Visby idrottsförening

hade i förgår qväll å Stadshotellet sitt andra ordinarie sammanträde för året, besökt af ungefär ett 20-tal ledamöter. Vid sammanträdet valdes till revisorer af föreningens räkenskaper för innevarande år notarien J. H. Bachér och literatör A. Veström med notarien R. Vahlström till ersättare.
Då det å, vågbrytaren belägna badhus, som föreningen förra sommaren hyrde, under den svåra Septemberstormen i fjor blåst sönder, och de andra båda badhusen ej ansågos lämpliga, enär vattnet vid dem är för grundt, så att hoppning och dykning der ej kunna öfvas, beslöt med fäst afseende här föreningen att å lämplig plats bygga ett eget badhus, och åt styrelsen, som ägde att inom föreningen utse och med sig förena tre sakkunniga ledamöter, uppdrogs att till nästa sammanträde som borde hållas redan om en vecka, inkomma med fullständig utredning rörande kostnaderna, badhusets utseende och inredning m. m.
Angående sommaröfningarna bestämdes, att bollspel och gångöfningar flitigt skulle idkas. Till instruktörer utsagos för segling och rodd bokhållaren J. P. Eklund samt uti bollspel bokhållaren G. Bolling och notarien R. Vahlström.
I och för firande af föreningens något mer än ettåriga tillvaro beslöts att inom kort anställa en enkel fest.
Fyra nya ledamöter invaldes i föreningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Val af en ledamot

för Gotlands nationalbeväring till fullmäktige för arméns pensionskassor äger rum härstädes 9 Juli kl. 2 e. m. i militärexpeditionen. Fullmäktige sammanträda i hufvudstaden 8 nästa Oktober.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Svärdspension,

som årligen utgår med 45 kronor, har tilldelats f. d. styckjunkaren vid Gotlands nationalbeväring Jakob Niklas Boberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Stadsegendom till salu.

Som Visby Stadsfullmäktige beslutat, att den staden tillhöriga egendomen ur 19 i Strandrotens 2:e qvarter skall försäljas, om antagligt anbud erhålles, så ega hugade spekulanter derå att innan den 15 nästkommande Juli till Drätselkammaren afgifva skriftliga anbud, hvilka komma att stadsfullmäktiges pröfning underställas; och är det antagligt att för en reel köpare vitkoren ställas synnerligen förmånliga.
Egendomen, väl belägen, vid Strandgatan, uppförd af sten under tegeltak i 2 våningar, innehåller 13 rum med kök, brygghus, källare, vind samt vedbodar m. m. Inom egendomen finnes riklig tillgång på ypperligt dricksvatten (s. k. Gymnasiekällan).
Tomten, med utgång åt såväl Strandgatan som Mellangatan, innehåller en areal af 13,380 qvadratfot frijord.
Närmare upplysningar meddelas af kronofogden A. Bokström eller länsbok hållaren O. Melin.
Visby den 25 Maj 1888.
Drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Predikobiträde

under sommaren har kyrkoherden K. Söderström i Rone begärt hos domkapitlet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 26 Maj: byggmästare Ankarström, hrr Hanseman, Lagerheim, Herman, Carlsson, Lund, Arnell, Östman; prostinnan Gustafsson, fru Lagerheim; fröken Nyberg.

Med Dagmar via Norrköping 27 Maj: konsul Romdahl, urmakare Broberg.

Från Kalmar med Visby 27 Maj: kamrer Geijer, hrr Blaag, Pettersson, Möller; fröken Le Grand samt 84 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Om skiljobref

har hustru Maria Bjersander från Sanda anhållit hos domkapitlet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Med ångaren Dagmar

följde i går på resa till Fårösund ett 30-tal lustresande oaktadt det kyliga vädret hvilket gjorde att man ej gerna kunde vistas ofvan däck.
Ankomsten till Fårösund skedde strax efter 12, der vackert väder rådde hela dagen; endast en liten regnby hade på morgonen dragit öfver der.
Kl. 5 afgick båten derifrån och ankom hit åter kl. 9,15.
Af gods medförde ångaren hit åtskilligt, mest smide, i öfver 50 konnossementer, och härifrån till Norrköping 800 tunnor spanmål.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Läroverkets samlingar

hafva undar året ökats dels genom åtskilliga värdefulla inköp, dels genom gåfvor. Sådana hafva erhållits af konungen (högtidstal i musikaliska akademien af Oskar Fredrik m. m.) från ecklesiastikdepartementet, statistiska centralbyrån, k. biblioteket m. fl. samt från en mängd enskilda personer.
Mynt- och medaljsamlingen har ökats med svenska akademiens minnespenning öfver F. M. Franzén och vetenskapsakademiens öfver A. F. Regnell.
Natursamlingen har fått mottaga gåfvor af: Kapten L. P. Hansson: en fjäril från Brasilien.
Urmakaren A. Rohnström: ett frö (vegetabiliskt elfenben).
Styrman Patrik Westöö: 15 snäckor, 2/2 musslor, 1 sjöborre och ett ryggskal af en krabba från Honolulu, Sandwichsöarna; 17 snäckor från Sumatra ; 2 snäckor från Kaspersöarna i Ostindien; 8/2 musslor och en fruktkärna från Hongkong i Kina samt 4/2 musslor (Pecten) från Sidney i Australien.
Lektor O. W. Lemke: en dödskallefjäril.
Kapten E. Lyberg: 11 snäckor och 8/2 musslor från Vestindien.
Handlanden G. T. Hägg: en rördrom, skjuten i Fole.
Löjtnant R. P. Peterson: en samling fågelägg och hufvud af binnikemask.
Kyrkvärden Jakob Hägvall, Hägvards i Hall: ett skelett af säl.
Lärjungen Georg Eneroth: frukt af Trapanatans från sjön Immelen i Skåne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43