Genom öppen, frivillig auktion

låter enkefru Elisabeth Gardell till den högst bjudande försälja hela lösöreboet hos landtbrukaren Johan Österdahl, Qvie i Martebo, tisdagen den 13 innevarande Mars, och för att allt må medhinnas å n dag börjas auktionen kl. 1/2 10 f. m.
Egendomen består af följande: silfver: såsom, förlägg-, mat- och teskedar, koppar, malm-, bleck- och jernsaker, husgeråd, 2:ne schiffonierer, byråar, flere bättre och sämre sängställen, bord, stolar, skänkar kommoder, vägg- och toalettspeglar, vägg- och fickur, lampor glas och porslin af många slag, linne, och fjäderfylda sängkläder m. m., lagg och träkärl såsom köttinor, bunnar, tunnor, baljor, spann, en vätstol med tillbehör, en stormangel, en handqvarn,
m., kör- och åkerbruksredskap: res- och arbetsvagnar, en ressläde, flera par arbetskälkar, klös- rak- och krokpinnhamar, mullfösor, vänd- och spetsplogar, långstegar, Bättrar, vrång- och foderhäckar, yx- och sigdstenar, rofskäringmaskin, hackelseknifvar, flere par bättre och sämre selar, grimmor, hästtäcken, ryktdon, oxok, jernkettingar; smedjeredskap såsom blåsbälg, skrafstycke, städ, släggor, hamrar, tänger; snickareverktyg, hylvelbänk, hyflar, sågar m. m. hötjugor, rifvor, stålgafflar, yxor, spadar, lior, sigdar; kreatur, hästar, oxar, kor, ungnöt, lam, svin, höns m. m.; ett i godt stånd varande tröskverk, 2:ne vindmaskiner, risslar, hälften i en vädermjölqvarn med dertill hörande en för evärdelig tid inköpt jordlägenhet, som utgör omkring 1/4 tunnl. jord, ett större parti torrt björke m. m. som ej så noga kan specificeras. Betalningsanstånd lemnas till den 13 nästkommande Juli för dem som äro kände och vederhäftige, hvaremot andra böra vara beredda att betala kontant eller ock ställa antaglig säkerhet.
OBS! Till vederbörandes kännedom meddelas att restauration kommer att på stället anordnas.
Tingstäde den 5 Mars 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *