Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronofogde å stället lördagen den 17 Mars nästkommande år 1888, kl. tolf på dagen, utbjuder på arrende under fjorton års tid, räknade frän den 14 Mars 1889 till samma tid år 1903, indragna häradsskrifvarebostället 1/2 mantat Rangsarfve nr 1 i Alskog socken och Gotlands södra härad.
Nuvarande arrendet för egendomen utgör 477 kronor.
Anbuden skola göras i penningar att årligen erlägges; och erhåller den arrendet, hvilken gjort högsta antagliga anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till prölning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemna en af två personer, hvilkas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens Befallningshaf vande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årfiga arrendeskyldigheternas fullgörande under fem år af arrendetiden, aftattad i överensstämmelse med stadgadt formulär. Den kostnad som till trädesbruk och höstsådd, äfveusom till höstplöjning och gräsfrösådd kan vara af Kongl. Maj:t och kronan eller enskild person förskjuten, bör vid arrendets tillträdande at arrendatorn ersättas utan aldrag å arrende summan.
Förseglade anbud få till Konungens Belallningshatvande afgfivas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Kongl. Domänstyrelsens prölning.
Förslag till arrendekontrakt femte öf riga för kännedom om arrendevllkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 30 December 1887.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *