Gotlands ångverksväg.

Ömsesidiga brandstodsförening.
Har i dag hållit sammanträde å Stadshotellet under ledning av lantbr. L. T. Jakobson i Stånga.
Av de föredragna års- och revisionsberättelserna framgick att försäkringsvärdet vid årets slut uppgick till 315,590 kr. vilket utgör en ökning under året av 14,500 kr. Årets omkostnader hava uppgått till kr. 399:84 och vinsten till kr. 1,092:99. Under året har ingen brandskada träffat försäkrad egendom. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter i styrelsen återvaldes lantbr. Ev. Larsson i Fole och L. T. Jakobson i Stånga, samt nyvaldes H. Klingvall i Hejdeby och Kr. Niklasson i Linde. Till suppleanter omvaldes C. Müller, Visby, K. Pettersson i Slite och J. N. Jakobson i Gerum samt nyvaldes Fr. Martell i Stånga. Revisorer blevo nämdemännen J. Vahlgren i Stånga och Anton Larsson i Garda med nämdeman H. Pettersson, Myrungs och lantbr. L. Johansson i Garda som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *