Hushållningsgillena

började igår för första gången sina sammanträden med Endre och Dede tings distrikt, som det tycktes under stort intresse från deltagarnes sida och under ledning af hushållningssällskapets ordförande landshöfd. Poignant med sekr. Harald Gustafson som sekreterare.
Sedan frågan om gillets bildande med ja besvarats, genomgingos och antogos de förslagsvis uppgjorda stadgarne, hvarefter till ordförande inom gillet för ett år valdes direktör W. Gardell.
I fråga om fördelen af att få genom statens försorg anlagd en jernväg från Barlingbo station till Fårösund, uttalade gillet, att Barlingbo socken icke skulle ha sådan fördel, att den kunde väntas deltaga i de kostnader, som kunde ifrågasättas för upplåtande af jord, dessinhägnande och uppförande af stationshus, men att Ekeby socken kunde väntas få sådan fördel deraf; dock ansågs att stationshus ej skulle erfordras vid Röstäde, utan i stället anhaltstationer vid Röstäde och Ekeby kyrka.
Med afseende på ett af fabrikören P. A. Hellgren uppgjordt förslag att öfver hela Gotland genom alla socknar anlägga ett telefonnät, för hvilket kostnadsförslag upplästes, och som utföll med 12 öre på person under 20 års tid, hvarunder anläggningskostnaden amorteras, hvarefter hela telefonföreningen sjelf äger anläggningen, förklarade gillet sig anse en sådan anläggning önskvärd; och ansågs att hushållningssällskapet bäst kunde taga saken om hand för att få den genom k. m:ts befallningshafvande framställd till kommunerna.
Krigsministern har som bekant vändt sig till ortens riksdagsmän med af honom tilltänkt förslag till lindring i försvarsbördan för Gotland, så att i stället för nuvarande 31 årsklasser af beväring med 11 års exercis i tillsammans 66 dagar, skulle stadgas 20 årsklasser och öfnivg under 3 år med tillsammans 54 dagar, hvarjämte manskapet skulle lika med fastlandets förses med mat, kläder och husrum, men ej behöfva tjenstgöra utom ön. Gillet ansåg krigsministerns förslag godt och nyttigt och uttryckte om exercisåren såsom lämpligast att de förlades till 3 på hvarandra följande år; men beträffande rättighet för Gotlands beväring att ej kallas till tjenstgöring utom ön, ansågs en sådan ej lämplig; bjelpen i farans stund borde vara ömsesidig mellan öns och fastlandets befolkning. Bästa formen för befolkningens börande ansågs vara genom kommunalstämmoombud inför k. m:ts befallningsbafvande i närvaro af militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Som anmäldt blifvit att dödsfall

af mjeltbrand inträffat bland kreaturen vid Myrungs gård i Linde socken, varder denna gård härigenom förklarad smittad af mjeltbrandsjukdom, med förbud så väl emot bortförande derifrån af kreatur och ladugårdsprodukter, som emot införande dit af kreatur tilldess gården förklarats fri från smitta.
Visby i Landskansliet 28 Mars 1885.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Fyr på Stenkyrkehuk.

Med an ledning af en från k. m:ts befallningshafvande i Gotlands län gjord framställning och efter lotsstyrelsens hörande har regeringen tillåtit att å Stenkyrkehuk må uppföras en fyr med linsapparat af 3:e ordningen, visande fast hvitt sken, afbrutet genom två tätt på hvarandra följande röda blänkar, hvaremot regeringen icke funnit skäl att för närvarande bevilja medel till uppförande af en tillika föreslagen fyr å Stora Karlsö.
Kostnaden till den nya fyren kommer enligt inom fyringeniörkontoret uppgjordt förslag att uppgå till omkring 55,800 kronor, hvilken summa k,. m:t enligt lotsstyrelsens hemställan anvisat skola utgå från bebållna lots- och fyrmedel.
— I och för anläggningen af den nya fyren hitkommo i förgår kommendörkapten N. D. Ruuth, inspektör i lotsverket, och fyringeniören J. Höjer, hvilka igår i sällskap med landshöfding Poignant begåfvo sig till Stenkyrka.
Undersökningarne derstädes komma ännu en eller annan dag att fortsättas af fyringeniören.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Gotlands fångvårdsförening

hade i förgår ett talrikt besökt sammanträde, hvars förhandlingar leddes af landshöfding Poignant.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes landsböfding Poignant, landssekreterare Hambreus, borgmästare Een, t. f. häradsskrifvare Nordahl samt fruarna Poignant och S. Randberg; i stället för kyrkoherde Uddin i Sanda, hvilken genom ombud afsade sig uppiraget, invaldes komminister Söderberg. Sjelfskrifne ledamöter i styrelsen äro enligt stadgarne fångpredikanten och fängelsedirektören. Till ersättare i styrelsen utsågos stadsmissionären Youngberg, stadsfiskal Jansson och grefvinnan Cronstedt.
Granskare blefvo majorerna Cronstedt och Carlstedt.
Af granskarne tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren boviljades.
Styrelsen har inom sig utsett till ordförande landshöfding Poignant, till v. ordförande landssekreterare Hambreus, till sekreterare borgmästare Een och till skattmästare fängelsedirektör Jansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Hushållningssällskapet

hade igår sin första sammankomst för året, hvarvid till ordförande och vice ordf. återvaldes landshöfding Poignant och landssekreterare Hambræus Sällskapets sekreterare och skattmästare hrr H. Gustafsson och J. E. Ihre omvaldes likaledes.
I landtbruksskolestyrelsen Återvaldes kapten Broander med landtbr. P. Johansson i Roma till ersättare.
I förvaltningsutskottet insattes ånyo kap ten Broander och nyvaldes direktör Gardell.
Till revisorer valdes för sällskapets räkenskap kaptenerna Arnelius och Ytterberg med jägmästare Sylvan till ersättare och för landtbruksskolans räkenskap jägm. Sylvan och landtb. Nordström i Dalhem med borgmästare Een till ersättare.
— Begärd afskrifning (å 6 kr.) af återstående amortering å en cheviottacka, som dött för K. Larsson, Isums i Atlingbo, afslogs, enär värdet af ull och skinn ansågs motsvara beloppet, hvaremot dylik framställning om afskrifning af 45 kr. å en cheviotbagge bifölls för hr D. A. Malmros, som erbjudit sig att betala 5 kr. för skinnet och ullen.
— Föreningen för fjäderfäskötselns främjande hade avhållit om ett understöd för 1885 af 300 kronor för anläggande af en mönsterhönsgård (beräknad att kosta 11,000 kr.) och mot det att föreningen tillhandahölle sällskapet 60 tjog ägg till afvelsdjur. Framställningen afslogs på grund af bristande tillgångar.
— Samma öde rönte en hemställan om teckning af aktier i ett bolag till försäkring mot hagelskador. Sådana vore här sällsynta och för öfrigt vore genom pro: fessor Hildebrandssons utredning ådagalagdt, att hagelskador mestadels förekomma i vestra och mellersta Sverige, men blefvo allt mera sällsynta ju längre man kommer mot norr eller öster.
— Frågor, som önskas framstälda till behandling vid nästa års allm, landtbruksmöte i Stockholm, böra vara insända till sällskapet före 1 Juni innevarande år.
— Såsom öfverläggningsämne vid säll skapets Marssammanträde är uppstäld frågan: Hvilka äro lifsvilkoren för ett lö nande jordbruk på Gotland.
— I sällskapet, hvilket dess bättre synes med ökadt intresse omfattas af ortens landtmän, invaldes öfverste v. Hohenhausen, häradsh. Lindroth, handl. Broander i Rone, kapten Hj. Bolin, landtbr. P. Stare, handl. A. Nyberg, kyrkoherden Gutenberg, grefve A. G. v. Setb, samt landtbrukarne N. Christiansson, Sicklings, Aug. Christiansson, Loggarfve, Jacobsson, Diskarfve, O. V. Ålander, Rosendal, samt Petre, Lummelunda.
— Framstållning från nordiska häst skötareskolans bolag om aktieteckning kun de icke till någon åtrård föranleda.
— Djurvånnernas nya förening hade anmodat sållskapet taga initiativ till bildande af föreningar för djurskydd samt att utfårda uppmaning till förekommande eller minskning af grymhet mot djur. Utskottet hade anmodat sekreteraren att i samråd med linsveterinåren uppsåtta förslag till en dylik uppmaning att offentliggöras. Då emellertid lånsveterinåren förklarat förbållandena hår vara sådana, att någon grymhet mot djur i nåmovård mån ej kan anses ega rum, så ansågs saken teke böra föranleda till den nyss nåmda uppmaningens utfårdande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Landshöfding Poignant

har med aftontåget i dag rest till Rone och Hemse, hvarifrån han återväntas måndags afton.
Ett möte i Hemse lär vara utlyst för att rådgöra om lämpligheten och utförbarheten af att åstadkomma en plan för platsens framtida bebyggande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.

Utmätningsauktion.

Fredagen den 27 nästkommande Febr. kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Mårten Liljegrens egande 11/48 mant. Slumra och Gennor i Vallstena socken; egande de, hvilka bafva fordran som skall ur fastigheten gäldas eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med boningsoch ladugårdshus samt innebar omkring 42 tuonland 24 kappl. åker, äng och od lingsmark, 10 tunnl. skogsmark och 5 tunnl. 14 kappl. afrösningsjord och impedimenter. Saluvärdet & fastigheten är satt till 6,525 kronor.
Visby i Landskansliet 19 Januari 1885.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.

Gotlands läns Hushållningssällskap

kallas härmed till ordinarie sammankomst å högtidsdagen den 27 Januari kl. 11 f.m. i Hypoteksföreniogens hus, hvarvid förekomma:
Val af ordförande, vice ordförande, sekreterere och skattmästare för 3 år;
Val af två ledamöter i förvaltningsutskottet efter hrr L. T. Jacobsson och C. T. Broander;
Val af en ledamot i styrelsen för landtbruksskolan efter hr C. T. Broander och af en suppleant i samma styrelse efter hr P. Johansson;
Val af två revisorer och en suppleant för granskning af sällskapets förvaltning och räkenskaper år 1884 jämte slöjdskolans och Karl-Johans fond samt af två revisorer och en suppleant för granskning aflandtbruksskolansförvaltning 1884—385;
Landtbruksingeniörens, landtbruksskolans och skogslärarens berättelser m. fl. föredragas;
Fastställande af sällskapets stat för året, hvarunder hörer bestämmande af omfattningen af de afvägningar som skola af sällskapet bekostas, anslag till mejeriundervisning, kemiska undersökningar, jordbriksstatistiska uppgifter, trädgårds- och skogskötsel, understöd till föreningen för fjäderfäskötselns befrämjande m. m.;
Yttrande afgifves öfver underd. betänkande angående organisationen af rikets landtbruksläroverk i vissa delar;
Frågors framställande vid nästa allmänna landtbruksmöte;
Initiativs tagande till bildande af djurskyddsföreningar;
Framställning rörande transporten af exportboskap på jernväg;
Vinterpostföringens ordnande.
Visby, den 10 Januari 1885.
E. POIGNANT.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.

Fångvårdsföreningens styrelse,

som numera utgöres af landshöfding Poignant, landssekreterare Hambræus, borgmästare Een, kyrkoherde Uddin samt fruarna Poignant och S. Rundberg med landskamrer Gardell, stadsfiskal Jansson och grefvinnan Cronstedt till ersättare, har vid sitt senaste sammanträde erhållit del af revisosernas berättelse omfattande tiden till 25 November 1884. Af denna berättelse framgår, att föreningens inkomster utgjort

Bland inkomsterna för 1882 och 1883 nämnas gåfvor för hvartdera året af prinsessan Eugenie å 100 kronor samt under åren 1883 och 1884 bidrag från Karl Johans-fonden å 155 och 156 kronor.
Någon uppbörd af ledamotsafgifter för 1884 synes ej hafva ägt rum. Skälet dertill. är väl, yttra revisorerna, (grefve Cronstedt och laudsekr. Hambræus), detsamma som för afbrottet i öfrigt iföreningens verksamhet, det nämligen att dess ordförande numera aflidne biskop Anjou af sjukdom hindrats deltaga i arbetet, dess vice ordförande landsh. Horn och dess skattmästare direktör Sparre från orten afflyttat samt styrelseledamoten J. A. Smedberg aflidit.
Revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.
Föreningens årsafgift betalande ledamöter utgjorde vid det konstituerande sammanträdet år 1882 357 personer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Vid högre flickskolan

härstädes afslöts höstterminen sistlidne onsdag. Efter slutade förmiddagslektioner samlades lärjungar och lärarinnor i bönsalen, der föreståndarinnan, i närvaro af skolans inspektor, landsh. Poignant, ledamöter af skolstyrelsen och flere af barnens föräldrar, med varma och hjertliga ord om betydelsen af julens högtid för unga och gamla hemförlofvade lärjungarna till 16 nästk. Januari, då vårterminen tager sin början. Den enkla akten slöts med bön och sång.
Antalet lärjungar har under höstterminen varit 111 (vid slutet af skolans första hösttermin, år 1876, var antalet 72).
Af statsanslaget till understöd åt högre skolor för qvinlig ungdom har k. m:t 28 nvysslidne November hugnat högre flickskolan i Visby med ett årligt anslag af 2,300 kronor för åren 1885—87, med vilkor att undervisniag skall meddelas åt sex lärjungar kostnadsfritt och åt tolf mot en afgift, som icke får öfverstiga 50 kronor. För nämda trenne år hafva 59 högre fiickskolor erhållit understöd af statsmedel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 December 1884
N:r 102.