Mönstring

med beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde N:r 187 förrättas:
Fredagen den 18 December kl. 8 f. m. vid Stånga jernvägsstation med beväringsmän från Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva och Hemse socknar samt
Lördagen den 19 December kl. 8 f. m. vid Stånga jernvägsstation med beväringsmän från Rone, Eke, Burs, Stånga, När och Lau socknar.
Närmare upplysningar om mönstringen blifva intagna i Länskungörelserna.
Hemse den 18 Nov 1891.
Philip Hertzman,
Beftälbafvare för Hemse kompaniområde N:r 187.

Mönstring med beväringsmän tillhörande Garde kompaniområde N:r 186 förrättas:
Fredagen den 18 December kl. 11 f. m. vid Kräklings i Kräklingbo med beväringsmän från Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar samt
Lördagen den 19 December kl. 1/2 10 f. m. vid Buttle jernvägsstation med beväringsmän från Vänge, Buttle, Guldrupe, Garde, Etelhem, Alskog och Lye socknar.
Närmare upplysningar om mönstringen blifva intagna i Länskungörelserna.
Visby den 21 November 1891.
Axel Ytterberg,
Befälbatvare för Garde kompaniområde N:r 186.

Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten.
För fylleri och öfverdådig framfart å allmänna vägen från Ljugarn var instämd hemmansägaren Jakob Pettersson, Stenstu i Ala. Han frikändes af, brist på bevisning.

För barnuppfostringshjelps utfående hade Josefina Östergren från Sanda i Östergarn instäm tdrängen Gustaf Andersson, Uggårds i Fole.
Sedan upplyst blifvit att detta mål redan under sistlidne vårting varit anhängiggjordt af käranden, som då gick under namn af Hedda Helena Östergren och målet då förlikts, förklarade rätten sig icke kunna ånyo upptaga detsamma till pröfning.
— Till edgång dömdes drängen August Myrsten från Hall i Fleringe, instämd i ett barnunoppfostringsmål af Emma Österberg dersammastädes.

Till 15 kronors böter för ärekränkning dömdes Laura Yttergren, Hejdes i Fole, enär hon ett psr gånger i flere personers närvaro yttrat att Vendela Klintberg dersammastädes varit på kuren.

För åverkan hade landtbrukaren P. Stare, Bunge i Lummelunda, instämt husbonden L. P. Björkegren, Pajse i Martebo. Som det icke, mot svarandens bestridande, styrkts att han afverkat annan eller mera skog än hoom kontraktsenligt tillkom, ogillades käromålet.

»Tryse» och »slok» hade husbonden O. Öman, Norrbys i Vänge, kallat O. Sjögren derstädes, Han dömdes att böta å kronor.
Med ersättningspåstående hade nämdemannen Anshelm Pettersson, Ardags i Ekeby, ingetämt hemmansägaren L. O. Hellgren, Säggeby i Källunge. Käranden hade 28 Aug. sistlidet år låtit forsla en lokomobil öfver Säggeby bro, som svaranden är skyldig underhålla, Sedan några plankor brustit under lokomobilens tyngd, hade en del af bron rasat samt lokomobilen nedfallit och skadats, Som emellertid lokomobilens tyngd var flerdubbelt större än den, för hvilken bron var afsedd, och käranden det oaktadt ej vidtagit några särskilda försigtighetsmått, och det icke visats att bron, som vid vägsyn lemnats utan anmärkning, haft andra brister än en del af röta angripna plankor, kande den omständigheten att lokomobilen nedstörtat och skadats, icke för svaranden medföra ersättningsskyldighet, utan ogillades käromålet.

För fylleri å sabbat samt för vägran att åtlyda jernvägsmans tillsägelse att aflägsna sig från bangård dömdes drängen A. Lindström, Sallmunds i Vänge, att böta 20 kr, För den förra förseelsen dömdes drängen Hjalmar Ahlqvist, Kyrkljufves i Vänge, att böta 10 kr.

För olofligt beträdande af jernväg söndagen 7 sistlidne Juni dömdes drängen Johannes Svantesson, Möllbos i Halla, att böta 5 kr.

För misshandel mot hustru Auna Larsson i. Ala — ett slag med flata handen, hvaraf ej skada följt — dömdes snickeriarbetaren Adolf Hellgren, Bjerges i Ala, att böta 5 kronor.

Södra häradsrätten.
För olaga rapphönsjagt under December månad i fjor var instämd drängen Theodor Martell, Unghanse i Öja. Han nekade, men som half bevisning förebragts, ådömdes han edgång.

En bro

mellan Dibjers och Möllgårds gårdar i Hörsne socken kommer att anläggas 7, 8 och 9 Oktober. Samma dagar kommer äfven den s. k. Röjtareln å vägen från Kräklingbo kyrka till Ala socken att omläggas.

I länstäflingsskjutningen,

som i dag ägt rum å sedvanlig plats, hafva deltagit 51 skyttar, representerande Hejde, Lina, Visby, Sanda, Klinte, Stånga, Dalhem, Garda, Fardhem och Ala skyttegillen.
Vädret var för skjutningen mycket olämpligt, i det vinden blåste skarpt dels från sidan, dels rakt omot skyttarne. I trots häraf blef dock resultatet jämförelsevis godt.
Sedan skjutningen, som verkstäldes på 240 meters afstånd med 8 skott mot 10ringad tafla, ägt rum, samlades skyttarne framför bestyrelsens tält, der major Cronstedt, på uppdrag af landsböfdingen utdelade prisen enligt nedanstående lista: L. N. Hallgren, Fardhem, 62 poäng, 40 kr.
Aug. Jakobsson, Sanda, 61 poävg, 30 kr.
Edv. Karlström, Visby, 60 poäng, 25 kr.
H. Lindbom, Klinte, 59 poäng, 20 kr.
G. T. Jacobsson, Visby, 55 poäng, 20 kr.
O. Olsson, Garda, 53 poäng, 15 kr.
O. Ekelund, Sanda, 53 poäng, 10 kr.
V. Lönnies, Stånga, 51 poäng, 10 kr.
L. Pettersson, Lina, 49 poäng, 10 kr.
Grefve Cronstedt uttalade den förhoppningen, att skjutskickligheten allt framgent måtte höjas på Gotland, framförde skyttarnes tack till bestyrelsen, löjtnanterna Sollergren, Mannerbjerta och Sylvan, samt höjde ett lefve för konung och fosterland, hvilket af de närvarande basvarades med ett fyrfaldigt hurrarop.

Olyckshändelse.

På vägen mellan Ganthem och Ala kullstjelpte en handl. Edmark tillhörig vagn med den påföljd att hr Edmark skadade sig illa i knäet och måste införas till läkare.

Biskopsvisitation

hölls i lördags och i söndags med Kräklingbo, Ala och Anga församlingars pastorat, dervid visitator biträddes af kontraktsprosten Budin och folkskoleinspektören kyrkoherde Odin.
Anga församlings småskola besöktes först. Biskopen uttalade att undervisningen sköttes på ett försvarligt sätt. Dock framhöll ban att vid kristendomsundervisningen den bibliska historien icke finge stå tillbaka för katekesen. Såsom önskningsmål framstälde biskopen anställandet af en examinerad lärare. Redan au, och till dess skolan blefve ombildad till folkskola med småskola vore nödvändigt att barnen ej för länge qvarhöllos i småskolan, då derigenom deras utveckling hämmades, utan borde de sändas till folkskolan i Kräklingbo. Med anledning af skolrådets visade uraktiåtenhet att efterkomma inspektörens föreskrifter gaf biskopen allvarsamma förmaningar. Sockenbibliotek saknades. Härmed skulle tills vidare få anstå. Dock var skolrådet villigt med första söka inrätta sådant.
Anga kyrka befans till sitt yttre prydlig; dock borde några felande portalkolonner anskaffas, Härom ville kyrkorådet göra framställning. Kyrkogården var rymlig och plantering der&å påbörjad. Omgifvande muren borde jämnas. Biskopen uttalade sin förvåning öfver att fortfarande grafplatser voro anvisade &t de särskilda hemmanen, och önskade ett annat förhållande. Mot spanmålsmagasinets läge fann biskopen icke nu skäligt göra anmärkning, endast tillsåges, att säden ej bars öfver kyrkogården. Messkruden var illa medfareu. Om den ej kunde repareras, föreslog biskopen att Kräklingbo kyrkas skrud skulle på bekostnad af alla tre församlingarne repareras för att sedan samfäldt användas. Detta förslag antog kyrkorådet.
Dopskålen var brukbar, men tarfvade reparation. En och samma kalk och patén begagnades i hemmen och i kyrkan. Biskopen påpekade lämpligheten af särskilda kärl vid sockenbud. Några gamla träbilder kunde lämpligen öfverlemnas till fornsalen. Arkiv och inventarier gåfvo ingen anledning till anmärkning.
Undervisningen I folkskolan I Kräklingbo hade varit god såväl till metod som resultat. Häröfver nttalade biskopen sin tillfredsställelse. Dock vore i undervisningen i satslösning framåtskridande nödvändigt. Undervisning meddelades i trädgårdsskötsel, hvarför läraren byste särskildt intresse. Deremot meddelades ej slöjdundervisning, men förband skolrådet sig att härom göra vederbörlig framställning. Några önskningar i fråga om undervisningsmaterial fannos ej att framställa. Sockenbibliotek, som en gång funnits, saknades. Skolrådet ville emellertid göra framställning om 25 kr. årligen af bränvinsmedlen härtill.
Till sitt yttre var Kräkliogbo kyrka i prydligt skick. Dock borde portalerna putsas och delvis förses med pya pelare.
Kostnaderna härför kunde lämpligen fördelas på 3 år. Rörande återställandet af portalen på tornets vestra sida gjorde biskopen ej något yrkande. Kyrkorådet ansåg dock att församlingen efter de tre &ren skulle vara villig äfven till denna reparation. I fråga om sockenmagasinet var förbållandet samma som i Ånga. Kyrkogården var tillräcklig och väl omsedd. Två vackra grafstenar inne ikyrkan voro genom sin belägenhet tämligen skyddade för slitning, hvarför de ej behöfde flyttas. Rörande messkruden antogs hvad som i Anoga föreslagits. Arkiv och inventarier fannos i ordning. Afskrifniog af några förbrukade persedlar beviljades.
Inspekterades folkskolan i Ala. Rörande undervisningen gjorde biskopen intet särskildt uttalande, enär skolläraren förklarade sig i hvarje fall ämna ofördröjligen söka afsked. Emellertid borde ofördröjligen åtskillig undervisningsmateriel anskaffas. Bristen af sockenbibliotek vore bär mera än annorstädes känbar. I likhet med i Kräklingbo bestämde skolrådet sig för en framställning till kommunen för att få behofvet afhjelpt.
Ala kyrkas väl omsedda yttre gaf ej anledniog till anmärkning. Kyrkogården var tillräcklig och väl hållen. Mot sockenmagasinet gjordes ej avmärkniog. I det inre anmärktes att kyrkans tak be: höfde hvitstrykas. Härtill var kyrkorkdet villigt. Med anledning af församlingens tryckta ställning gjordes intet yrkande avgående bristen af orgel. Dopfanten borde flyttas till sidan af predikstolen. I fråga om messkruden blef be slutet samma som i öfriga församlingar. Två gamla kollekt-bäcken borde öfverlemnas till fornsalen. Vid räkenskapernas granskning förekom ingen anmärkning. Ministerialböckerna voro med ordning förda.
Rörande tillståndet inom församlingen meddelade pastor, att med söndagens he lighållande hade blifvit bättre. I sedligt afseende hade märkbar förbättring inträdt. Bibelförklaringar hade hållits, äfvenså missionsböner, likaså kommunionförhör. Så kallade nattvardsföreningar funnos inom pastoratet. Fem barn voro odöpta. Kyrkokassornas behållning visitationsdagen var i Kräklingbo kr. 20: 58, i Anga kr. 485: 51 samt i Ala kr. 37:83. I Anga hade donerats 25 kr. och i Kräklingbo 500 kr. till förmån för de fattiga.

Till konsistorieombud

vid ägodelningsrättssammanträde 22 Juli för att bevaka Ala annexhemmans rätt och bästa har utsetts kyrkoherde Berglund i Östergarn.

Torsburgskretsen

höll sitt sommarmöte i Ala skolhus 19 dennes.
Lektion hölls i bibelläsning i förening med morgonbön af läraren på stället.
Skoll. Carlsson, Gothem, höll lektion i satslära och skoll. Jakobsson, Östergarn, om växterna, Sedan de hållna lektionerva kritiserat, företogs diskussion om frågan: »Skall Torsburgskretsen ingå som krets i Sveriges allmänna folkskollärareförening?» Efter någon öfverläggning besvarades frågan genom omröstning med ja. Derefter höll skoll. Herlitz, Halla, ett lärorikt föredrag om skoltukten. Nästa möte bestämdes att hållas i Kräklingbo, då lektioner komma att hållas af skoll. Lindström, Gammalgarn, i aritmetik, skoll. Höggren, Ganthem, i bibl. historia och i gymnastik af läraren på stället.

Stångad af en tjur

blef i lördags enkan Lovisa Qviberg från Ala. Det ilskna djuret ristade dervid upp hudbetäckningen å magen på qvinnan, som vårdas å härvarande lasarett.

Auktion Ahla.

Medels öppen och frivillig auktion låter sågverksägaren herr Joh. Edmark, Ahla, tisdagen den 21 dennes från kl. 10 f. m. till den högstbjudavde försälja fastigheten 7/16 mutl. kr. sk. Hägvalds i Vänge, att af köparen genast tillträdas sådant det nu befiones med utsådt höstsäde. Fastigheten, belägen invid allmänna landsvägen nära Vänge kyrka samt ej långt från Bjerges station, är af god och bördig beskaftenhet samt försedd med manbygnad i komfortabelt skick och en i godt stånd varande rymlig och tidsenligt inredd ladogårdsbygnad; betalningsvilkoren, som betydligt kunna lämpas efter en solid köpares beqvämlighet, blifva tillkännagifna före utropet.
Obs! Hemmanet blifver utbjudet först i mindre lotter och sedan i sin helhet.
I så fall att hemmanet blitver försåldt kommer äfven att vid samma tillfälle försäljas all den & gården befiot liga yttre lösegendomen, hvaraf må vämnas: kreatur såsom oxar och bästar; kör- och åkerbruksredskap såsom vaguar, kälkar, harfvar, klösar, plogar, foderbäckar, mullfösor m. m. Betalningen härför erlägges af godkände inropare den 1:sta nästk, Okt., andre betale vid anfordran.
Guldrupe i April 1891.
J. P. JACOBSSON,
auktionstförrättare.