses med vattentäta, kroppen fullt skyddande kläder, som ej genast blifva genomisade, för att kunna utföra sitt svåra värf. Derjämte bör detta manskap, som ofta har att kämpa den största kraft och uthållighet fordrande strider på hafvet, utgöras af ungt och fullt arbetsfört folk. Först då kan det med tillförsigt upptaga kampen med vågorna och rädda de skeppsbrutne från undergång.
Af fartygets räddade besättning afreste i dag med Sofia de sex matroserna.
Styrmannen och maskinisten komma ännu en tid att qvardröja härstädes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Januari 1884
N:r 4.

En sorglig strandning

inträffade, såsom förut nämts, i torsdags eftermiddag på Salvoren, der tyske ångaren Prima, kapten Hildegaard, stötte på. Följande dag på morgonen afgingo i fartygets egen båt styrmannen samt sju man af besättningen och ankommo lyckligt i land på Fårön. Enligt hvad desse berät tade, ämnade kaptenen och den öfriga besättningen senare på dagen begifva sig i land. På fredags qväll klockan 10 ankom bergningsångaren Poseidon till Ekviken, men kunde till följd af det hårda vädret ej företaga något. Samma qväll påträffades emellertid det tyska fartygets låringsbåt kantrad vid fyren på Fårön, hvadan det kan antagas för säkert, att kaptenen och den återstående besättningen, 8 man, förolyckats under rodden mot land.
Fårösunds tullinspektions rapport, dagtecknad 6 dennes, afslutas med följande ord: »Poseidon och Hero ligga vid Ekviken för att assistera, men hafva ännu i dag kl. 12 f. m, icke kunnat uträtta något för storm och sjögång».
Poseidon qvarlåg ännu 7 Jan., hvaremot Hero i måndags afton anlände till Visby.
Enligt i måndags hitkomna underrättelser har det strandade fartyget, som endast är fem månader gammalt, af stormen slagits midt itu.
Den räddade besättningen, som hitkom i går qväll för sjöförklarings afgifvande, be står af följande: Thomsen, styrman, Oland, maskinist, Eskildsen, eldare, Bastiansen, matros, Johansen, lättmatros, Kling, Böhme och Tidersen, jungmän.
Dessa hafva angående olyckan berättat bland annat, att fartyget kl. 1/2 5 itorsdags afton strandade på refvet och att, sedan från fartyget uppsändts nödsignaler, lifräddvingsbåt från land framkommit vid 9 tiden på qvällen, då likvisst ingen af besättningen ville öfvergifva fartyget, hvars läge då ännu ej ansågs farligt, hvarför räddningsbåten återvände. Under natten tilltog stormen allt mer och mer, hvarför s. k. skeppsråd hölls tidigt på morgonen följande dag, då alla förklarade sig vilja begifva sig i land. Vid 1/2 10 tiden på f.m. gjordes en båt klar, enär oaktadt nödsignaler någon hjelp från land ej in fann sig, och i denna stego förste styrmannen, andre maskinisten, ea eldare, 2 matroser och 3 jungmän. Efter en äfventyrlig färd var båten vid 11-tiden f.m. i närheten af land, dit de fleste dock vadande i vattnet kommo efter erhållna min: dre skador. De skeppsbrutne loforda det mottagande de rönte af kustbefolkningen, som på allt sätt sökte vederqvicka dem i deras nöd. De räddade anhöllo då, att lifräddningsbåten måtte ånyo sändas ut till fartyget för att afhämta kaptenen och deras kamrater, men, uppgifves det, lifräddningsmanskapet vägrade att begifva sig ut till refvet emedau det vore lönlös möda, så stark som stormen nu var. Styrmannen säges hafva lofvat ända till 500 kronor, om ett räddningsförsök gjordes, men fick samma nekande svar Vid 1/25 på em. påträffades vid stranden en af far tygets mindre båtar sönderslagen, hvadan man antog, att en del af den återstående besättningen i denna förgäfves sökt rädda sina lif, och ett par timmar senare på e.m. dref det strandade fartygets läringsbåt i land utan manskap, då man kom till visshet om att alla hade funnit sin graf i vågorna. Följande dag på f.m, lördagen, då stormen något bedarrat, begaf sig lifräddningsbåten med det strandade fartygets styrman ombord ut till refvet, då de funno fartyget utan besättuing men ännu helt. Räddningsbåten återvände derpå till land. Under natten till måndagen tilltog åter stormen i styrka och bröt fartyget midt itu.
Af de omkomne efterlemr.ar maskinisten enka och 4 barn samt kocken enka och 1 barn. Kaptenen var gift sedan ett halft år tillbaka; de öfrige voro ogifta.
Det räddade manskapet anser, att deras kamraters lif kunnat frälsas, enär lifräddningsbåten bort och äfven förmått företaga ett försök att komma till refyet på fredagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Januari 1884
N:r 3.

Från sjön.

Tyska ångaren Prima har under snöstorm strandat vid Salvorev på resa från Reval till London med last af 48 tusen kubikfot hafre och 16 tusen kubikfot ärter. Igår middag ilandbergades hälften af besättningen; den öfriga delen af densamma kunde då ej iland föras för den häftiga stormens skull. Igår qväll vid 10-tiden ankom bergningsångaren Poseidon till strandningsstället, dit äfven bergningsångaren Hero är beordrad. Det strandade ångfartyget är hemmahörande i Flensburg.
— I dag vid 11-tiden på f.m. inkom hit briggen Svante, kapten Stenberg, med last af diverse varor. Fartyget kom från England via Sandhamn.
— Jakten Teodor, kapten Toftén, var i dag vid middagstiden färdig att afsegla till Klinte.
— Nyårsafton inkom till Slite jakten Matilda, kapten Bergedahl, på resa från Liban i barlast.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Januari 1884
N:r 2.

Från sjön.

Göteborgsångaren Tirfing, som strandat å Salvoref, inbogserades i lördags till Oskarshamn af bergningsångaren Poseidon.
— Den vid Storeklint i Seieröbugten stran dade jakten Florentina från Halmstad står så långt inne på land — på endast ett fots vatten — att någon hjelp icke kan lemnas från sjösidan. Man är sysselsatt med att berga lasten och vid inträdande högvatten kan fartyget möjligen halas flott.
— Skon.-skeppet Folke, hemma i Simrishamn, från Newcastle till Lissabon med kol, har blifvit läck i sjön och 14 d:s på morgonen sjunkit 16 sjömil söder om Portland, men besättningen är bergad.
— Galeasen Lovisa, kapten A. Rundqvist, hemma i Stockholm, afgick derifrån 15 Sept.
på resa till Törefors stångjerns- och manufakturverk i Nederkalix, men har ej framkommit dit, Den ssnaste underrättelse man hafc om galeasen är den af den 5 Oktober, då han från ett annat fartyg skall hafva observerats på aftonen lägga till sjös. Samma natt uppstod en svår storm med tjocka, hvarför det antages att fartyget blifvit öfversegladt eller sprungit läck samt sjunkit med man och allt.
— Helsingborgsbarken Arkitekt, kapten von Lieven, på resa från Söderhamn till Lissabon med trälast, har inkommit läck till Helsingborg för att lossa och reparera.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

Från sjön.

I Amsterdam hemmahörande briggen Gazelle, kapten B Manje, strandade i torsdags å Salvoref utanför Fårö, en mil från Skärsudde. Fartyget med last af 91 standard bräder var på resa från Viborg till hemorten, Af den starka stormen slungades fartyget af grund och kantrade, hvarvid masterna bräcktes och vraket med kölen uppåt dref in i Aurudde på östra kusten af ön i närheten af Fårö, fyr. Besättningen, 7 man, räddades men lyckades endast att berga en del klädespersedlar. En del af däckslasten och några inventarier hafva sedan ilandbergats på åtskilliga ställen på Fårön.
Bergningsångare har anländt till strandningstället.
— En af Neptunbolagets ångare passerade sistl. torsdags e.m. genom Kalmarsund söderut, medförande på släp en större pråm, innehållande en del från strandade monitorn Tordön bergade effekter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Juli 1883
N:r 61.

Från sjön.

Norska briggen Broders Minde, kapten Hansen, grundstötte 7 dennes, under resa från Sundsvall till England med trävarulast, å Salvoref, men kom lyckligt flott samma dag.
— I lördags f.m. passerade i Malmö hemmahörande ångaren Vesta, kapten Hasselquist, under resa från Sunderland till Malmö, 19-sjömil V 38/4 S från Hirtshals fyrtorn (Lat. 56 27 5 N- Lovg. 9” 24′ Ost.) ett omkring 90 fot långt, kantradt vrak, koltjäradt i bottnen, för öfrigt oskadadt. Rodret är skildt från de nedra maljorna. Vraket tycktes ha legat kantradt två till tre månader och kan vara farligt för långsåt kusten passerande ångare och seglare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juli 1883
N:r 58.

Från sjön.

— Ångaren Bordeaux har blifvit tagen af grundet å Salvoref och inbogserad till Ekeviken för att derifrån afgå till Stockholm.
— Finska skonerten Carolina, hemma i Mariehamn och lastad med plankor har strandat vid Gotska Sandön.
— Skeppet Slite, här hemmahörande, lärer blifva såldt i Hernösand för 14,000 kronor.
— Skeppet Georg & Ludvig, kapten Pedersen, anlände i onsdags till Calais från Gamleby.
— Skonerten Argo, kapt. Vidström, ankom i går till Kiel.
— Briggen Svante, kapt. Stenberg, anlände hit i dag från Newcastle med kol.
— Den 29 maj inkom i Hernösande hamn en norsk brigg med namnet Erik hvilken byggdes vid Hernösands skeppsvarf år 1815. Briggen fördes också under loppet af flere år för Hernösandsrederis räkning dels af kaptenen C. Nygren, som under många års tjenstgjorf såsom hammnästare i Hernösand dels af kaptenen, numera skepprederen i Sundsvall L. M. Altin. År 1852 såldes Erik till Norge och hur sedan 1854 förts af dess nuvarande egare Chr. Taarvig från Fredriksstad, hvilken således i 29 år vandrat efter samma däck.
— Den vid Oskarshamns mek. verkstad för omkring 2 år sedan för ett bolag på Öland nybyggde ångaren Palender såldes den 29 maj till rederi i Stockholm för 40,400 kr. Fartyget befinner sig f. n. i Kalmar och har i år ej gjort några reguliera turer.
— Svenska handelsflottans största lastångare, ångskeppet Hudiksvall. är, enligt Sundsvalls Tidning, såldt i England till pris som hålles hemligt.

Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46