Till Fårösund

inkommo i lördags ångaren Axel, på väg med korn från Göteborg till S:ockholm, samt Helsingforsångaren Storfursten. Axel hade sökt sig upp utefter Gotlands vestra kust — i torsdags syates han utanför Visby — samt sökt komma mellan Sandön och Salvoren, men måst vända och gå in till Fårösund. Båda ångarne qvarligga, sedan Storfarsten gått af och måst vända tillbaka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 April 1889
N:r 46

Ångaren Calvilla,

hemma i Scarborough, hvilken som bekant 8 stistlidne Februari strandade å Salvoren och totalt förolyckades, har nu i England aflagt sjöförklaring. På grund af de omständigheter som derunder framkommit, har sjörätten i Hull, som ansett att kapten Webster låtit komma sig fel till last vid navigeringen, suspenderat honom från fartygsbefäl under tre månader.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 April 1889
N:r 45

Från hafvets botten.

I tisdags ankom från Visby till Stockholm delar af maskinen till engelska ångaren York City, som i vintras strandade på Salvaref norr om Gotland. De nu ditkomna maskindelarne ha upptagits af gotländska dykare. Bergningsarbetet fortsättes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

En förolyckad storhet

kan man med skäl kalla den i förra veckan å Salvoren strandade engelska ångaren York City. En gång förut har York City varit utsatt för ett olycksöde på våra kuster. Den 23 November syntes utanför Östergarn, såsom vi då i ett bref från lands bygden omtalade, en större obekant ångare signalera mot land, men på grund af storm kunde ingenting göras, utan försvann ångaren efter några timmar. Detta var York City, då på väg från Savannah till Reval med last af 6,000 balar bomull, värda icke mindre än 1,200,000 kronor. Elden dämpades dock lyckligen med ånga, sedan omkring 500 balar förstörts, hvarpå ångaren fortsatte resan.
Och nu, på återresan från Raval med en last af omkring 30,000 tunnor hafre förolyckas den vid samma gotländska kust, fastän längre norrut. Onsdagen 21 dennes afgick York City från Reval. Den hade hårdt och blåsigt väder samt snötjocka, På torsdagen varskoddes en fyr, som man antog vara Norsholms, hvadan man märkte att man kommit ur kursen, som genast ändrades. Efter en stund såg utkiken en prick, och som man trodde denna vara den yttre, som utmärkte Salvorens ref, ansåg man sig hafva kursen klar — och efter några ögonblick rände York City med full fart upp på refvet, 6 fot högt. Pricken var ej den yttersta, utan i stället den tredje i ordningen.
Genast på torsdags eftermiddag i det kalla och stormiga vädret började räddningen af besättningen från Fårö. I 24 timmar arbetade räddningsmanskapet oafbrutet, och blefvo under tiden både genomfrusna och genomvåta, så att de liknade isstoder. Vanliga menniskor skulle ha dött under dylika strapatser. Slutligen lyckades dock arbetet, i det halfva besätt ningep, som inalles utgöres af 26 man, i den egna lifräddningsbåten och den andra hälften i Fårösundsbåten räddades öfver till Poseidon, som låg i närheten. Nu är besättningen inqvarterad i bondgårdarne på Fårön. Bland dem finnes en som är infödd kines och tjenstgör som stewart. Han är gift med en engelska.
York City ligger nu ganska jämt på grundet å grusbotten och antages hafva lidit jämförelsevis ringa skador, ehuru akterskeppet gräft ned sig något i gruset. Neptuobolagets kaptener anse dock, att om de få ett par dagars vackert väder på sig, ångaren skall kunna räddas, hvarefter den troligen kommer att föras till Stockholm för att reparera. Lasten, som tillsammans med ångaren är värd 600,000 kro nor (ångaren ensamt är assurerad för 360,000 kronor) är likväl till tre fjerdedelar förstörd, enär endast det öfre lagret kan användas. Det var tal om att härifrån Visby sända ut fartygen Moya och Svante för att berga lasten, men det förslaget har måst förkastas. I stället har bergniogsarbetet i går börjats af en Neptunbolaget tillhörig och vid Fårö stationerad »börding,» ett afmastadt skepp, som lastar 6000 tunnor.
York City, som mäter 1530 registerton och är 3-däckad, är bygd i West-Hartlepol år 1881, äger 200 hästkrafters maskin och var ursprnogligen afsedd för boskapstransport mellan Boston och London, Nu var den ej fullastad, men när den innehar hel last rymmer den — för att göra en jämförelse — ungefär 12 gånger så mycket som Tjelvar. Den är näst efter Gothembourg City, som för ett par år sedan förolyckades här, den största ångare som strandat på gotländska kusterna.
York City är assurerad i bolaget »Norra Ensgland», hvars agent troligen befinner sig på väg hit. Lasten är delvis försäkrad i Bresslau, i ett bolag, hvars agent är konsul Broander på Ronehamn.
Befälhafvaren på York City är en helt ung man, ej mer än 31 år, och har;pröfvat mången dust med sitt fartyg. I somras räddade han bland annat 240 menniskor från oden i Atlanten upp brunna ångaren City af Montreal. Såväl befälhafvare som besättning qvarblifva tills vidare på Fårö.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Sjunket fartyg.

Under den starka stormen igår afton strandade å Salvoren vid Fårön briggen Bernhardina, kapten Jylling, hemmahörande i Leer i Hannover samt på resa från Hernösand till Hamburg med last af stäf. Besättningen lyckades efter stora ansträngningar att ilifbåten rädda sig i land. I dag på f.m. syntes ej ett spår af fartyget, som under nattens häftiga storm antagligen sönderslagits af de öfver grundet frambrytande väldiga brottsjöarne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 September 1885
N:r 76.

Från sjön.

Lotsångaren Ring hitkom igår från Ystad samt afgick härifrån i dag till Salvoren vid Fårö i och för en närmare utprickning af detta farliga grund.
— Skeppet Hermelin, kapten Andersson, har under ett par dagar förgäfves sökt inkomma i Visby hamn för att lossa saltlast. Det låga vattenståndet har omöjliggjort det 16 fot djupgående fartygets ingång hit. I går middag stötte fartyget på grund vid inloppet men flottogs utan svårighet af lotsångaren Ring. I dag har en del af lasten lossats i pråmar, så att fartyget väntas kunna inkomma i hamnen i afton.
— Ångfartyget Klintehamn afgick i dag härifrån på sin första resa för året.
— Sjöfarten på Vänern tog sin början i förra veckan.
— Sjöfarten på Valdemarsvik öppnades i söndags.
— Från Göteborg skrefs i måndags: Ångfartyget Najaden, på resa härifrån till Liibeck, stötte i lördags afton på grund i närheten af Halmstad. Fartyget sprang läck och maskinrummet fyldes med vatten så att elden i pannorna slocknade. Switzerångaren Öresund har länspumpat Najaden, som i dag hitbogseras.
— Sjöfarten på Hernösand öppnades i onsdags, då skeppet Karl Johan inkom å redden med last af salt från Kagliari, Sträng nattis har under senaste tiden hållit inre hamnen isbelagd.
— Från Södertelje skrifves i tisdags: Sjöfarten hit torde ännu låta vänta på sig, För blott en vecka sedan körde Adelsöbor hit öfver Björkfjärden och i slutet på förra veckan gingo timmerlass öfver Hallsfjärden, Det vårblida vädret tar dock ganska skarpt på isarne.
Vid i onsdags företagen undersökning af isen i Mälaren befans den hålla mellan Slusseu och Linasundet 14 tum samt mellan Linasundet och Viksbergsholme 12 tum, men var genomspirad öfver allt. I fredags undersöktes isen mellan Oliebruket och Brandalssund, der den höll 8 till 10 tum, men var genomspirad samt på sina ställen så svag att man knapt kunde komma fram. Öppet vatten vidtager sedan hela vägen till Landsort. I fiedags försökte bogserångaren Norden att från Stockholm arbeta sig fram till Södertelje men kom ej längre än till Vällinge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 April 1884
N:r 28.

Funnet lik.

Den 8 d:s upptogs i närheten af Salvoref på 5 fots vatten liket af en mansperson, iklädd svarta byxor och höga stöflar. I guldringen på hans ena finger lästes: ”Christine Petersen den 18 mars 1871” och kan med visshet antagas att mannen i lifstiden var befälhafvaren å tyska ångaren Prima kapten Hedegaard, som i sistl. januari förolyckades å Salvoref. Förnågon tid sedan befanns liket af förste maskinisten å samma fartyg hafva ilandflutit å Fårön och blef derstädes begrafvet. Som bekant är omkommo kapten och 7 man af besättningen, då de sökte rädda sig i en af fartygets båtar.

Gotlands Tidning
Fredagen den 21 mars 1884
N:r 23.

Från sjön.

Bergningsångarne Freja och Eol hitkommo i torsdag e. m. med omkring ett tusen tunnor hafre, bergad från å Salvoren strandade tyska ångfartyget Prima, hvilket fartyg är fullständigt krossadt i spillror.
Bergningsångarne, som lossa nämda last härstädes, qvarlågo ännu i middags ihärvarande hamp.
— I Helsingborg hemmahörande barkskeppet »Matilda», fördt af kapten 8. P. Ohlsson från Råå, lemnade 10 Dec. Honfleur med destination till Alloa, men har sedan ej afhörts, hvadan det antages ha förolyckats med besättvingen, 8 man, alla mellan 29 och 16-år gamla.
— Skeppet »Eclair», på resa från Ume till Nizza med trälast, bar råkat ut för en orkan, hvarvid kaptenen, P. Larsson från Pålsjö, slogs öfver bord och omkom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1884
N:r 8.

Strandningen å Salvoren.

Sjöförklaring aflades igår af styrmannen å förolyckade tyska ångfartyget »Prima» Tomas Thomsen; förklaringens öfverensstämmelse med verkliga förhållandena beedigades af de sju man af besättningen, hvilka lyckades rädda sig i land.
Af förklaringen, som var afgifven på både tyska och svenska språken, framgick, att ångaren, som väl bemannad och utrustad 2 dennes afgick från Riga, följande dag kl. 4,15, e.m., sedan Holmuddens fyr å Fårö observerats, under disigt väder med full fart törnade på Salvoren. Orsaken till grundstötningen angafs vara den starka strömsättningen. Maskinen slogs genast back, hvarvid propellern stötte mot sten, så att fartyget ej kunde komma loss. Undersökning vidtogs genast för att utröna, om fartyget tagit någon skada, men ingen läcka upptäcktes.
Kl. 9 samma dags afton utkom lifräddningsbåten från Fårön till strandningsstället och qvarlåg vid fartyget omkring on timmes tid. Manskapet å räddningsbåten uppmanade kaptenen och besättningen att lemna fartyget och medfölja till land samt upplyste de skeppsbrutne, att det var förenadt med fara att qvarstanna, men ingen ville lemna fartyget, emedan detsamma då ännu var tätt. Med räddningsbåten afsände kaptenen ett telegram till Visby med begäran om bergningshjelp.
Under natten till 4 dennes utbröt en stark storm, så att vågorna bröto öfver hela däcket; pumparne höllos hela tiden klara. Tidigt på morgonen hölls skeppsråd, då det beslöts, att alla skulle söka rädda sig i land i fartygets egna båtar, emedan räddningsbåten från land ej syntes till. Fartygets båtar gjordes i ordning.
och kl. 9,80 f. m. rodde på kaptenens order styrmannen, andre maskinisten och sex man af besättningen i fartygets lifbåt mot land och landade lyckligt kl. 11 f.m. i närheten fyren. Styrmannen uppsökte då räddningsmanskapet vid Skär och uppmanade det att med räddningsbåten begifva sig ut till grundet, men manskapet vägrade för den höga sjöns skull och de svåra bränningarne, som nu slogo öfver fartygets masttoppar; han bjöd manskapet 200 kronor (maskinisten uppgaf i onsdags den erbjudna summan vara 500 kronor) men erhöll samma vägrande svar. KIL. 4 em. drefvoen del mindre spillror från fartyget i land och ett par timmar senare fartygets Iåringsbåt kantrad.
Följande dag, 5 dennes, begaf sig räddningsbåten med styrman Thomsen ombord ut till grundet, då fartyget befans vara öfvergifvet af kaptenen och de återstående åtta besättningsmännen samt fartygets kronometer, journal och skeppsdokumenter borta. Senare på qvällen ankommo bergningsångarne Poseidon och Hero. men kunde för mörkret och den höga sjön ingenting företaga.
Med Poseidons kapten uppgjordes följan= de dag, 5 dennes, bergningskontrakt, som bestämde, att 30 procent af fartygets och den oskadade lastens värde samt 50 proc. af inventariernas och den skadade lastens värde skulle betalas för bergningen.
Den 7 dennes närmade sig Poseidon grundet, då man fann det strandade fartyget bräckt itu med förskeppet liggande långs sidan af akterskeppet.
Lotskaptenen Berggren fick derpå till styrmannen och den öfriga besättningen framställa en del frågor om nedannämda förhållanden. De: tillfrågade ansågo, att räddningsbåten mycket väl kunnat qvardröja vid fartyget till följande morgon, då fartygets egen båt begaf sig motland, men de visste ej, om kaptenen begärt räddningsbåtens qvarstannande, enär samtalet mellan denne och räddningsmanskapets förman egt rum nere i fartygets kajata. Både ljud- och ljussignaler hade gifvits från fartyget från kl. 4 till 8 på fredagsmorgon, men ingen båt från land kunde upptäckas göra försök att komma till de skeppsbrutne. De tillfrågade förklarade sig anse, att räddningsbåten hade kunnat utan fara begifva sig ut till fartyget på morgonen till kl. 8, men sedan hade det varit förenadt med lifsfara att gå ut; besättningens rodd mot land hade varit mycket farligare än en samtidig färd med räddningshåten till fartyget skulle hafva varit. Vid besättningens rodd till land måste alla krafter användas; deras båt intog dervid endast litet vatten och lade oskadd till vid land, der intet räddningsmanskap då påträffades. DÅ styrmannen uppmanade räddningsmanskapet att göra ett försök att komma till grundet, svarades”att på morgonen ett tre timmars fåfängt försök gjorts, men att båten måst återvända. Kl. 2 på middagen var räddningsbåten redan insatt -i sitt skjul, då styrmannen gaf öfverenskommen signal till ångfartyget, att någon hjelp från land ej varatt vänta. Räddningsmanskapets uppförande hade för öfrigt varit tillmötesgående mot de räddade.
Vidare upplystes att afståndet från fartyget till land utgör omkring 5 1/2 minuter, d. v. s. närmare en svensk landtmil.
Såsom tolk vid sjöförklaringens afgifvande tjenstgjorde tyske konsuln Karl L. Ekman.
Denna sorgliga händelse torde vara ett gif akt för vederbörande att till ett bättre ändra det i mindre tillfredsställande skick varande lifräddningsväsendet vid våra kuster. Lifräddningsmanskapets bristfälliga utrustning och materiel förmå ej att tillräckligt skydda äfven det modigaste manskap vid dylika utfärder till sjös under vintertiden. Utom dugliga båtar måste manskapet förses med vattentäta, kroppen fullt skyddande kläder, som ej genast blifva genomisade, för att kunna utföra sitt svåra värf. Derjämte bör detta manskap, som ofta har att kämpa den största kraft och uthållighet fordrande strider på hafvet, utgöras af ungt och fullt arbetsfört folk. Först då kan det med tillförsigt upptaga kampen med vågorna och rädda de skeppsbrutne från undergång.
Af fartygets räddade besättning afreste i dag med Sofia de sex matroserna.
Styrmannen och maskinisten komma ännu en tid att qvardröja härstädes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Januari 1884
N:r 4.

En sorglig strandning

inträffade, såsom förut nämts, i torsdags eftermiddag på Salvoren, der tyske ångaren Prima, kapten Hildegaard, stötte på. Följande dag på morgonen afgingo i fartygets egen båt styrmannen samt sju man af besättningen och ankommo lyckligt i land på Fårön. Enligt hvad desse berät tade, ämnade kaptenen och den öfriga besättningen senare på dagen begifva sig i land. På fredags qväll klockan 10 ankom bergningsångaren Poseidon till Ekviken, men kunde till följd af det hårda vädret ej företaga något. Samma qväll påträffades emellertid det tyska fartygets låringsbåt kantrad vid fyren på Fårön, hvadan det kan antagas för säkert, att kaptenen och den återstående besättningen, 8 man, förolyckats under rodden mot land.
Fårösunds tullinspektions rapport, dagtecknad 6 dennes, afslutas med följande ord: »Poseidon och Hero ligga vid Ekviken för att assistera, men hafva ännu i dag kl. 12 f. m, icke kunnat uträtta något för storm och sjögång».
Poseidon qvarlåg ännu 7 Jan., hvaremot Hero i måndags afton anlände till Visby.
Enligt i måndags hitkomna underrättelser har det strandade fartyget, som endast är fem månader gammalt, af stormen slagits midt itu.
Den räddade besättningen, som hitkom i går qväll för sjöförklarings afgifvande, be står af följande: Thomsen, styrman, Oland, maskinist, Eskildsen, eldare, Bastiansen, matros, Johansen, lättmatros, Kling, Böhme och Tidersen, jungmän.
Dessa hafva angående olyckan berättat bland annat, att fartyget kl. 1/2 5 itorsdags afton strandade på refvet och att, sedan från fartyget uppsändts nödsignaler, lifräddvingsbåt från land framkommit vid 9 tiden på qvällen, då likvisst ingen af besättningen ville öfvergifva fartyget, hvars läge då ännu ej ansågs farligt, hvarför räddningsbåten återvände. Under natten tilltog stormen allt mer och mer, hvarför s. k. skeppsråd hölls tidigt på morgonen följande dag, då alla förklarade sig vilja begifva sig i land. Vid 1/2 10 tiden på f.m. gjordes en båt klar, enär oaktadt nödsignaler någon hjelp från land ej in fann sig, och i denna stego förste styrmannen, andre maskinisten, ea eldare, 2 matroser och 3 jungmän. Efter en äfventyrlig färd var båten vid 11-tiden f.m. i närheten af land, dit de fleste dock vadande i vattnet kommo efter erhållna min: dre skador. De skeppsbrutne loforda det mottagande de rönte af kustbefolkningen, som på allt sätt sökte vederqvicka dem i deras nöd. De räddade anhöllo då, att lifräddningsbåten måtte ånyo sändas ut till fartyget för att afhämta kaptenen och deras kamrater, men, uppgifves det, lifräddningsmanskapet vägrade att begifva sig ut till refvet emedau det vore lönlös möda, så stark som stormen nu var. Styrmannen säges hafva lofvat ända till 500 kronor, om ett räddningsförsök gjordes, men fick samma nekande svar Vid 1/25 på em. påträffades vid stranden en af far tygets mindre båtar sönderslagen, hvadan man antog, att en del af den återstående besättningen i denna förgäfves sökt rädda sina lif, och ett par timmar senare på e.m. dref det strandade fartygets läringsbåt i land utan manskap, då man kom till visshet om att alla hade funnit sin graf i vågorna. Följande dag på f.m, lördagen, då stormen något bedarrat, begaf sig lifräddningsbåten med det strandade fartygets styrman ombord ut till refvet, då de funno fartyget utan besättuing men ännu helt. Räddningsbåten återvände derpå till land. Under natten till måndagen tilltog åter stormen i styrka och bröt fartyget midt itu.
Af de omkomne efterlemr.ar maskinisten enka och 4 barn samt kocken enka och 1 barn. Kaptenen var gift sedan ett halft år tillbaka; de öfrige voro ogifta.
Det räddade manskapet anser, att deras kamraters lif kunnat frälsas, enär lifräddningsbåten bort och äfven förmått företaga ett försök att komma till refyet på fredagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Januari 1884
N:r 3.