Från sjön.

Om den senaste strandningen vid Salvoren meddelas i Dagladet för 17 dennes följande:
Danska ångfartyget Dan, fördt af kapten Möller och lastadt med lin, blår och hafre, stravdade på Salvoref I dennes och erhöll högst betydliga skador i bottnen, hvaribland ett hål på 16 och 2 på 20 fots längd hvardera, Bergnings- och dykeribolaget Neptun sände genast 4 af sina ångare, Hermes, Poseidon, Bol och Freja ti!l stället och hafva dessa till Fårösund och Skär på Fårö inbergat allt lin och linblår tillhopa 1,407 balar, hvaraf omkring 450 äro våta, men resten torra, samt af hafren, som ursprungligen var 8,417 tschewerts, omkring 1,400 tunnor torr bafre och dessutom en del som blifvit våt. Af våt hafre finnes ännu något ombord, som iutages med fartyget till Fårösund. Genom den kraftiga bjelpen blef fartyget 9 dennes flottaget och infördt till Ekevik, hvarest dykarne ännu äro sysselsatta att täta de högst betydliga skadorna, och äro under fartyget satta 9 stycken tätningsplankor af trä, hvaraf en är 40 fot lång. Hermes skall nu, så snart den svåra sydoststormen lagt sig, inbogsera fartyget till Fårösund och derifrån till reparationshamn. Fartyget var endast 6 månaders gammalt, då det grundstött”. Det är ett stort vackert fartyg och lär vara assuveradt för 420,000 kronor.
— »Dam» inkom i förgår middag till Fårösund.
— Jakten Experience, kapten Thorsson, hemmahörande i Skillinge, kommande från Mönsterås med last af trävaror, strandade 7 dennes på Ryssby »Easkärs-refven» i norra delen af Kalmarsund, Jakten, flytande på lasten, inkom till Kalmar bogserad af Kalmar sund nr 1, som tagit den af grund, och har fartyget derstädes lossat för avt repareras.
— Skeppet »Minsta», kapten K. V. BackInnd, hemma i och kommande från Raumo i Finland, lastad med platk, destinerad till Barcelona, strandade i måndags afton utanför Segerstad å Öland. Masterna äro kapade. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns åugare FEol afgick från Kalmar i tisdags till strandnmugsstället men kunde ej i anseende till den höga sjön uträtta något.
— Ångfartyget Orpheus strandade i söndåga vid Steinsort, norr om Libau, med last af diverse gods på resa till Reval. Bergnuings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Poseidon afgick på aftonen samma dag från Slite för att asssistera fartyget.
— I onsdags uppkom på strömmen i Stockholm tyska ångaren Kätie, kapten Wiess, från Newyork med last af ungefär 18,000 t:r hvete. Kätie, som är hemmahörande i Stettin, är bygd år 1880 i Glasgow samt har en maskin om 240 hästkrafter. Den väldiga åugaren, som för närvarande ligger under lossning i Nybroviken, mäter en drägtighet af 1,858 registerton och är således större än emigrautångaren Öassius samt troligen den största som besökt Stockholms hamn. Efter slutad lossning skall fartyget intaga ett större parti jern och derefter via Stettin återvända till Newyork.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Oktober 1882
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *