Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
För tillgrepp af rapphönsägg
hade, på angifvelse af arbetaren Lara Vilhelm Pettersson, Elägvalls i Vallstena, länsman J. Håkansson instämt kronobåtemannen Johan Frimodig från Norrgärds i Vallstena. Svaranden skulle nämligen 5 Juni 1887 från ett fågelbo i en hage i Vallstena tillgripit rapphönsägg. Som emellertid ej blifvit utredt att det verkligen varit rapphönsägg samt ej edgång kande åläggas svaranden ansåg häradsrätten att Frimodig ej kunde fällas till ansvar mot sitt nekande. Svaranden och angifvaren fingo sjelfva vidkännas kostnaderna för rättegången.

För misshandel
hade gästgifvaren M. P. Broström, Broa å Fårö, instämt rättaren T. Stenström dersammastädes, hvilken senare å sin sida stämt käranden för samma förseelse. Häradsrätten ålade Stenström att aflägga värjemålsed på att han ej 29 December 1887 på e. m. å vägen vid Broa med knif eller annat vapen tillfogat Broström sår i ansigtet. För edgången lemnades betänketid till första rättegångsdagen af hösttingets första sammanträde och hänvisades Stenström till själasörjaren för att erhålla undervisning om edens vigt och betydelse.

Till ansvar för i enslighet födt foster
hade länsman B. Bolin instämt ogifta Katarina Gertrud Jakobsson, Lauritse i Ala. Svaranden frikändes enär ingenting annat ådagalagts än att hon haft missfall.

För misshandel och ärekränkning
hade drängen A. Persson, Rosendal i Follingbo, instämt sin husbonde landtbrukaren O. W. Åhlander. Som Åhlander erkänt att han 6 April detta år på f. m., då Persson på förebråelse af svaranden för ovarsamhet vid förspännandet af hästar svarat sturskt samt ej åtlydt husbondes befallningar, med en fingertjock enkäpp tilldelat Persson åtskilliga slag å låren, hvilka slag, då Persson sökte afvärja dem, träffat hans händer och ansigte, dömde häradsrätten Åhlander att för misshandel, deraf ej skada följt, böta 55 kronor, att godtgöra Persson för sveda och värk med 10 kronor samt ersätta rättegångskostnaderna med 6 kronor. Såväl Åhlanders invändning, att han mot Persson endast användt sin rätt till husaga, som Perssons ansvarsyrkande för ärekränkning, bestående i åtskilliga tillmälen, lemnade rätten utan allt afseende.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *